Forum Gündemi:

Editör
#1
1.İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca, ilgililerin bir eylem veya işlem tesis etmesi için idareye başvurmaları halinde, idarenin en fazla kaç gün içinde cevap vermemesi durumunda başvuru reddedilmiş sayılır?
A) 60
B) 30
C) 20
D) 15
E) 10

2. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Başdenetçisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile göreve getirilir?
A) Bakanlar Kurulu’nda yapılacak seçim ile
B) TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak seçim ile
C) Cumhurbaşkanının yapacağı atama ile
D) Bakanlar Kurulu’nun yapacağı atama ile
E) İçişleri bakanının yapacağı atama ile

3. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  kapsamındaki haklardan herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurulabilir.
B) Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılabilir.
C) Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
D) Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.
E) Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar verir.

4. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır?
A) 12
B) 10
C) 7
D) 5
E) 4

5. Danıştay dava daireleri kararları arasında oluşan farklılıkları gidermekle görevli kurul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Kurul
B) Dava Dairesi Kurulu
C) Başkanlık Kurulu
D) İçtihatları Birleştirme Kurulu
E) İdari İşler Kurulu

6. Danıştay 1. Dairesi aşağıdakilerden hangisini incelemez?
A) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri
B) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini
C) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını
D) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini
E) İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davaları

7. Fiili yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İdarenin açıkça hukuka aykırı bir kararının uygulanması fiili yoldur.
B) İdarenin hukuka uygun kararı, hukuk dışına çıkılarak yerine getirilirse fiili yola neden olabilir.
C) Fiili yol, zararın ancak kamu hizmetinin ifası sırasında ve kamu görevlileri nedeniyle doğması halinde söz konusu olur.
D) Fiili yolda hukuka aykırılık, yapılan eylemin idarilik niteliğini kaybettirecek boyutta olmalıdır.
E) Doğan zararların tazmini idari yargıda dava edilir.

8. I. Hukuka uygunluk denetimi
II. Yerindelik denetimi
III. Hiyerarşik denetim
IV. Vesayet denetimi
Mahkemelerin idari eylem ve işlemler üzerindeki denetleme yetkisi yukarıdakilerden hangilerini kapsar?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve IV

9. Kamu hukuku kurallarına göre idarenin sorumluluğunu gündeme getirerek, doğan zararın tazmini veya hakkın geri verilmesi isteklerini konu edinen idari davalara ne ad verilir?
A) Tespit davası
B) Bağlantılı dava
C) İptal davası
D) Tam yargı davası
E) Eda davası

10. Özel kanunlarda ayrı bir süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde iptal davası açma süresi kaç gündür?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
E) 60

11. İdari bir eylem sonucu zarara uğrayan kimse idareden zararın giderilmesini istemiş; idare, ilgilinin talebini reddetmiştir. Talebin reddinin ilgiliye tebliğ
edilmesini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde tam yargı davası açılmalıdır?
A) 60
B) 45
C) 30
D) 15
E) 7

12. Danıştay’a sunulan dava dilekçesi üzerinde ilk inceleme kim tarafından yapılır?
A) Danıştay üyesi
B) Daire başkanı
C) Genel kurul
D) İnceleme kurulu
E) Tetkik hâkimi

13. İdare mahkemesinde dava ne zaman açılmış sayılır?
A) Dilekçenin yazılıp imzalandığı tarihte
B) Davanın deftere kaydedildiği tarihte
C) Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edildiği tarihte
D) Cevap dilekçesinin mahkeme kalemine verildiği tarihte
E) Dava dilekçesinin tetkik hâkimince incelenip, kabul edildiği tarihte

14. Dava açılmadan önce idareye başvuru zorunluluğu olan hallerde, bu başvuru yapılmaksızın dava açılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Yetkisizlik
B) Görevsizlik
C) Merci tecavüzü
D) Husumet
E) Fonksiyon gaspı

15. İdare mahkemesinin tek hâkimle vermiş olduğu kararlara karşı, kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edilir?
A) 60
B) 45
C) 30
D) 15
E) 7

16. İdari yargıda temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yargıtay
B) Bölge İdare Mahkemesi
C) Danıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Yargıtay Genel Kurulu

17. Temyiz dilekçesinde eksiklikler olması halinde ilgilinin, eksiklikleri en geç kaç gün içinde tamamlaması gerekir?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
E) 30

18. İdarenin tazmin sorumluluğu devam etmesine rağmen idari yargı kararının uygulanamadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yargı kararının henüz kesinleşmemiş olması
B) Yargı kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olması
C) Yargı kararına karşı itiraz yoluna başvurulmuş olması
D) Yargı kararında hukuka aykırı hükümler bulunması
E) Maddi veya hukuki imkânsızlık bulunması

19. Mahkeme kararının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde, aşağıdakilerden hangisine karşı tazminat davası açılabilir?
A) Mahkeme başkanına
B) TBMM’ye
C) İdareye
D) Danıştay Genel Kurulu’na
E) Temyiz merciinde onanmamış ilk dereceli mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu yoktur.

20. İdare, yürütmenin durdurulması kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde gereğini yerine getirmelidir?
A) 45
B) 30
C) 15
D) 10
E) 7

A B B A D E E A D D A E B C C C D E C B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,724 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,234 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,427 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi