Forum Gündemi:

Editör
#1
İKTİSADA GİRİŞ

1. Birlikte kullanıldığında ayrı ayrı

kullanıma

göre daha fazla fayda sağlayan mallar

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamamlayıcı mallar

B) İkame mallar

C) Dayanıklı mallar

D) Maddi mallar

E) Maddi olmayan mallar

2. Talebin fiyat esnekliği 2 olan bir malın

fiyatı 0.50 arttığında talep edilen

miktarda

meydana gelen değişme aşağıdakilerden

hangisidir?

A) %100 artar.

B) %50 artar.

C) %200 azalır.

D) %200 artar.

E) %100 azalır.

3. Engel eğrilerinin eğimi malların niteliğini

yansıtır. Bu tanıma göre aşağıdaki

ifadelerden

hangisi doğrudur?

A) Eğimin pozitif olması, malın tüketici

açısından normal mal olduğunu ifade eder.

B) Eğimin pozitif olması, malın tüketici

açısından düşük mal olduğunu ifade eder.

C) Eğimin pozitif olması, malın tüketici

açısından giffen mal olduğunu ifade eder.

D) Eğimin negatif olması, malın tüketici

açısından normal mal olduğunu ifade eder.

E) Eğimin negatif olması, malın tüketici

açısından lüks mal olduğunu ifade eder.

4. I. Değişken maliyetler üretim miktarına

bağlı olarak değişme gösterir.

II. Sabit maliyetler üretimden

bağımsızdır.

III. Kısa dönemde en az bir üretim

faktörü

sabittir.

IV. Uzun dönemde tüm üretim faktörleri

değişkendir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da

hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) III ve IV

E) I, II, III ve IV

5. Aynı ihtiyacı karşılamak için üretilmiş

ürünlerin, diğerlerinden farklı ve üstün

özelliklere de sahip olduğunun vurgulanması

durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mal farklılaştırması

B) Fiyat farklılaştırması

C) Durum farklılaştırması

D) Hizmet farklılaştırması

E) Rekabet farklılaştırması

6. Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış

mal üretilen piyasalardan biridir?

A) Tam Rekabet

B) Pür Oligopol

C) Monopol

D) Farklılaştırılmış Monopol

E) Monopollü RekabetA

7. Üretim faktörlerinden biri olan sermaye

ile

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) Sermayenin üretimde kullanılması

hâlinde elde edeceği getiri faizdir.

B) Piyasaya sunulan sermayenin kaynağı

kişisel tasarruflardır.

C) Sermaye arzı, faiz oranı ile doğru

orantılıdır.

D) Sermaye talebi, faiz oranı ile ters

orantılıdır.

E) Faiz oranlarının düşmesi sermaye

talebini düşürür.

8. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın

kapsamı içerisinde sayılamaz?

A) İstihdam ve hasıla

B) Fiyat istikrarı

C) Tüketim teorisi

D) Kamu açıkları

E) Ekonomik büyüme

9. Aşağıdakilerden hangisi hane halkı

tasarruflarındaki artışların toplam hasıla

düzeyini düşürebileceğini ileri

sürmektedir?

A) Çoğaltan etkisi

B) Pigou etkisi

C) Fisher etkisi

D) Taylor kuralı

E) Tasarruf paradoksu

10.Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadın

varsayımlarından biri değildir?

A) Ekonomi sürekli tam istihdam üretim

düzeyinde dengededir.

B) Ekonomide rekabetçi piyasalar vardır.

C) Devlet ekonomiye müdahale

etmemelidir.

D) Para nötr’dür.

E) Ücretler ve fiyatlar esnek değildir.

11. Irving Fisher tarafından geliştirilen

miktar

teorisi değişim denklemi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) M ≡ P.T

B) P ≡ M.V

C) P.T ≡ V

D) M.V ≡ P.T

E) M ≡ P.T.V

12. Aşağıdakilerden hangisi toplam arzı

azaltarak toplam arz eğrisini sola kaydıran

nedenlerden biri değildir?

A) Girdi fiyatlarının artması

B) Vergi oranlarının azalması

C) Verimliliğin azalması

D) İhracat yapılan ülkelerin gelirinin

azalması

E) Üreticilerin geleceğe negatif bakması

13. İktisadi olayları “neden, nasıl”

şeklinde bir

“neden sonuç ilişkisi” bakımından ele alan

iktisat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pozitif iktisat

B) Mikro iktisat

C) Uluslararası iktisat

D) Normatif iktisat

E) Makro iktisat

14. Aşağıdakilerden hangisi arz edilen

miktarı

belirleyen faktörlerden biri değildir?

A) Malın kendi fiyatı

B) Tüketici sayısı

C) Üretim faktörlerinin fiyatları

D) Teknolojik gelişmeler

E) Üreticinin üretmekte olduğu diğer

malların fiyatlarıA

2012ORT12-1 32 Diğer sayfaya geçiniz 

15. Toplam talep eğrisi (AD) sabitken

toplam

arz eğrisi (AS) sağa kayan bir ekonominin

denge düzeyinde meydana gelen değişme

aşağıdakilerden hangisinde doğru

verilmiştir?

A) Hasıla yükselir, fiyatlar düşer.

B) Hasıla yükselir, fiyatlar sabit kalır.

C) Hem hasıla hem de fiyatlar düşer.

D) Hasıla düşer, fiyatlar yükselir.

E) Hem hasıla hem de fiyatlar yükselir.

16.

..

Aşağıdakilerden hangisi Gini Katsayısı ile

ilgili doğru bir ifadedir?

A) Gini Katsayısı -1 ile +1 arasındadır.

B) Bire yaklaştıkça gelir dağılımında

adaletsizlik azalır.

C) Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında

adalet

azalır.

D) Phillips Eğrisi vasıtasıyla hesaplanır.

E) Bire yaklaştıkça gelir dağılımında adalet

azalır.

17. Aşağıdakilerden hangisi verginin

özelliklerinden biri değildir?

A) Vergi para ile ödenir.

B) Verilen hizmetin bedeli olarak alınır.

C) Kamunun gelir kaynağıdır.

D) Özel veya tüzel kişilerden alınır.

E) Ödeme gücüne göre alınır.

18. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide

genellikle faydası en çok bir yıl içinde bir

veya birkaç kez kullanılmakla tükenen

mal ve hizmetlere yapılan

harcamalardır?

A) Transfer harcamaları

B) Cari harcamalar

C) Tüketim harcamaları

D) Toplam harcamalar

E) Yatırım harcamaları

19. Kişilerin işlem ve ihtiyat amacıyla

bulundurabilecekleri para miktarı

aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Faiz oranı

B) Gelir düzeyi

C) Reeskont oranı

D) Enflasyon oranı

E) Yatırım miktarı

20. Merkez Bankasının para arzını

artırmak veya

azaltmak amacıyla piyasadan menkul

kıymet

alması ya da piyasaya menkul kıymet

satması

şeklinde uygulanan para politikası aracı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık Piyasa İşlemleri

B) Reeskont Oranı

C) Zorunlu Karşılık Oranı

D) Enflasyon Oranı

E) Disponibilite Oranı

21. Merkantilist düşünceyi eleştirerek

Adam

Smith tarafından geliştirilen dış ticaret

teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasik dış ticaret teorisi

B) Teknoloji açığı teorisi

C) Mutlak üstünlük teorisi

D) Karşılaştırmalı üstünlük teorisi

E) Monopollü rekabet teorisi

22. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret

politikasının amaçlarından biri değildir?

A) Döviz açığını gidermek

B) Dünya ekonomisi ile bütünleşmek

C) Bütçe dengesini sağlamak

D) Enflasyonu düşürmek

E) İktisadi kalkınmayı sağlamakA

23. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik

büyümeyi belirleyen faktörlerden biri

değildir?

A) Emek faktörünün artırılması

B) Sermaye birikiminin artırılması

C) Doğal kaynak kullanımının artırılması

D) Girişimciliğin geliştirilmesi

E) Kamu harcamalarının artırılması

24. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş

ülkelerin

temel özelliklerinden biri değildir?

A) Gelir düzeyinin düşüklüğü

B) Gelir dağılımındaki dengesizlik

C) Yoksulluk

D) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği

E) Enflasyon oranının düşüklüğü

25. Bir ülkede GSMH % 9 artarken, yıllık

ortalama nüfus artış hızı %2 ise kişi

başına düşen reel GSMH artış hızı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) % 7

B) % 4.5

C) % 9

D) % 11

E) % 18CEVAP ANAHTARI

A E A E A E E C E E D B A B A E B B B A C D

E E AKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İNDİR Sosyal Hizmet Bilimine Giriş Tüm Üniteler Ders Notu Editör 1 8,083 27.11.2016, Saat:21:51
Son Yorum: dönüş
  Ata Aöf İşletme Bilimlerine Giriş Çıkmış Sorular Editör 0 26,936 14.10.2016, Saat:00:07
Son Yorum: Editör
  Ata Aöf Lojistiğe Giriş Çıkmış Sorular Editör 0 3,269 14.10.2016, Saat:00:04
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi