Forum Gündemi:

Exclamation AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 25.01.2019, Saat:22:25 - Forum: Yaşlı Bakımı Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdakilerden hangisi evliliğin işlevlerinden biridir?
A) Soy çizgisini belirlemesi
B) Cinsel kimliği oluşturması
C) Bireylere ekonomik özgürlük sağlaması
D)Tüketim arttığı için ekonomik güçsüzlüğe neden olması
E)Aile içi iş bölümünün evlilik ile birbirine karışması

2.Boş yuva sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Bazıları için tamamen yeni bir başlangıç ve olasılıklara açılan bir kapı olabilir.
B)Çocukların evden ayrılması üzerine anne babanın yaşadığı dönemi ifade eder.
C)Ülkemizde aile üyeleri arasında kurulan bağların hala güçlü olması nedeniyle boş yuva sendromuna az rastlanmaktadır.
D) Her zaman depresyona yol açar.
E)Genç yetişkin çocuklu ailelerle, yetişkin yaşta çocuğu olan ailelerde görülür.

3.Aşağıdakilerinden hangisi çatışmaların ortaya çıkmasını engelleyen iletişim becerilerinden biri değildir?
A) Geri bildirimde bulunma
B) Sözsüz iletişimi doğru kullanma
C) Sempati
D) Dinleme
E) Ben dilini kullanma

4.Toprağa dayalı üretim ilişkilerine sahip olan tarıma dayalı kırsal alanlarda hangi aile tipi daha sık görülür?
A) Babasoylu aile
B) Geleneksel geniş aile
C) Monogamik aile
D) Patrilokal aile
E) Çoklu modern çekirdek aile

5.Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşaması için ilk öncelikli mutlak gerekli olan uğraşılardan biridir?
A) Dinlenme
B) Eğlenme
C) Sohbet etme
D) Barınma
E) Gezme

6.Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı Toplumların gelişen hızlı ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi değişiklikler sonucunda karşı karşıya bulunduğu tehditlerden biri değildir?
A)Yeni cinsiyet rollerinin aile hayatı üzerinde etkilerinin olması
B) Boşanmaların azalması
C)Kadınların iş gücü pazarına katılımının artması
D)Aile yaşam düzeninin istikrarsız ve çok çeşitli olması
E) Yaşlılık ve nüfus azalması

7.Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin devlet içinde kurumsallaşma süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A)Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile
B) Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile
C) Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile
D) Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı ile
E)Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu ile

8.Ailenin üstlendiği ve yerine getirdiği roller, fonksiyonlar ve işlevler aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişiklik gösterir?
A)Anne ve babaların ailelerini artık daha fazla önemsememelerine
B)Anne ve babaların ailelerine yeterince zaman ayıramamalarına
C)Endüstrileşme sonucu ailelerde görülen yapısal değişikliklere
D) Ailelerin daha rahat yaşama isteğine
E) Gelişen teknolojiye ve zamana

9.Teknoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece uygar ülkelerde gelişir.
B) İnsanın yaşamını kolaylaştırmaya dönüktür.
C)İnsanların ihtiyaçlarını gideriş biçimini değiştirmektedir.
D) Teknoloji insan yaşamının bütün evrelerini kapsar.
E)Kapsamı insan yaşamı ile ilgili faaliyetlerin bütünüdür.

10.Aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplum yapısında aile içinde yerine getirilen işlevlerden biri değildir?
A) Eğitim
B) Toplumsallaşma
C)Aile bireylerinin tamamını gelir getirici bir işte çalıştırma
D) Çocuk-yaşlı-özürlü bakımı
E) Sosyal güvenlik

11.Endüstri ile teknoloji arasındaki farkı belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)Endüstri bilgilerin kullanıma hazır hale getirilmesi, teknoloji ise bilgilerin seri üretime geçirilmesi ile ilgili faaliyetlerdir.
B)Endüstri kullanıma hazır hale getirilen bilgileri insanlığın hizmetine sunar, teknoloji ise üretilen bilgileri kullanıma hazır hale getirir.
C)Endüstri bilgi üretir, teknoloji ise üretilen bilgileri insanlığın hizmetine sunar.
D)Endüstri ile teknoloji aynı kavramı ifade etmektedir.
E)Endüstri bilgileri kullanır, teknoloji ise bilgi üretir.

12.Teknolojinin başlangıcı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yazının bulunması
B) Ateşin bulunması
C) Bilimin başlangıcı
D) İnsanın kendisinin başlangıcı
E) Sanatın başlangıcı

13.Türk Medeni kanununa göre en az kaç yaşında olanlar evlenebilir?
A) 14 yaşını dolduranlar
B) 15 yaşını dolduranlar
C) 16 yaşını dolduranlar
D) 17 yaşını dolduranlar
E) 18 yaşını dolduranlar

14.Aşağıdakilerden hangisi evliliğin şiddet içerdiği ve güvensiz olduğunun belirtileri arasında yer almaz?
A)İşler yolunda gitmediğinde sürekli eşini suçlamak
B)Yalan söylemek, verdiği sözleri sürekli unutmak
C)Eşinin kendinin her söylediğini yapmasını beklemek
D)Sürekli eşini eleştirmek, hakaret etmek, başkalarının önünde aşağılamak
E)Sorun çözme becerilerini geliştirmek için yardım almayı kabul etmek

15.Aşağıdakilerden hangisi boşanma nedenlerinden olan eşe karşı kötü ve onur kırıcı davranışlara bir örnek değildir?
A) Eşe karşı fiziksel şiddet
B) Eşin özgürlüğünü kısıtlamak
C) Eşin istediklerini almamak
D) Eşe hakaretlerde bulunmak
E) Eşin sağlığını ihmal etmek

16.Üreme hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kısır olanlar ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle doğurganlığı aksamış olanların üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanma hakkı sınırlıdır.
B)Hiç kimse başka bir kişi tarafından (eşi dahil) cinsel ilişki için zorlanamaz.
C)Hiçbir kadının yaşamı gebelik nedeniyle tehlikeye atılmamalıdır.
C)Hiç kimse, belli gruplar arasında ayrımcılık etkisi yapan herhangi bir cinsel sağlık ve üreme sağlığı programına tabi tutulamaz.
D)Genç kızlar yaşamlarını tehlikeye atan gebeliklerden korunma hakkına sahiptir.


17.Aşağıdakilerden hangisi anne-çocuk sağlığını olumsuz etkileyen riskli gebeliklerden biri değildir?
A)2 yıldan kısa aralıklarla olan gebelikler
B) 4 ve daha fazla sayıda olan gebelikler
C) 7 yıl ara ile olan gebelikler
D) 18 yaşından önceki gebelikler
E) 35 yaşından sonraki gebelikler

18.Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunun evli çiftlere yüklediği sorumluluklardan biri değildir?
A) Aynı iş yerinde çalışma
B) Birlikte yaşama
C) Yardımcı olma
D) Çocuk bakımına birlikte katkıda bulunma
E) Sadık olma

19.Aşağıdakilerden hangisi için gebeliği önleyici mini haplar uygun aile planlaması yöntemi değildir?
A)Her gün aynı saatte hap almayı hatırlayabilecek kadınlar
B) Tanı konmamış vajinal kanaması olanlar
C) Emziren kadınlar (6 haftadan sonra)
D) Sigara içen kadınlar
E)Henüz kürtaj olmuş veya kendiliğinden düşük geçirmiş kadınlar

20.Nişanlılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Tazminat talebi için nişanı bozan tarafın kusurlu olması gerekir.
B)Nişanın bozulmasından sonraki ilk yılda tazminat talebinde bulunulabilir.
C)Türk medeni kanuna göre nişanlılık bir evlenme vaadidir.
D) Nişanın bozulması tazminat hakkı doğurur.
E)Tazminatı sadece nişanlanmış kişi isteyebilir.

A D C B D B E E A C B D D E C A C A B E


Exclamation TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 25.01.2019, Saat:21:59 - Forum: Yaşlı Bakımı Bölümü - Yorum Yok

1.Üçüncü nesil bir işletim sistemine ait aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Çoklu programlar kullanılmıştır.
B) Transistörler kullanılmıştır.
C) 1980-1990 arası dönemi kapsar.
D) ENIAC geliştirilmiştir.
E) 1940-1955 yılları arası dönemdir.

2.Aşağıdakilerden hangisi kötü amaçlı yazılımlardan biri değildir?
A) Truva atı
B) Virüs
C) Solucan
D) Casus yazılım
E) Antivirüs

3.Aşağıdakilerden hangisi internette kaynak göstererek yapılan intihallerden biridir?
A) Kendinden aşırma
B) Emek tembelliği
C) Hayalet yazar
D) Yetersiz gizleme
E) Yanlış bilgilendirme

4.Kaynaktan alıcıya ulaşan mesaja alıcı tarafından verilen tepki olarak ifade edilen iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynak
B) Kodlama
C) Geri bildirim
D) Kanal
E) İleti

5.Farklı zamanlarda birbirlerinin ağ yapısı içerisinde etki alanında olan kişilerin, mesaj gönderimi, içerik paylaşımı, fikir ve yorum paylaşımı için kullanılan birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulut Depolama
B) Wiki
C) Sosyal Ağlar
D) Video Akışı
E) Bloglar

6.Basılı posta ile iletişimin, internet teknolojilerindeki gelişimden esinlenerek elektronik ortama aktarılması ile ortaya çıkmış, günümüzde temel düzeyde teknoloji okuryazarı olan herkesin tercih ettiği bir eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) e-Posta
B) Bloglar
C) Wiki
D) Sosyal ağlar
E) Bulut depolama

7.Mesajın aynı formatta başka adreslere bilgi vermek amacıyla gönderilirken bu alana yazılan adreslerin diğer alıcılar tarafından görülemediği e-Posta bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) CC
B) BCC
C) Kime
D) Konu
E) Dosya ekleme

8.Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların internet üzerinden sayfalar yaratmasına ve düzenlemesine (blog vb.) olanak tanıyan web 2.0 teknolojileri arasında yer alan eşzamansız iletişim araçlarından biridir?
A) Twitter
B) Forum
C) e-Posta
D) Wiki
E) Facebook

9.Bireyin iş yaşamı ve iş dışındaki yaşamında ortaya çıkan planlanmamış öğrenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rastlantıya bağlı gelişim
B) Planlı gelişim
C) Deneyime dayalı gelişim
D) Kişisel gelişim
E) Toplumsal gelişim

10.Geleneksel öğrenmede temel bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitap
B) İnternet
C) Sınav
D) Öğretmen
E) Okul11.Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmenin yardımcı olduğu alanlardan biri değildir?
A) Teknoloji kullanma
B) Toplumda sosyalleşme
C) Etkin vatandaş olma
D) Rekabet edebilme
E) İstihdam artırma

12.Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının odaklandığı konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zamanın etkili kullanımı
B) Öğrenmenin iyileşmesi
C) Toplumun dönüşümü
D) Bireysel yeteneklerin gelişimi
E) Bireylere bilginin aktarılması

13.İçinde çok sayıda sunucuyu barındıran, depoladığı verinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla güçlü ve yedekli elektrik, iklimlendirme ve iletişim alt yapısı bulunan tesislere ne ad verilir?
A) Dağıtık sunucular
B) Veri merkezleri
C) Bulut bilişim
D) Kullanıcılar
E) Internet ağları

14.Bulut bilişim mimarisinde kullanıcıları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgileri arşivleyen internet
B) Bağlantıları oluşturan ağlar
C) Her gün kullanılan bilgisayarlar
D) Hizmet veren sunucular
E) Bilgisayar kullanan insanlar

15.Aşağıdakilerden hangisi düşük düzey donanımları kullanmanın faydalarından biri değildir?
A) Az enerji tüketimi
B) Bakım kolaylığı
C) Esneklik
D) Az gürültü
E) Güvenlik

16.Tüketicilerin dilediği zaman ihtiyacı olan bilişim hizmetini herhangi bir bireye ihtiyaç olmadan otomatik olarak alabildiği hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çabukluk ve esneklik
B) Kaynak havuzu
C) Ölçülebilir hizmet
D) Geniş ağ erişimi
E) İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet

17.Aşağıdakilerden hangisi zeki bir ortamın özelliklerinden biri değildir?
A) Öngörülü olması
B) İnsan üstü olması
C) Kişiselleştirilmiş olması
D) Gömülü olması
E) Uyarlamalı olması

18.Farklı teknolojik sistemlerin benzer görevleri yerine getirecek biçimde gelişme eğilimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknolojik yakınsama
B) Yıkıcı yenilik
C) Ürün yeniliği
D) Süreç yeniliği
E) Organizasyonel yenilik

19.Rogers’in uyum kategorilerine göre, yenilikçiler ve ilk benimseyenler tarafından kullanılan teknolojiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geleneksel teknolojiler
B) Uzak gelecekteki teknolojiler
C) Güncel teknolojiler
D) Sınırdaki teknolojiler
E) Yakın gelecekteki teknolojiler

20.Bir mikro işlemci içerisine yerleştirilen transistör sayısının yaklaşık her iki yılda ikiye katlanacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknolojik yakınsama
B) Yeniliklerin yayılması
C) Yıkıcı yenilik
D) Bulut bilişim
E) Moore yasası

B E E C C A B D A D A D B C C E B A D E


Exclamation SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 21.01.2019, Saat:21:58 - Forum: Aşçılık Bölümü - Yorum Yok

1.Hastanede yatan bir hastaya aşağıdakilerden hangisi götürülmemelidir?
A) Yiyecek
B) Kolonya
C) Kitap
D) Çiçek
E) Dergi

2. Altın yıl evlilikte kaçıncı yıldır?
A) 10.
B) 15.
C) 20.
D) 25.
E) 50.

3.Sosyal bir ortamda aşağıdakilerden hangisinin elini öpmek nezaketen uygun değildir?
A) Annenin
B) Aile büyüğünün
C) Evli bir hanımın
D) Yaşlı bir hanımın
E) Genç ve bekar bir hanımın

4.Bir restoranda A grubu masalar nerede yer alır?
A) Giriş kapısına en yakın yerde
B) Mutfak ve servis kapısına en yakın yerde
C) Duvar kenarında sakin bir yerde
D)Cam önünde veya geniş alanı görebilen bir yerde
E) Restoranın en orta yerinde

5.Aşağıdakilerden hangisi kurumsal eşli yemek davetinde evli bir erkeğin eşi ile oturma konumunu açıklamaktadır?
A) Hanım unvanına uygun yere oturmalıdır.
B) Hanım eşinin sağına oturmalıdır.
C) Hanım eşinin çaprazına oturmalıdır.
D) Hanım eşinin soluna oturmalıdır.
E) Hanım eşinin karşısına oturmalıdır.

6.Yemek kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tuzluk vb. kullanıldıktan sonra ortaya konur.
B) Pilav ve makarna sağ el ve çatalla yenir.
C)Yemek bittiğinde çatal bıçak tabakta çapraz bırakılır.
D) Köfte, salata ve sebzeler bıçakla kesilmez.
E) Tabakta servis edilen dilim limon el ile alınır.

7.Aşağıdakilerden hangisi uluslararası, ulusal ve kurumsal düzeyde uygulama alanı olarak protokol türlerinden biri değildir?
A) Tıp Protokolü
B) Dinî Protokol
C) Adlî Protokol
D) Spor Protokolü
E) Sosyal Protokol

8.Aşağıdakilerden hangisi Devlet Protokol Listesinde yer almaz?
A) Orgeneraller
B) Başbakanlık Müsteşarı
C) Emniyet Genel Müdürü
D) Devlet sanatçıları
E) Eski Cumhurbaşkanları


9.Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenleme görevi aşağıdaki genel müdürlüklerden hangisine aittir?
A)Kanunlar v A) e Kararlar Genel Müdürlüğü
B) İller İdaresi Genel Müdürlüğü
C) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
D) Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
E) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

10.Resmi yemek davetlerinde akşam yemeği menüsünde kaç çeşit olmalıdır?
A) 1 veya 2
B) 3 veya 4
C) 5 veya 6
D) 7 veya 8
E) 10

11.Hukuki olarak bir devletin ya da kurumun birbiriyle anlaşmış olduğu belirli bir konuda karşılıklı olarak birbirlerine tanınmış olan işlem eşitliğini sağlayan protokol kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılıklılık
B) Onur ve itibar
C) Öndegelim
D) Düzey eşitliği ve denklik
E) Temsil

12.Resmi davetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kokteyl parti olarak düzenlenebilir.
B) Açık büfe olarak düzenlenebilir.
C) Resepsiyon olarak düzenlenebilir.
D) Branç olarak düzenlenmez.
E) Kahvaltı olarak düzenlenmez.

13.Bir otelin önbürosunda çalışan personelin müşterilerle olan telefon görüşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Başka bir kişi yada birimin sorumluluğunda olan bir konu da arayanı ilgiliye aktarmalıdır.
B) İsim, tarih ve rakamlar gibi rezervasyon ile ilgili bilgileri kodlamalı ve kodlattırmalıdır.
C)Telefonu açtığında ilk adını söyleyerek kendini tanıtmalıdır.
D)Arayanın her istediği mümkün olduğunca yerine getirilmelidir.
E)Telefon kapatılırken arayana teşekkür edilmeli ve iyi günler/akşamlar dilenmelidir.

14.Aşağıdakilerden hangisi kurumsal ve sosyal yaşamda insan ilişkilerinde uygulanması gereken temel ilkelerden biri değildir?
A) Söz ve davranışlara dikkat etmek
B) Güvenmek ve güvenilir olmak
C) İnsana önem ve değer vermek
D) Vücut dilini iyi kullanmak
E) Her konuda bilgili olmak ve bilgi vermek

15.Milli Bayramlar dışında anıtlara çelenk koymak isteyen, kişi, dernek, kurum ve kuruluşlar mülkî idare amirinden en az kaç saat önce izin almalıdır?
A) 12
B) 24
C) 36
D) 48
E) 72

16.Makam otomobilinde en kıdemsiz kişi nerede oturur?
A) Arka orta koltukta
B) Ön sağ koltukta
C) Arka sol koltukta
D) Arka sağ koltukta
E) Konuğun yanındaki koltukta

17.Ulusal Bayrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Makam odasına konulan bayrağın uçları yerden en az 25 cm yukarıda olmalıdır.
B)Makam odalarında kullanılan Türk bayraklarının eni 50 cm ve katları olmalıdır.
C)Makam odalarında kullanılan Bayrak uygun büyüklükte ve direğin tepesinde ay yıldız olmalıdır.
D)Bayrak sabah göndere çekilirken yavaş çekilir ama akşam indirilirken hızlı indirilir.
E)Bayrak direkleri, ağaç veya madenden, beyaz boyalı ve en az 3 metre yükseklikte olmalıdır.

18.Mahalli kurtuluş, Atatürk'ü anma günleri, diğer tarihi günlerin kutlama faaliyetlerinde aşağıdaki etkinliklerin hangisine yer verilmez?
A) Tiyatro/gösteri
B) Tören geçişi ve tebrikat
C) Bilimsel toplantı/konferans
D) Yarışmalar
E) Konser/halk oyunları

19.Aşağıdakilerden hangisi kurumsal ve sosyal yaşamda insan ilişkilerinde uygulanması gereken etkili davranış biçimlerinden biri değildir?
A) Konuşurken göz teması kurmak
B) İnsanları dinlemeyi bilmek
C) Olumsuz söz ve davranışlardan kaçınmak
D) Hata yapanı eleştirmek
E) İnsanlara adıyla hitap etmek

20.Turizm işletmelerinde en önemli zamanlar olarak kabul edilen anlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Karşılama-Tanışma-Uğurlama
B) Karşılama-Tanışma-Servis
C) Karşılama-Servis-İkram
D) Karşılama-İkram-Uğurlama
E) Karşılama-Servis-Uğurlama

A E E D B C A D B C A B C E D B D B D A


Exclamation TURİZM SOSYOLOJİSİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 21.01.2019, Saat:21:51 - Forum: Aşçılık Bölümü - Yorum Yok

1.  I. Para harcama eğiliminin artması
II. İnsanların duygusal heyecanlara karşı giderek daha duyarlı hale gelmesi
III. Tatil yapmanın lüks tüketim sınıfında değerlendirilmesi
IV. Doğal çevreye yönelik duyarlılığın azalması
V. Hayatın yaşamaya ve keyif almaya değer bir şey olarak görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri turizm ile birlikte değişen değerlerdendir?
A) II ve V
B) III ve IV
C) I, II ve V
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

2.  I. Gündelik hayatın giderek dinselliğin etkisi altında kalması
II. Çalışma sürelerinin azalması
III. Seyahat için gerekli yol güvenliğinin ortadan kalkması
IV. Çalışanların ücretlerinin artması
Yukarıdakilerden hangileri Orta Çağ’da gezi ve seyahat faaliyetlerinde gözlemlenen belirgin azalmanın temel sebepleri arasında yer alır?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

3.Weed ve Bull spor ve turizm arasındaki ilişkiyi irdelerken çeşitli başlıklar altında değerlendirmeler yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklardan biri değildir?
A) Spor katılımcısına faydaları
B) Turist için faydaları
C) Spor ve turizm bağlantısının olumsuz yönleri
D) Ekonomik ve toplumsal kalkınma
E) Leasing sözleşmelerinin esaslı unsurları

4.  I. Turistik limanların inşa edilmesi
II. Ulaşım ağlarının geliştirilmesi
III. Doğal güzellikleri olan alanların geliştirilmesi
IV. İletişim ağlarının geliştirilmesi
Düşüş eğilimine giren bir turizm yöresinin yeniden yükseliş eğilimine geçmesi için yukarıdaki önlemlerden hangileri alınmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

5.Önyargılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Grubun üyelerini tanıdıktan sonra oluşur.
B)Grubun homojen ve tek tip bir yapıya sahip olduğuna dayanarak değer yargısı yaratır.
C) Turizmin gelişmesine zarar verir.
D)Belli bir grubun üyelerine yönelik genel ve taraflı bakış açısı anlamına gelmektedir.
E)Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan bir kavramdır.

6.Sosyolojik yöntemi ilk olarak karşılaştırmalı analiz yaptığı İntihar adlı eserinde kullanılan sosyolog kimdir?
A) D'amore
B) Tucker
C) Turner
D) Durkheim
E) Ash

7.İki yılda bir yapılan ve düzenli olarak tekrar eden sanatsal ve kültürel faaliyetlerin bütününe ne ad verilir?
A) Panel
B) Panayır
C) Bienal
D) Kongre
E) Şenlik

8.Herhangi bir malın veya hizmetin piyasada para karşılığında satın alınması için üretilmesine ne ad verilir?
A) Metalaşma
B) Patentleme
C) Lojistik
D) Markalama
E) Lisanslama

9.Turizm sektöründe istihdam edilen yerel işçilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çoğu zaman tarımsal faaliyetlerle uğraşan hane yapılarından geldikleri için turizmde veya benzeri bir piyasa ekonomisinde iş deneyimleri yoktur.
B)Turizmin mevsimsel yapısından hiç etkilenmezler.
C)Turizmde en yaygın olarak görülen çalışan grubunu oluştururlar.
D)Tam zamanlı olarak istihdam edilseler de yalnızca turizm sezonu boyunca çalışırlar.
E)Turizm eğitimi almadıkları için genellikle işi iş üzerinde öğrenirler.

10.Birincil ve ikincil piyasalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İkincil emek piyasası düzensiz ve esnek çalışma koşullarına sahip düşük ücretli işleri kapsar.
B)Emek çalışmalarında emek piyasasında yer alan işler; iş güvencesi, ücretler, işin niteliği ve çalışma koşullarına göre sınıflandırılır.
C) Birincil emek piyasası; yüksek vasıf ve eğitim gerektiren iş alanlarının yer aldığı, yüksek ücret ve güvence sağlayan işleri kapsar.
D)İkincil emek piyasası vasıfsız ya da yarı vasıflı emeğe yöneliktir.
E)Küreselleşme süreci, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ikincil emek piyasasının daralmasına yol açmıştır.

11. Turizm hizmetlerini destekleyen, ulaşım, temizlik, gıda üretimi, toptancılık gibi alanlarda çalışanlar aşağıdaki istihdam türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
A) Etkisiz istihdama
B) Doğrudan istihdama
C) Dolaylı istihdama
D) Nötr istihdama
E) Pasif istihdama

12.Aşağıdakilerden hangisinde turizm istihdamının yıl boyunca devam etme ihtimali diğerlerinden daha fazladır?
A) Bodrum
B) Alanya
C) Fethiye
D) İstanbul
E) Ayvalık

13.Scott Lash ve John Urry’nin ortaya koyduğu ve artan bilişim teknolojileri sonucu turizmin biçim değiştirdiğine, bir yeri veya kültürü görmek için oraya gitmenin zorunlu
olmadığına, çünkü turizm imajının turizmin kaynaklarının önüne geçtiğine, dolayısıyla görülecek her şeyin bilgisayar ekranından detaylı olarak sunulduğuna dikkat çeken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Swot analizi
B) Kâr analizi
C) Etnografi
D) Üretimsel marj
E) Post-turizm

14.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilk yavaş şehri olması sebebi ile sürdürülebilir turizm anlayışı için iyi bir örnektir?
A) Seferihisar
B) Kadıköy
C) Şirince
D) Bodrum
E) Fethiye

15.İlk defa 1985 yılında imzalanan, ülkelerin vize politikalarıyla ilgili olan ve o dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi beş ülkeyi kapsayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münih Antlaşması
B) Schengen Vize Antlaşması
C) Sevilla Antlaşması
D) Bologna Antlaşması
E) Napoli Antlaşması

16.Turizm destinasyonlarında satılan hediyelik eşyalar, küreselleşme öncesinde yerel kültürel ürünlerden oluşurken bugün bu
hediyelik eşyalar büyük oranda Çin, Tayvan gibi ülkelerde seri olarak üretilen ve yerel kültürü temsil etmeyen ürünlerdir. Bu örnek küreselleşmenin doğurduğu olumsuz sonuçlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Maliyetlerin azalmasıyla
B) Otantik değerlerin yok olmasıyla
C) Bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla
D) Fiyatların düşmesiyle
E) Ulusal şirketlerin ortaya çıkmasıyla

17.Bir turizm bölgesinin içinde bulunduğu doğal kaynaklara, halka, ekonomiye ve kültüre olumsuz etki yaratmadan ve ziyaretçilerin tatmin düzeyini azaltmadan, maksimum miktarda kullanılmasını belirleyen düzeye ne ad verilir?
A) Kalite hacmi
B) Fiyatsal marj
C) Dönemsel maliyet
D) Taşıma kapasitesi
E) Birim maliyet

18.Su yönetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Atık su, otellerde parasal harcamalara yol açar.
B)Düşük kalitede su kullanımı, çalışan ve müşterilere yönelik sağlık risklerini ortaya çıkarabilir.
C)Kirletilmiş atık su, atık bölgeleri üzerindeki yükü artırır.
D) Atık su, kıt kaynakları çoğaltır.
E)Atık sıcak su yalnızca su değil, aynı zamanda enerji de harcar.

19.Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetiminde önemli bir role sahip olan ürün satın almanın ilkeleri arasında yer almaz?
A)Paketlemeyi en aza indirecek ürünleri tercih etmek
B) Kiralamak yerine satın almak
C)Geri dönüşümü mümkün olan ürünleri satın almak
D) Yalnızca gerekli olanı satın almak
E) Uygun miktarda alışveriş yapmak

20.Turizm planlanması ve gelişimi sürecinde, ekolojik faktörlerin dikkate alınmasına ve turizm faaliyetlerinin ekolojik ilkeler doğrultusunda yürütülmesine ne ad verilir?
A) Sanayileşme
B) Küreselleşme
C) Ekolojik turizm
D) Kentleşme
E) Modernleşme

C A E E A D C A B E C D E A B B D D B C


Exclamation SATIŞ TEKNİKLERİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 21.01.2019, Saat:21:40 - Forum: Aşçılık Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdakilerden hangisi girişken olma ve karşılık verme düzeyi yüksek olan bireyler kategorisidir?
A) Teşvik ediciler
B) Analitikler
C) Etkileyiciler
D) Samimiler
E) Sürücüler

2.Satış elemanı müşterilerin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde etkili sunum yapabilmek için, dikkate aldığı satış süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaklaşım öncesi
B) Sunum
C) Müşteri bulma
D) İtirazları karşılama
E) Satış kapama

3.Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarının müşterileriyle ilişkilerinde benimsemesi gereken etik değerlerden biri değildir?
A) Müşteriler arasında ayrımcılık yapmamak
B) Müşteriye pahalı hediyeler vermemek 
C)Müşteriyi satın almaya ikna etmek için tutamayacağı vaatlerde bulunmamak
D)Müşterilerin fikirlerini değiştirmek için onlarla sosyal aktivite içine girmemek
E)Müşterileri rakiplerle ilgili bilgi vermeye zorlamamak

4.Aşağıdakilerden hangisi müşteri itirazlarının psikolojik nedenlerinden biri değildir?
A) Eski alışkanlıklardan vazgeçememe
B) Karar vermekten hoşlanmama
C) Baskıya direnme
D) Müşterinin ikna olmaması
E) Benlik imajına karşı tehdit algılama

5.Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarının, müşteri itirazlarını karşılama yöntemlerinden biri değildir?
A) Kabul etme
B) Geçiştirme
C) Soru sorma
D) Dolaylı inkâr
E) Telafi etme

6.Aşağıdakilerden hangisi yeni işe başlayan satış elemanlarının eğitiminde kullanılan ve satış sunumunun en eski ve en basit tekniğidir?
A) Derinlemesine satış tekniği
B) İhtiyaç belirleme tekniği
C) Uyarıcı tepki tekniği
D) AIDA tekniği
E) Problem çözme tekniği

7.Aşağıdakilerden hangisi müşterinin işletmeyi yeterince tanımaması ya da daha önce işletme ile kötü deneyimler yaşamış olması durumunda ortaya çıkan itiraz türüdür?
A) Fiyata yönelik itirazlar
B) İşletmeye yönelik itirazlar
C) Ürüne yönelik itirazlar
D) Zamanlama ile ilgili itirazlar
E) Satış elemanına yönelik itirazlar

8.Genellikle fiyatı yüksek endüstriyel ürünlerin satışında ve resmi kurumlara yapılan satışlarda kullanılan sunum teklifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı teklif
B) Sözlü teklif
C) Görsel teklif
D) Yüz yüze teklif
E) Telefonla teklif

9.Satış elemanının gerçek ve haklı nedene dayalı olmayan itirazlar karşısında başarılı olmak için dikkate alması gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güven yaratmaya çalışmalı
B)Öneriler yoluyla müşteriyi ikna etmeye çalışmalı
C)İtirazı ciddiye almalı ve müşteriye saygı göstermeli
D)İtirazın gerçek dışı olduğunu müşteriye açıklamalı
E) Aceleci davranmamalı

10.Aşağıdakilerden hangisi konaklama işletmelerinde grup satışlarının yapıldığı şirket pazarının kapsamında yer alan toplantı türlerinden biri değildir?
A) Satış toplantıları
B) Yeni ürün tanıtımı için yapılan toplantılar
C) Eğitim toplantıları
D) Yöneticilere yönelik bilgilendirme toplantıları
E) Kongreler

11.Satış elemanının müşteriyi sözlü ya da yazılı satış teklifleri ile satın almaya cesaretlendirdiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtirazları karşılama
B) Satış sunumu
C) Satış kapama
D) Yaklaşım
E) İhtiyaç belirleme

12.Satış sürecinin, müşteri adayını olumlu karar vermeye ikna etme ve kararını açıklayabilmesine yardımcı olma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satış kapama
B) Sunum
C) Müşteri ilişkileri yönetimi
D) Müşteri itirazlarını karşılama
E) Bilgi toplama ve satışa hazırlık

13.Aşağıdakilerden hangisi satış elemanının satış sunumu ve satış kapama esnasında yapmaması gereken hatalardan biri değildir?
A) Müşteri adayından fazla konuşmak
B) Acele kapama yaklaşımını kullanmak
C) Müşteri itirazlarına hemen cevap vermek
D)Yanlış veya gereksiz müşteri adayları ile uğraşmak
E) Müşteri adayının ne istediğini tahmin etmek

14.Müşterinin algıladığı ve tanımladığı biçimde beklentileri ve ihtiyaçları karşılamayı ifade eden ve yaygın olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşteri faydası
B) Müşteriyi elde tutma
C) Müşteri değeri
D) Müşteri hizmeti
E) Müşteri kazanma

15.İşletme çalışanlarının hizmeti sağlama konusunda hazır ve istekli oluşunu ve hizmetin zamanında olmasını içeren kaliteli müşteri hizmeti boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empati
B) Güvenirlilik
C) Karşılık verebilmek
D) Güvence
E) Fiziksel varlıklar

16.Yüksek kaliteli müşteri hizmetinin işlemsel boyutları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yedi standart alanı bulunmaktadır.
B) Özü itibari ile sistematiktir.
C) Hizmet sunum sistemleri ile ilgilenmektedir.
D)Müşteri gereksinimlerinin nasıl karşılanacağını belirleyen mekanizmaları sağlamaktadır.
E) Önceden kestirilemez özelliktedir.


17.Müşterinin çok fazla direnç göstermesi durumunda etkili olan satış kapama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğrudan kapama tekniği
B) Bilanço ile kapama tekniği
C) Teşvik edicilerle kapama tekniği
D) Danışmanla kapama tekniği
E) Acil kapama tekniği

18.Aşağıdakilerden hangisi müşteri hizmetleri tanımında yer alan unsurlardan biri değildir?
A)Arıza ve şikâyet durumlarında servis ve yedek parça hizmetlerini doğru, hızlı ve uygun fiyatla sunmak
B)Ürüne ilişkin saha bilgilerini değerlendirip teknik departman ve işletmelere aktarmak
C)Ürünlerin tüketici tarafından doğru kullanılmasını sağlamak
D)Hizmet kalitesini değerlendirmek ve tüketici beklentileri doğrultusunda geliştirmek
E)Ürünün tüketici beklentileri doğrultusunda dağıtımına destek olmak

19.Aşağıdakilerden hangisi satışta müşteri adayı tarafından verilen satış kapama sinyallerinden biri değildir?
A) Müşteri adayının rahat ve yakın davranması
B)Müşteri adayının satın alma ile ilgili formaliteleri kendiliğinden sormaya başlaması
C)Müşteri adayının ürün ve hizmetlerle ilgili olumlu sorular sorması
D) Müşteri adayının itirazda bulunmaması
E)Müşteri adayının başka birine fikir danışması

20.Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinin temel aşamalarından biri değildir?
A) Satış elemanlarının işe alınması
B)Potansiyel müşteri tespiti ve satış öncesi hazırlık yapılması
C) Müşteri ilişkilerinin başlatılması
D)Müşterilerin araştırılması, analiz ve değerlendirilmesi
E) Satışın gerçekleştirilmesi

C A E D A C B A C E B A B D C E C E D A


 
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 44,953
» Son Üye: suphi
» Toplam Konular: 1,740
» Toplam Yorumlar: 4,845

Detaylı İstatistikler

Son Aktiviteler
Aile Sosyolojisi Vize Der...
halik6868 | 20.10.2019, Saat:22:23
uniplate Stainless steel ...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:44
Açıköğretim İktisat Okuma...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:38
Aöf Maliye Sınav Oturumla...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:37
İktisada Giriş 2 Ünite 5-...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:35
İktisadi Büyüme Ünite 1-2...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:34
Genel Muhasebe 8. Ünite D...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:30
AÖF İŞLETME - HUKUKA GİRİ...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:24
3. sınıf ders notları
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:23
Çalışma Ekonomisi Ders No...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:22