Forum Gündemi:

Exclamation TURİSTİK ALANLARDA MEKAN TASARIMI 2017 FİNAL CIKMIS SORULARI
Yazar: Editör - 21.01.2019, Saat:21:28 - Forum: Aşçılık Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdakilerden hangisi turizmin ekonomik yapı üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?
A)Ulaşım  maliyetlerinin yükselmesi
B) Yaşam maliyetinin yükselmesi
C) İstihdamın yükselmesi
D) Yol bakım maliyetlerinin yükselmesi
E) Yabancı iş gücü oranının yükselmesi

2.Canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne ne ad verilir?
A) Bölge
B) Çevre
C) Lokal
D) Yöre
E) Uzam

3.Ortak görsel bir karakterin ya da ilişkinin paylaşımı yoluyla veya birbirlerine yakın oluşlarıyla gruplanan mekânsal organizasyon alternatiflerine ne ad verilir?
A) Merkezi Organizasyon
B) Kümeli Organizasyon
C) Işınsal Organizasyon
D) Çizgisel Organizasyon
E) Gridal Organizasyon

4.Aşağıdakilerden hangisi tüketici yurttaşlığının özelliklerinden biri değildir?
A)İnsanların, kültürel ürün çeşitliliğine ulaşmada farklı haklara sahip olmaları
B)İnsanların, daha çok mal ve hizmet satın alma güçleri yoluyla yurttaş olmaları
C)İnsanların, farklı toplumlardan gelen tüketim malları çeşitliliğine ulaşmada aynı haklara sahip olmaları
D)Turist olarak her toplumda seyahat edebilmeleri
E)Sınırlar arası hareket etme haklarına sahip olmaları

5.Otellerde özel ziyafetler için kullanılan salona ne ad verilir?
A) Bar
B) Banket
C) Lobi
D) Kafe
E) Animasyon

6.Vasıflı konaklama tesislerinde normal olarak yatak başına kaç personel düşmelidir?
A) 0.4
B) 0.6
C) 1.4
D) 2.3
E) 3.5

7.Aşağıdakilerden hangisi giriş holünde yer alan fonksiyonlardan biri değildir?
A) Müşterinin odaya gönderilmesi
B) Bagaj servisi
C) Çamaşırhane
D) Rezervasyon işleri
E) Oda satışları, kayıt işlemleri

8.Aşağıdakilerden hangisi servis için uygulanan metotlardan biri değildir?
A) Snack bar tipi servis
B) Self servis
C) Kısmi garson servisi
D) Maksimum servis
E) Garson servisi

9.Aşağıdakilerden hangisi tipik banyolu bir yatak ünitesinde bulunmaz?
A) Dolap
B) Yatak odası
C) Banyo
D) Giriş
E) Salon

10.Çay, şeker ve tahıl gibi yiyecek maddeleri aşağıdaki depolardan hangisinde muhafaza edilir?
A) Kuru erzak deposu
B) Teknik depo
C) İçecek deposu
D) Soğuk hava deposu
E) Servis takımları deposu

11.Malzeme miktarı ve çeşidi, depoların düzenlenmesini etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Malzemelerin muhafaza şartları
B) Malzeme tedariki
C) Pazara ulaşma imkânları
D) Servis kapasitesi ve menü
E) Depolara ayrılabilecek yer imkânları


12.Aşağıdakilerden hangisi mutfakla yakın ilişkisi olan başlıca hacimlerden umumi mahaller kapsamında değerlendirilir?
A) Yatak katları
B) Koridorlar
C) Diğer servis ve personel hacimleri
D) Müşteri asansörü
E) Restoranlar

13.Önemli bulunmayan ayrıntıları bir kenara bırakarak, ilgisiz olanları aşama aşama ihmal ederek gerçekleştirilen işleme ne ad verilir?
A) Planlama
B) Değerlendirme
C) Kazandırma
D) Somutlama
E) Soyutlama

14.Bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasarımı; soyut düşünme eyleminde kullanılan ve belli bir somutluk ya da soyutluk derecesi sergileyen bir düşünce, fikir ya da ide’ye ne ad verilir?
A) Faktör
B) Eskiz
C) Tasarım
D) Kavram
E) Ana fikir

15.Popüler kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Tüketerek kimlik yaratma arayışının kültürüdür.
B) Bir tüketim ve kullanım kültürüdür.
C) Popüler azınlık tarafından sevilen kültürdür.
D) Satın alınan tarafından yaratılan kültürdür.
E)Sınırları rağbet edilen ile (tercih edilen) çizilen bir kültürdür.

16.Anıtların; tarihi mekânların ve kentsel sitlerin genel etkisini bozan, tarihi ve estetik değer taşımayan eklerden arındırılmasına ne ad verilir?
A) Fonksiyon kazandırma
B) Tamir
C) Değer kazandırma
D) Temizleme
E) İşlevlendirme

17.Nesneleri doğal olmayan boyutlarda, daha küçük, daha büyük ölçeklerde yeniden üreterek modayı tekrar ettikçe eder ama modanın oluşum süreciyle ve bağlantılarıyla ilgili değildir, sadece sonucu kullanır. Yukarıdaki ifade aşağıdaki hangi kavramı tanımlar?
A) Soyutlama
B) Somutlama
C) Tümevarım
D) Tümdengelim
E) Kitsch

18.Değişik uygarlıkların sanat anlayışı, bilim ve teknik düzeyi, sosyal yaşamı hakkında somut veriler sağlayan ve korunmalarında kamu yararı görülen eşya ve yapıtlara ne ad verilir?
A) Kültürel varlık
B) Tarihi değer
C) Nitelik
D) Kalıntı
E) Restorasyon

19. Rekonstrüksiyon ne demektir?
A) Yeniden yapım
B) Temizleme
C) Taşıma
D) Toplama
E) Düzenleme

20.Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültürel varlıklar (tarihi mekânlar) üzerindeki olumu etkilerinden biri değildir?
A) Korumaya yönelik yatırımların artması
B)Eski binaların, değerlerini kaybetmeden modern bir görünüme kavuşması
C)Kültürel özelliklerin ticarileşmesi, kültürlerin farklı kültürlerle etkileşimi
D) Sosyokültürel gelişmesi
E) Ekonomik gelişmesi

C B B A B B C D E A D E E D C D E A A C


Exclamation GİRİŞİMCİLİK 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
Yazar: Editör - 21.01.2019, Saat:21:22 - Forum: Aşçılık Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin temel kişisel özelliklerinden biri değildir?
A) Esneklik
B) Sabit fikirlilik
C) Kararlılık
D) Liderlik
E) Yaratıcılık

2.Şirketin bilinçli olarak çekirdek bir grup ayırarak bu gruba sadece yeni işler tasarlama görevini verdiği iç girişimciliği teşvik modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fırsatçı model
B) Savunucu model
C) Kolaylaştırıcı model
D) Adanmış model
E) Karmaşık model

3.  I. İkame etmek
II. Kaynaştırmak
III. Uyarlamak
IV. Elemek
Yukarıdakilerden hangileri örgütsel yaratıcılıkta kullanılan SCAMPER Tekniği'nde yer alır?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

4.İnovasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tek hedefi kâr değildir.
B)İnovasyonda başlangıçlar her koşulda mükemmel olmalıdır.
C)Sadece büyük şirketler tarafından yapılabilir.
D) İnovasyon ve Ar- Ge tamamen aynı şeydir.
E) Sadece toplumsal fayda üretir.

5.Aşağıdakilerden hangisi bir iş planı hazırlanırken kaçınılması gereken önemli noktalardan biri değildir?
A) Gerçekçi hedefler konulması
B) Taahhüt eksikliğinin varlığı
C) Tecrübe eksikliğinin varlığı
D) Olası engellerin tahmin edilememesi
E) Günceli yansıtmaması

6.Bir iş planı dosyasında en fazla iki sayfa tutulması gereken ve kuruluşun şu anki durumu, üreteceği mal ve hizmetleri vb. konuları içeren ve başlık sayfasından sonra gelen bölümüne ne ad verilir?
A) Finans planı
B) Pazarlama planı
C) İş planı özü
D) Yönetim planı
E) Üretim planı

7.  I. Deneyim eksikliği
II. Yeni rakipler
III. Tedarikçilerle yaşanan sorunlar
IV. Endüstride yaşanan istenilmeyen gelişmeler
Yukarıdakilerden hangileri iş planındaki önemli riskler bölümünde yer alır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

8.İdeal bir iş planının uzunluğu bütün plan ve ekler dahil ortalama (yaklaşık) kaç sayfa olabilir?
A) 10-30
B) 40-80
C) 90-120
D) 130-150
E) 170-200

9.Aşağıdakilerden hangisi TÜBİTAK’ın girişimcilere sağladığı destek programlarından biri değildir?
A)Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
B) Proje Pazarları Destekleme Programı
C)Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
D) Şoför Taşıt Edindirme Kredisi
E) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

10.Fiyatların düşme eğilimine geçtiği, satışların arttığı fakat kârlılığın azaldığı, işletmelerin gelişimindeki üçüncü aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyüme aşaması
B) Olgunluk aşaması
C) Başlangıç aşaması
D) Sonuç aşaması
E) Gerileme aşaması

11.Aşağıdakilerden hangisi EUREKA’nın amaçlarından biri değildir?
A) Kaliteli ürün, metod ve hizmetler geliştirmek
B)Sanayi ve araştırma kurumlarını kaynaştırmak
C) Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak
D) Maliyetleri artırmak
E) Sınırları aşan iş birliği sağlamak

12.Melek yatırımcılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Risk sermayedarlarına oranla daha fazla teknoloji tabanlı yatırımlara destek verirler.
B)Risk sermayedarlarına göre daha az risk alırlar.
C)Risk sermayedarlarına göre daha yüksek yatırım oranlarına sahiptirler.
D)Finansmanına yardımcı olunacak yatırımlarda kendi paralarını kullanırlar.
E)Yatırım yaptıkları işletmelerin karar süreçlerine katılmazlar.

13.İçe dönük gelişme stratejilerindeki girişimcilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Diğer bir adı da ihracata yönelik sanayileşme stratejisidir.
B)Uluslararası piyasalarda rekabet edebilir bir düzeye gelinceye kadar yurt içi üretimin; dış ticaret politikaları, çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir.
C)İçe dönük gelişme stratejisinin iki aşaması vardır. Birinci aşamada dayanıklı tüketim malına yönelik üretim yapan sanayiler kurulur.
D) İçe dönük gelişme stratejisinin ikinci aşamasında ise ileri teknoloji ürünü ara mallarda da ithal ikamesi başlar.
E) İthal ikamesi uygulamasının temel koşullarından biri; yavru sanayii korumaktır.

14.Tâbi olunabilecek vergiler, gelişmiş ülkelerdeki girişimciliği yaratan ulusal unsurlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Kültürel yapılarıyla
B) Para politikalarıyla
C) Vergi yapılarıyla
D) Teknolojik yapılarıyla
E) Sosyal yapılarıyla

15.Amerika'da girişimcilikle ilgili ilk eğitim Harvard Business School'da kaç yılında verilmeye başlanmıştır?
A) 1947
B) 1954
C) 1967
D) 1972
E) 1980

16.İthal ikameci sanayileşme stratejisinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İthalatı özendirmek
B) İthalatı serbest bırakmak
C)İthal ürünleri imal edecek yerli imalat sanayini teşvik etmek
D) Dış piyasalardan ithalat yapan girişimler oluşturmak
E)Dış ticaretin ithalat üzerine kurulmasını sağlamak

17.Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişimciliğin kalkınmadaki önemiyle ilgili uygulamalardan biri değildir?
A) Sosyal sermayeyi artırmak
B)Kaynakların dağılımıyla ilgili eşitliği desteklemek
C)İnovasyon (yeni ürün ve hizmetler) oluşturmak
D) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
E) Ücret eşitsizliğinin artmasını sağlamak

18.Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin bir yenilikçi olduğunu vurgulamaktadır?
A) James
B) Coral
C) Schumpeter
D) Musso
E) Grey

19.Aşağıdakilerden hangisi; girişimciyi, alternatif kullanımlar arasında kaynakların bir tahsisçisi olarak görür?
A) Baggini
B) Kirzner
C) Nabokov
D) Auster
E) Kravitz

20.Üreticiler, tedarikçiler ve müşteriler gibi ilişkili ve karşılıklı bağımlı unsurların ortak bir coğrafyada yoğunlaşmalarına ne ad verilir?
A) Forward
B) Forfaiting
C) Leasing
D) Factoring
E) Kümelenme

B D E A A C E B D B D D A C A C E C B E


Exclamation GENEL İŞLETME 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
Yazar: Editör - 21.01.2019, Saat:21:15 - Forum: Aşçılık Bölümü - Yorum Yok

1.Yalnızlık, yalıtılmışlık, toplum ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları aşağıdaki ihtiyaçların hangisi karşılanmadığında ortaya çıkar?
A) Saygı ihtiyacı
B) Güvenlik ihtiyacı
C) Fizyolojik ihtiyaçlar
D) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
E) Ait olma ve sevgi ihtiyacı

2.İşletmelerin tüm çevresini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal çevre
B) Küresel çevre
C) Genel çevre
D) Ekonomik çevre
E) Üst çevre

3. İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurumsal Değerlendirme Yaklaşımı
B) Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Kuramı
C) Adalet Kuramı Yaklaşımı
D) Haklar Yaklaşımı
E) Faydacılık Yaklaşımı

4.Bir işletme problemler daha ortaya çıkmadan olası problemleri tahmin etmeye çalışarak, zamanında önleyici tedbirleri almaya çalışıyor ve bunu sağlamak için de işletmede kullanılan tüm kaynakları izlemeye ve denetlemeye çalışıyor ise bu işletme aşağıdaki kontrollerden hangisini uygulamaktadır?
A) Geriye dönük kontrol
B) Eş zamanlı kontrol
C) İleri dönük kontrol
D) Performans takibi
E) Geribildirimli kontrol

5.Aşağıdakilerden hangisi hukuksal birleşme türlerinden biri değildir?
A) Konsorsiyum
B) Kartel
C) Konsern
D) Centilmenlik anlaşması
E) Pazara nüfuz etme

6.Bir yönetici periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplama işini yapıyorsa aşağıdaki yönetim rollerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?
A) Monitör rolü
B) Kaynak dağıtıcısı rolü
C) Liderlik rolü
D) Kontrol rolü
E) Temsil rolü

7.Binalar, barajlar, gemiler ve köprü üretimi hangi tür üretim biçimine örnek olarak gösterilebilir?
A) Seri üretim
B) Montaj üretimi
C) Tek üretim
D) Akıcı üretim
E) Yalın üretim

8.Özellikle üst yönetim kademeleri açısından büyük önem taşıyan ve işletmeyi bir bütün olarak görebilmek olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beşeri yetenek
B) Kavramsal yetenek
C) Görevsel yetenek
D) Teknik yetenek
E) Fonksiyonel yetenek

9.Aşağıdakilerden hangisi yalın üretimin son amacıdır?
A)Üretim süreci boyunca sıfır kayıpla gerçek bir değer yaratma süreci ile tüketicilere ulaşmaktır.
B)Üretim sistemleri arasında en fazla iletişim ile standart bir ürün üretmektir.
C)El işçiliği kullanılarak yapılan üretim süreçlerini en düşük düzeye indirmektir.
D)İleri düzeyde gelişmiş üretim teknolojisi ve üretim sistemlerini kullanarak ürünler üretmektir.
E)Çok miktarda üretim yaparak parça başı sabit maliyet giderlerini düşürmektir.

10.Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?
A) Yetki devri
B) Komuta zinciri
C) Bölümlendirme
D) Kontrol alanı
E) Komuta birliği

11.Endüstriyel ürün çeşitlerinden biri olup, üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?
A) Yatırım ürünleri
B) Hammaddeler
C) İşlenmiş maddeler ve parçalar
D) Yardımcı donatım
E) Endüstriyel hizmetler

12.Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dağıtım kanalı içerisinde yer alan bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasıdır.
B)Bir dizi fiziksel ve kimyasal özelliğin kolaylıkla görülecek biçimde bir araya toplanıp birleştirildiği maddedir.
C) Ürünlerin, hizmetlerin ya da düşüncelerin tüketicilere duyurulması ve benimsetilmesi için, bir ücret karşılığında, kişisel olmayan biçimde sunulmasıdır.
D) Ürünlerin pazarlanmasını sağlayan işletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazarlama örgütlerinin oluşturduğu yapıdır.
E)Bir ürünün üreticiden tüketiciye doğru ulaştırılması sırasında takip ettiği yoldur.

13.Bir işletme iş gereği deneyime ihtiyaç olmayan bir pozisyon için eleman işe almak istiyorsa, bu durumda kullanabileceği en iyi personel bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlan vererek personel temin etme
B) İş kurumu ve istihdam bürolarına başvurma
C) Çalışan tavsiyelerini alma yoluna gitme
D) Meslek kuruluşlarından personel temin etme
E) Eğitim kurumlarından personel temin etme

14.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardan biridir?
A) Cari oran
B) Satışların kârlılığı oranı
C) Kaldıraç oranı
D) Likidite oranı
E) Faaliyet oranları

15.İşbaşı eğitiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Personeli yeni işe başladığı zaman yapacağı iş ve organizasyon hakkında bilgilendirmektir.
B)Personeli eğitim için görevinden uzaklaştırmadan, yaptığı iş sırasında eğitmektir.
C)Unutulma olasılığı olan bilgileri belirli aralıklarla tekrar hatırlatmaya yönelik eğitimler yapmaktır.
D)Güncelliğini yitirmiş bilgilerin yerine yeni bilgiler kazandırmaya yönelik eğitimler vermektir.
E)Personeli işinden ayırıp ayrı bir mekanda iş ile ilgili bilgileri vermektir.

16.İşletmenin belirli bir tarih itibarıyla sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği finansal durum tablosuna ne ad verilir?
A) Öz kaynaklarda değişim tablosu
B) Likidite tablosu
C) Nakit akım tablosu
D) Bilanço
E) Gelir tablosu

17.Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin faydalı olabilmesi için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?
A)Finansal bilgilerin yapılan işler ve alınacak kararlar ile ilgili olması
B)Finansal bilgilerin karşılaştırılabilir olması
C) Bilgilerin güvenilir olması
D) Bilgilerin elektronik ortamda yer alması
E) Bilgilerin kolayca anlaşılabilir olması

18.İşletmelerin adil ücret belirleyebilmek için yaptıkları çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş değerlemesi
B) İş tanımı
C) İnsan kaynakları planlaması
D) İş gereklerinin belirlenmesi
E) Personel yetkinliği

19.Bir işletme çalışanının yüksek performansının karşılığı olarak, temel ücretlerine ek olarak verilen bir ek ödeme ile ödüllendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maaş
B) Ücret
C) Teşvik primi
D) Endüstriyel tabanlı ödeme
E) Dolaylı ödeme

20.Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öz varlık
B) Çalışma sermayesi
C) Likidite
D) Nakit sermaye
E) Öz sermaye

E B D C E A C B A E D A E C B D D A C B


Exclamation BİREYLER ARASI İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
Yazar: Editör - 21.01.2019, Saat:21:04 - Forum: Aşçılık Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdakilerden hangisi kaynak açısından “temel iletişim” becerilerinden biridir?
A) Etkili dinleme
B) Empati ile dinleme
C) Farkında olarak dinleme
D) Açıklıkla dinleme
E) İfade etme

2. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir ifadenin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
A) İletilerin anında olması
B) İletilerin açık olması
C) Dengeli olması
D) İletilerin dürüst olması
E) Gürültünün aza indirilmesi

3. İletişimin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olan, hedefin sahip olması gereken en önemli beceri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni ilişkiler kurmak
B) Mesaj oluşturmak
C) Sözlü-sözsüz kodlar hazırlamak
D) Açıklama getirmek
E) Dinlemek

4. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimi oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Göz iletişimi
B) Yazılı iletişim
C) Mesafe
D) Dokunma
E) Yüz ifadeleri

5. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişimde, anlam oluşturan önemli öğelerden biridir?
A) Saç rengi
B) Yazı
C) Çevredeki insanlar
D) Dil ötesi iletişim öğeleri
E) Duraklamalar

6. Aşağıdakilerden hangisi, dil ötesi iletişim biçimlerinden biri değildir?
A) Ses tonu
B) Sesin hızı
C) Sesin rengi
D) Sesin şiddeti
E) Duraklamalar

7. Aşağıdakilerden hangisi gelen aramaları yanıtlarken uygulanacak kurallardan biri değildir?
A) “Sen” hitap şekli kullanılarak samimi ve içten bir görüşme sağlanması
B) Gelen aramaların ortalama 2-3 çaldırmadan sonra yanıtlanması
C) Yanıtlanmayan ya da yanıt bekleyen telefonlara en geç 48 saat içinde geri dönüş yapılması
D) Gelen aramanın nazik biçimde yanıtlanarak bu tavrın görüşme süresince korunması
E) Bekleme, hat kesimi ya da geri arama ihtimal düşünülerek arayanın adı soyadı/ işikonumu ve telefon numarasının istenmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi vücut dili ve yüz ifadesinin telefon görüşmeleri üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?
A) Toplumsal, kültürel, etnik, soy ya da ailevi bir takım beden dizgelerinin kullanımı
B) Görüşme sırasında ayakta duruluyorsa, oturularak sakin duruş sağlanması
C) Tebessüm edilerek konuşulması
D) Gergin vücut duruşundan sakınılarak görüşmenin sağlanması
E) Etkin dinlenme ortamının oluşturularak, basit nefes egzersizlerinin yapılması

9. Aşağıdakilerden hangisi telefonda görüşmenin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz?
A) Aralarında mesafe olan en az iki kişinin mekanik alet aracılığıyla iletişim kurması
B) Ses-konuşma özellikleri ve kelimelerden başka anlaşma yolu olmaması
C) Söylenilenlerin, bunların nasıl ifade edildiğinden önemli olması
D) Ses tonu, konuşma tarzı ve vurgulanan kelimelerle görüşmenin yapılış amacının ve niyetinin ortaya konması
E) Görüşmelerde dinleyen kişinin algılamasına yönelik olarak, konuşulan sözlerle ifade ediliş tarzının örtüşmesi


10. “Konuşurken sözlere tat katılmalıdır.” cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşmanın şekli önemlidir.
B) Konuşma dinleyiciyi şaşırtmadan tek bir çizgide ilerlemeli ve bitmelidir.
C) Konuşma şekli belirlenmeli ve değiştirilmemelidir.
D) Konuşmada, karşılıklı konuşuyormuş izleniminden kaçınılmalıdır.
E) Konuşmada, neyi nasıl söylediğimiz önemli olduğundan sözlü ve sözsüz iletişim öğelerine dikkat edilmelidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi, etkili bir konuşma gerçekleştirebilmek için, konuşmacının dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?
A) Söylediklerinin anlaşılır olup olmadığını takip etmek
B) Konuşurken konuşma yerine daha çok sözsüz iletişim öğelerinden yararlanmak
C) Düşünceleri açık ve net ifade edebilmek
D) Anlattıklarının önemine öncelikle kendisi inanmak
E) Sesini, konuşmasını destekleyecek biçimde canlı ve yerinde kullanabilmek

12. Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir konuşma sesinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Ses akıcı olmalıdır.
B) Ses işitilebilir olmalıdır.
C) Konuşulan dile hâkim olunmalıdır.
D) Konuya uygun bir tonlama yapılmalıdır.
E) Ses tınısı hoşa gider olmalıdır.

13. Aşağıdakilerden hangisi iknacının, dinleyicilerin davranışlarını değiştirmek istediğinde izleyebileceği yollardan biridir?
A) Dikkat
B) Kabul
C) Alıkoyma
D) Tutumların ölçümü
E) İdrak

14. Aşağıdakilerden hangisi tutumun özelliklerinden biridir?
A) Ögeler arası tutarlılık
B) Davranış
C) Kabul
D) Alıkoyma
E) Dikkat

15. Aşağıdakilerden hangisi ikna edici iletişim konusu ile ilgili yaklaşımlar arasında yer almaz?
A) Bilgi süreci yaklaşımı
B) Yorumlama kuramı
C) Bilişsel çelişki kuramı
D) Algılama yaklaşımı
E) Objektif denge kuramı

16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yollarından biri değildir?
A) Şartlanma yoluyla öğrenme
B) Deneme-yanılma yoluyla öğrenme
C) Kavrama yoluyla öğrenme
D) Karşı koyarak öğrenme
E) Farkına varmadan öğrenme

17. Aşağıdakilerden hangisi iş veya meşguliyet konusundan kaynaklanan streslerden biridir?
A) Ağır iş
B) Çocuğun okula başlaması
C) Doğum
D) Ciddi hastalıklar
E) Aile bireylerinden birinin ölümü

18. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel stres nedenleri arasında yer almaz?
A) Çocuğun okula başlaması
B) Önceliklerimizi belirlemek
C) 11-13 yaşlarında buluğ çağ
D) Orta yaşın sonlarında menopoz ve andropoz
E) İş hayatına geçiş

19. Aşağıdakilerden hangisi “A” Tipi Davranış Özellikleri arasında yer alır?
A) Geniş bir bakış açısına sahip olmak
B) Uysallık
C) Telaşlı olmamak
D) Soğukkanlı olmak
E) Aşırı derecede rekabetçilik

20. Zaman yönetiminin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlerlemeyi sağlamak
B) Motivasyon sağlamak
C) Davranışlara heves, enerji ve süreklilik katmak
D) Erteleme alışkanlığından vazgeçmek
E) Olaylar karşısındaki tavrı belirlemek

 E C E B D C A A C E B C D A B D A B E D


Exclamation BESİN GÜVENLİĞİ VE HİJYEN 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 21.01.2019, Saat:20:58 - Forum: Aşçılık Bölümü - Yorum Yok

1.   I. Yöntemde, erimiş haldeki agar araştırılmak istenen yüzeye veya ekipmanın üzerine uygulanır.
II. Canlı mikroorganizma sayımı açısından iyi bir yöntemdir.
III. Paslanmaz çelik yüzeylerdeki Clostridium sporogenes endosporlarının belirlenmesinde kullanılır.
IV. Gıda işletmelerinde temas yüzeylerinin rutin kontrolü için çok yaygın kullanılır.
Doğrudan yüzey yöntemiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

2.Dengeli beslenmede günlük enerjinin yüzde kaçı yağlardan sağlanır?
A) 15-20
B) 25-30
C) 40-45
D) 50-55
E) 60-65

3.Patojen mikroorganizmaların besin maddesi içinde gelişerek salgıladıkları zehirlerin besinlerle vücuda alınması sonucu ortaya çıkan sistemik zehirlenmelere ne ad verilir?
A) Toksikoloji
B) Toksifikasyon
C) Toksemi
D) Mikrotoksin
E) Toksinemi

4.Aşağıdakilerden hangisi besin kaynaklı olup amipli dizanteriye yol açan mikroorganizma cinsidir?
A) Entamoeba
B) Staphylococcus
C) Toxoplasma
D) Cyclospora
E) Aspergillus

5.İşletmelerde hijyen sağlama yollarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Camlar kırılmaya karşı güvenlik filmiyle kaplanmış olmalıdır.
B)Dış mekâna açılan pencerelerde sineklikler kullanılmalıdır.
C)Zemin kaymayan malzemeyle yapılandırılmalıdır.
D)Duvar yüzeyleri pürüzlü ve koyu renkli olmalıdır.
E)Tavanlar nemlenmeye ve küf oluşumuna izin vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

6.Aşağıdakilerden hangisi bir madde veya yüzeyde bulunan tüm mikroorganizmaların uzaklaştırılması amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal işlemlerin genel adıdır?
A) Yıkama
B) Sterilizasyon
C) Korozyon
D) Dezenfeksiyon
E) Son çalkalama

7.Aşağıdakilerden hangisi bazik deterjanların kostik olanlar sınıfına girmez?
A) Sodyum ortosilikat
B) Sodyum metasilikat
C) Sodyum parasilikat
D) Sodyum hidroksit
E) Sodyum karbonat

8.Aşağıdakilerden hangisi besinle temas eden alanların temizliğinde kullanılacak olan suyun taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
A)Mikrobiyolojik standartlara uygunluğu ayda bir kez kontrol edilmelidir.
B) Mikrobiyolojik standartlara uygun olmalıdır.
C) Zararlı kimyasal maddeleri içermemelidir.
D) İçme suyu kalitesinde olmalıdır.
E) Yüksek sertlikte olmalıdır.

9.Besin üretimi ve servisi yapılan işyerlerinde çalışanların hijyen eğitimi almaları zorunluluğu hangi mevzuat kapsamındadır?
A) Umumi Hıfzısıhha Kanunu
B)Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
C) Türk Gıda Kodeksi
D) Gıda Hijyeni Yönetmeliği
E) Belediye Kanunu

10.Aşağıdakilerden hangisi besin üretiminde çalışanların sorumluluklarından biri değildir?
A)Lavabolarda hijyen ürünleri tükendiğinde yenisini almak
B) Elleri uygun şekilde yıkamak
C) Kişisel hijyene dikkat etmek
D) Hastalığını işverene bildirmek
E) Hastalıklardan korunmak

11.  I. Cüzzam
II. Astım
III. İshal
IV. Frengi
Yukarıdaki hastalıklardan hangileri besinle ilgili işletmelerde çalışmaya engel oluşturur?
A) I ve III
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

12.Bazı hastalıkların doğal taşıyıcısı konumunda bulunan kişilere ne ad verilir?
A) Kontakt taşıyıcı
B) Portör
C) Mikrobiyal taşıyıcı
D) Hasta
E) Nazal taşıyıcı

13.Besin üreten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen boş ambar ve depolarda bulunan zararlı organizmaların katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitler kullanılarak giderimi işlemine ne ad verilir?
A) Sterilizasyon
B) Kohezyon
C) Fümigasyon
D) Kalibrasyon
E) Pastörizasyon

14.Aşağıdakilerden hangisi etkili satın alma programının amaçlarından biri değildir?
A) İşin niteliğine en uygun ürünü satın almak
B) Uygun fiyatlı ürünü satın almak
C) Piyasada en çok satılan ürünü satın almak
D) Uygun miktarda ürün satın almak
E)Ürünleri seçkin ve güvenilir tedarikçiden satın almak

15.Satın alınacak ürünlerin her türlü teknik özelliklerini belirten dokümanlara ne ad verilir?
A) Kalite belgesi
B) Şartname
C) Yönetmelik
D) Kalite raporu
E) Kontrol formu

16.İşletmelerde kıyma çekme işlemi sırasında çıkış haznesinde kalan kıyma için kritik sıcaklık en fazla kaç °C olmalıdır?
A) ‒18
B) ‒2
C) +4
D) +8
E) +10


17.  I. Esasen ISO 22000:2005 ve PAS 220:2008’in bir kombinasyonudur.
II. Belgelendirme süresince iç denetim yapılır.
III. Gıda üretim sektörüne yönelik olan ilk global gıda güvenliği standartıdır.
FSSC 22000 ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

18. ISO 22000 belgesini aşağıdakilerden hangisi uygulayamaz?
A) Gıda üreticileri
B) Ambalaj malzemesi üreticileri
C) Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar
D) Tohum ve yem üreticileri
E) Hırdavatçılar

19.Aşağıdakilerden hangisi HACCP sisteminin temel prensiplerinden biri değildir?
A) Kesinlik
B) Doğrulama
C) Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
D) Tehlike analizlerinin yapılması
E) Kayıt tutma

20.Aşağıdakilerden hangisi HACCP sisteminin temel prensiplerinden olan kritik limitlerin izlenmesi yöntemlerinden biri değildir?
A) Görsel inceleme
B) Süre
C) pH
D) Basınç
E) Sıcaklık

D B C A D B E E A A D B C C B C E E A D


 
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 44,658
» Son Üye: Fener-1907
» Toplam Konular: 1,734
» Toplam Yorumlar: 4,823

Detaylı İstatistikler

Son Aktiviteler
buy Halloween headband
yqqe233 | Dün, Saat:06:30
Türk Dili 1 – Ünite 1-2-3...
cansuandc | 29.05.2019, Saat:15:04
AÖF Yaz Okulu ile Sizleri...
Editör | 26.05.2019, Saat:23:28
Sosyal Hizmet Yönetimi 5....
Nazejirki | 24.05.2019, Saat:11:12
ATA AÖF bütünleme sınavı ...
ByAdmin | 16.05.2019, Saat:01:43
Açıköğretimde Başarıya Gi...
Editör | 28.04.2019, Saat:20:28
Anadolu Aöf Yaz Okulu
Editör | 24.04.2019, Saat:09:47
AÖF sınav yönetmeliğinde ...
Editör | 24.04.2019, Saat:09:42
İDARE HUKUKU 2015 FİNAL C...
Editör | 03.02.2019, Saat:18:42