Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin üç ana konusundan (usûl-i selâse) biridir?
A) Ukubât
B) İlâhiyât
C) Muamelât
D) Metafizik
E) Adalet

2.Aşağıdakilerden hangisi Cehm b. Safvan'ın Mu'tezile'ye tesir eden görüşlerinden biri değildir?
A)Allah, yaratıklara ait sıfatlarla nitelendirilemez.
B) Allah, ahirette görülmeyecektir.
C) Kur'an, mahlûktur.
D)Nasslarda Allah hakkında zikredilen "yed", "vech" ve "nüzul" gibi ifadeler uygun biçimde tevil edilmelidir.
E) Kulların fiilleri ezelde takdir edilmiştir.

3.Mu'tezile'nin Basra ve Bağdat ekollerini birbirinden ayıran en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sihri kabul etmeleri
B) Akla daha fazla önem vermeleri
C) Hz. Ali'ye yaklaşımları
D) Cinlerin varlığını kabul etmeleri
E) Ehl-i Sünnet'e yakınlıkları

4."Büyük günah, helal sayılmadığı müddetçe, işlenmesiyle kişiyi dinden çıkarmaz." görüşünde olan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mu’tezile
B) Hariciler
C) Mürcie
D) Ehl-i Sünnet
E) Ehl-i Hadis

5.Ehl-i sünne ve'l-cemaa'nin misyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefeyle mücadele etmek 
B)İslam toplumunun birlik ve bütünlüğünü korumak, bunu yıkmaya yönelen oluşumlara karşı olmak
C) Bidatçı fırkaları ortadan kaldırmak
D)İslam toplumunu müreffeh bir seviyeye ulaştırmak
E)Mezhepler arasında arabulucu bir rol oynamak

6.İmametin nas ve tayinle olduğunu iddia eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matüridiye
B) Hariciler
C) Mu’tezile
D) Eş’ariye
E) Şia

7.Aşağıdakilerden hangisi Bağdadi'nin ehl-i sünnet içinde değerlendirdiği gruplardan biri değildir?
A) Teşbih ve ta'til anlayışında olan kelamcılar Kur'anı, ehl-i sünnetin anlayışına uygun olarak anlayan müfessirler
B)Ehl-i bidatın inançlarına meyletmeyen muhaddisler
C)Ehl-i rey ve ehl-i hadise mensup selef itikadı üzerinde bulunan fakihler
D)Benimsedikleri prensipler şeriata ters düşmeyen sufiyye
E)

8.Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm'ı klasik kelâmdan ayıran özelliklerden biri değildir?
A)İslam'ın diğer dinlerle mukayesesinin yapılması
B)Varlık, bilgi gibi klasik kelâm konularına yer verilmemesi
C) İslam inanç esaslarının savunulması
D)Klasik kelâm kitaplarında yer almayan yeni konulara yer verilmesi
E)Eleştirel zihniyetin gelişmesi ve mezhep taassubunun kırılması

9.Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm'ın öncülerinden biri değildir?
A) Şiblî Nu'mânî
B) Muhsin-ı Fani
C) Muhammed Abduh
D) Reşid Rıza
E) İzmirli İsmail Hakkı

10.Yeni İlm-i Kelâm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Yeni felsefi cereyanları eleştirir fakat müspet ilimden yararlanır.
B)Dine karşı yapılan biyolojik ve psikolojik teknikleri (Freudizm ve Darwinizm) cevaplandırır.
C)Materyalizmi ve felsefi bir görüş olarak pozitivizmi reddeder.
D)Avrupa’da ortaya çıkan bütün düşüncelere karşı koyan bir ilimdir.
E)İslam’ın akaid konularını ispat ve izah ederek mukaddesatı savunan bir ilimdir.

11.Aklın hiç çaba sarf etmeksizin elde ettiği bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zarurî bilgi
B) Kesbî bilgi
C) Burhanî bilgi
D) Nazarî bilgi
E) İstidlalî bilgi

12.“Cüz ellezî la yetecezzâ” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cisim
B) Mürekkeb
C) Cevher
D) Araz
E) Sıfat

13.“Allah’ın ne olduğunu anlatan ve âleme taalluku olan” sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenzihî
B) Hâdis
C) Selbî
D) İtibari
E) Sübutî

14.Cisimleri “Arazların toplamından ibarettir.” şeklinde tanımlayan kelamcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dırâr
B) Cüveynî
C) Bakıllanî
D) Matüridî
E) Gazzalî

15."Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkân dâhilinde olan bir topluluğun verdiği haber" aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meşhur haber
B) Ahad haber
C) Müstefiz haber
D) Mütevatir haber
E) Hasen haber

16.Aşağıdakilerden hangisi kelâm ile hadis arasındaki karşılıklı ilişkinin unsurlarından biri değildir?
A)Râvisi güvenilir sahih hadislerin inanç ilkelerinin belirlenmesinde Kur’ân yanında ikinci kaynak olması
B)Kelâmcıların haberin bilgi kaynağı oluşu hususunu temellendirmeleri
C)Bir hadisin doğruluk ve güvenilirlik açısından taşıdığı şartların hadisçiler tarafından belirlenmesi
D)Hadislerin, kelâmcıların tüm görüşlerinin doğruluk ve geçerliliğinin sınanacağı bir ölçüt olması
E)Kur’ân’da özet bilgi verilen hususlarda hadislerin ayrıntılı açıklamalarının kullanılması

17.Ebû Hanîfe’nin akaid risaleleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kelâmî tartışma ve ayrıntılara fazla girilmez.
B)Sünnî itikada dair en erken yazılı metin örneklerindendir.
C) Farsça olarak kaleme alınmıştır.
D)Yeni fikrî ve siyasî gelişmeler sebebiyle itikat ilkelerinin belirlenmesini amaçlar.
E)İnanç esaslarının derli toplu bir dökümünü verir.

18.Aşağıdakilerden hangisi kelâm alanında eser veren Osmanlı âlimlerinden biri değildir?
A) İbn Kayyim el-Cevziyye
B) Hocazâde Muslihuddîn Mustafa
C) Kemâleddîn İbnü’l-Hümâm
D) Ali el-Kârî
E) Kemâleddîn el-Beyâzî

19.Aşağıdakilerden hangisi Selef çizgisinde yer alıp kelâmı eleştiren âlimlerden biri değildir?
A) İbn Teymiyye
B) Hâce Abdullah el-Herevî
C) İbnü’l-Vezîr
D) İbn Kayyim el-Cevziyye
E) İbnü’l-Melâhimî

20.Aşağıdakilerden hangisi akaid/kelâm alanında ilk yazılı metinlerde yer alan konulardan biri değildir?
A) İç savaşlara katılanların iman durumu
B) İnsan fiilleri
C) İbâzî mezhebinin esasları
D) Tekvîn sıfatının ezelîliği
E) Kader


B E C D B E A C B D A C E A B D C A E D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,757 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,519 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,960 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,613 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN PSİKOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,379 09.01.2019, Saat:19:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi