Forum Gündemi:

Editör
#1
1. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu tarafından kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve
Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkartılan ve Cumhurbaşkanı’nca imzalanan vergi hukuku kaynağıdır?
A) Yönetmelik
B) Özelge
C) Sirküler
D) Doktrin
E) Tüzük

2. Gerçek kişilerin gayrimenkullerini kiraya vermelerinden dolayı elde ettikleri gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Emek geliri
B) Servet geliri
C) Teşebbüs geliri
D) Değer artış geliri
E) Girişimcilik geliri

3. Aşağıdaki gayrimenkul kiralama işlemlerinden hangisi katma değer vergisinden istisna değildir?
A) Belediyelerin sahip oldukları gayrimenkulleri kiralamaları
B) Bir vakfın, iktisadi işletmesine dâhil olmayan gayrimenkulünü kiraya vermesi
C) Serbest bölgelerde bulunan gayrimenkullerin kiralanması
D) Gümrüklü sahalarda (örneğin gümrük antreposu) yer alan işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemleri
E) Devlet üniversitesinin iktisadi işletmesine ait olan gayrimenkulün kiraya verilmesi

4. Mirası kabul eden mirasçılar tarafından beyanname verme süresinin bitiminden itibaren ilk 15 günlük süre içinde beyanname verilmesi halinde, bu durumun hukuksal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1. dereceden usulsüzlük kabahati
B) Vergi ziyaı kabahati
C) 2. dereceden usulsüzlük kabahati
D) Özel usulsüzlük kabahati
E) Vergi kaçakçılığı suçu

5. Aşağıdakilerden hangisi emlak komisyonculuğu mesleğinin konusu içinde yer almaz?
A) Gayrimenkul pazarlama faaliyetinde bulunmak
B) Gayrimenkul kiralanmasına aracılık etmek
C) Gayrimenkullere ilişkin gayrimenkul değerleme raporu hazırlamak
D) Gayrimenkul alım-satımına aracılık etmek
E) Gayrimenkullere ilişkin konularda danışmanlık yapmak

6. Emlak komisyoncusunun bir gayrimenkul alım, satım ve kiralaması gibi işlerde kişiler arasında aracılık yapmak ya da bu işlere ilişkin sözleşmelerin oluşması için gerekli
ortamı hazırlamak üzere gayrimenkul sahibi ile yaptığı sözleşmeye ne ad verilir?
A) Tellallık sözleşmesi
B) Trampa
C) Borç sözleşmesi
D) Tacir sözleşmesi
E) İyi niyet sözleşmesi

7. Aşağıdaki defterlerden hangisinin notere onay zorunluluğu yoktur?
A) Yevmiye defteri
B) Envanter defteri
C) İşletme defteri
D) Büyük defter
E) Günlük defter

8. “Vergi tarhına esas olan kazançları ile bunlara isabet eden vergileri gösteren ve bağlı oldukları vergi dairesine onaylatılmış levhayı almak zorundadırlar.” ifadesi
aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisinde yer alır?
A) Vergi Usul Kanunu
B) Gelir Vergisi Kanunu
C) Borçlar Kanunu
D) Türk Ticaret Kanunu
E) Katma Değer Vergisi Kanunu

9. Emlak vergisinin ödenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
B) İlgili belediyenin ilan edeceği süreler içinde ödenir.
C) Kasım ayı içinde ve tamamı bir kerede ödenir.
D) Mart, Haziran ve Eylül aylarında üç eşit taksitte ödenir.
E) Maliye Bakanlığınca belirlenen süreler içinde ve iki eşit taksitte ödenir.

10. Emlak vergisi aşağıdaki vergi sınıflandırmalarından hangisinin içinde yer alır?
A) Harcamalar üzerinden alınan vergiler
B) Tasarruf üzerinden alınan vergiler
C) Gelir üzerinden alınan vergiler
D) Tüketim üzerinden alınan vergiler
E) Servet üzerinden alınan vergiler

11. İlke olarak emlak vergisi bildirimi aşağıdakilerden hangisine yapılır?
A) Gayrimenkulün bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine
B) Gayrimenkulün bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye
C) Gayrimenkulün bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesi başkanlığına
D) Herhangi bir vergi dairesine
E) Herhangi bir belediyeye

12. Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabidir" hükmü ile aşağıdaki temel vergicilik kavramlarından hangisi düzenlenmiştir?
A) Verginin mükellefi
B) Verginin sorumlusu
C) Verginin konusu
D) Verginin matrahı
E) Vergiyi doğuran olay

13. Aşağıdakilerden hangisi çevre temizlik vergisinde konut dışındaki binalara uygulanan, bina gruplarının belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Binanın yatak kapasitesi
B) Binanın hangi malzemeden yapıldığı
C) Binadaki öğrenci sayısı
D) Binanın kullanım alanı
E) Binadaki personel sayısı

14. Belediyelerce yol yapım çalışmaları nedeniyle gayrimenkullerin sahiplerinden alınan yol harcamalarına katılma payı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mevcut yolların en az %40 nispetinde genişletilmesi halinde alınmaz.
B) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi halinde alınmaz.
C) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi halinde alınmaz.
D) Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere 15 metreden fazla genişliklerine düşen giderler alınmaz.
E) Yeni yol açılması halinde alınmaz.

15. Yarı kamusal mal nitelikte kamu hizmeti sunan kamu kuruluşlarının sundukları hizmetlerden doğrudan doğruya yararlananlardan faydalanma karşılığı alınan parasal tutarlara ne ad verilir?
A) Ücretler
B) Borçlar
C) Emlak vergisi
D) Harçlar
E) Gelir vergisi

16. Aşağıdakilerden hangisi çevre vergilerinin amaçlarından biri değildir?
A) Çevreye uyumlu ürün türlerinin kullanımını teşvik etmek
B) Çevreye ve doğal kaynaklara zarar veren faaliyetlerin durdurulması
C) Çevreye zarar veren fabrikaları cezalandırarak ülkedeki bu türden fabrikaların kapatılmasını sağlamak
D) Bazı sektörlerin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini artırmak
E) Bazı kesimlerin ekonomik zorluklarını hafifletmek

17. Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahının tespiti ile ilgili iktisadi varlıkların değerlemesinde kullanılacak temel değerleme ölçütlerinden biri değildir?
A) Rayiç bedel
B) Gelir getirici değer
C) Mukayyet değer
D) İtibari değer
E) Tasarruf değeri

18. İktisadi işletmeye dahil gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu’nda yer alan aşağıdaki değerleme ölçütlerinden hangisi ile değerlendirilir?
A) Maliyet bedeli
B) İtibari değer
C) Rayiç değer
D) Emsal değer
E) Vergi değeri

19. Vergi Usul Kanunu’na göre bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
A) İşletmede birden fazla yıl kullanılması
B) Yıpranmaya maruz kalması
C) Envantere dahil olması
D) Her yıl değerinde en az %10 kadar azalma olması
E) Kullanıma hazır olması

20. Mükellefler bina ve arazilerde aşağıdakilerden hangisince belirlenecek amortisman oranını kullanmak zorundadırlar?
A) Merkezi Amortisman Komisyonu
B) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C) Bakanlar Kurulu
D) Ticaret ve Sanayi Odaları
E) Maliye Bakanlığı

E B E C C A D A A E B C B D D C B A D E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,284 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,415 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,177 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,571 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,736 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi