Forum Gündemi:

Editör
#1
1. İcra ve İflas Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi taşınır rehni kapsamına girer?
A) İpotek
B) İrat senedi
C) Gemi ipoteği
D) Ticari işletme rehni
E) İpotekli borç senedi

2. Genel haciz yoluyla takipte gecikmiş itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Görevli merci icra dairesidir.
B) Hacizli mallar paraya çevrilinceye kadar yapılır.
C) Engel sebebin ortadan kalkmasından sonra yedi gün içinde yapılmalıdır.
D) İcra takibini kendiliğinden durdurur.
E) Borçlunun sebep gösterme zorunluluğu yoktur.

3. Borçlu (B), borcunu vadesi geldiğinde alacaklı (A)’ya ödemiştir. Ancak (A), yine de
(B) aleyhine icra takibine başvurmuştur. Bu durumda (B), aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?
A) Temyiz
B) İcra takibinin taliki
C) Menfi tespit davası
D) Şikâyet
E) İstihkak davası

4. Haczin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Haciz isteme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren bir yıldır.
B) Haciz sırasında haczi kabil mal bulunmazsa, tutulan haciz tutanağı, aciz vesikası hükmündedir.
C) Borçlu, haczin uygulanmasına engel olamaz.
D) Haczin borçlunun huzurunda yapılması gerekir.
E) İcra müdürü, haczedilecek malların kıymetini takdir eder.

5. İhtiyati hacze başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İhtiyati haciz bir dava değildir.
B) İhtiyati hacizde görevli ve yetkili mahkeme konusunda genel hükümler uygulanır.
C) İhtiyati haciz talebinin kabulü için alacağın varlığı tam olarak ispat edilmelidir.
D) İhtiyati haciz bir dilekçe ile talep edilir.
E) İhtiyati haciz yargılamasında karşı taraf dinlenilmeden de ihtiyati hacze karar verilebilir.

6. Bir icra takibi sonunda sıra cetvelinde yer alan alacaklı, bir diğer alacaklının aslında borçludan alacağı olmadığı halde listede gösterildiğini düşünmektedir. Bu
alacaklının, aşağıdaki yollardan hangisine başvurması gerekir?
A) Sıra cetveline itiraz
B) İstihkak davası
C) Sıra cetveline şikâyet
D) İhalenin feshi
E) Menfi tespit davası


7. I. Taksitle ödeme sözleşmesinin devamı sırasında
II. İstihkak davası sürdüğü müddetçe
III. İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe
IV. Mal yedieminde olduğu müddetçe
Yukarıdakilerden hangilerinin varlığında satış isteme süresi işlemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

8. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz süresi kaç gündür?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15

9. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde borçlu-kiracının kira sözleşmesini inkâr etmesi halinde alacaklının, icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesini isteyebilme koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alacaklının bir yıl içinde bu yola başvurması
B) Kira sözleşmesinin noterlikçe düzenleme veya onaylama şeklinde yapılması
C) Alacaklının süresinde icra takibine başvurmuş olması
D) Alacaklının elinde yazılı bir tahliye taahhüdünün bulunması
E) Kira sözleşmesinin adi yazılı şekilde yapılmış olması

10. I. Bono
II. Hisse senedi
III. Çek
IV. Noter senedi
Yukarıdakilerden hangileri kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapma imkanı verir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) II, III ve IV

11. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde, ödeme emrinin tebliği üzerine borcu ödeme süresi, kural olarak kaç gündür?
A) 30
B) 10
C) 7
D) 5
E) 3

12. Aşağıdakilerden hangisi tek başına ilamlı icranın konusunu oluşturmaz?
A) Hukuk mahkemesinin tespit hükmü
B) Hukuk mahkemesinin eda hükmü
C) Sayıştay ilamı
D) Hakem kararı
E) Tenfiz kararı verilmiş yabancı mahkeme kararı

13. Kesinleşmeden icra edilebilecek bir ilamın icrasına engel olmak amacıyla gösterilecek teminat karşılığında Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan alınan karar aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcra takibinin ertelenmesi
B) İcranın geri bırakılması
C) İcra takibinin iptali
D) İcranın durdurulması
E) İcranın iadesi


14. Aynı zamanda rehinle temin altına alınan aşağıdaki alacaklardan hangisi için öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma zorunluluğu ilkesi söz konusudur?
A) Bonoya bağlanan alacak için
B) Adi senede bağlanan alacak için
C) TOKİ’nin alacağı için
D) Poliçeye bağlanan alacak için
E) İpotekle temin edilen faiz alacağı için

15. İflasta basit tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiye, aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?
A) Sulh hukuk mahkemesi
B) İflas idaresi
C) İcra mahkemesi
D) Asliye ticaret mahkemesi
E) İflas dairesi

16. Doğrudan (takipsiz) iflas yolunda iflas başvurusu, aşağıdakilerden hangisine yapılır?
A) Asliye ticaret mahkemesine
B) İcra mahkemesine
C) Kadastro mahkemesine
D) İcra dairesine
E) İflas dairesine

17. Kural olarak aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?
A) Gerçek kişi tacir
B) Anonim şirket
C) Donatma iştiraki
D) Kolektif şirket
E) Devlet memuru

18. İflas dışı (adi) konkordato başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?
A) İcra dairesine
B) Asliye hukuk mahkemesine
C) İflas dairesine
D) Asliye ticaret mahkemesine
E) İcra mahkemesine

19. İcra ve İflas Kanunu’na göre tasarrufun iptali davasını açma hakkının tabi olduğu hak düşürücü süre kaç yıldır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10

20. İcra mahkemesi tarafından verilen tazyik hapsine ilişkin bir karar aleyhine itiraz süresi kaç gündür?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 30

D B C D C A E B B C A A D B E A E E D C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,724 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,427 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,464 12.01.2019, Saat:17:00
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi