Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir?
A) Sulh Hukuk Mahkemesi
B) Ağır Ceza Mahkemesi
C) Disiplin Mahkemeleri
D) Askeri Mahkemeler
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

2. UYAP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) UYAP memurlara daha düzgün dosya tutulmasını öğreten bir eğitim programıdır.
B) Bu program 1975 yılında uygulanmaya başlanmıştır.
C) UYAP daktilo kullanımını teşvik etmektedir.
D) UYAP’ın amacı adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlamaktır.
E) UYAP yalnızca merkez teşkilatlara bağlı adalet kurumlarında kullanılmaktadır.

3. Yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir?
A) Tutanak
B) Senet
C) Tahliye taahhütnamesi
D) Müzekkere
E) İstinabe

4. Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden itibaren, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
E) 45

5. Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerinde fiziki dosyaları inceleyerek suret alabilecek kişilerden biri değildir?
A) Sanık vekili
B) Şikâyetçi
C) Mağdur
D) Katılanın vekili
E) Sanığın eşi

6. Aşağıdakilerden hangisinin mağduru şikâyetinden vazgeçerse sanığa ceza verilmez?
A) Taksirle ölüme neden olma
B) Kasten adam öldürme
C) Sövme suçu
D) Küçükleri suistimal
E) Şirket vergi borcunu zamanında ödememe

7. İnfaz hâkimi duruşma yapmaksızın dosya üzerinden ne kadar süre içinde karar verir?
A) 1 hafta
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 45 gün
E) 2 ay

8. Ceza mahkemeleri ile iligili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuk ceza mahkemesi özel ihtisas mahkemesidir.
B) Yalnızca asliye ceza mahkemeleri her adli yargı teşkilatında bulunması gerekir.
C) Ceza hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemelerdir.
D) Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemesi olmak üzere üç tür genel ceza mahkemesi vardır.
E) Ceza mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca kurulur.

9. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hukuk mahkemesinde dava açılması amacıyla gönderilen talep yazısına ne ad verilir?
A) İddianame
B) Davaname
C) Fezleke
D) Soruşturma
E) İstinabe

10. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma sonucu verilen kararlardan biri değildir?
A) Zamanaşımı kararı
B) İddianame
C) Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar
D) Birleştirme kararı
E) Görevsizlik kararı

11. Suç isnat edilen kişilerin ilgili mahkemece verilen hükmü kesinleşmediği sürece suçlu sayılamayacağı aşağıdaki kurallardan hangisi ile ifade edilir?
A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
B) Oranlılık ilkesi
C) Savcıların tarafsızlığı ilkesi
D) Adil yargılanma ilkesi
E) Masumiyet karinesi

12. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu
hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnfaz defteri
B) Hapis ile tazyik defteri
C) Arama defteri
D) Kabahat eylemleri kayıt defteri
E) Denetimli serbestlik genel defteri

13. Hukuk mahkemesinde dava açılması sürecinde, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacından alınan meblağa ne ad verilir?
A) Gelir vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Gider avansı
D) Tazminat
E) Para cezası

14. Aşağıdakilerden hangisi vezne kasa hesabında bulunmaz?
A) Teminat hesabı
B) Gelir ve damga vergisi tevkifatı
C) Cezaevi yapı harcı
D) Harç hesabı
E) Emanet para hesabı

15. Harç hesabında, tahsil edilen harç ve vergi paralarının en geç kaç gün içerisinde ilgili Maliye birimine yatırılması zorunludur?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 20
E) 30

16. 2012 yılı itibariyle sulh hukuk mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lirası’dır?
A) 9,85
B) 13,75
C) 15,00
D) 19,15
E) 21,15

17. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya hallerden biridir?
A) Devlete ait resmi aracı özel menfaat sağlamak için kullanmak
B) Görevi ile ilgili olarak çıkar sağlamak
C) Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
D) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek
E) Verilen emirlere itiraz etmek

18. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının yapabilecekleri eylemlerden biridir?
A) Siyasi partiye üye olmak
B) Belli bir kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutmak
C) Oy kullanmak
D) Siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep kıstaslarına göre ayrımda bulunmak
E) Siyasi ve ideolojik amaçlı beyan ve eylemde bulunmak

19. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cumhuriyet savcılarını denetleyemezler.
B) Görülmekte olan bir davaya müdahale edip hakim yerine karar verebilirler.
C) Görülmekte olan bir ceza davasında savunma hazırlanmasına yardımcı olabilirler.
D) Hakimlerin adli ve idari görevlerini incelerler.
E) Görülmekte olan bir soruşturmayı savcılar yerine tamamlayabilirler.

20. Cumhuriyet Başsavcısı ve kalem konusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhuriyet Başsavcılarının kendisine bağlı kalemleri denetleme görevi bulunmaktadır.
B) Cumhuriyet Başsavcısı başsavcılığa bağlı kalemlerde yürütülen hizmetlerden sorumludur.
C) Cumhuriyet Başsavcısı başsavcılığa bağlı kalemlerde çalışan personelden sorumludur.
D) Başsavcı denetleme görevini başka bir savcıya devredebilir.
E) Cumhuriyet Başsavcılarının kendisine bağlı kalemler ile ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır.

E D D B E C A B B A E B C C A A D C D E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [Resimli] Kalem Mevzuatı 1-2-3-4. Ünite Ders Notu (2018) Editör 2 11,755 13.03.2020, Saat:06:00
Son Yorum: Mahir.kara
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,632 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,727 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,017 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,238 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi