Forum Gündemi:

Editör
#1
1. Aşağıdakilerden hangisi vahiyle, ilham arasındaki farklardan biridir?
A) Vahiy vasıtasız, ilham ise vasıtalı olarak tecellî eder.
B) Peygamberler kendilerine gelen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler, ilhamı alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.
C) Vahiy devam etmekte, ilham ise son bulmuştur.
D) Vahiy bağlayıcı değildir, ilham ise bağlayıcıdır.
E) Vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbirleriyle çelişebilir; ilham ile elde edilen bilgiler ise birbirleriyle çelişmezler.

2. Kur’ân kelimesinin hemzesiz, türememiş ve alem-i mürtecel olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden kime aittir?
A) Şafiî
B) Lihyani
C) Eş’arî
D) Ferra
E) Zeccac

3. Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'ân'dan anlamlar üretmek olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefsîr
B) Te’vîl
C) Burhânî te'vîl
D) Muhkem
E) B eyânî Te'vîl

4. Hz. Peygamber'e verilen teşrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyan etme
B) Te'vil etme
C) Hüküm koyma
D) Açıklama
E) Tefsir etme

5. Kur’ân ve tefsîri açısından Hz. Peygamber’den sonraki en önemli tabaka aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabiûn
B) Etbeuttâbiîn
C) Abbâsîler
D) Sahâbe
E) Emevîler

6. İsrâilî rivâyetler en fazla aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?
A) Abdullah b. Mesud
B) Übey b. Ka’b
C) Mücahid
D) İkrime
E) K a’b el-Ahbar

7. Aşağıdakilerden hangisi rivâyet tefsir yönteminde başvurulması gereken unsurlardan biri değildir?
A) Hz. Peygamber’in tefsiri
B) Kur’ân-ı Kerîm
C) Tevrat’ın nakilleri
D) Sahabe tefsiri
E) Tabiûn tefsiri

8. Tefsir faaliyetlerini tevhid ve adalet prensiplerine dayandıran, akla büyük önem veren, sağlam akıl ile sahih naklin çelişmediğini; akıl ile nakil arasında çelişki varsa naklin tevil edileceğini benimseyen tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harici tefsir ekolü
B) Mutezile tefsir ekolü
C) İşârî tefsir ekolü
D) İctimai tefsir ekolü
E) Konulu tefsir ekolü

9. Aşağıdakilerden hangi tefsir türü, otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” (sapkın,batıl) yorum olarak kabul edilir?
A) Nazarî sûfî tefsir
B) Fıkhî tefsir
C) Rivayet tefsiri
D) Konulu tefsir
E) İctimâî tefsir

10. Aşağıdakilerden hangisi Fıkhî tefsir ekol temsilcisidir?
A) Cessâs
B) Seyyid Kutup
C) Kuşeyrî
D) Tantavî Cevherî
E) Zemahşerî

11. “Müminler, ancak kardeştir” âyetinde hangi tür teşbih yapılmıştır?
A) Teşbih-i müekked
B) Teşbih-i mücmel
C) Teşbih-i mürsel
D) Teşbih-i mufassal
E) Teşbih-i beliğ

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temsili anlatıma başvurma gayesi olamaz?
A) Örneklemek
B) İkna etmek
C) Yermek
D) Emretmek
E) Övmek

13. Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
A) Söylenen sözü tekit etmek, pekiştirmek
B) Yemin edileni yüceltmek
C) Uyarıları belirginleştirmek
D) Y emin konusunu önemsemek
E) S öylenen sözdeki kapalılığı gidermek

14. Aşağıdakilerden hangisi, âyetler arasında çelişki vehmini ortadan kaldırmaya yönelik kurallardan biri değildir?
A) İki hükümden birisinin zahir manası müstakil bir hükme, diğer âyetin ise sadece lafzı bunu iktiza ederse, müstakil hüküm ifade eden âyet tercih edilir.
B) İki hükümden biri Mekkelilerin, diğeri ise Medinelilerin durumuna âit olursa, Medinelilerin ahvâline ait olan tercih edilir.
C) Kur’ân âyetlerini hadislerle mukayese ederek âyetler arasındaki çelişki vehmi ortadan kaldırılır.
D) İki âyetten her biri zahirde bir hükme işaret ettikleri halde; âyetlerden biri umum, diğeri tahsis olarak hükme işaret ediyorsa, bu durumda tahsis içeren âyet tercih edilir.
E) Hüküm hususunda Medenî olanlar Mekkî olanlara tercih edilir.

15. Allah’ın arşa istiva etmesi sorulduğunda, “istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, bu konuda soru sormak ise kötü bir şeydir” şeklinde cevap veren İslâm alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Şafii
B) Malik b. Enes
C) İbn Mes’ûd
D) Ahmed b. Hanbel
E) İ bn Abbas

16. Allah’ın kesik harflerle başlayan sûrelerde anlatılan tüm hüküm ve kıssaları bu harflere gizlediğini, sonra da bu hususları sûrede açıkladığını, fakat bu şifreleri ancak
peygamber ve velilerin çözebileceğini ileri süren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefsir
B) Hadis
C) Tasavvuf
D) Kelam
E) Fıkıh

17. Hz. Peygamber’in risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade etmek için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sünnet-i seniyye
B) Esbâb-ı nüzûl
C) Vahy-i metlüv
D) Haber-i sâdık
E) H aber-i vâhid

18. Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden Kur’ân tefsîrlerine giren rivâyetlere ne ad verilir?
A) İsrâiliyat
B) Esâtîru’l-evvelîn
C) Şer’u men kablenâ
D) Ehl-i kitap
E) Te’vîlât

19. Kur’ân tercümelerinin Türkçe’deki ilk basımları hangi dönemde gerçekleşmiştir?
A) Çok partili sisteme geçtikten sonra
B) Matbaanın icadından sonra
C) Harf inkılâbından sonra
D) Tanzimat fermanından sonra
E) Cumhuriyetin ilk yıllarında

20. Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
A) Semiyotik
B) Hermenötik
C) Semiyoloji
D) Semantik
E) T evilcilik

 B A E C D E C B A A E D E C B C B A D D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,760 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,523 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,964 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,691 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,618 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi