Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Güney Arabistan’da kurulan devletlerin ikincisi Maîn Devleti’nin yıkılmasından sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen, M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren     ve Himyerîler tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sebeliler
B) Nabatiler
C) Kindeliler
D) Hireliler
E) Lahmîler

2. Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabileye ait sancağı koruyan kimse
B) Kabe’nin bakımı ve anahtarlarının muhafazası
C) Kâbe’yi ziyarete gelenlere su temin etme
D) Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı
E) Hacıları ağırlama ve yiyecek temin etme

3. Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fîl
B) Bakara
C) Tevbe
D) Nasr
E) Mâide

4. Kabe tamiri sırasında Kureyşliler malzeme yetersizliği sebebiyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bıraktılar. Ancak bina dışında kalan bu alanında Kâbe’ye dahil olduğu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvar ile çevirdiler. Kâbe’den sayılan bu alanın adı nedir?
A) Mültezem
B) Hicr, (Hicru İsmail)
C) Yemâni
D) Şâzervan
E) Rüknül-Yemânî

5. Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması
B) Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması
C) Medine’de güçlü bir otoritenin olması
D) Nüfus potansiyeli bakımından Medine’nin Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden biri olması
E) Habeşistan gibi alternatifler ile karşılaştırıldığında Mekke’ye yakın sayılabilecek bir mesafede olması

6. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında yapacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
A) Zina etmemek
B) Çocuklarını öldürmemek
C) Yalan uydurarak hiç kimseye iftira etmemek
D) İyi olan hiçbir hususta Allah Resûlü’ne isyan etmemek
E) Zekat vermek

7. Aşağıdakilerden hangisi Kureyşli müşriklerin Müslümanlığa karşı çıkma nedenlerinden biri değildir?
A) Müşriklerin ileri gelenlerinin toplum içindeki statülerini ve nüfuzlarını kaybetmek istememeleri
B) Yeni peygamberin Yahudiler arasında çıkacağına inanmaları
C) Arapların tutucu bir kavim olması, din anlayışlarının meşruiyetinin atalarının dini tercihlerinden görmeleri.
D) Kendilerine liderlik yapacak birinin zengin ya da güçlü olmasını istemeleri.
E) Müslümanlığın Mekke’deki ticari hayatı kötü yönde etkileyeceğine olan inanç

8. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud Savaşı’nı kaybetmelerinin en temel sebebidir?
A) Medine’nin savunmasız kalması
B) İslam ordusunun sayıca çok az olması
C) Okçuların Ayneyn tepesini terk etmeleri
D) İslam ordusundaki paralı askerlerin savaşa katılmamaları
E) Hz. Muhammed’in öldüğü haberine inanan Müslümanların savaş alanını terk etmesi

9. (I) Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılınmıştır.
    (II) Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiği sırada üç vakit namaz kılınıyordu. 
    (III)Kılınan vakit namazlarının tamamı ikişer rekât idi.
    (IV) Hz. Muhammed’in hicretinden bir ay sonra mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekâta çıkarıldı.
     (V) Hicretin ikinci yılı Şaban ayında ramazan orucu farz kılındı.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

10. Huneyn Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ganimet dağıtımında Müellefe-i Kulûb uygulaması yapılmıştır.
B) Savaş esirleri karşılıksız serbest bırakılmıştır.
C) Huneyn Gazvesi Hevâzin ve Sâkif kabileleri üzerine düzenlenmiştir.
D) Savaşın başında üstünlüğü eline geçiren İslâm ordusu kolay bir zafer kazanmıştır
E) Gazve, Mekke’nin fethinden sonra yapılmıştır.

11. Bizanslıların Medîne’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı, Suriye’deki Hristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınması nedeniyle aşağıdaki seferlerden
hangisi düzenlenmiştir?
A) Mûte Seferi
B) Mekke’nin Fethi
C) Tebük Gazvesi
D) Tâif Kuşatması
E) Huneyn Gazvesi

12. Hz. Ebû Bekir’in halife seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Ebû Bekir o günkü şartlar gereği Kureyş kabilesine mensup birinin halife olması gerektiğini savundu.
B) Hazrecli Hubâb b. Münzir karşılıklı olarak hem ensârdan hem de Kureyş kabilesinden birinin bu makama getirilmesini önerdi.
C) Medineli Beşîr b. Sa’a ve Ma’n b. Adî halifeliği ensâr ileri gelenlerinden birine verilmesi konusunda ısrar ettiler.
D) Hz. Ebû Bekir yanında bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek ikisinden birinin halife olarak seçilebileceğini söyledi.
E) Toplantıya katılanlardan Sa’d b. Ubâde, Hz. Ebû Bekir’in halifeliğine biat etmedi.

13. Hz. Ebû Bekir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İslâm’ı ilk kabul eden sahabelerden biridir.
B) İslâm’ın ilk halifesidir.
C) 573 yılında Mekke’de doğmuştur.
D) Câhiliye dönemindeki adı Abdü’l-Kâbe’dir.
E) Kureyş kabilesinin Adîy boyuna mensuptur.

14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer devrinde valilerin görevlerinden biri değildir?
A) Namazlarda imamlık yapmak
B) Şehirde emniyet ve asayişi sağlamak
C) Vergileri toplamak
D) Bulunduğu şehirde Halife adına halktan beyat almak
E) Adli işleri yürütmek ve suçluları cezalandırmak

15. Hz. Ömer döneminde kazanılan Nihavend zaferine “fethu’l-fütuh” adı verilmesinin sebebi nedir?
A) Nihâvend zaferinin, Sâsânîler’e ait birçok şehrin fethine ve en nihayet Sâsânî İmparatorluğu’nun yıkılışına zemin hazırlaması
B) İslâm ordusunun kendisinden daha güçlü büyük bir orduyu yenmesi
C) Bu savaştan sonra artık bölgede başka bir savaşın olmaması
D) İslâm ordu komutanı Nu’man b. Mukarrin’in zaferi bu şekilde adlandırması
E) İslâm ordu komutanı Nu’man b. Mukarrin’in bu savaşta esir olması

16. Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Rûme kuyusunu satın alıp Müslümanların istifadesine sunmuştur.
B) Hz. Peygamber’in sağlığında fetva veren birkaç sahabî arasındadır.
C) Hudeybiye Antlaşması öncesinde Hz. Muhammed tarafından Mekke’ye elçi olarak gönderildi.
D) Hz. Peygamber’in vâhiy kâtiplerindendir.
E) Tebük savaşı hazırlıkları sırasında malının tamamını bağışlamıştır.

17. Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abullah b. Sebe
B) Muhammed b. Ebû Huzeyfe
C) Muhammed b. Ebû Bekir
D) Zeyd b. Sûhnan
E) Eşter en-Nehaî

18. Aşağıdakilerden hangisi Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm’ın Mekke’ye gidişinin görünüşteki sebebidir?
A) Hz. Ayşe’nin onları daveti
B) Mervan b. Hakem’in organizasyonu
C) Tarlalarını ekmek
D) Umre yapmak
E) Ticaret yapmak

19. Aşağıdakilerden hangisi Sıffin savaşında Muaviye tarafının Mushafları havaya kaldırmasının sebebidir?
A) Muaviye’nin Kur’an’a bağlı olduğunu göstermek
B) Hz. Ali tarafını Kur’an’ın hakemliğine çağırmak
C) Amr b. el-Âs’ın halife olmasını sağlamak
D) Muâviye’nin zaferini pekiştirmek
E) Hz. Ali’nin ordusunun yenildiğini göstermek

20. Haricilerin bağımsız bir grup olarak ortaya çıkmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahkim
B) Muaviye’nin biat etmeyi reddetmesi
C) Kays b. Sa’d’ın valilikten azledilmesi
D) Eşter en-Nehaî’nin öldürülmesi
E) Cemel Savaşı

 A D A B C E B C B D C C E D A E E D B A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,760 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,523 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,964 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,692 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,618 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi