Forum Gündemi:

Exclamation Anadolu Aöf Yaz Okulu
Yazar: Editör - 24.04.2019, Saat:09:47 - Forum: Duyurular - Yorum Yok

Anadolu Üniversitesi en son yönetmelik değişikliği ile yaz okulu açtığını duyurmuş oldu. Bu yönetmelik değişikliği doğrultusunda yaz okulları ile ilgili şimdilik bilinenler;

1-) Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılım, öğrencinin isteğine bağlıdır.

2-) Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır.

3-) Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır.


  AÖF sınav yönetmeliğinde değişiklik
Yazar: Editör - 24.04.2019, Saat:09:42 - Forum: Duyurular - Yorum Yok

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Öğrenci Otomasyonu: Öğrencilik işlemlerinin ve öğrenci hizmetlerinin sunulduğu otomasyon sistemini,

ğ) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,"

"ı) Uzaktan Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen, aynı mekanda bulunmaksızın öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretimi,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ve Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınmasıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılım, öğrencinin isteğine bağlıdır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının güz döneminde okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının bahar döneminden itibaren üst yarıyıllardan ders alabilir."

"(5) Yaz okulunda birinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir."

"(3) Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 - (1) Öğrenci, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına ve sınav uygulamasına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"GNO hesaplanırken yaz okulunda alınan derslerin de son harf notları ve kredileri dikkate alınır."

"Ancak öğrenci yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir. Herhangi bir dönem sonunda tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde ders transferi ve muafiyet işlemleri, Üniversite tarafından kabul edilen Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılır."

MADDE 9 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 11 inci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin hüküm 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.


Exclamation İDARE HUKUKU 2015 FİNAL CIKMIS SORULARI
Yazar: Editör - 03.02.2019, Saat:18:42 - Forum: Yerel Yönetimler Bölümü - Yorum Yok

1.Özel ve teknik bir bilgi ve uzmanlık gerektiren hizmetlerin merkezi idare dışında örgütlenen kamu tüzel kişilerine gördürülmesine ne ad verilir?
A) Yetki ayrılığı
B) Yetki genişliği
C) Hizmet yönünden yerinden yönetim
D) Merkezden yönetim
E) İdarenin bütünlüğü

2.Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu olan kamu idarelerden biridir?
A) Sosyal Güvenlik Kurumu
B) Belediyeler
C) Üniversiteler
D) Kamu iktisadi teşebbüsleri
E) Karayolları Genel Müdürlüğü

3.Bir idari makamın yetkilerini kullanması gerektiği amaç dışında başka bir amaçla kullanmasına ne ad verilir?
A) Negatif kanuna aykırılık
B) Amacın imkânsız olması
C) Pozitif kanuna aykırılık
D) Yetki saptırması
E) Yetki gaspı

4.Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin bir özel hukuk kişisinden belli bir miktar para ödünç alması konusunda yaptığı sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görevlendirme sözleşmeleri
B) İmtiyaz sözleşmeleri
C) İşletme devri sözleşmeleri
D) Kamu istikraz sözleşmeleri
E) İltizam sözleşmeleri

5.Bir kamu hizmetinin o hizmetten sorumlu kamu idaresinin kurduğu bir kamu tüzel kişisi tarafından işletilmesi usulüne ne ad verilir?
A) Kamu kurumu usulü
B) Emanet usulü
C) Müşterek emanet usulü
D) Vekâlet usulü
E) İltizam usulü

6.Adli kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Cumhuriyet savcıları adli kolluk personeli hakkında doğrudan soruşturma yapabilir.
B) Adli kolluk faaliyetleri ceza hukukuna tabidir.
C)Adli kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.
D)Adli kolluk sadece devlet adına icra edilebilen münhasıran devlete ait bir faaliyettir.
E)Adli kolluk hem düzenleyici hem de bireysel işlemler yapabilir.

7.İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde ve belediye sınırları içinde olmakla birlikte polis teşkilatı kurulmamış yerlerde görevli genel idari kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahalle ve çarşı bekçileri
B) Özel güvenlik personeli
C) Jandarma
D) Polis
E) Muhtarlar

8.İmtiyaz sözleşmesi yapılmasından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması gerekir?
A) Hizmetin bağlı olduğu yerel yönetim
B) Başbakanlık
C) Danıştay
D) Hizmetin tabi olduğu ilgili bakanlık
E) Maliye Bakanlığı

9.Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni kavramının geleneksel unsurlarından biridir?
A)Bireylerin kendilerine karşı korunması
B) İnsan onuru
C) Genel ahlak
D) Kamusal estetik
E) Kamu huzuru

10.İdare bir taşınmazı satın alma usulü ile elde edemezse taşınmazın bedelinin tespiti ve bu bedelin ödenmesi üzerine kendisi adına tescili için aşağıdakilerden hangisine başvurur?
A) İdare mahkemesine
B) Asliye hukuk mahkemesine
C) Danıştay’a
D) Tahkim komisyonuna
E) Uzlaştırma komisyonuna

11.Memurlara verilebilecek disiplin cezaları en ağırdan en hafife aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
A)Devlet memurluğundan çıkarma, Aylıktan kesme, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Kınama, Uyarma
B)Devlet memurluğundan çıkarma, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Aylıktan kesme, Kınama, Uyarma
C)Devlet memurluğundan çıkarma, Aylıktan kesme, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Uyarma, Kınama
D)Devlet memurluğundan çıkarma, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Aylıktan kesme, Uyarma, Kınama
E)Kademe ilerlemesinin durdurulması, Devlet memurluğundan çıkarma, Aylıktan kesme, Uyarma, Kınama

12.Kamu tüzel kişilerine ait kamu yararına tahsis edilmemiş mallara ne ad verilir?
A) Kamusal mallar
B) Kamuya yararlı mallar
C) Kamu malları
D) Özel mallar
E) Tahsisi kaldırılmış mallar

13.Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere kamu yararının gerekli kıldığı hallerde el konulmasına ilişkin mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstimlak
B) Kamulaştırma
C) İstimval
D) Kamulaştırmasız el atma
E) Devletleştirme

14.Doğal nitelikleri veya örf ve adet veya tahsis suretlerine göre kamunun doğrudan kullanmasına veya yararlanmasına açık olan mallara ne ad verilir?
A) Kara kamu malları
B) Doğal kamu malları
C) Taşınmaz kamu malları
D) Hizmet malları
E) Orta malları

15.İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için zarara uğrayan kişinin dava açmadan önce idareye başvurarak uğradığı zararın karşılanmasını istemesi zorunluluğuna ne ad verilir?
A) Tahkim
B) İdari işlem
C) Ön karar kuralı
D) İdari merci kuralı
E) Uzlaşma

16.Aşağıdakilerden hangisi zarar şartına ilişkin olarak kusur sorumluluğunda aranmazken kusursuz sorumlulukta aranan ilave şartlardan biridir?
A) Zarar anormal olmalıdır.
B)Zarar hukuken korunan bir menfaate yönelik olmalıdır.
C) Zarar parayla ölçülebilir nitelikte olmalıdır.
D) Zarar gerçekleşmiş olmalıdır.
E) Zarar kesin olmalıdır.

17.Aşağıdaki hallerden hangisinde idarenin hem kusurlu hem de kusursuz sorumluluğu tamamen ortadan kalkar?
A)Üçüncü kişinin kusurlu davranışı
B) Beklenmeyen hal
C) Mücbir sebep
D) Kamu görevlisinin kusuru
E) Zarar görenin belli oranda kusuru

18.Bir yıl süren köprü inşaatı nedeniyle trafiğe kapatılan cadde üzerinde bulunan lokantanın sahibi müşteri kaybından dolayı uğradığı zararın tazmini için açacağı davada hangi hukuki esasa dayanabilir?
A) Kişisel kusur
B) Mesleki risk
C)Hizmetin hiç işlememesi nedeniyle kusur sorumluluğu
D)Tehlikeli yöntemler nedeniyle risk sorumluluğu
E)Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk

19.İdarenin idari işlemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdahalenin önlenmesi davası
B) İptal davası
C) Tespit davası
D) Tam yargı davası
E) Edim davası

20.Gazetecinin fotoğraf makinesinin polis tarafından elinden alınıp kırılması halinde idarenin sorumluluğu hangi hukuki esasa dayanmaktadır?
A)Hizmetin kötü işlemesi nedeniyle kusur sorumluluğu
B) Mesleki riskten doğan sorumluluk
C)Hizmetin hiç işlememesi nedeniyle kusur sorumluluğu
D)Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından doğan sorumluluk
E)Hizmetin geç işlemesi nedeniyle kusur sorumluluğu

C B D D A E C C E B B D E E C A C E D A


Exclamation GENEL MİKROBİYOLOJİ-II 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 03.02.2019, Saat:18:35 - Forum: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdakilerden hangisi metan üreten bakteridir?
A) Haloferax
B) Ferroplasma
C) Ferroglobus
D) Methanocadococcus
E) Nanoarcheum

2. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen oksitleyici bakterilerdendir?
A) Alcaligenes
B) Thermococcus
C) Thiobacillus
D) Nanoarcheum
E) Ferroglobus

3. I. Protistler
II. Küfler
III. Diplomonad
IV. Mayalar
V. Şapkalı Mantarlar
Yukarıdakilerden hangileri fungusları oluşturan canlı gruplarıdır?
A) I ve III
B) II ve III
C) IV ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V

4. Aşağıdakilerden hangisi hücre duvarı bileşeni silika ve kalsiyum karbonattan oluşan ökaryotik canlı grubudur?
A) Protozoa
B) Algler
C) Mayalar
D) Likenler
E) Funguslar

5. Genlerin transkripsiyonunu kolaylaştıran DNA'nın bir bölümü şeklindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Promotör
B) Primer
C) DNA polimeraz
D) Kromozom
E) Okazaki fragmenti

6. Geviş getiren organizmalar (sığır, koyun, keçi) ile belirli tip mikroorganizmalar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patojenite
B) Mutualizm
C) Rumen
D) Kommensalizm
E) Parazitizm

7. Bir mikroorganizmanın hastalık yapabilme yeteneğine ne ad verilir?
A) Virülans
B) Enfeksiyon
C) Patojenite
D) Patojen
E) Parazit

8. Bir ekosistemde iki ya da daha fazla organizma arasında kurulan ilişki (ilişkinin doğası gözetilmeksizin) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Populasyon
B) Kommünite
C) Simbiyozis
D) Parazitizm
E) Mutualizm

9. Aşağıdakilerden hangisi kolera toksini üreten mikroorganizmadır?
A) Staphylococcus epidermidis
B) Vibrio cholerae
C) Corynebacterium diphtheriae
D) Clostridium botulinum
E) Bacillus cereus

10. Aşağıdakilerden hangisi baklagilleri enfekte ederek onlarla simbiyotik ilişki oluşturabilir?
A) Escherichia
B) Salinibacter
C) Rhizobium
D) Ferroglobus
E) Nanoarcheum

11. Çok sayıda ve farklı kimyasal yapıdaki epitoplarca uyarılarak sentezlenen antikorlara ne ad verilir?
A) Salgısal antikorlar
B) Monoklonal antikorlar
C) İmmünglobulinler
D) Poliklonal antikorlar
E) Hibridoma

12. Plasentadan geçebilen immünglobulin aşağıdakilerden hangisidir?
A) IgM
B) IgD
C) IgA
D) IgE
E) IgG

13. Vücuda girdiğinde kendine karşı bağışık yanıt oluşumuna yol açan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) IgG
B) Antikor
C) İmmünojen
D) Hapten
E) Antijen

14. Damar içine enjekte edilen antijen kan yolu ile nereye gider?
A) Timus
B) Dalak
C) Kemik iliği
D) Lenf düğümü
E) Kalp

15. Aşağıdakilerden hangisi mükemmel antijenlerden biridir?
A) Proteinler
B) Nükleik asitler
C) Amino asitler
D) Şekerler
E) Lipidler

16. Aşağıdakilerden hangisi PCR reaksiyonu için gerekli değildir?
A) DNA kalıbı
B) Su
C) DNA polimeraz
D) Primerler
E) DNA ligaz

17. Nükleik asitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması olarak tanımlanan reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hibridizasyon reaksiyonu
B) Ribotiplendirme
C) Flow sitometri
D) FAME analizi
E) Polimeraz zincir reaksiyonu

18. Aşağıdakilerden hangisi taksonomik değere sahip fenotipik özelliklerden biri değildir?
A) Yağ asitleri
B) DNA büyüklüğü
C) Koloni morfolojisi
D) Pigmentler
E) Enerji dönüşüm mekanizması

19. Diferansiyel boyama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sadece bir boyanın kullanılması yeterlidir.
B) Bakteriler identifiye edilirken son olarak bu yöntem ile identifikasyon doğrulanmış olur.
C) Asit fast boyama bu amaçla kullanılamaz.
D) Farklı duvarlar içeren archaeaların identifikasyonu için kullanılabilir.
E) Bu boyama hücre duvarlarının kimyasal kompozisyonuna dayalıdır.

20. Taksonomi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Biyolojik sınıflandırma bilimidir.
B) Bir grup organizmanın diğer gruplarla olan ilişkilerini ve farklılıklarını ortaya koyar.
C) Taksonomi için polifazik yaklaşım kullanılmaktadır.
D) Taksonomi yerine genellikle filogenetik terimi de eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
E) Bu güne kadar sınıflandırılmış olan organizmaların identifikasyonu için ortak bir referans sağlar.

D A D A A B C C B C D E C B A E E B E D


Exclamation DOSYALAMA ARŞİVLEME 2018 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 03.02.2019, Saat:18:28 - Forum: Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü - Yorum Yok

1.Stenografi yöntemi ile birlikte uygulandığında verimliliği artan, ilgili personelin sesini kaydeden belge çoğaltma aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikrofilm makinesi
B) Adresograf
C) Multigraf
D) Ofset çoğaltma
E) Dikte makinesi

2.Tarihe dayalı belge aramayı kolaylaştıran dosyalama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kronolojik
B) Alfabetik
C) Coğrafik
D) Numaralı
E) Elektronik

3.Aşağıdakilerden hangisi Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standardı kapsamındaki konulardan biri değildir?
A)Elektronik belge yönetim sisteminin sistem gereksinimleri
B)Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için ihtiyaç duyulan gereksinimler
C)Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemler
D)Elektronik belgelerin kişisel kullanımına ilişkin öneriler
E)Elektronik belgelerde bulunması gereken diplomatik özellikler

4.Kurum içi bilgisayarlar arasında kurulan bilgisayar ağına dahil edilebilen, belge dökümü alımında kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etiket
B) Yazıcı
C) Hard Disk
D) USB Bellek
E) CD/DVD

5.Aşağıdakilerden hangisi bir Elektronik Belge Yönetim Sistemini oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Standart
B) Yazılım
C) Prosedür
D) Etkinlik
E) Politika

6.Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin belgelerinin kaybolmasını engellemek amacıyla yapması gereken çalışmalardan biridir?
A) Basım
B) İmha etme
C) Depolama
D) Dijitalleştirme
E) Sınıflama - Ciltleme

7.Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin faydalarından biridir?
A) Belge gizliliğinin sağlanması
B) Depolama maliyetinin yükselmesi
C) Artan personel harcamaları
D) Belge aramalarında zaman kaybı
E) Kontrolsüz belge erişimi

8.Basılı belgelerin EBYS’ye aktarılacağına karar verildikten sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş akışını düzenleme
B) Süreç çıktılarını denetleme
C) Biçimlendirme
D) Kanunlara uygunluk
E) Sınıflandırma

9.Elektronik belgeleri koruyucu kurumsal ihtiyaçların belirlenmesinde en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıcı baskı özellikleri
B) Belge görüntüleme türleri
C) Belgelerin sayfa boyutları
D) Tarayıcı bağlantı yöntemleri
E) Veri depolama özellikleri

10.Aşağıdakilerden hangisi bir dönem kütüphanelerde bir belgenin aynı anda birden fazla kişi tarafından okunmasını sağlamak amacıyla kullanılmıştır?
A) Daktilo
B) Serigrafi
C) Mikrofilm
D) Tarayıcı
E) El yazması

11.Elektronik belge üretiminin, hızlanan iş süreçlerinde denetimli yürütülmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A)Kâğıt belgelere göre elektronik belgelerin güvenliğinin sağlanmasının kolaylaşması
B)Elektronik belgelerin saklama ortamlarının uzun ömürlü olması
C)Yeni ortamlara aktarma işleminin belgelerin özgünlüğünü sağlaması
D)Elektronik belgelerin üretim yöntemi ve yönetim biçiminin, kişiye veya kuruluşa bağlı olarak değişiklik göstermesi
E)Kullanılan yazılımların çeşitliliğinin üretilen belgelere erişimi kolaylaştırması

12.Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesindeki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistem bakımı
B) Olurluk incelemesi geliştirme
C) Gözden geçirme ve değerlendirme
D) Sistemi planlama
E) Sistemi tasarlama

13.Arşiv malzemesinin mevzuat çerçevesinde, hakiki ve hükmi şahısların, devletin, ilim ve kültürün hizmetinde yarara sunulmasına ne ad verilir?
A) Arşivleme
B) Konservasyon
C) Konsültasyon
D) Postrestant
E) Bilimsel

14. ------- projesi tüm Ahvali Şahsiye bilgilerini elektronik ortama aktaran ve Ahval-i Şahsiye bilgilerinde meydana gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 957 merkezden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir projedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) e-Avrupa
B) MERNİS
C) UYAP
D) e-Beyanname
E) SGK

15.Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet kapısında hizmet veren kurumlardan biri değildir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
C) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
D) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
E) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

16.Merkeziyetçi tip ve dağınık tip gibi çeşitleri bulunan arşivleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet
B) Kurum
C) Birim
D) Şehir
E) Kartografik

17.Aşağıdakilerden hangisi arşivistin dokümanlarla ilgili görevleri arasında yer almaz?
A) Koruma kavramını sağlamak
B) Toparlanma işlemini gerçekleştirmek
C) Koordinasyonu sağlamak
D) Tasnif işlemini gerçekleştirmek
E) Sıralama işlemini gerçekleştirmek

18. 19-20 Haziran 2000 tarihinde Feira’da kabul edilen ------- “Ucuz, hızlı ve güvenilir internet”, “İnsanlara ve becerilere yatırım” ve “İnternet kullanımını özendirmek” gibi temel başlıklarından oluşmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) eTürkiye Eylem Planı
B) eAvrupa Eylem Planı
C) eDevlet Eylem Planı
D) eDestek Eylem Planı
E) eDönüşüm Eylem Planı

19.E-Devlet hizmeti ve uygulama alanı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A)e-destek - referandum, seçim, görüş ve dilekçe
B)e-demokrasi - resmi form ve başvuruların elektronik ortamda iletilmesi
C) e-idare - kamu personeli ve politikacılarla Internet üzerinden temas halinde olmak
D)e-idare - günlük yaşam, iş gibi konularda soru ve tartışma
E) e-idare - bilet rezervasyonu ve kurs kaydı

20.Aşağıdakilerden hangisi arşiv hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi için gereken konulardan biri değildir?
A) İmha mekanizmalarının oluşturulması
B) Mevzuat düzenlemelerinin yapılması
C)Malzemelerin gerekli şartlar altında korunması ve bakımı
D)Arşiv hizmetleri ile ilgili teknik hizmetlerin yerine getirilmesi
E)Arşiv konusunda eğitim görmüş personel yetiştirilmesi

E A D B D D A E E C D B C B E A C B C A


 
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 44,953
» Son Üye: suphi
» Toplam Konular: 1,740
» Toplam Yorumlar: 4,845

Detaylı İstatistikler

Son Aktiviteler
Aile Sosyolojisi Vize Der...
halik6868 | 20.10.2019, Saat:22:23
uniplate Stainless steel ...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:44
Açıköğretim İktisat Okuma...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:38
Aöf Maliye Sınav Oturumla...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:37
İktisada Giriş 2 Ünite 5-...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:35
İktisadi Büyüme Ünite 1-2...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:34
Genel Muhasebe 8. Ünite D...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:30
AÖF İŞLETME - HUKUKA GİRİ...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:24
3. sınıf ders notları
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:23
Çalışma Ekonomisi Ders No...
aofnette | 11.10.2019, Saat:17:22