Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Birden fazla kimse tarafından imzalanan kağıtların damga vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kağıdı imza edenler, paylarına düşen vergiyi ödemekle vergi borçlarını sona erdirirler.
B) Kağıdın damga vergisi, imza sayısı kadar katlanarak hesaplanır.
C) Kağıdın damga vergisi, imza sayısının yarısı kadar katlanarak hesaplanır.
D) Kağıdın damga vergisi, imza sayısının üçte biri kadar katlanarak hesaplanır.
E) Vergi idaresi kağıdın damga vergisini, kağıdı imza edenlerin herhangi birinden isteyebilir.

2. Damga vergisinde maktu vergilemede aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
A) İmza sayısı
B) Düzenlenme tarihi
C) Kağıdın mahiyeti
D) Parasal tutar
E) Geçerlilik süresi

3. Fotokopilerin, ‘‘Aslı gibidir’’ kaşesi basılarak onaylanması durumunda hukuken kazanacağı nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suret
B) Nüsha
C) Senet
D) Belge
E) Kağıt

4. Haczedilen gayrimenkullerin kira mukavelelerinin düzenlenmesi için alınan harç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başvuru harcı
B) İcranın yerine getirilmesi harcı
C) Tahsil harcı
D) Karar ve ilam harcı
E) İdare harcı

5. Borcundan kurtulmak isteyen borçlunun, borcun ödeme yerinin belirlenmesi talebi aşağıdaki harçlardan hangisine tabidir?
A) Tahsil harcı
B) Başvurma harcı
C) İcra harcı
D) Celse harcı
E) Tespit harcı

6. İcra İflas Kanunu’na göre, ödeme emrine konu takip kesinleşmiş olmasına rağmen, alacaklının haciz talebinde bulunabilme hakkını kullanacağı süre takibin kesinleşmesinden itibaren ne kadardır?
A) 5 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) 3 ay
E) 1 ay

7. İpotek altında bulunan taşınmazını borcunu ödemek suretiyle kurtarmak isteyen borçlu, alacaklıya ulaşmadığı zaman aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) İcra dairesine başvurarak alacaklıya ulaşamadığını bildirmelidir.
B) Alacaklı adına bankaya borcunu yatırmalıdır.
C) Alacaklının en son adresine posta aracılığıyla ödeme yapmalıdır.
D) Noter kanalı ile alıcıya ihtar çekmelidir.
E) Alacaklıya alacağını alması için ilanen tebligatta bulunmalıdır.

8. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde icranın yerine getirilmesi harcı alınır?
A) Gayrimenkullerin tahliyesi
B) Gayrimenkullerin teslimi
C) Gemilerin tahliyesi
D) Çocuk teslimi
E) Gemilerin teslimi

9. Tahsil harcının doğumu için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
A) Alacağın tahsil edilmesi
B) Ödeme emri veya icra emrinin tebliği
C) Alacağın alacaklı adına banka şubesine yatırılması
D) Alacaklının icra dairesine başvurması
E) Borçlunun borcunu ödeyeceğini bildirmesi

10. Cezaevi harcını aşağıdakilerden hangisi öder?
A) Alacaklı
B) Borçlu
C) Cezaevinde mahkûm olarak kalan kimse
D) İcra dairesi
E) Adalet Bakanlığı

11. Çekişmeli davalarda, mahkeme sonunda verilecek karara göre bakiye harçları ödeyecek olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dava açan kimse
B) Lehine hizmet yapılmasını talep eden kimse
C) Mahkemece lehine karar verilen kimse
D) Dava dilekçesini imza eden kimse
E) Aleyhine hizmet talep edilen kimse

12. Yargılama harçları bakımından nihai vergi yükümlülüğünü belirleyebilmek için aşağıdaki kanunlardan hangisine bakmak gerekmez?
A) Harçlar Kanunu
B) Hukuk Muhakemeleri Kanunu
C) İdari Yargılama Usulü Kanunu
D) Tapu ve Kadastro Kanunu
E) İcra ve İflas Kanunu

13. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yargılama giderleri arasında sayılmıştır?
A) Başvurma harcı
B) Temyiz harcı
C) İstinaf harcı
D) İtiraz harcı
E) Karar ve ilam harcı

14. Dava açıldıktan sonra konusuz kalırsa, karar ve ilam harcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Nispi karar ve ilam harcı alınır.
B) Maktu karar ve ilam harcının yarısı alınır.
C) Maktu karar ve ilam harcı alınır.
D) Nispi karar ve ilam harcının yarısı alınır.
E) Nispi karar ve ilam harcının üçte biri alınır.

15. Aşağıdakilerden hangisi yargılama harçlarına ilişkin istisnalarından biri değildir?
A) Kira alacakları ile ilgili hapis hakkının kullanımı için yapılacak defter tutma işlemleri
B) Kişi haklarının kullanımı için zorunlu olan vasi tayini işlemleri
C) Ticaret sicilinde resen yapılan düzenlemeler
D) Genel bütçeye dahil idareler tarafından açılan davalar
E) Ayda 100 TL’yi geçmeyen nafakalara ait davalar

16. Temyiz aşamasında yargılamanın ilk aşamalarına göre daha fazla harç alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temyiz aşamasında yapılan hizmetin maliyeti
B) Temyiz aşamasındaki hizmetin niteliği
C) Temyiz yolunun keyfi kullanımının önüne geçmek
D) Temyiz aşamasının başvurana sağladığı fayda
E) Temyiz aşamasındaki yargılama sürecinin uzunluğu

17. Harçlar Kanunu’na göre taşınmazın tapu kayıt iptali davalarında, tazminat talebinin bulunması halinde, harcın hesaplanmasına esas olan değer aşağıdakilerde hangisidir?
A) Taşınmazın bir aylık kira bedeli
B) Taşınmazın bir yıllık emsal kira bedeli
C) Taşınmazın değeri
D) Taşınmazın değeri ile tazminat tutarı ve ecrimisil tutarının toplamı
E) Taşınmazın değeri ile yıllık kira tutarının toplamı

18. Davacının dava dilekçesinde değer göstermesi gerekirken, göstermemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) İlk celseye kadar süre tanınır.
B) Dava dilekçesi işleme alınmaz.
C) Karar verilinceye kadar değer göstermesi beklenir.
D) İlk celseden sonra değer göstermesi yazı ile istenir.
E) Dava açılmış sayılır, değer takdir yolu ile belirlenir.

19. Ödeme süresi gösterilen harçların süresinde ödenmemesi durumunda mahkemece aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) İlgili vergi dairesine bildirilir.
B) Borçluya ödeme emri gönderir.
C) Cebren tahsil yoluna gider.
D) Borçluya gecikme bildiriminde bulunur.
E) Borcu icra dairesine bildirir.

20. Vergi yargısı harçlarının ödenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yargılama başlamadan önce ödenir.
B) Yargılamanın ilk celsesinde peşin olarak ödenir.
C) Dava dilekçesinin verilmesi sırasında peşin olarak ödenir.
D) Yargılamanın herhangi bir aşamasında yargılama sonuçlanıncaya kadar ödenir.
E) Dörtte biri peşin, geri kalanı tebliğden sonra ödenir.

2015 E C A E B B A D B A E D E C D C D B A C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,637 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,736 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,023 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,242 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,436 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi