Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi avukatlığın, serbest meslek olma özelliği ile ilgili değildir?
A) Avukatlığın, avukatın kendi nam ve hesabına yapılan bir faaliyet olması
B) Avukatın, müvekkili ile yaptığı sözleşme doğrultusunda faaliyetini yerine getirmesi
C) Avukatlığın ticari bir faaliyet olması ve kar amacını gütmesi
D) Müvekkilin, avukatını serbestçe seçmesi
E) Avukatın, çalışma saatleri ve biçimini özgürce takdir edebilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi avukatlık sözleşmesinin sona erme sebeplerinden biri değildir?
A) Avukatın vekillikten çekilmesi
B) Müvekkilin ikinci bir avukat tayin etmesi
C) Müvekkilin ölümü
D) Avukatlık sıfatının kaybı
E) Sözleşme konusu işin ifası

3. Avukatın ücret alacağına ilişkin hapis ve rüçhan hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Avukat, müvekkili namına elde ettiği parayı ücreti ödeninceye kadar elinde tutabilir.
B) Avukatın hapis hakkını kullanabilmesi için ücret alacağının vadesi gelmelidir.
C) Avukatın rüçhan hakkı kural olarak vekâletnamenin düzenlenme tarihine göre söz konusu olur.
D) İş sahibi iflas ettiği takdirde, avukatın alacağı rüçhanlı alacak olarak kabul edilir.
E) Karşı tarafın vekâlet ücreti, hapis hakkının kapsamı içinde yer alır.

4. Avukatın sadakat yükümlülüğünün temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) Gerçeğin bulunmasına katkı
B) İddia ve savunma dokunulmazlığı
C) Müvekkile yol gösterme
D) Güven
E) Edimi özenle ifa

5. Avukatın dava türü ve yargılama usulü ne olursa olsun mahkemeye verdiği layiha ve diğer belgelerin bir örneğini karşı tarafın vekiline de vermesi gereği, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) İş sahibi ile ilişkilerin
B) Meslektaşlar arası dayanışmanın
C) Özen yükümlülüğünün
D) Adli merciler ile ilişkilerin
E) Sır saklama yükümlülüğünün

6. Aşağıdakilerden hangisi noterlik stajına tabidir?
A) Adli hâkimliğe atanmış olanlar
B) Avukat unvanını kazanmış olanlar
C) İcra müdürlüğüne atanmış olanlar
D) Savcılığa atanmış olanlar
E) Askeri hâkimliğe atanmış olanlar

7. Noterlikler kaç sınıfa ayrılır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

8. Noter olabilmenin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Hukuk fakültesi mezunu olmak
C) Kırk yaşını doldurmamış olmak
D) Staj yapılacak yerde ikametgâhı bulunmak
E) Devlet memurluğuna atanmaya engeli bulunmamak

9. Bir bölgede noter odasının kurulabilmesi için, o bölgede en az kaç noter olması gerekir?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
E) 10

10. Aşağıdakilerden hangisi noterlik dairesinde yer alan bölümlerden biri değildir?
A) Noter çalışma makamı
B) Bekleme bölümü
C) Servisler bölümü
D) Arşiv bölümü
E) Kâtiplik bölümü

11. Noterlerin aylık gelir ve giderlerinin kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yevmiye
B) Teftiş
C) Zimmet
D) Muvazene
E) Muhabere

12. Bir noter tarafından düzenleme şeklinde yapılan senet, aşağıdaki durumlardan hangisinde geçersiz olur?
A) Aksi ispat edilirse
B) Sahteliği sabit olursa
C) İlgililerden biri vazgeçerse
D) Sahteliği iddia edilirse
E) Zamanaşımına uğrarsa

13. Resmi vasiyetname düzenleyen noter durumu, aşağıdakilerden hangisine bildirmelidir?
A) Noterler Birliği’ne
B) Sulh hukuk mahkemesine
C) Baroya
D) Adalet Bakanlığı’na
E) Nüfus dairesine

14. Noterin imza yetkisinin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Geri alınabilir.
B) Üç ayını tamamlamış stajyere verilebilir.
C) Noter yerine imza atıldığı takdirde imza yerine yetkili şahsın adı ve sıfatı da yazılır.
D) İmza yetkisinin geri alınması halinde durum ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir.
E) Süre aranmaksızın kâtiplerden herhangi birisine verilebilir.

15. Noterlerin yıllık izinlerini vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet Bakanlığı
B) Türkiye Noterler Birliği
C) Yargıtay
D) Noter Odası
E) Adli yargı adalet komisyonu

16. Aşağıdakilerden hangisi noterlerin tatil gün ve saatlerinde iş yapma yasağının istisnalarından biridir?
A) Tek taraflı borç ikrarı içeren senet tanzimi
B) Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi tanzimi
C) Vekâletname tanzimi
D) Vasiyetname tanzimi
E) Kira sözleşmesi tanzimi

17. Noterlik evrak ve defterlerinin noter dairesi dışına çıkartılabilmesi, aşağıdakilerden hangisinin kararıyla mümkündür?
A) Cumhuriyet savcısı
B) Adalet Bakanlığı
C) Türkiye Noterler Birliği
D) Mahkeme
E) Noter odası

18. Noterin, aleyhine verilen bir disiplin cezasına karşı itiraz süresi kaç gündür?
A) 3
B) 7
C) 15
D) 30
E) 60

19. Noterin hukuki sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fiilin noter stajyeri tarafından yapılması noteri sorumluluktan kurtarmaz.
B) İşlemin kanuna uygun olması noteri sorumluluktan kurtarmaz.
C) Noterin sorumlu olabilmesi için bir zararın bulunması gerekir.
D) Meydana gelen zararla fiil arasında bir nedensellik (illiyet) bağı bulunmalıdır.
E) Noterin hukuki sorumluluğu ile amaçlanan, ortaya çıkan zararın tazmin edilmesidir.

20. Noterlerin Adalet Bakanlığı tarafından denetimi kural olarak ne kadar süreyle yapılır?
A) Yılda en az 1
B) Yılda 2
C) Yılda 3
D) 2 yılda 1
E) 3 yılda 1

C B E D B C C A A E D B E E A D D C B A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,724 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,234 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,427 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi