Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi didaktik gaye taşıyan eserlerden biri değildir?
A) Akâidnâme
B) Kur’an tercümeleri
C) Surnâme
D) Menâsik-i Hac
E) Siyer-i Nebi

2.Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir?
A) Tabakat
B) Müntehebât
C) Mesnevî
D) Divan
E) Cönk

3.Aşağıdakilerden hangisi tek bentli nazım şekillerinden biridir?
A) Rubâi
B) Muhammes
C) Terkîb-bend
D) Tesdis
E) Mu’aşşer

4.Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ne ad verilir?
A) İntâk
B) Teşbih
C) Tevriye
D) Itnâb
E) Mecaz

5.Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de temsilî karakterler ile sembolize edilen değerlerden biri değildir?
A) İtaat
B) Akıl
C) Adalet
D) Mutluluk
E) Kanaat

6.Hacı Bektaş-ı Veli’nin “dört kapı, kırk makam” öğretisini temellendirdiği eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatiha Suresi Tefsiri
B) Besmele Şerhi
C) Kitâbü’l-fevâid
D) Velâyetnâme
E) Makâlât

7.Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerden biridir?
A) Fehim-i Kadim
B) Aziz Mahmud Hüdâyî
C) Kadı Burhaneddin
D) Âşık Paşa
E) Osman Hulusi

8.XV. yüzyıl Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İslamî Türk Edebiyatı'nın en meşhur eserleri bu yüzyılda yazılmıştır.
B)Şairler Türkçeyi Arapça ve Farsçaya tercih etmişlerdir.
C)Arapça ve Farsçadan yapılan tercümeler yavaşlamıştır.
D)Anadolu'da ilk hamse sahibi şair bu yüzyılda yetişmiştir.
E)Türk nesrinin en güzel örnekleri verilmeye başlanmıştır.

9.XX. yüzyıl Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Türk İslam Edebiyatı Tanzimat sonrasında hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
B)Büyük Doğu, Edebiyat ve Mavera dergilerinde Türk İslam Edebiyatı geleneği devam ettirilmiştir.
C)İsmet Özel, Necip Fazıl Kısakürek bu yüzyılda Türk İslam Edebiyatı sahasında eser veren şairlerdendir.
D)Geleneksel edebiyatın yeniden, fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi Necip Fazıl Kısakürek ile başlar.
E)Muhammed Lutfî, Osman Hulusi Efendi XX. yüzyılda klasik üslupla divan tertip eden Türk İslam Edebiyatı şairlerindendir.

10.Mensur olarak yazılan münâcâtlara ne ad verilir?
A) Kasîde
B) Terkîb-i bend
C) Tazarru'-nâme
D) Tercî-i bend
E) Tegazzül

11.Münâcâtlar ile Tevhidler arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Tevhîd Allah Teala ile münâcât ise Peygamber Efendimiz ile ilgili edebi türlerdendir.
B)Tevhîdlerde Allah’ın varlığı ve birliği elealınırken münâcâtlarda kulun kusuru, acziyeti vurgulanarak Allah’tan yardım istenir.
C)Bir edebi eserde önce münâcât sonra tevhîd gelir.
D)Tevhîdler sadece mensur olarak yazılırken münâcâtlar sadece manzum olarak yazılır.
E)Tevhîdlerde Allah'ın zâtî ve sübûtî sıfatları yer alırken, münacaatlarda Allah'ın sıfatlarından söz edilmez.

12.Hilye türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Sözlük anlamı olarak süs, ziynet, güzel yüz gibi anlamlara gelmektedir.
B)Yaygınlaşmasında bazı manevî yardım ve korumaların gerçekleşmesi ümidine olan inanç etkilidir.
C) İlk örnekleri olarak “Şemâil” türü eserler kabul edilir.
D)En meşhur örneği Ganizâde Nâdirîtarafından kaleme alınmıştır.
E)Tarikat ve din büyükleri için de hilyeyazılmıştır.

13.Hz. Peygamber'i (s.a.s) methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
A) Na't
B) Medhiyye
C) Miraciyye
D) Şemâil
E) Hilye

14.Kırk hadis türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Bazı kırk hadis metinlerinin şerhlerinin yapıldığı da bilinmektedir.
B)Arap edebiyatında bu tür için “hadîsü’l-erba’în” tabiri kullanılır.
C) Bu türe Fars edebiyatında rastlanmaz.
D) Manzum kırk hadisler olduğu gibi türün mensur örnekleri de mevcuttur.
 E)Manzum kırk hadisler daha çok kıt’a ve mesnevi nazım şekilleriyle yazılmıştır.

15.Tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara ne ad verilir?
A) Tevşih
B) Tapuğ
C) İstihraciyye
D) Tevhid
E) Gülbank

16.İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür
Sen kendüni bilmezsen yâ nice okumakdur
Yukarıdaki dizeler tür bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Nutuk
B) İlâhî
C) Gülbank
D) Devriyye
E) Hikmet

17.Aşağıdaki eserlerden hangisi dinî-destani türlerden biri değildir?
A) Saltuknâme
B) Hamzanâme
C) Dânişmendnâme
D) Battalnâme
E) Fetihnâme

18.Dinî destanî metinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çoğunlukla halkın anlayabileceği bir dille yazılmıştır.
B)Manzum metinlerin yanı sıra mensur olanları da vardır.
C)Tarih bilmi açısından doğrudan kaynak olarak kullanılabilir.
D)Kahramanları genellikle gerçek kişilerden oluşur.
E)Başlangıçta sözlü anlatıma dayanmakla beraber sonradan yazılı hale getirilmiştir.

19.Aşağıdakilerden hangisi menakıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?
A)Müridleri bilgilendirme amacıyla yazılması
B)Arapça ya da Farsçadan tercüme edilen eserler olması
C)XIV. yüzyılın başlarından itibaren yazılmaya başlanması
D)Çoğunlukla bir tarikat büyüğünün hayat hikâyesinin anlatılması
E) Sade bir dille yazılması

20.Bir velînin hayatı çerçevesinde oluşmuş menkıbe veya kerametlerin anlatıldığı eserlere “Menâkıbnâme” denir.
Buna göre aşağıdaki eserlerden hangisi din uğruna savaşanların hayatlarını ve manevî kuvvetlerini anlatan menâkıbnamelerden biri değildir?
A) Battalnâme
B) Gazavatnâme
C) Hamzanâme
D) Menâkıbü’l- Cevâhir
E) Cenknâme


C E A D A C B D A C B D A C E B E C B D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,756 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,519 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,960 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,685 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,612 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi