Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Kişisel veya toplumsal, dostane veya düşmanca hemen her ilişkide kendisini hissettiren hukuk, ahlâk, örf ve âdet gibi temel kültür ögelerinin çoğu aşağıdaki hangi manevi kültür unsurunun etkisi altında şekillenmiştir?
A) Adâlet
B) Dil
C) Din
D) Değişim
E) Teknoloji

2.Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye döneminde Mekke halkının anlaşmazlık ve ihtilâf hallerinde başvurdukları hukuk kurumlarından biri değildir?
A) Tard ve Hal
B) Ehl-i kitap
C) Kabile hakemleri
D) Kaseme
E) Eşnak

3.Osmanlı dünyasında, şu veya bu sebepten dolayı sıkıntıya düşen insanların haklarını korumak ve onlara yardım etmek üzere teşkilâtlanmış olan müesseseye ne adverilir?
A) Divan-ı Hümâyûn
B) Vakıf
C) İhtisâb
D) İntişar-ı İslâm
E) Meşîhat

4.Emeviler Dönemi'nde bugünkü ilk kaynaklarımız olan eserler vücuda getirilmiş olup aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tabakatta-İbn Sina
B) Lügatte-Halil b. Ahmed
C) Nesirde-Câhız
D) Hadiste-Buhâri
E) Fıkıhta-İmâm-ı Azam

5.Müslümanların ilk halifesi olarak görev alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Osman
B) Hz. Ali
C) Hz. Ömer
D) Hz. Hasan
E) Hz. Ebubekir

6.Aşağıdakilerden hangisi dâru’ş-şifâ anlamında kullanılan kavramlardan biri değildir?
A) Dâru’l-Hikme
B) Dâru’l-Âfiye
C) Tâbhâne
D) Mâristan
E) Dâru’r-Râha

7.Fatih Sultan Mehmed’in imarethanesinde imaret duvarlarına yazılan yazıları ve yapılan resimleri silmekle görevli kişiye ne ad verilir?
A) İane-i Cihadiyye
B) İmdad-ı Seferiyye
C) İmdad-ı Hazeriye
D) Encümen-i Daniş
E) Mâhi’n-Nukûş

8.Ortasında geniş bir avlusu bulunan ve iki katlı müstahkem binalar halinde yapılan yalnız Müslümanların değil, gayrimüslim olanların ve her millete mensup insanların da
yol emniyeti ve huzurunun sağlandığı yapılara İslâm dünyasında ne ad verilir?
A) Bimârhâne
B) Kervansaray
C) İmaret
D) Sebil
E) Şifâiye

9.Orhan Gazi’nin Bursa’da yaptırdığı cami ve zaviyesini idaresine verdiği ve aynı zamanda Osmanlıların ilk evkaf nâzırı sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Paşa
B) Halil Paşa
C) Sinan Paşa
D) Ahmet Paşa
E) Hayreddin Paşa

10.İslâm devletinin Müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında aldığı vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cizye
B) Harac
C) Öşür
D) Zekât
E) Sadaka

11.Müslüman devletlerde mülkiyeti devlete ait olan ve kullanım hakkı vatandaşa verilmiş bulunan araziye ne ad verilir?
A) Paşmaklık arazi
B) Vakıf arazi
C) Haracî arazi
D) Mîrî arazi
E) Mukassem arazi

12.Fütüvvet ve ahiliğin devamı olarak XV. asırda Osmanlı toplumunda ortaya çıkan ve meslek mensuplarının yetiştirilmelerine ait eğitimleriyle önemli bir yer tutan yaygın
eğitim kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temlîk
B) Ferraş
C) Lonca
D) İhtisab
E) Ribat

13.Osmanlı'nın ilk ilimler akademisi olan ve Sultan Abdülmecid’in iradesiyle kurulan Encümen-i Daniş, aşağıdaki ülkelerden hangisinin ilimler akademisi örnek alınarak
oluşturulmuştur?
A) İngiltere
B) İtalya
C) İspanya
D) Fransa
E) Almanya

14.Osmanlı medreselerinde müderris yardımcısına ne ad verilir?
A) Halife
B) Suhte
C) Muîd
D) Danişmend
E) Talebe

15.Osmanlı hukuk sisteminde mahkemeler aldıkları karar itibariyle aşağıdaki hangi kurum tarafından denetlenmiştir?
A) Vakıflar
B) Divan-ı Hümayun
C) Müftülük
D) Mezalim Mahkemesi
E) Şeyhulislâmlık

16.Osmanlılarda kaza kadılığını tamamlayıp yükselen kadı aşağıdaki yerlerden hangisine atanır?
A) Sancak
B) Vilâyet
C) Eyalet
D) Köy
E) Nahiye

17.Kadı adına keşif yapan veya mahkemenin yetki alanındaki davalara bakan kişiye ne ad verilir?
A) Kâtip
B) Mıhzır
C) Kazasker
D) Nâib
E) Mültezim

18.Hz. Peygamber zamanında orduda sağlık hizmetlerinin verildiği bilinmektedir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber zamanında yapılan Hendek Savaşı sırasında askerî hastahane gibi görev yapan çadırdır?
A) Hisbe Çadırı
B) Bedir Çadırı
C) Şifa Çadırı
D) Mürezâ Çadırı
E) Rüfeyde Çadırı

19.İslâm dünyasında ilk defa düzenli ve daimi orduyu kim kurmuştur?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali
E) Harun Reşid

20.Selçuklu dönemi kurumlarından olan Gulamhane, yapı itibariyle aşağıdaki hangi Osmanlı kurumuna benzemektedir?
A) Dâru'l Muallime
B) Dâru'l Funûna
C) Ticaret Mektebine
D) Rüşdiyelere
E) Enderun Mektebine


C B B A E A E B C A D C D C B A D E A E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,770 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,530 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,970 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,699 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,625 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi