Forum Gündemi:

Editör
#1
1. Aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir davanın ticari dava sayılması için mutlaka bir ticari işletmeyle ilgili olması gerekir?
A) Acentelik sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar
B) Fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan uyuşmazlıklar
C) İflas davası
D) Ticari işletme rehninden doğan davalar
E) Ticaret siciline ilişkin davalar

2. Aşağıdaki hallerden hangisinde bir işaretin marka olarak tescili için yapılan başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından ilgili kişinin itirazı üzerine reddedilir?
A) Tescil için başvurusu yapılmış markanın başkasına ait isim veya fotoğrafı kapsaması
B) Tescil için başvurusu yapılmış markanın dini değer veya sembol içermesi
C) Tescil için başvurusu yapılmış markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olması
D) Tescil için başvurusu yapılmış markanın mal veya hizmetin kalitesi hakkında halkı yanıltacak nitelikte olması
E) Tescil için başvurusu yapılmış markanın ticaret hayatında herkes tarafından kullanılan ad veya işaretleri esas unsur olarak içermesi

3. Acentenin denkleştirme istemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Denkleştirme isteminden önceden vazgeçmek mümkün değildir.
B) Sözleşmenin feshinde kusurlu olan acente denkleştirme isteminde bulunamaz.
C) Acente, kendisinin işletmeye kazandırdığı müşterilerle yapılmış veya kısa süre içinde yapılacak işler dolayısıyla ücret hakkına sahipse denkleştirme isteminde bulunamaz.
D) Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyetleri sonucu aldığı yıllık komisyon ve diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz.
E) Denkleştirme istem hakkının sözleşmenin sona ermesinden itibaren 5 yıl içinde ileri sürülmesi gerekir.

4. Turizm ve otelcilik faaliyetiyle uğraşan bir limited şirketin ortaklarından X, payını Y’ye devretmek istemektedir. Devir işlemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devir işleminin geçerliliği müdür ya da müdürler kurulu tarafından onaylanmasına bağlıdır.
B) Payın devrine ilişkin işlem yazılı olarak yapılmalı ve tarafların imzaları noterce onanmalıdır.
C) Şirket sözleşmesiyle pay devrinin yasaklanması mümkündür.
D) Pay devrinin tescili için müdürler ticaret siciline başvurmalıdır.
E) Pay devrinin onaylanmaması durumunda X’in haklı nedenle şirketten çıkma hakkı saklı kalır.

5. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisine getirilecek aşağıdaki sınırlamalardan hangisi tescil ve ilan edilmek şartıyla üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir?
A) Bir yönetim kurulu üyesinin yalnızca belirli müşterilerle işlem yapabileceğinin öngörülmesi
B) Yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir miktara kadar olan işlemleri yapmaya yetkili kılınması
C) Bir yönetim kurulu üyesinin sadece belirli bir konuda işlem yapabileceğinin öngörülmesi
D) Yönetim kurulu üyelerinden birinin sadece belirli türden işlemler yapmaya yetkili kılınması
E) Yönetim kurulu üyelerinden birinin yalnızca belirli bir yerde işlem yapabileceğinin öngörülmesi


6. Anonim şirket yönetim kurulu toplantıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toplantılarında temsilen ya da vekaleten oy kullanılamaz.
B) Hiçbir üye toplantı yapılması talebinde bulunmazsa elden dolaştırma yoluyla karar alınabilir.
C) Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
D) Toplantılarda gündeme bağlılık ilkesi geçerli olduğundan gündemde olmayan konular görüşülemez.
E) Toplantılara mazeretsiz katılmamak yönetim kurulu üyesinin sorumluluğuna yol açabilir.

7. Anonim şirketin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır; bu nedenle tescil işlemi bildirici niteliktedir.
B) Bazı anonim şirketlerin kurulabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması gerekir.
C) Şirketin kuruluşu için kanunda belirtilen zorunlu unsurları içeren bir anasözleşmenin hazırlanması gerekir.
D) Ana sözleşmedeki kurucu imzalarının noterce onaylanması ile pay sahipleri arasında bir ön ortaklık kurulmuş olur.
E) Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin kuruluştan önce ödenmesi gerekir.

8. Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarının butlanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İtibari değersiz pay oluşturulmasına ilişkin bir yönetim kurulu kararı, sermayenin koruması ilkesine aykırı olduğundan batıldır.
B) Sermaye koyma borcunu yerine getirmiş pay sahiplerine daha yüksek kar payı ödenmesini öngören bir yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırladığından batıldır.
C) Genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma hakkının sadece sermaye koyma borcunu yerine getirmiş pay sahiplerine tanınmasına yönelik bir yönetim kurulu kararı, pay sahiplerinin vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırladığından batıldır.
D) Pay sahibi olmayan birisine genel kurulda oy hakkı tanınmasına yönelik bir yönetim kurulu kararı anonim ortaklığın temel yapısına aykırı olduğundan batıldır.
E) Yönetim kurulunun tüm yetkilerinin genel kurula devredilmesine ilişkin bir yönetim kurulu kararı devredilemez yetkilerin de devrine yönelik olduğundan batıldır.

9. X Anonim Ortaklığının genel kurul toplantısında alınmış bulunan dürüstlük kuralına aykırı bir karara karşı aşağıdakilerden hangisi iptal davasıaçamaz?
A) Toplantıya katılma yetkisi bulunmayanların toplantıya katılıp oy kullandıklarını iddia eden pay sahibi
B) Organ olarak şirketin yönetim kurulu
C) Genel kurul toplantısına katılmasına haksız olarak izin verilmediğini iddia eden pay sahibi
D) Alınan kararın uygulanması halinde kişisel sorumluluğu söz konusu olacak olan yönetim kurulu üyesi
E) Toplantıya katılıp çekimser kalan pay sahibi


10. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sona ermesine yol açmaz?
A) İşletme konusunun elde edilmesi
B) Genel kurulun ortaklığın başka bir ortaklıkla birleşerek sona ermesine karar vermesi
C) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflası
D) Haklı sebeplerin varlığı halinde azınlık pay sahiplerinin talebi üzerine mahkemenin ortaklığın feshine karar vermesi
E) İşletme konusuna aykırı işlemlerde bulunulduğu gerekçesiyle Bakanlığın talebi üzerine mahkemenin şirketin feshine karar vermesi

11. Aşağıdaki hallerden hangisinde anonim şirket, ayrıca bir karar alınmasına, ihbarda bulunulmasına veya mahkeme kararına gerek olmaksızın sona erer?
A) Organlardan birinin eksikliği veya toplanamaması
B) Kamu düzenine aykırı faaliyet ve işlemlerde bulunulması
C) İşletme konusuna aykırı faaliyet ve işlemlerde bulunulması
D) Sermayenin 2/3’ünün kaybedilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması
E) Ana sözleşmede öngörülen fesih sebeplerinden birinin gerçekleşmesi

12. Anonim şirket genel kurulunda alınacak aşağıdaki kararlardan hangisinin oybirliğiyle alınması gerekir?
A) Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi
B) Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi
C) Yönetim kurulu üye sayısının artırılması
D) İmtiyazlı pay oluşturulması
E) Şirket merkezinin yurtdışına çıkarılması

13. X, Y ve Z turizm ve otelcilik faaliyetiyle uğraşmak üzere bir anonim şirket kurmaya karar vermişler, ancak sözleşmedeki imzaları onaylatmak üzere notere
gittiklerinde Z, kendi payını yakın arkadaşı V’ye devretmiştir. Duruma ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Z, pay sahipliği sıfatını kaybetmiştir.
B) Devir işlemi yönetim kurulunun onayı ile tamamlanır.
C) Devir işlemi resmi şekilde yapılmadığından geçersizdir.
D) Pay tescil ile doğduğundan devir işlemi ortaklığa kaşı hükümsüzdür.
E) V’ye devredilen paylara bağlı haklar donar.

14. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde azınlık pay sahiplerine tanınmış olumsuz haklardan biridir?
A) Finansal tabloların görüşmelerini erteletme
B) Özel denetçi atanmasını sağlama
C) Sulh ve ibraya engel olma
D) Yönetim kurulunu toplantıya davet etme
E) Şirketin haklı nedenle feshini isteme

15. Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerde aşağıdaki pay türlerinden hangisine izin vermemektedir?
A) İmtiyazlı pay
B) Bedelsiz pay
C) Oydan yoksun pay
D) Nakit karşılığı pay
E) Bedelli pay

16. Anonim şirketlerde pay sahibinin sermaye borcunu yerine getirmemesinin yaptırımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, katılma taahhüdü ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakarak yerine ortak alabilir.
B) Ortaklık ihtar çektikten sonra temerrüt faizi talep edebilir.
C) Ana sözleşmede mütemmerrit ortağın sözleşme cezası ödemesi öngörülebilir.
D) Şirket, mütemerrit ortaktan tazminat isteyebilir.
E) Şirket, gecikmiş ifayı talep ve dava edebilir.

17. X, Y’ye olan 20 bin lira borcu için 10.01.2015 tarihinde 10.05.2015 vadeli bir bono düzenleyerek teslim etmiştir. Bu bonoyu Y Z’ye, Z de V’ye ciro ve teslim yoluyla devretmiştir. V’nin vade günü başvurduğu X’in bono bedelini ödememesi durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) V’nin ödememeden sorumsuzluk kaydı koymuşsa Z’ye başvurması mümkün değildir.
B) Z, ödememe durumunu protesto gününü izleyen dört iş günü içinde X ve Y’ye bildirmelidir.
C) V’nin başvuru hakkını kaybetmemek için ödeme gününü izleyen bir hafta içerisinde protesto çekmesi uygun olur.
D) X’in ödememeden sorumsuzluk kaydı koyması durumunda V’nin yapabileceği bir şey yoktur.
E) V’nin protesto çektikten sonra bonoyu F’ye ciro ve teslim yoluyla devretmesi halinde F de başvuru borçluları arasına katılır.

18. X, Y’ye olan 20 bin lira borcu için 11.01.2015 tarihinde görüldüğünde ödenmek üzere bir bono düzenleyerek Y’ye teslim etmiştir. Y, bonoyu 10 gün sonra
rehin cirosu yaparak ile Z’ye teslim etmiştir. Z’nin yapabileceği işlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Z, bonoyu devretmek için beyaz ciro yapmak zorundadır.
B) Z, bonoyu başkasına devredemez.
C) Z’nin yeni bir rehin cirosu ile bonoyu devretmesi mümkündür.
D) Z, bonoyu ancak tahsil cirosu ile devredebilir.
E) X, Y’ye karşı ileri sürebileceği kişisel defileri Z’ye karşı da ileri sürebilir.

19. Kıymetli evrakta borçlunun senet metninde tahrifat yapıldığına ilişkin iddiası hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Senet metninden anlaşılan bir defi olduğundan herkese karşı ileri sürülebilir.
B) Senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defilerden olmasına rağmen herkese karşı ileri sürülebilir.
C) Nisbi defilerden olduğundan sadece belirli senet alacaklılarına karşı ileri sürülebilir.
D) Temel ilişkiden doğan bir kişisel defi olup herkese karşı ileri sürülebilir.
E) Kişisel defi olduğundan senet nama yazılı ise üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Kıymetli evrak bir borç senedidir.
B) Kıymetli evrak ağırlaştırılmış şekil şartlarına bağlıdır.
C) Kıymetli evrakta hak senetten önce mevcuttur.
D) Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır.
E) Kıymetli evrakta soyutluk ilkesi yürürlüktedir.

B A E A E D A B E C D E D C C B A D B C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,233 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,427 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,464 12.01.2019, Saat:17:00
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi