Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları (bağımsız idari otoriteler) arasında yer almaz?
A) Devlet Denetleme Kurulu
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Kamu İhale Kurumu
D) Rekabet Kurulu
E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2. Aşağıdakilerden hangisi bir istisnai memur değildir?
A) Vali
B) Belediye başkanı
C) Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
D) Büyükelçi
E) Başbakan baş müşaviri

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kamusal alacak değildir?
A) Gelir vergisi
B) Tapu harcı
C) Para cezası
D) Gemi sağlık resmi
E) Belediyenin kira geliri

4. Bir idari işlem yapılırken uygulanan yetki kurallarının, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetki saptırması
B) Usulde paralellik
C) Yetki devri
D) Fiili memurluk
E) Yetkide paralellik

5. Sözleşmenin taraflarının iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan, sözleşmenin yapıldığı zamanda öngörülemeyen olaylar sebebiyle, sözleşmecinin olağandışı şekilde ağırlaşan yükünün bir kısmının idare tarafından karşılanmasını ifade eden ilkeye ne ad verilir?
A) Mücbir sebep
B) Fait du prince
C) Hizmet yararına fesih
D) Ahde vefa
E) Öngörülemezlik

6. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi için tahkim yolu öngörülebilir?
A) İltizam
B) İmtiyaz
C) İstikraz
D) Müşterek emanet
E) İdari hizmet

7. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinin sona erme nedenlerinden biri değildir?
A) Edimin ifa edilmesi
B) Parasal yaptırım uygulanması
C) Sürenin dolması
D) Hizmet yararına fesih
E) Mahkeme kararıyla fesih

8. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri ile idare arasında, Devlet Memurları Kanunu veya özel bir yasaya dayanılarak ve belli bir kamu hizmetinin yürütülmesi konusunda, idare ile sözleşmenin karşı tarafı olan kamu görevlisi adayı arasında yapılan sözleşmelere ne ad verilir?
A) Kamu ihale sözleşmeleri
B) Müşterek emanet sözleşmesi
C) İdari hizmet sözleşmeleri
D) Kamu istikraz sözleşmeleri
E) Kamu istihdam sözleşmeleri

9. İş ve işçi bulma faaliyeti ne tür bir kamu hizmetidir?
A) İktisadi kamu hizmeti
B) Virtüel kamu hizmeti
C) Evrensel kamu hizmeti
D) Kültürel kamu hizmeti
E) Sosyal kamu hizmeti

10. Menafii Umumiye Ait İmtiyazat Hakkında Kanun uyarınca Devlet tüzel kişisi adına imtiyaz verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Başbakanlık
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Bakanlar Kurulu
E) Ekonomi Bakanlığı

11. Aşağıdakilerden hangisi idari kamu hizmetlerinden biri değildir?
A) Yolcu taşıma hizmeti
B) Tapu-kadastro hizmetleri
C) Nüfus işleri
D) Bayındırlık işleri
E) Eğitim-öğretim hizmetleri

12. Kamu hizmetinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu tüzel kişilerinin faaliyetleri kamu yararına olmasa bile kamu hizmeti niteliği taşır.
B) Özel kişiler tarafından yürütülen bir faaliyet, ancak kamu yararına yönelik ise, kamu hizmeti niteliği kazanabilir.
C) Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilebilmesi için bu faaliyetin bir kamu
tüzel kişisi veya onun gözetim ve denetimi altında özel hukuk kişileri tarafından yerine getirilmesi gerekir.
D) Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kendi personeli eliyle ve kendi malvarlığını kullanarak yürüttüğü faaliyetlerin kamu hizmeti sayılabilmesi için, özel hukuk hükümlerini aşan bir hukuki rejime tabi olması gerekir.
E) İdari kamu hizmetleri karşısında bireyler, genel olarak kamusal objektif bir hukuki duruma sahiptirler.

13. Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemler arasında yer almaz?
A) Ruhsat verme
B) Faaliyetten men
C) Bildirim alma
D) Genel emir
E) Faaliyetin ertelenmesi

14. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk olarak görev yapar?
A) Gümrük muhafaza memuru
B) Belediye zabıtası
C) Geçici köy korucusu
D) Jandarma
E) Orman muhafaza memuru

15. Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur?
A) Amaç
B) Sebep
C) Konu
D) Yer
E) Zaman

16. Adli kolluk-idari kolluk ayrımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Adli kolluk bastırıcı, idari kolluk ise önleyici niteliktedir.
B) Adli kolluk adli, idari kolluk ise idari makamların emri altındadır.
C) Adli kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü içinde örgütlenmişken, idari kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı içinde örgütlenmiştir.
D) Adli kolluk görevleri yürütülürken ortaya çıkan uyuşmazlıklar adli yargı yerlerinde, idari kolluk görevlerinin yürütülmesi esnasında çıkacak uyuşmazlıklar ise idari yargıda çözümlenir.
E) Adli ve idari kolluk görevlerinin aynı personelde birleşmesi mümkündür.

17. Aşağıdakilerden hangisi idari denetim yanında aynı zamanda dolaylı siyasi denetim de yapabilir?
A) Devlet Denetleme Kurulu
B) Başbakanlık Teftiş Kurulu
C) Kamu Denetçiliği Kurumu
D) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
E) İnsan Hakları Kurulu

18. İdare tarafından bir taşınmaza kamulaştırmasız el atılması durumunda doğacak sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdarenin kusura dayanmayan özel hukuk sorumluluğu
B) İdarenin kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu
C) İdarenin sebepsiz zenginleşmeden doğan sorumluluğu
D) Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi
E) Sosyal risk ilkesi

19. Aşağıdakilerden hangisi idarenin kendi iç denetimine ilişkindir?
A) Vesayet denetimi
B) Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim
C) Hiyerarşik denetim
D) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan denetim
E) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan denetim

20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan siyasi denetim araçlarından biri değildir?
A) Sorgu
B) Soru
C) Meclis araştırması
D) Meclis soruşturması
E) Gensoru

2015 A B E E E B B C E D A A D D A C C B C A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,632 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,727 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,017 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,238 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,431 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi