Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Meşşâî filozoflara göre külli bilgiden sorumlu olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duyu
B) Akıl
C) Ortak Duyu
D) Hayal
E) Vehim

2.İbn Hazm ve savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eş’arî mezhebine bağlı bir düşünürdür.
B)Kur’an’ın zahiri anlamları kadar batıni anlamları da oldukça önemlidir.
C)Kur’an metinleri dönemlere ve kültürlere göre yeniden yorumlanabilir.
D)Kur’an ve hadisler dışında dini meşruiyet kaynağı yoktur.
E)Kıyas İslâm düşüncesi içinde çok önemli ve gerekli bir yere sahiptir.

3.İbn Sina’ya göre her insanın “ben” sözüyle kast ettiği şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefs
B) Beden
C) Akıl
D) Duyular
E) Kalp

4.Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisi İslam düşüncesine doğrudan kaynaklık etmemiştir?
A) Hermes geleneği
B) Çin düşüncesi
C) Yunan Düşüncesi
D) Sasânî düşüncesi
E) Hint düşüncesi

5.Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün dinfelsefe uzlaştırılmasını ele aldığı eseridir?
A) Medinetü’l Fazıla
B) Mukaddime
C) Tehâfütü'l-felâsife
D) Milel ve’n Nihal
E) Fasl’ul Makal

6.İbn Tufeyl’in Hayy b. Yakzan isimli eserinde Salaman nasıl bir kişiyi temsil etmektedir?
A)Yetkin dini bilgiye sahip, dinin deruni anlamlarını da kavramış bir kişiye temsil etmektedir.
B)Aklını kullanmayı bilen dinin emirlerini önemsemeyen bir kişiyi temsil etmektedir.
C)Dinin sadece zahiri anlamlarını öğrenmiş kişiyi temsil etmektedir.
D)Felsefi bilgiye sahip bir kişiyi temsil etmektedir.
E)Akılla vahiy arasında çatışma yaşayan bir kişiyi yansıtmaktadır.

7.Yaşayanlara Çağrı adlı eserinde “sistemimizin bütün gidişatı intihara doğru...” diyen Fransız Müslüman düşünür kimdir?
A) August Comte
B) Pascal
C) Maurice Blondel
D) Roger Garaduy
E) Jean Paul Sartre

8.Hilafetin kutsal olmadığını söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elmalılı Hamdi Yazır
B) Ali Sedat
C) Babanzâde Ahmet Naim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) İzmirli İsmail Hakkı

9.Öncelikle akli ilimlerin öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranmasının gerekliliğini vurgulayan, nakli ilimlerin kavranmasının temelinde akli ilimler olduğu
savunan "Mizanu'l-Hak" ve Keşfu'z-Zunun" adlı eserlerin yazarı düşünür kimdir?
A) Mustafa Sami
B) İbrahim Müteferrika
C) Koçi Bey
D) Katip Çelebi
E) Gelibolulu Mustafa

10.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının son döneminde kadın hakları bağlamında eserler yazmıştır?
A) Samia Ayverdi
B) Fatma Aliye
C) Ayşe Sultan
D) Kadriye İleri
E) Feride Ulviye

11.Kayserili Davud, zaman anlayışını aşağıdaki eserlerinden hangisinde dile getirmiştir?
A) Tercümetü Kitabi Batancel
B) Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman
C) Tahkik ma li'l-Hind
D) Tis'u resa'il
E) Uyunü'l-hikme

12.Osmanlılarda Tehâfüt geleneğini canlandıran Osmanlı Sultan’ı kimdir?
A) Fatih
B) Kanuni
C) Yavuz
D) I. Osman
E) Yıdırım Beyazıd

13.Aşağıdakilerden hangisi İbn Miskeveyh'in eserlerinden biridir?
A) Tahkik mâ li'l- Hind
B) Şifaü's-Sail
C) Tecaribü'l- Ümem
D) Tehafüt
E) Mukaddime

14.Gazzâli'nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş'ari ekolündeki büyük âlimi ve hocası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebu'l-Hasan el-Eş'arî
B) Nizâmü'l-Mülk
C) Bakıllanî
D) İmamu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî el-Cuveynî
E) Taftazanî

15.İbn Haldun'un tarihte var olan toplumları tasnif ederken kullandığı kriter nedir?
A)İnsanların mensup oldukları dinler
C)İnsanların yaşadıkları coğrafya ve coğrafyanın temel özellikleri
C))İnsanların ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılama biçim ve yöntemleri
D))İnsanların tüketim biçimleriyle bunların gerçekleştikleri yerler
E)İnsanların dindarlık seviyeleri ve oluşturdukları yaşam biçimleri

16.İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?
A) Asabiyye ilmi
B) Siyasi tarih
C) Ümran ilmi
D) Medeniyet ilmi
E) İnsani ilim

17.İslam dünyasında Ebu'l-Ferec adıyla tanınan Süryani Bar Herbraeus, Süryanice ve Arapça kaleme aldığı sırasıyla "Ethison" ve "Kitabu'l-Hamame" adlı eserleri aşağıdaki
düşünürlerden hangisinin "İhya" adlı eserinin bir kopyası niteliğindedir?
A) Gazali
B) İbn Sina
C) İbn Rüşd
D) İbn Tufeyl
E) Kindi

18."Risaletu'l-Veda" adlı eseri İbranice tercümesinden XV. yüzyılın ilk yarısında Abraham de Balmes tarafından Latinceye çevrilen İslam düşünürü kimdir?
A) İbn Rüşd
B) Kindi
C) İbn Tufeyl
D) İbn Sina
E) İbn Bacce

19.Batılıların "Avicenna" dedikleri Müslüman filozof kimdir?
A) İbn Bacce
B) İbn Rüşd
C) Kindi
D) Farabi
E) İbn Sina

20.Batı'da "Pari de Pascal" adıyla bilinen teorinin asıl sahibi olan İslam düşünürü kimdir?
A) İbn Sina
B) İbn Bacce
C) Farabi
D) İbn Rüşd
E) Gazali

B D A B E C D A D B B A C D C C A E E E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,760 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,523 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,964 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,692 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,618 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi