Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Hadislerin yazılmasına daha çok genç sahabiler ile Yemen kökenli bazı sahabilerin katılmış olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Yazı bilmenin önemini
B) Gençken ilim öğrenmenin kalıcılığını
C)Hadislerin yazılması meselesinde zihniyetin etkisini
D) İlim öğrenmede cesaretin önemini
E) Hadisin önemini kavradıklarını

2.Aşağıdakilerden hangisi naklî/normatif ilimlerden biridir?
A) Tasavvuf
B) İslam Tarihi
C) İslam Mezhepleri Tarihi
D) İslam Felsefesi
E) Dinler Tarihi

3.Mihne olayları aşağıdaki halifelerden hangisi tarafından sonlandırılmıştır?
A) Emin
B) Vâsık
C) Müsteîn
D) Mu’tasım
E) Mütevekkil

4.Kütüb-i sitte şartlarını tespit eden eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) el-Müstedrek ale’s-sahihayn
B) el-Cem’beyne kütübü’s-sitte
C) Şurutü’l-eimmeti’s-sitte
D) el-Cem’beyne usuli’s-sitte
E) es-Sıhahu’s-sitte

5.Joseph Schacht’ın ortaya attığı teoriye göre, belirli bir isnad kümesinin merkezinde kendisiyle birlikte tariklere ayrılmanın ilk başladığı yerde bulunan kişiye ne ad verilir?
A) Mevsuf râvi
B) Müşterek râvi
C) Alem râvi
D) Muttasıl râvi
E) Merkez râvi

6.İlk örgün hadis öğrenim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dârul Erkam
B) Mescid-i Haram
C) Suffe
D) Mescid-i Kuba
E) Mescid-i Nebevî

7.Osmanlı hadis müderrislerinin hadis sahasında çok miktarda ve çok çeşitli eserler vermedikleri görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri değildir?
A)Âlimler üzerindeki sosyal motivasyonun diğer bölgelerden daha güçlü olması
B)Osmanlı döneminin ilmî açıdan bir olgunluk ve özümseme dönemi olması
C)Hadis geleneğinin diğer bölgelere oranla Anadolu'ya daha geç gelmesi
D)Medrese mezunlarının ağırlıklı olarak idareciliğe hazırlanması
E)Osmanlı eğitim sisteminin fıkıh-kelâm merkezli olması

8.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan dârulhadislerden biri değildir?
A) Süleymaniye Dârulhadisi
B) Sahibiyye Darulhadisi
C) Nûriyye Dârulhadisi
D) Ahmediyye Dârulhadisi
E) Taşmescid Dârulhadisi

9.Sahabenin hadis öğrenimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hadisleri dinî bir görev bilincinde öğrenip öğretmeye çalışmışlardır.
B)Bütün hadisleri Hz. Peygamber’denöğrenmişlerdir.
C) Şifahi rivâyeti esas almışlardır.
D) Hadis bilgileri birbirinden farklıdır.
E) Aralarında hadis müzakeresi yaygındır.

10.Bir hadisi belirli esaslara uyarak öğrenmeyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edâ
B) Vicâde
C) Edâ sigası
D) Tahammül
E) Rivâyet lafzı

11.Aşağıdakilerden hangisi mukıllûn sahâbîlerden biridir?
A) İbn Abbas
B) İbn Ömer
C) Enes b. Mâlik
D) Hz. Aişe
E) Hz. Ömer


12.Nakil döneminde yaygın olan hadis alma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcazet
B) Vasiyyet
C) Münâvele
D) İ’lam
E) Vicade

13.Güvenilir râvilerin hadisine aykırı hadis rivayet etmek hangi açıdan bir cerh sebebidir?
A) Vehm
B) Gaflet
C) Muhâlefet
D) Kizb
E) Cehâlet

14.Aşağıdakilerden hangisi yazıdan kaynaklanan hataları önlemek amacıyla geliştirilen metotlardan biridir?
A) Münâvele
B) Mükâtebe
C) İ’lâm
D) Semâ
E) Vicâde

15."Muhadramûn" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslüman olmuşlardır.
B)Sahabeyi görmüş olmaları bakımından tâbiîne benzerler.
C) Sahabe tabakasından sayılırlar.
D) Hz. Peygamber ile karşılaşmışlardır.
E) Hz. Peygamber dönemine yetişmemişlerdir.

16.Mürsel hadisin zayıf hadis sayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir râvisinin adalet vasfının eksik olması
B) Bir râvisinin zabtının eksik olması
C) Râvilerinden birinin cerhe uğramış olması
D) Sahabi râvisinin atlanmış olması

17.Tabiûndan olan râvisinin hadisi almış olduğu kimseyi zikretmemiş olması Sika bir râvinin, aynı hadiste diğer sika bir râvinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir?

A) Mudrec
B) Mahfûz
C) Munker
D) Ziyâde
E) Şâzz

18.Yalan bir haberi rivayet etme hususunda birleşmeleri aklın ve âdetin kabul etmeyeceği kadar kalabalık râviler topluluğunun kendileri gibi bir topluluktan alıp naklettikleri hadis aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meşhur
B) Mütevâtir
C) Müstefîz
D) Makbul
E) Azîz

19.Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan hadise ne ad verilir?
A) Zayıf
B) Merdûd
C) Metrûk
D) Münker
E) Mecrûh

20.Gerekli bütün şartları taşıdığı halde bir râvisinin zabt özelliği eksik olan, bununla beraber destekleyici başka bir rivayette bulunamayan hadise ne ad verilir?
A) Munker
B) Munkatı’
C) Sahîh li-gayrihi
D) Hasen li-zatih
E) Zayıf

C A E C B E A C B D E A C D B E D B A D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,760 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,523 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,964 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,691 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,618 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi