Forum Gündemi:

Editör
#1
1."Sünnet" kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kur’an’ın öngördüğü şekilde bir İslam toplumunun inşasını sağlar.
B)Kur’an’ın fiiliyata dönüştürülmüş halidir.
C) Arap toplumuna has bir yaşantı biçimidir. 
D)Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerini ihtiva eder.
E) Evrensel ve yegâne hayat modelidir.

2.Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın ütopik olmadığını gösteren doğrudan bir delildir?
A)Hz. Peygamber’in mü'minler için örnek gösterilmesi
B) Mü'minlerin Allah Resûlü'ne itaat etmesi 
C)Allah Resûlü’nün Kur'an dışında da vahiy alması
D))Mü'minlerin Allah'a iman etmekle sorumlu olması
E) Âlimlerin, peygamberlerin varisi olması

3.Aşağıdakilerden hangisi sahabenin hadis ilmine hizmetlerinden biri değildir?
A) Hadisleri yazmaları
B) Tâbiûn neslini yetiştirmeleri
C) İlim halkaları kurmaları
D)Sünneti uygulama yoluyla muhafaza etmeleri
E) Hadisleri tedvin etmeleri

4.Aşağıdaki eser müellif eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) A’lâmü’l-hadîs, Hattâbî
B) Fethu’l-bârî, İbn Hacer
C) Mirkâtü’l-mefâtih, Ali el-Kârî
D) Maâlimü’s-sünen, Ahmed Naîm
E) Umdetü’l-kârî, Aynî

5.“Mü’minler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” Yukarıdaki hadis aşağıdaki ifadelerden hangisiyle doğrudan ilgili değildir?
A) Köleler bile sahiplerinin kardeşi sayılır. 
B)Mü’minler birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örter.
C)Mü’minler birbirinin sevinç ve kederine ortaktır.
D) Mü’minler birbirinin kardeşidir.
E) Din kardeşliği kan kardeşliğinden önce gelir.

6.Hilye rivâyetleri arasında Hz. Ali (r.a.) rivâyetini özel şekil ve tertiple yazan ilk hattat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan Rıza Efendi
B) Şeyh Hamdullah
C) Kazasker Mustafa İzzet
D) Hâmid Aytaç
E) Hafız Osman

7.“Bir kısım insanları mağfiret beklentileri oyaladı. Böylesi; ‘Ben Rabbime hüsn-i zan besliyorum’ der, ama yalan söyler. Rabbine karşı iyi niyet besleseydi, iyi amel işlerdi.” ifadeleri aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Hz. Ali
B) Saîd b. Cübeyr
C) Hasan-ı Basrî
D) Saîd b. el-Müseyyeb
E) Ömer b. Abdilazîz

8.Kur’ân-ı Kerîm’in cem’i ve hadislerin resmen tedvîni öncelikle aşağıdaki endişelerden hangisine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir?
A) İlmin ortadan kalkması
B) Bid’atlerin yaygınlaşması
C) İlim tahsilinin gittikçe zorlaşması
D) Ayet ve hadislerin kolay ezberlenememesi
E) Ayet ve hadislerin birbirine karıştırılması

9.“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer.” hadisinin devamında aşağıdakilerden hangisi istisna edilmiştir?
A)Kılınan namaz,tutulan oruç, kesilen kurban
B) Dikilen bina, kazanılan mal, ödenen borç
C)Yumuşak davranılan binit, sağılan hayvan, bakılan bahçe
D)İtaat edilen ana-baba, sevilen kadın, evlendirilen çocuk
E)Câri olan sadaka, istifade edilen ilim, dua eden evlat

10.Aşağıdakilerden hangisi sünneti ihyanın, toplumsal varlığı sürdürmenin şartı olarak görülmesinin sebeplerinden biri değildir?
A)Dini, her şeyi meşrulaştıran bir araç haline getirme eğilimi
B)Kültürü, onun dini değerini dikkate almayarak yok sayma eğilimi
C)Hadislere “Kur’ân’da var mı?” sorusuyla karşı çıkma eğilimi
D)Hadisleri Kur’ân’ın yanında ikinci bir ana kaynak olarak görme eğilimi
E)Peygamberi yok sayarak dini geçersiz kılma eğilimi

11.Müsteşriklerin hadisleri değerlendirmek için hadis usulü yerine alternatif metotlar geliştirmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hadis usulünün dayandığı isnad tenkidi için zaruri olan rical literatürünün yeterli hacimde olmaması
B)Hadis usulünün hadislerin tasfiyesine imkân tanımaması
C)Hadis usulünün hadisleri sınıflandırmak için yeterli sayıda ıstılah üretememiş olması
D)Hadis usulünün isnad merkezli bir usul olması
E)Müslümanların isnad uygulamalarının diğer din mensuplarının uygulamalarına nazaran zaafiyet göstermesi

12.Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından çizilen ve ekseninde Kur’ân olan yol haritasına ne ad verilir?
A) Sünnet
B) Hadis
C) Muamelât
D) Ahlâk
E) İtikad

13.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşçı İslam düşüncesinin tenkit edildiği hususlardan biri değildir?
A)Dinin toplumsal hayattan soyutlanmasına neden olması
B)Toplumun sorunlarına yönelik bir çözüm üretememesi
C)Hz. Peygamber’in sünnetine gereğinden fazla önem atfetmesi
D)Epistemolojik ve ontolojik açıdan geçmişle irtibatı koparması
E) Kurgusal bir İslam algısı oluşturması

14.Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın toplumsal karakterini ifade eden örneklerden biri değildir?
A) Cuma namazı kılınması
B) Yerleşik hayatın tercih edilmesi
C) Bayram günlerinin belirlenmesi
D) Kişiye özel fetva verilmesi
E)Hicretten sonra ensâr ile muhâcirler arasında kardeşlik tesis edilmesi

15.Aşağıdakilerden hangisi müsteşriklerin Kur’an’ı Kerîm’i değil de özellikle hadisleri eleştiriye tabi tutmalarının sebeplerinden biri değildir?
A)Hadislerin söylendiği anda yazıya geçirilmemiş olması
B) Kur’an’ın tevâtür yoluyla nakledilmesi
C)Kur’an’ın daha çok genel ilkeler ortaya koyup ayrıntıya fazla yer vermemesi
D)Hadislerin Müslümanların hayatını her yönüyle inşa etmesi
E) Kur’an’ın kutsal sayılması

16.Aşağıdakilerden hangisi sened tenkidinin unsurlarından biridir?
A)Senedin diğer delillerle karşılaştırılması
B) Senedin muttasıl olması
C) Seneddeki ravilerin okuryazar olması
D) Senedin belli bir kitapta yer alması
E)Seneddeki ravilerin belli bir mezhepten olması

17.Aşağıdakilerden hangisi isnad sisteminin orijinal yönlerinden biridir?
A)Bugün bile sened tenkidi yapma imkânı vermesi
B) Metin tenkidi yapılmasını sağlaması
C)Âlimlerin hadisle ilgili görüşlerini bugüne ulaştırması
D)Hadislerden hüküm çıkarılmasına imkân sağlaması
E)Hadislerin yorumlanmasına imkân sağlaması

18.Keşfü'l-hafâ'da hadis bulma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son kelimesinden hareket etme
B)Hadisin hangi konuya ait olduğunu tahmin etme
C) Sahabi râvisini bulma
D) Rivayetin ilk kelimesinden hareket etme
E)Hadisin herhangi bir kelimesinden hareket etme

19.Aşağıdakilerden hangisi hadisin metin tenkidinde Kur’ân’a arz edilmesinde dikkate alınan hususlardan biri değildir?
A)Kur’ân’ın konuyla ilgili genel çerçevesinin dikkate alınması
B) Kur’ân’ın tevil edilmesi
C)Kur'ân ile hadis arasında çelişki bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi
D) Hadisin reddinde acele edilmemesi
E) Hadis metninin Kur'ân ile bağdaştırılması

20.Aşağıdakilerden hangisi Konkordans'ın kullanım zorluklarından biridir?
A) Kullanılan rumuzların karışık olması
B) Kitabın nadiren temin edilebilmesi
C)Hadiste geçtiği halde müelliflerin gözünden kaçan kelime ve fiiller olması
D)Büyük oranda oryantalistler tarafından hazırlanmış olması
E) Tertibinde sorunlar olması

C A E D B E C A E D B A C D E B A D B C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,760 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,523 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,964 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,692 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN PSİKOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,382 09.01.2019, Saat:19:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi