Forum Gündemi:

Editör
#1
1. Geçici personel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yargısal uyuşmazlıklarına iş mahkemelerinde bakılır.
B) Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde çalıştırılabilirler.
C) Toplu iş sözleşmelerine katılamazlar.
D) Mevsimlik işçilerin memuriyet kadrosuna geçirilmeleri mümkün değildir.
E) Kamu kurumları diledikleri gibi geçici personel çalıştıramazlar.

2. Aşağıdakilerden hangisi kariyer ilkesinin özelliklerindendir?
A) Bu sistemde personelin her konuda uzmanlaşması göz önünde tutulur.
B) Personelin durumu statülerle, yasalarla belirlenir.
C) Birbirinden bağımsız iş veya hizmetler esas alınmaktadır.
D) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime önem verilmez.
E) Kıdeme ve çalışma süresine önem verilmez.

3. Memuriyete girişin genel koşullarından “sağlık” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sağlık kavramı içerisine hem vücut hem de ruh sağlığı girer.
B) Sağlık koşullarının sonradan yitirilmesi durumunda memur tedavi izni alır.
C) Engelli olma genellikle beş duyu organlarından birinde yer alan bir yetersizliği ifade eder.
D) Memuriyete girecek kimsenin tiksinti verici bir hastalığı olmamalıdır.
E) Aday memurun sağlık sebebi ile görevine son verilmesinde üç yıllık bekleme süresine uyulmalıdır.

4. Aşağıdaki hizmet içi eğitim yöntemlerinden hangisi bilgilendirme ve örgün eğitim yöntemi kapsamına girer?
A) Rol alma eğitimi
B) Sistemli gözlemleme
C) Davranış modelleme eğitimi
D) Oryantasyon eğitimi
E) Kilit göreve hazırlama

5. Kamu görevlilerinin siyasal haklarının düzenlenmesinde, vatandaşların siyasal yaşamla ilişkisini seçimle sınırlandıran kurama ne ad verilir?
A) Katılımcı Demokrasi
B) Militan Demokrasi
C) İleri Demokrasi
D) Doğrudan Demokrasi
E) Seçkinci Demokrasi

6. Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi dernek kurabilir?
A) Mülki idare amirliği hizmetleri kadrolarında çalışanlar
B) Özel kolluk kuvvetleri mensupları
C) Özel ilkokulların öğretmenleri
D) Öğretim üyeleri
E) Devlet liselerinin yöneticileri

7. Memurlar, görevlerinden ayrılmış bile olsalar, kamu hizmetleriyle ilgili gizli belgeleri hangi makamın yazılı izni olmadan açıklayamazlar?
A) Atamaya yetkili amir
B) Yetkili bakan
C) Görev yapılan yerin mülki amiri
D) Bakanlar Kurulu
E) Başbakanlık Basın Merkezi

8. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına uymayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Memuriyetten çıkarma
E) Kademe ilerlemesinin durdurulması

9. Hizmet yıllarına göre değişen göstergelerin katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktara ne ad verilir?
A) Taban aylığı
B) Tavan aylığı
C) Kıdem aylığı
D) Hizmet aylığı
E) Yan ödeme

10. Kurumlar arası geçici görevlendirmenin şartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Görevlendirmenin memurun göreviyle ilgili olması şarttır.
B) Memurun muvafakati aranmaz.
C) Görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez.
D) Memurlar geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
E) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4’üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

11. Memurların Devlet Memurları Kanununa bağlı kurumlar arasında yer değiştirmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Memurlar, kurumlar arasında kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya Devlet Memurları Kanununu 68. madde esasları üzerinden derece yükselmesi suretiyle nakledilebilirler.
B) Memurlar bulundukları sınıftan atanacakları kurumun aynı sınıfına veya öğrenim durumuna göre girebilecekleri sınıfa nakledilebilirler.
C) Memurlar istekleri ile kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanma suretiyle nakledilebilirler.
D) Bir kurumdan başka bir kuruma geçmek isteyen memur önce gitmek istediği kurumun muvafakatini almalıdır.
E) Kendi istekleriyle kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanan memurların, atandıkları alt derecedE geçirdikleri süreler emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilecektir.

12. Memur hukukundaki disiplin cezalarına itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Disiplin cezalarına karşı adli yargı yoluna başvurulabilir.
B) İtiraz süresi kararın ilgiliye tebliğinden itibaren yedi gündür.
C) Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
D) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içerisinde kararlarını vermek zorundadır.
E) İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

13. Disiplin hukukuna hakim olan başlıca ilkelerden savunma hakkına saygı ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Memur savunmasını yazılı yapabileceği gibi sözlü olarak da yapabilir.
B) Uyarma hariç, devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
C) Savunma hakkı ancak yargı organları önünde vazgeçilemeyecek bir haktır.
D) Devlet memurları kanununa göre savunmanın usulüne uygun olabilmesi için sanığa tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 10 günden az olmamak üzere süre verilmesi gerekir.
E) Memurların savunma yapabilmek için kendileriyle ilgili dosyaları görebilmeleri mümkün değildir.

14. Aşağıdaki hallerden hangisinde memura aylıktan kesme cezası verilmez?
A) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
B) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek
C) Görevle ilgili yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
D) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak
E) Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak

15. Aşağıdakilerden hangisi kusursuz sorumluluk ilkesinin uygulanabilmesi için zararın taşıması gereken niteliklerden biri değildir?
A) Zarar normal olmalıdır.
B) Mağdurun maruz kaldığı bir zarar olmalıdır.
C) Zararın kusura dayanmayan bir idari etkinliğe bağlanabilmesi gerekmektedir.
D) Zarar nitelik bakımından özel olmalıdır.
E) İlliyet bağı zorunlu bir unsur değildir.

16. Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hukuki sebeplerden biri değildir?
A) Çekilme
B) Çekilmiş sayılma
C) Fiil ehliyetinin kaybı
D) İhraç
E) Emeklilik

17. Memurların idareye karşı mali sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet memurları kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri sonucu yönetime karşı verdikleri zararlardan kişisel olarak sorumlulardır.
B) Memurun yönetime verdiği zarar rayiç bedel üzerinden hesaplanır.
C) Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara idare mahkemeleri bakar.
D) Zararın ödettirilmesi için genel kuralla göre memura karşı dava açılır.
E) En alt derecedeki memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zarar, memurun kabul etmesi halinde, disiplin amiri veya disiplin kurulunun kararına göre ilgili memurca ödenebilir.

18. Türkiye’de memurluktan çıkarma cezasını vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiyerarşik üst
B) Atamaya yetkili amir
C) Yüksek disiplin kurulu
D) Bakanlar kurulu
E) İlgili bakan

19. Aşağıdakilerden hangisinin fiili hizmet zammı süresi 90 gün olarak belirlenmemiştir?
A) Gazeteciler
B) Polisler
C) MİT görevlileri
D) İnfaz koruma memurları
E) Madende çalışan işçiler

20. Memuriyeti sona erdiren sebeplerden çekilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İstifa edenlerin yeniden atanabilmeleri için belirli sürelerin geçmesi gerekir.
B) Memurun isteği ile memurluktan ayrılmasına çekilme denir.
C) İstifa eden memur derhal görevini terk edebilir.
D) İstifanın sonuç doğurabilmesi için idarenin kabulü gerekir.
E) İstifa bir koşul işlemdir.
 
A B E B E D B E C B D A A D A C C C E D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,724 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,233 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,427 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi