Forum Gündemi:

Editör
#1
Medeni hukuk 2 Çalışma Soruları 

Alıntıdır. Paylaşan arkadaşımızın emeğine sağlıkMedeni Hukuk 2 Çalışma Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi kurucu yenilik doğuran hak niteliği taşır?

A) Alacak hakkı

B) Cezai şart

C) Önalım hakkı

D) Fesih hakkı

E) Faiz

Cevap: C

2- Rekabet yasağı sözleşmesinde işçinin işverene karşı yüklendiği edim ne tür bir edimdir?

A) Verme edimi

B) Yapma edimi

C) Yapmama edimi

D) Katlanma edimi

E) Ani edim

Cevap: C

3- Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran bir hak değildir?

A) İcap

B) Sözleşmeden dönme

C) Takas

D) Gabin nedeniyle sözleşmenin iptali

E) Borçlunun temerrüdü halinde alacaklının aynen ifaden vazgeçerek müspet zararın tazminini talep etme

Cevap: A

4- Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlar arasında yer almaz?

A) Kumar ve bahisten doğan borçlar

B) Ahlaki ödevden doğan borçlar

C) Zaman aşımına uğramış borçlar

D) Evlenme tellallığından doğan borçlar

E) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar

Cevap: E

5- Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanununa hakim olan temel ilkelerden biri değildir?

A) Eşitlik ilkesi

B) Nispilik ilkesi

C) Sınırlı sayı ilkesi

D) Sözleşme özgürlüğü ilkesi

E) Dürüstlük ilkesi

Cevap: C

6- Bir heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir?

A) Olumsuz edim

B) Şahsi edim

C) Devirli edim

D) Maddi edim

E) Bölünebilir edim

Cevap: B

7- Alacak hakkının hukuki niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir mal varlığı hakkıdır.

B) Nispi bir haktır.

C) Bir yararlanma hakkıdır.

D) Sınırlı sayı ve tipe bağlı bir haktır.

E) Geçici bir haktır.

Cevap: C

8- Edimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Edim, borç ilişkisinin doğduğu an imkansız olmamalıdır.

B) Edim, hukuken korunan bir menfaat olmalıdır.

C) Edim, belirli veya belirlenebilir değilse borç doğmaz.

D) Emredici hukuk kurallarına aykırı edimler geçersizdir.

E) Edim üçüncü kişiler tarafından belirlenemez.

Cevap: E

9- Aşağıdakilerden hangisi kuvvetlendirilmiş nisbi haklar içerisinde yer almaz?

A) Taşınmaz satışı vaadi sözleşmesi

B) İştira hakkı

C) Sabit derecelerde boşana dereceye ilerleme hakkı

D) Yasal önalım hakkı

E) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan inşaat hakkı

Cevap: D

10- Aşağıdakilerden hangisi itiraz değildir?

A) Zaman aşımı

B) Takas

C) Yenileme

D) Birleşme

E) Ehliyetsizlik

Cevap: A

11- Eksik borçlarla ilgili hangisi yanlıştır?

A) Borç mevcuttur.

B) Borçlunun borçtan dolayı sorumluluğu vardır.

C) Zaman aşımına uğramış borçlar eksik borçtur.

D) Hata ile eksik borcu ödeyen bunu geri isteyemez.

E) Kumar ve bahisten doğan borçlar dava yolu ile takip edilemez.

Cevap B

12- Aşağıdakilerden hangisi tüm sözleşmeler için aranan geçerlik koşullarından biri değildir?

A) Emredici hukuk kurallarına aykırı olmama

B) Şekle uyulması

C) Muvazaa bulunmaması

D) Ehliyet

E) Kişilik haklarına aykırı olmama

Cevap: B

13- Bir sözleşmede taraf irade beyanlarının sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde uyuşmamış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Sözleşme batıldır.

B) Sözleşme yok hükmündedir.

C) Sözleşme iptal edilebilir.

D) Sözleşme eksiktir.

E) Sadece sözleşmedeki o kayıt hükümsüzdür.

Cevap: B

14- Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımının kapsamına dahil değildir?

A) Butlan

B) İptal

C) Cebri icra

D) Kısmi butlan

E) Askıda hükümsüzlük

Cevap: C

15- Geçerli olarak kurulmuş olan ve sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan bir nedenle ileriye etkili olmak üzere sona erdirilmesine ne ad verilir?

A) Kesin hükümsüzlük

B) Dönme

C) İptal

D) Fesih

E) Eksiklik

Cevap: D

16- Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir işlem niteliği taşır?

A) Bağışlama

B) Vedia

C) Trampa

D) Vakıf kurma

E) Ariyet verme

Cevap: D

17- Borç ilişkilerinde ‘‘edim’’ için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a.) Edim, borç ilişkisi dışında gerçekleşir.

b.) Edimin söz konusu olması için, sözleşmenin yazılı yapılması gerekir.

c.) Edim, parasal olmalıdır.

d.) Edimin imkansız bulunmaması gerekir.

e.) Edim maddi olmalıdır.

Cevap: D

18- Taşınmaz mala ilişkin sözleşmeden doğan kira hakkı tapu siciline şerh edilirse aşağıda belirtilen hangi sonuç ortaya çıkar?

a.) Bu hak ayni hak kuvvetini kazanmış olur.

b.) Bu hak bir sınırlı ayni hak olur.

c.) Bu hak kuvvetlendirilmiş şahsi hak olur.

d.) Bu hak sadece, sözleşme sırasında taşınmaz maliki olan şahsa karşı ileri sürülebilir.

e.) Kira hakkının niteliğinde hiçbir değişiklik olmaz.

Cevap:C

19- Kumar borcu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a.) Eksik (tabii) borçlardandır.

b.) Bir senet ile tespit edilmişse, alacaklı dava ve icra yoluyla borcun ifasını sağlayabilir.

c.) İfa edilirse ödenen para geri istenemez.

d.) Ödenmesi için dava açıldığı takdirde, hakim davayı re’sen reddeder.

e.) Kumarda kaybeden tarafın ödeme vaadi ve borç senedi geçerli sayılmaz.

Cevap:B

20- Davalının, borcun, takas suretiyle sona erdirildiğini ve bu nedenle alacağın kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denir?

a.) İkrar

b.) İnkar

c.) İtiraz

d.) Def’i

e.) İfa

Cevap: C

21- Davalının ‘‘hak düşümü süresi’’nin geçtiğini ileri sürüp, alacağın kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denir?

a.) İkrar

b.) İnkar

c.) İtiraz

d.) Def’i

e.) Zamanaşımı

Cevap: C

22- Davalının zamanaşımı süresinin geçtiğini ileri sürüp, borcun kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denir?

a.) İkrar

b.) İnkar

c.) İtiraz

d.) Def’i

e.) Hak düşürücü süre

Cevap: D

23- Aşağıdaki işlemlerden hangisi borçlandırıcı işlem sayılır?

a.) (A)’nın manavdan 5.000.000,-TL peşin para karşılığı 2 kg elma satın alması

b.) (A)’nın bir yıl önce söz verdiği bilgisayarı (B) ye teslim etmesi

c.) (A)’nın (B) ye bağışladığı evini (B) adına tapuya tescil ettirmesi

d.) (A)’nın, fakülteyi bitirmesi halinde (B) ye bir bilgisayar hediye etmeyi kabul ve taahhüt etmesi

e.) (A)’nın (B) ye peşin parayla sattığı evini (B) adına tapuya tescil ettirmesi

Cevap: D

24- Sahipsiz bir atı yakalama’’ örneği ile ‘‘bir yarış atı kiralama sözleşmesi yapma’’ örneği, hukuki sonuç doğurmaları bakımından sırasıyla neye örnek gösterilebilir?

a.) Hukuki işlem / hukuki olay

b.) Hukuki olay / hukuki fiil

c.) Hukuki fiil / hukuki işlem

d.) Hukuki olay / hukuki olay

e.) Hukuki işlem / hukuki fiil

Cevap: C

25- Temyiz kudretine sahip 15 yaşındaki bir kimsenin müzik seti almak üzere yaptığı sözleşme velisi tarafından onaylanmazsa ne olur?

a.) Tek taraflı bağlamazlık müeyyidesine tabi olur.

b.) Hükümsüz olur.

c.) İptal edilebilir.

d.) Mahkeme onayı ile geçerli olur.

e.) İşlem, borçlandırıcı hukuki işlem niteliği kazanır

Cevap: B

26- İcazet nedir?

a.) Kanuni mümessilin, rızasını hukuki işlem ile birlikte açıklamasıdır.

b.) Kanuni mümessilin, rızasını hukuki işlem yapıldıktan sonra açıklamasıdır.

c.) Kanuni mümessilin, rızasını hukuki işlem yapılmadan önce açıklamasıdır.

d.) Kanuni mümessilin, hukuki işlemin geçersiz olduğunu açıklamasıdır.

e.) Kanuni mümessilin, hukuki işlemin iptal edilebilecek nitelikte olduğunu açıklamasıdır.

Cevap: B

27- Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi sözlü şekle tabidir?

a.) Kefalet sözleşmesi

b.) Miras mukavelesi

c.) Evlenme akdi

d.) Gayrimenkul satımı

e.) Menkul mal bağışlama vaadi sözleşmesi

Cevap: C

28- Gazino sahibi (G), şarkı söyleyebileceğini zannettiği meşhur aktris (A) ile gazinosunda şarkı söyletmek üzere sözleşme yapar. Ancak (A) nın şarkı okuyamadığı sonradan anlaşılırsa, sözleşmede hangisinin varlığı iddia edilebilir?

a.) Saikte hata

b.) Esaslı hata

c.) Vasıtanın hatası

d.) Sözleşmenin konusunda hata

e.) Şahısta hata

Cevap: D

29- Alacaklı (A), borçlu (B) den 2 milyar lira olan borcunu ödemesini veya karşılığında aynı değerdeki otomobilini kendisine satmasını, aksi takdirde icra yoluna başvurup alacağını cebri icra yoluyla tahsil edeceğini bildirir. Zor durumda olan ve borcunu nakit olarak ödeyemeyen (B) de istemediği halde otomobilini (A) ya satmaya mecbur kalır. Olguya göre, otomobilin alım-satım sözleşmesi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a.) (A) nın yasal yetkisini kullanacağı tehdidi ile yaptırdığı bu sözleşmeyi (B) nin feshetmeye yetkisi yoktur.

b.) Sözleşme her iki tarafı da bağlar.

c.) Sözleşme ancak (B) nin icazetiyle her iki taraf için bağlayıcı hale gelir.

d.) Sözleşmede ikrah bulunduğu iddia edilemez.

e.) (B) nin böyle bir sözleşme yapma mecburiyeti yoktur.

Cevap: C

30- Gabin halinde yapılan sözleşme baştan itibaren (……) olup, bozucu yenilik doğuran bir fesih beyanı ile (……) feshedilebilir.

a.) Geçerli / geçmişe etkili olarak

b.) Kesin geçersiz / sözleşmeyi yapan her iki tarafça da

c.) Mutlak butlan ile sakat / zarara uğrayan tarafça

d.) Hükümsüz / geçmişe etkili olarak

e.) Geçerli / geleceğe yönelik hüküm ifade etmemek üzere

Cevap: A

31- Temsil yetkisinin, verilmesine esas teşkil eden sözleşmeden ayrı ve bağımsız olmasına ne denir

a.) Yetkisiz temsile icazet verilmesi

b.) Temsilde yetkinin soyutluluğu

c.) Temsil yetkisi verenin tam ehliyetli olması

d.) Temsilden doğan hak ve borçların temsil edilene ait olması

e.) Yetkisiz temsil

Cevap C

32- Vekaleti, temsilden ayıran önemli özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?a.) Vekilin, kendisine vekalet verildiğinden haberdar olması

b.) Vekilin, temyiz kudretine sahip bulunması

c.) Vekilin borç altına girmesi

d.) Vekilin temsil yetkisinin bulunması

e.) Vekalet verenin tam ehliyetli olması

Cevap: C

33- Bir şeyin yapılması veya bir borcun ödenmesi için öngörülen sürenin sonuna ne ad verilir?

a. Ödeme anı

b. Yerine getirme zamanı

c. Muacceliyet

d. Muacceliyet

e. Vade

Cevap: E

34- Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımına uğramayan borçlardan birisidir?

a. Geciktirici şarta bağlanmış borç

b. Aciz vesikasına bağlanmış borç

c. Taşınır rehniyle temin edilmiş borç

d. İfa zamanı gelmemiş borç

e. İfa zamanı gelmiş borç

Cevap: B

35- Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir?

a. Borçların muaccel olması

b. Borçların karşılıklı olması

c. Borçların eşit olması

d. Borçların benzer olması

e. Takas açıklamasında bulunulmuş olması

Cevap: C

36- Bir kimsenin kendi hakkını korumak için kuvvet kullanabilmesinin şartlarından birisi; ‘‘hakkı korumak için resmi makamın zamanında müdahalesinin mümkün olmaması’’dır. Bir diğeri hangisidir?

a.) Korunmaması halinde hakkın, sonradan ileri sürülmesinin imkansızlaşacak olması

b.) Savunan şahsın malına veya şahsına bir saldırının söz konusu olması

c.) Zarar veya tehlikeden korunmak için üçüncü şahsın malına tecavüzün kaçınılmaz olması

d.) Hakkın tapu siciline şerh edilmiş olması

e.) Üçüncü bir şahsın malına veya şahsına bir saldırının söz konusu olması

Cevap: A

37- (A), (B) ye bilgisayarını bağışlamış ve teslim etmiştir. (A), daha sonra bağışlamadan dönerse, (B) nin sebepsiz zenginleşmesinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

a.) Hataen ödeme

b.) Hukuki sebebin geçerli olmaması

c.) Hukuki sebebin gerçekleşmemiş olması

d.) Hukuki sebebin ortadan kalkması

e.) Borç olmayan şeyin ödenmesi

Cevap: D

38- Açtığı bir dava için avukat tutmak isteyen (A), aslında kendisine tavsiye edilen Av. Ahmet Cemal Öztürk’ü avukat tutmak isterken, isim benzerliği nedeniyle Av. Ahmet Cemil Öztürk ile sözleşme yapar. Avukatlık ücretinin yarısını peşin veren (A), daha sonra hatasını fark ederek avukat ile olan sözleşmesini fesheder. (A) nın ödediğini geri alabilmesi BK.ya göre, hangi hukuki sebebe dayandırılabilir?

a.) Haksız fiil

b.) Haksız iktisap

c.) Esaslı hata

d.) Sözleşmeye aykırılık

e.) Şahısta hata

Cevap: B

39- Alacaklı ve borçlu arasında hukuki ilişki devam ederken, alacaklı taraf değişir ve borçlunun bundan haberi olmazsa; borçlunun önceki alacaklıya yaptığı ifa (……) ve borcu (……).

a.) Askıda geçersizdir / sona erdirmez

b.) Hükümsüzdür / sona erdirmez

c.) İcazete tabidir / icazet verilirse sona erdirir

d.) Tek taraflı bağlamazlık içerir / icazet verilirse sona erdirir

e.) Geçerlidir / sona erdirir

Cevap: E

40- Üç arkadaş olan (A), (B), © müştereken, (D) den (sözleşme tarihinden 10 gün sonra teslim şartıyla) bir sürat teknesi satın alırlar. Teslim tarihinde borcunu ifa etmek isteyen satıcı (D) nin hangi davranışı kanuna uygun olur?

a.) İfa, alacaklılardan herhangi birine yapılabilir.

b.) İfa, alacaklılardan hangisi talepte bulunuyorsa ona yapılmadır.

c.) Tüm alacaklılar birlikle, ifayı talep etmezlerse, borçlu ifayı reddedebilir.

d.) Alacaklılardan biri, edimin ifası için işbirliğinden kaçınırsa borçlu, ifayı diğer alacaklılara yapmalıdır.

e.) Alacaklılardan biri, edimin ifası için işbirliğinden kaçınırsa, tüm alacaklılar temerrüde düşmüş sayılır.

Cevap: A

41- Muaccel ve müeccel borçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a.) Muaccel borç istenebilir hale gelmiş borç, müeccel borç ödeme zamanı geçmiş olan borçtur.

b.) Muaccel borç miktarı az olan borç, müeccel miktarı çok olan borçtur.

c.) Muaccel borç dava konusu olan borç, müeccel borç ödeme zamanı geçmiş olan borçtur.

d.) Muaccel borç süreye bağlı borç, müeccel borç üstenebilir hale gelmiş borçtur.

e.) Muaccel borç istenebilir hale gelmiş borç, müeccel borç süreye bağlı borçtur.

Cevap: E

42- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a.) Faiz alacağı asıl alacağa bağlı ek bir haktır, fakat asıl alacaktan ayrı bir alacaktır.

b.) Faiz alacağı devredilemez.

c.) Bir para borcunun varlığı zorunlu olarak borçlunun faiz ödemesini gerektirir.

d.) Asıl alacak için açılan dava, faize ilişkin zamanaşımını keser.

e.) Faiz alacağı bağımsız olarak dava edilemez.

Cevap: A

43- Karşılıklı borç yükleyen sözleşmede taraflardan biri ‘‘borcunu ödemede güçsüz duruma’’ düşerse, alacak hakkı tehlikeye giren tarafın hangi davranışı borçlar kanununa uygun olmaz?

a.) Kendi borcunu ifadan kaçınması

b.) Ödemezlik def’inde bulunması

c.) Uygun bir süre içinde teminat verilmesini istemesi

d.) Derhal sözleşmeyi feshetmesi

e.) Teminat verilmediği takdirde sözleşmeyi (geriye etkili olarak) feshedip sözleşmeden dönmesi

Cevap: D

44- Bir fabrikada ‘‘yangın çıkması’’ nedeniyle sözleşmeden doğan bir borcun ifa edilememiş olması (……); ‘‘deprem’’ yüzünden borcun ifa edilememesi de (……)’ a/e örnek gösterilebilir.

a.) Mücbir sebep / olağanüstü hal

b.) İhmal nedeniyle kusurlu davranış / olağanüstü hal

c.) Olağanüstü hal / sözleşme sonrası kusurlu davranış

d.) Mücbir sebep / ihmal nedeniyle kusurlu davranış

e.) Olağanüstü hal / mücbir sebep

Cevap: A

45- Temerrüde düşmede hiçbir kusuru söz konusu olmayan mütemerrid borçlu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a.) Borcun konusu para ise, borçlu temerrüd faizi ödemez

b.) Borçlu gecikme tazminatı ödemez

c.) Borçlu borcu ifa ile yükümlü değildir

d.) Borçlu sadece kazadan doğan zarardan sorumlu tutulur

e.) Alacaklı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildir

Cevap: B

46- Borçlunun temerrüdünün genel sonuçlarından olan ‘‘kazadan dolayı sorumluluk’’ kime aittir?

a.) Alacaklı ve borçluya

b.) Kazayı yapana

c.) Borçluya

d.) Alacaklıya

e.) Hiç kimseye

Cevap: C

47- Borç ifa edilmiş olsaydı, alacaklının elde etmiş olacağı maddi kazancın sağlanamamış olmasından doğan zarar, hangi zarardır?

a.) Nispi zarar

b.) Mutlak zarar

c.) Menfi zarar

d.) Müspet zarar

e.) Munzam zarar

Cevap: D

48- ‘‘Munzam zarar’’ neye denir?

a.) Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun, temerrüd faiziyle karşılayamadığı ek zarara denir.

b.) Alacaklının, müspet ve menfi zararlar dışında uğramış olduğu zarara denir.

c.) Asıl alacak zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman ayrı bir dava ile talep edilebilecek zararlara denir.

d.) Borçlunun, temerrüde düşmede kusurlu olmadığını ispat etse bile, ödemekten kurtulamayacağı zararlara denir.

e.) Borç ifa edilmiş olsaydı, alacaklının elde etmiş olacağı maddi kazancın sağlanamamış olmasından doğan zarara denir.

Cevap: A

49- Bir alacak miktarından belli olgular dolayısıyla indirim yapılmasına ne denir?

a.) Mahsup

b.) Takas

c.) Trampa

d.) İbra

e.) İfa

Cevap: D

50- Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun, temerrüt faiziyle karşılayamadığı ek zarara ne denir?

a.) Müspet zarar

b.) Menfi zarar

c.) Mutlak zarar

d.) Munzam zarar

e.) Nispi zarar

Cevap: D

51- Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildir?

a.) Kusursuz imkansızlık

b.) İbra

c.) İkrah

d.) Yenileme

e.) Takas

Cevap: C

52- Bir kimsenin otomobilini arkadaşının apartman katıyla değiştirmek hususunda onunla anlaşma yapması, aşağıdaki sözleşmelerden hangisine bir örnektir?

a.) İfa yerine edim

b.) İfa amacıyla edim

c.) Takas

d.) Trampa

e.) İfa

Cevap: D

53- Takas ne anlama gelir?

a.) İndirim

b.) Tenzilat

c.) Bir kimsenin kendine ait olan malı, başkasının malı ile değiştirmesi

d.) Borcun alacağa karşılık sona erdirilmesi

e.) İskonto

Cevap: D

54- Zamanaşımına uğramış borç nasıl bir borçtur?

a.) Eksik borç

b.) Nispi borç

c.) Muaccel borç

d.) Müeccel borç

e.) Menfi borç

Cevap: A

55- Alacaklıyı, hakkını ileri sürmekten alıkoyan fiili veya manevi bir takım engeller ortaya çıkarsa zamanaşımının (……) söz konusu olur.

a.) Devretmesi

b.) Bitmesi

c.) Tatili

d.) Kesilmesi

e.) Durması

Cevap: EKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,558 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,407 12.01.2019, Saat:17:00
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] MEDENİ USUL HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 2,619 11.01.2019, Saat:22:23
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] MEDENİ HUKUK 2 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,559 11.01.2019, Saat:22:15
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] MEDENİ HUKUK 1 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,702 11.01.2019, Saat:22:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi