Forum Gündemi:

Exclamation GENEL BİYOLOJİ 1 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 03.02.2019, Saat:18:02 - Forum: Tarım Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdakilerden hangisi maddenin hücrede ileri derecede organizasyonunu sağlar?
A) Karbonhidratlar
B) Enzimler
C) ATP enerjisi
D) Koenzimler
E) Yağlar

2. Suyun çözücü olmasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece elektronegatif atomlardan oluşmuş olması
B) Sadece elektropozitif atomlardan oluşmuş olması
C) Suyun iki kutuplu (+ ve -) özelliğinin olması
D) Nötr atomlarla reaksiyona girebilmesi
E) Net elektron veren atomlardan oluşmuş olması

3. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin ergin döneminde çekirdek bulunmaz?
A) İnsan lenfositleri (akkan hücreleri)
B) Balık kırmızı kan hücreleri
C) Kas hücreleri
D) Memeli kırmızı kan hücreleri
E) Terliksi hayvan

4. Translasyon ve transkripsiyon aşağıdaki olayların hangisiyle ilgilidir?
A) Fermantasyon
B) Anaerobik solunum
C) Yağ sentezi
D) Protein sentezi
E) Aerobik solunum

5. Ordo (takım) kategorisi aşağıdaki taksonomik kategorilerden hangilerinin arasında yer alır?
A) Alem-Filum arasında
B) Familya-Cins arasında
C) Filum-Classis arasında
D) Cins-Tür arasında
E) Classis- Familya arasında

6. "Archaea” domain ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hücre çekirdekleri olduğu için ökaryotturlar.
B) Fotosentez yaparlar.
C) Çok tuzlu ve çok sıcak ortamlar gibi ekstrem çevre koşullarında gelişirler.
D) Sil adı verilen tüysü çıkıntılarla hareket ederler.
E) Beslenme için pseudopod adı verilen çıkıntılarını kullanırlar.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir hareket organelidir?
A) Fimbria
B) Flagella
C) Pili
D) Kapsül
E) Plazmid

8. Aşağıdakilerden hangisi fungusların özellikleri arasında yer almaz?
A) Tipik olarak ipliksi yapıda olmaları
B) Fotosentetik pigment içermemeleri
C) Aerobik solunum yapmaları
D) Hareket edebilmeleri
E) Parazitik ya da çürükçül olabilmeleri

9. Viroidler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Protein kılıf içermezler.
B) Nükleik asitleri RNA'dır.
C) Nükleik asitleri tek zincirlidir, katlanmayla çift iplik yapısı kazanır.
D) Bitkilerde şekil ve büyüklük bozulmasına neden olurlar.
E) Prokaryotik organizmadırlar.

10. Bazı protozoonlarda meydana gelen kötü çevre koşullarına dayanıklı form aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konidia
B) Endospor
C) Kist
D) Oidia
E) Klamidospor

11. Peptidoglikan aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur?
A) Kapsül
B) Flagella
C) Hücre membranı
D) Hücre duvarı
E) Mukoz tabaka

12. Aşağıdakilerden hangisi lizogeni ile ilgili bir terim değildir?
A) Profaj
B) Provirüs
C) Transdüksiyon
D) Temperent
E) Viroid

13. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotların işlevleri arasında yer almaz?
A) Biyolojik mücadelede kullanılması
B) Bazılarının, atmosferik azotu tespit edebilmesi
C) Küf oluşumunda kullanılması
D) Antibiyotik üretiminde rol oynaması
E) Atık su arıtımında kullanılması

14. Aşağıdaki yapı-görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Selüloz çeper - Madde alışverişi
B) Kromoplast - Yeşil dışındaki renkleri vermek
C) Vakuol - Turgor sağlamak
D) Kloroplast - Fotosentez
E) Levkoplast - Besin depolamak

15. Çiçek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Açık tohumlu bitkilerde kozalak şeklindedir.
B) Bütün bitkilerin üreme organıdır.
C) Erkek ve dişi çiçekler bir arada bulunabilir.
D) Bitkide generatif organıdır.
E) Sadece erkek ya da sadece dişi çiçekler belli bitki gruplarında görülebilir.

16. Çok yıllık gelişim gösteren bitkilerde, stomaların yerine havalandırmayı sağlamak amacıyla aşağıdaki yapılardan hangisi gelişir?
A) Lentisel
B) Epiderma
C) Periderma
D) Emergens
E) Hidatod

17. Apikal meristemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Çevresel etkilere karşı son derece dirençlidir.
B) Hücreleri kalın çeperli, az protoplazmalıdır.
C) Bitkilerde enine kalınlaşmayı sağlar.
D) Bitkilerde kabuk oluşumunu sağlar.
E) Büyüme noktaları olarak bilinir.

18. Bitkilerde iletim dokusunu oluşturan elemanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Floem - Ksilem
B) Sklerankima lifleri - Taş hücreleri
C) Tüyler - Emergensler
D) Parankima - Kollenkima
E) Palizat parankiması - Aerenkima

19. Bir bitki organının esas görevi dışında farklı bir görev üstlenecek şekilde biçim değiştirmesi olayına ne ad verilir?
A) Fillotaksi
B) Metamorfoz
C) Asimilasyon
D) Internodyum
E) Jeotropizma

20. Yaprak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Depo doku içerir.
B) Kısa sürgündür.
C) Kalıcı ya da dökülücü olabilir.
D) Primer (birincil) dokuları içerir.
E) Sınırlı apikal büyüme gösterir.

B C D D E C B D E C D E C A B A E A B A


Exclamation PSİKOLOJİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
Yazar: Editör - 25.01.2019, Saat:22:44 - Forum: Yaşlı Bakımı Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin özelliklerinden biri değildir?
A)Bilgilerin gözlem ve akıl yürütmeye dayalı olması
B)Bilgilerin birikerek gelişmesi
C) Bilgilerin eleştiriye kapalı olması
D) Bilgilerin diğer insanlarla paylaşılması
E) Bilgilerin genellenebilir olması

2.Eskişehir’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmayı Türkiye’deki diğer üniversite öğrencilerine de genelleyebilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
A) İç geçerlilik
B) Test-tekrar test güvenilirliği
C) İçsel tutarlılık
D) Dış geçerlilik
E) Yapı geçerliliği

3.Davranışçı akım içerisinde şartlanmanın öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köhler
B) Skinner
C) Wundt
D) Freud
E) Ebbinghaus

4.Çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisine odaklanarak, ölçülebilen birey davranışları ile ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyolojik
B) İnsancıl
C) Davranışsal
D) Evrimsel
E) Psikodinamik

5.Duygu durumlarını düzenleyen, iştah ve uykusuzluk gibi güdüleri tetikleyen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dopamin
B) GABA
C) Aseltilkolin
D) Glutamat
E) Serotonin

6.Ormanda yürüyüş yaparken burnumuza gelen kokunun duman kokusu olduğunu kavramamız aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
A) Tanıma
B) Algılama
C) Dönüşüm
D) Etiketleme
E) Duyumsama

7.Omurilikle bağlantılı olan çevresel sinirlere ne ad verilir?
A) Merkezi sinir
B) Motor sinir
C) Spinal sinir
D) Kafa siniri
E) Duysal sinir

8.Bireyin karar verme sürecinde kendi çıkarlarını maksimize edecek en akılcıl kararı alacaklarını savunan karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normatif
B) Duyusal
C) Zihinsel
D) Betimleyici
E) Mantıksal

9.Parça başı ücret sistemini geliştiren bilimsel yönetim akımının öncüsü kimdir?
A) Mayo
B) Hawthorne
C) Weber
D) Marx
E) Taylor

10.Annenin çocuğunun olumlu davranışlarının sebebini kendisiyle ilişkilendirerek, olumsuz davranışlarının sebebini ise “Kime çekmiş, bilmiyorum!” diyerek açıklamaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
A) İçsel saplanma
B) Kendine yontan atıf hatası
C) İçsel bastırma
D) İçsel atıf
E) Temel atıf hatası

11.İşyerinde beşeri sermayenin yükselmesine ve yeni bilgilerin öğrenilmesine doğrudan yardımcı olan insan kaynakları faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir
A) İş tasarımı
B) Güdüleme
C) Yetki delege etme
D) İş güvencesi
E) Eğitim programı

12.Eski hükümlülerin bir şirkette çalışmaya başladıklarında çalışma huzurunu bozacaklarına inanmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Grup birliği
B) Mobbing
C) Grup kutuplaşması
D) Önyargı
E) Düşmanlık

13."Emeğe saygı ve dayanışma bilincinin kazandırılması, ortak değer yaratılması" durumu sendikanın hangi fonksiyonunu ifade eder?
A) Sosyal
B) Etik
C) Kültürel
D) Ekonomik
E) Demokratik

14.Bir şirketin yöneticilerinin sendikaya üye olan çalışanlarının hepsinin birbirine benzer özellikler taşıdığına inanması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
A) Kendine yontan atıf hatası
B) Ayrımcılık
C) Dış gruba yönelik önyargı
D) Asgari grup etkisi
E) Dış grup homojenliği yanılgısı

15.Bireylerin davranışlarının içinde bulundukları sosyal çevreden ne kadar kabul görüp görmeyeceğiyle ilgili düşünülmüş eylem kuramı bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişsel uyumsuzluk
B) Davranışsal niyet
C) Davranışsal kontrol algısı
D) Öznel norm
E) Bilişsel tutum

16.Sadece markasına sempati duyduğu için bireyin o marka telefon satın almak istemesi aşağıdaki tutum bileşenlerinden hangisidir?
A) Duygusal
B) Bilişsel
C) Davranışsal
D) Yargısal
E) İşlevsel

17.Çalışanlara ilham vererek, yüksek hedefler belirleyerek ve onları zihinsel olarak destekleyerek vizyonunu gerçekleştirmeye çalışan lider türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkileşimci
B) Geleneksel
C) Karizmatik
D) Dönüştürücü
E) Çalışan odaklı

18.Bir ürüne talebi arttırmak için indirimler yapılması, hediye kuponlar verilmesi pazarlama iletişimi bileşenlerinden hangisidir?
A) Satış promosyonu
B) Halkla ilişkiler
C) Kişisel satış
D) Bütünleşik pazarlama
E) Doğrudan pazarlama

19.Schwartz’ın değerler düzenine göre geleneksellik, güvenlik ve uyum değerlerinden oluşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgenişletim
B) Korumacı
C) Evrenselcilik
D) Yenilik
E) Özaşkınlık

20.İşlerin nasıl ve hangi kurallar içerisinde yapıldığının tanımlandığı, üst pozisyonlara çıkıldıkça güç ve karar verme sorumluluğunun kazanıldığı hiyerarşik örgüt kültürü tipi Trompenaars’a göre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile
B) Rol odaklı
C) Eyfel kulesi
D) Kuluçka makinesi
E) Güdümlü füze

C D B C E B C A E B E D A E D A D A B C


Exclamation BİREYLER ARASI İLETİŞİM 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 25.01.2019, Saat:22:39 - Forum: Yaşlı Bakımı Bölümü - Yorum Yok

1.Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ne ad verilir?
A) Söz
B) İletişim
C) Kanal
D) İleti
E) Alıcı

2.Aşağıdakilerden hangisi tekerlek iletişim ağının özelliklerinden biridir?
A)Serbest iletişim modeli olarak da adlandırılması
B) İki üyenin ayrıcalıklı bir konumda yer alması
C)Geleneksel örgüt yapılanmalarında görülmesi
D)Alt üst kademe ilişkilerinin belirgin bir özellik taşımaması
E)Grup içerisinde her bireyin birbiri ile iletişim kurabilmesi

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesletim yanlışı yoktur?
A)Yarın, trafik kazası geçiren arkadaşımı ziyaret etmek için, hastahaneye gideceğim.
B)Futbol takımının eşofmanlarını, moda tasarımı bölümünün öğrencileri hazırladı.
C)Siz beni teşfik etmeseydiniz, o kadar çok kişinin önünde konuşmaya cesaret edemezdim.
D)Erkek arkadaşım, benim için süpriz bir doğum günü kutlaması düzenlemiş.
E)Düğünümüze, listedeki herkezin davet edildiğinden emin olmalıyız.

4.Bireylerarası iletişimde, bireylerin davranışları aşağıdaki ögelerden hangisi ile ilişkili değildir?
A) Bireyin yaşam süresi
B) Bireyin algıları
C) Bireyin duyguları
D) Bireyin yetiştirilme tarzı
E) Bireyin kültürel özellikleri

5.Kesin olmayan bir şeyi doğru sayma ve us yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan, başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları hiç bir kuşku duymaksızın onaylamaya ne ad verilir?
A) Değerler
B) Normlar
C) İnançlar
D) Semboller
E) Gelenekler

6.Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biridir?
A) Genetik olması
B)Bütünüyle maddi, gözlemlenebilir bir olgu olması
C) Gelişigüzel olması
D) Toplumsal olmaması
E) Tarihi ve sürekli olması

7.Aşağıdakilerden hangisi normların amaçlarından biri değildir?
A) Grubun temel değerlerini ifade etmek
B) Başka gruplarla işbirliğini sağlamak
C) Davranışları basitleştirmek
D)Grup üyelerinin kendilerini utandıracak durumlardan kaçınmasına yardımcı olmak
E) Grubun sürekliliğini sağlamak

8.Teknolojiyle aracılanmış iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşaret etme
B) İnternet
C) Seslenme
D) Çağırma
E) Dürtme

9.Toplumun kültürünü yansıtan bir değer olarak milli marş aşağıdaki kültürel kavramalardan hangisine karşılık gelir?
A) Norm
B) Değer
C) Sembol
D) Efsane
E) İnanç

10.Sıcak iletişim araçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Sıcak iletişim araçlarına kullanıcı katılımı yüksektir.
B) Televizyon sıcak iletişim aracıdır.
C) Telefon sıcak iletişim aracıdır.
D) Sinema sıcak iletişim aracıdır.
E)Sıcak iletişim araçları anlamı izleyiciye tamamlaması için çok şey bırakırlar.


11.Eş zamanlı iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A)Taraflar aynı anda mesaj gönderir ve alırlar.
B) Taraflar aynı mekânda olmak zorundadır.
C)Enformasyon iletimi kimi zaman kesintiye uğrayabilir.
D)Eş zamanlı iletişim teknolojiyle aracılanamaz.
E) E-posta eşzamanlı iletişime örnektir.

12.Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişime örnektir?
A) Mektup yazmak
B) Sms göndermek
C) Telgraf çekmek
D) Telefon görüşmesi yapmak
E) E-mail göndermek

13.Kişinin kendisine karşı bir tehdit sezdiği ya da algıladığı zaman verdiği yanıta ne ad verilir?
A) Saldırgan davranış
B) Düşmanca davranış
C) Rekabetçi davranış
D) Savunmacı davranış
E) Kaçınmacı davranış

14.Çatışma kavramı ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır?
A)Çatışma birbirine bağlı en az iki taraf arasındaki mücadelenin yer aldığı bir sürece karşılık gelir.
B)Çatışmada her zaman sorunlarla karşılaşılmaz.
C)Çatışma iyi yönetilirse bireylerarası ilişkilerde olumlu yönde bir gelişme olur.
D)Çatışma bütün ilişkilerde görülebilecek bir sürece karşılık gelir ve kaçınılmazdır.
E) Çatışma bireylerarası ilişkilere her zaman zarar veren negatif bir süreçtir.

15.Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı eleştirinin amaçlarından biri değildir?
A) Dikkat çekmek
B) Küçük düşürmek
C) Suçlu hissettirmek
D) Endişe ya da ilgi belli etmek
E) Kontrol etmek

16.Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi çatışma stratejilerinden biri değildir?
A) Sorumluluktan kaçınma
B) Karşı fikri reddetme
C) Kişisel eleştiri
D) Düşmanca sorgulama
E) Konuyu değiştirme

17.Mevlana’nın “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar daha yakındır.” sözü aşağıdaki iletişim türlerinden hangisine vurgu yapar?
A) Empatik
B) Bilişsel
C) Sempatik
D) Sözsüz
E) Duygusal

18.Aşağıdakilerden hangisi empati ile eş anlamlıdır?
A) Yandaş
B) Sempati
C) Eşduyum
D) İçselleştirme
E) Önemseme

19.Güç geçerliliği kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İçinde bulunulan ortam için faydalı olabilecek bilgi, beceri ve yetenekleri kapsayan bir uzmanlığa sahip olmaktır.
B)Bireyin sistemin bütünü içindeki pozisyonunu belirleyen bireylerarası bağlantılardır.
C) Cazibe, sıcaklık, konuşma becerileri ya da sosyal statü gibi bireysel niteliklerdir.
D)Bir insanın ilişkide olduğu ortamdaki pozisyonu ile ilgili kaynakların kontrolüdür.
E)Diğer bireylerle araya konan mesafenin bireylerarası ilişkiye kazandırdığı güç dengesidir.

20.Bütün İngilizler’in geleneksel, bütün İtalyanlar’ın tutkulu, bütün Japonlar’ın çalışkan olduğunu düşündüren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stereotip
B) Algılama
C) Karakterize etme
D) Tipoloji
E) Genelleme

B C B A C E B B C D A D D E D E A C E A


Exclamation GENEL BESLENME 2018 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 25.01.2019, Saat:22:33 - Forum: Yaşlı Bakımı Bölümü - Yorum Yok

1.Mineraller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Basit guatr ya da endemik guatr denilen hastalık iyot yetersizliğinde ortaya çıkar.
B)Kalsiyum, vücudun majör minerallerinden biridir.
C)Minerallerin vücutta düzenleyici ve yapıcı görevleri vardır.
D)Demir, solunumda ve doku oksidasyonunda önemli rol oynar.
E)Osteomalasi, demir eksikliğinde görülen bir hastalıktır.

2.Aşağıdakilerden hangisi yumuşak çekirdekli meyvelere bir örnektir?
A) Armut
B) Kayısı
C) Şeftali
D) Erik
E) Kiraz

3.  I. Değişmez menüler
II. Tabldot menüler
III. Alakart menüler
IV. Devirli menüler
V. Büfe menüleri
Yukarıdakilerden hangileri sunulma biçimlerine göre gruplandırılmış menü çeşitlerindendir?
A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, IV ve V
E) II, III ve V

4.  I. Sıcaklığın 25ºC'nin üzerinde olması
II. Zemininin dayanıklı ve kaymaya karşı dirençli olması
III. Böcek istilasına karşı düzenli olarak kontrol edilmesi
IV. Oldukça görünebilir bir yere termometre yerleştirilmesi ve sıcaklığın düzenli olarak kontrol edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri kuru depolama alanlarının taşıması gereken özelliklerdendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

5.Aşağıdakilerden hangisi yemekleri koyulaştırmak için kullanılan malzemelerden biri değildir?
A) Pirinç unu
B) Buğday unu
C) Yumurta
D) Nişasta
E) Karbonat

6.  I. Kesilen elma, ayva gibi meyvelerin yüzeyinde meydana gelen renk değişimi ile kahverengi renk oluşması Maillard reaksiyonlarına bir örnektir.
II. Karamelizasyon, enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonlarına bir örnektir.
III. Maillard reaksiyonu sonucunda "akrilamid" denilen, sağlık için sakıncalı bir madde meydana gelir.
Besinlerde oluşan esmerleşme reaksiyonları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

7.Ayakta verilen, özel konukların ağırlamalarında ya da kongre ve benzeri toplantıların açılış ya da kapanışlarında sunulan servis türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabldot servis
B) Ada tipi servis
C) Masa servisi
D) Ekmek servisi
E) Kokteyl servis

8.Aşağıdakilerden hangisi garsonların yemek servisi sırasında dikkat etmeleri gereken unsurlardan biri değildir?
A)Müşterinin önünde boş tabakların üst üste konulmaması
B)Tabakların ve bardakların, ağız kısımlarına dokunulmadan alttan ya da kenarlarından tutulması
C) Boşalan kapların sağdan kaldırılması
D) Yemek servisinin sağdan yapılması
E)Çizilmiş ya da çatlamış araç gereçlerin kullanılmaması

9.Aşağıdakilerden hangisi Amerikan usulü yemek servisinin özelliklerinden biridir?
A)Servis personelinin tabakları sol eliyle alarak müşterinin sağından servis etmesi
B)Su bardaklarının konuk oturmadan önce açılması ve soğuk su ile doldurulması
C) Zamandan tasarruf sağlaması
D) Ekmek tabağının çatalın solunda durması
E)Çok yetenekli ve bilgili servis elemanına ihtiyaç olması

10.Masada kullanılan tuzluk, biberlik ve peçete üçlüsüne ne ad verilir?
A) Menaj
B) Kuver
C) Multon
D) Geridon
E) Runner

11.Proteinin enzim ya da antikor olarak görev yapma özelliğini yitirmesine yol açan işleme ne ad verilir?
A) Yanma
B) Enzim aktivasyonu
C) Denaturasyon
D) Karamelizasyon
E) Esmerleşme

12.Etlerin kesiminden hemen sonra katılaşma sürecine ne ad verilir?
A) Rigor mortis
B) Marinasyon
C) ATP
D) Kollojen
E) Gueridon

13.Kontrolde aksayan bir durum olup olmadığının belirlendiği, aksaklık varsa bunun nasıl giderileceğinin araştırıldığı HACCP basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kritik kontrol noktalarının saptanması
B) Potansiyel tehlikeli besinlerin belirlenmesi
C) Kontrolde artı ve eksilerin belirlenmesi
D) Kontrolün nasıl yapılacağının belirlenmesi
E)Kontrolün kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi

14.Aşağıdakilerden hangisi menopoz döneminde görülen değişikliklerden biri değildir?
A) Östrojen düzeyinin azalması
B) Demir gereksiniminin artması
C) Kalsiyum gereksiniminin artması
D) Hipertansiyon riskinin artması
E) Kemik kaybının hızlanması

15.    I. Günlük sodyum alımı artırılmalıdır.
II. Düşük kolesterollü besinler tüketilmelidir.
III. Sıvı tüketimi artırılmalıdır.
IV. Posa alımı artırılmalıdır.
V. Besin çeşitliliğine dikkat edilmelidir.
Yaşlılıktaki beslenme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve V
D) II, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

16.Besin üzerinde çoğalan küflerin ürettiği toksine ne ad verilir?
A) Ekzotoksin
B) Entoksikasyon
C) Mikotoksin
D) Enterotoksin
E) Portör

17.Aşırı kusma ve ishal nedeni ile vücuttan sodyum, klor ve potasyumla birlikte aşırı derecede su kaybedilmesi durumuna ne ad verilir?
A) Patojen
B) Dehidratasyon
C) Enfeksiyon
D) Kontaminasyon
E) Entoksikasyon

18.Aşağıdakilerden hangisi mutfakta uyulması gereken genel temizlik ve güvenlik kurallarından biri değildir?
A)Yemeklerin tadına bakmak için kullanılan kaşığın, yemeğin içine tekrar daldırılması
B)Çiğ besinlerin pişmiş besinlerle bir arada tutulmaması
C) Pişmiş besinlerin açıkta bekletilmemesi
D) Yerlerin ıslak bırakılmaması
E) Temizlik bezlerinin her gün kaynatılması

19.Kalsiyum eksikliğinde, çocuklarda aşağıdaki hastalıklardan hangisi ortaya çıkar?
A) Çölyak
B) Gece körlüğü
C) Osteomalasi
D) Raşitizm
E) Anemi

20.Bebeklere tamamlayıcı besinler verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yeni besin, bebek açken verilmelidir.
B)Yeni besinler; tek başına değil, birbirleriyle karıştırılarak verilmelidir.
C)Gelişimi normal ve sadece anne sütü alan bebeklerde, altı aydan önce tamamlayıcı beslenmeye başlanmamalıdır.
D)Besinlerin kıvamı, bebeğin gereksinimine ve motor gelişimine uygun olarak hazırlanmalıdır.
E)Her yeni besin; bebek alışana kadar az miktarda verilmeli, bebekte olumsuzluk görülmezse miktarı artırılmalıdır.


E A B E E D E D C A C A C B D C B A D B


Exclamation AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI
Yazar: Editör - 25.01.2019, Saat:22:25 - Forum: Yaşlı Bakımı Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdakilerden hangisi evliliğin işlevlerinden biridir?
A) Soy çizgisini belirlemesi
B) Cinsel kimliği oluşturması
C) Bireylere ekonomik özgürlük sağlaması
D)Tüketim arttığı için ekonomik güçsüzlüğe neden olması
E)Aile içi iş bölümünün evlilik ile birbirine karışması

2.Boş yuva sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Bazıları için tamamen yeni bir başlangıç ve olasılıklara açılan bir kapı olabilir.
B)Çocukların evden ayrılması üzerine anne babanın yaşadığı dönemi ifade eder.
C)Ülkemizde aile üyeleri arasında kurulan bağların hala güçlü olması nedeniyle boş yuva sendromuna az rastlanmaktadır.
D) Her zaman depresyona yol açar.
E)Genç yetişkin çocuklu ailelerle, yetişkin yaşta çocuğu olan ailelerde görülür.

3.Aşağıdakilerinden hangisi çatışmaların ortaya çıkmasını engelleyen iletişim becerilerinden biri değildir?
A) Geri bildirimde bulunma
B) Sözsüz iletişimi doğru kullanma
C) Sempati
D) Dinleme
E) Ben dilini kullanma

4.Toprağa dayalı üretim ilişkilerine sahip olan tarıma dayalı kırsal alanlarda hangi aile tipi daha sık görülür?
A) Babasoylu aile
B) Geleneksel geniş aile
C) Monogamik aile
D) Patrilokal aile
E) Çoklu modern çekirdek aile

5.Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşaması için ilk öncelikli mutlak gerekli olan uğraşılardan biridir?
A) Dinlenme
B) Eğlenme
C) Sohbet etme
D) Barınma
E) Gezme

6.Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı Toplumların gelişen hızlı ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi değişiklikler sonucunda karşı karşıya bulunduğu tehditlerden biri değildir?
A)Yeni cinsiyet rollerinin aile hayatı üzerinde etkilerinin olması
B) Boşanmaların azalması
C)Kadınların iş gücü pazarına katılımının artması
D)Aile yaşam düzeninin istikrarsız ve çok çeşitli olması
E) Yaşlılık ve nüfus azalması

7.Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin devlet içinde kurumsallaşma süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A)Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile
B) Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile
C) Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile
D) Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı ile
E)Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu ile

8.Ailenin üstlendiği ve yerine getirdiği roller, fonksiyonlar ve işlevler aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişiklik gösterir?
A)Anne ve babaların ailelerini artık daha fazla önemsememelerine
B)Anne ve babaların ailelerine yeterince zaman ayıramamalarına
C)Endüstrileşme sonucu ailelerde görülen yapısal değişikliklere
D) Ailelerin daha rahat yaşama isteğine
E) Gelişen teknolojiye ve zamana

9.Teknoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece uygar ülkelerde gelişir.
B) İnsanın yaşamını kolaylaştırmaya dönüktür.
C)İnsanların ihtiyaçlarını gideriş biçimini değiştirmektedir.
D) Teknoloji insan yaşamının bütün evrelerini kapsar.
E)Kapsamı insan yaşamı ile ilgili faaliyetlerin bütünüdür.

10.Aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplum yapısında aile içinde yerine getirilen işlevlerden biri değildir?
A) Eğitim
B) Toplumsallaşma
C)Aile bireylerinin tamamını gelir getirici bir işte çalıştırma
D) Çocuk-yaşlı-özürlü bakımı
E) Sosyal güvenlik

11.Endüstri ile teknoloji arasındaki farkı belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)Endüstri bilgilerin kullanıma hazır hale getirilmesi, teknoloji ise bilgilerin seri üretime geçirilmesi ile ilgili faaliyetlerdir.
B)Endüstri kullanıma hazır hale getirilen bilgileri insanlığın hizmetine sunar, teknoloji ise üretilen bilgileri kullanıma hazır hale getirir.
C)Endüstri bilgi üretir, teknoloji ise üretilen bilgileri insanlığın hizmetine sunar.
D)Endüstri ile teknoloji aynı kavramı ifade etmektedir.
E)Endüstri bilgileri kullanır, teknoloji ise bilgi üretir.

12.Teknolojinin başlangıcı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yazının bulunması
B) Ateşin bulunması
C) Bilimin başlangıcı
D) İnsanın kendisinin başlangıcı
E) Sanatın başlangıcı

13.Türk Medeni kanununa göre en az kaç yaşında olanlar evlenebilir?
A) 14 yaşını dolduranlar
B) 15 yaşını dolduranlar
C) 16 yaşını dolduranlar
D) 17 yaşını dolduranlar
E) 18 yaşını dolduranlar

14.Aşağıdakilerden hangisi evliliğin şiddet içerdiği ve güvensiz olduğunun belirtileri arasında yer almaz?
A)İşler yolunda gitmediğinde sürekli eşini suçlamak
B)Yalan söylemek, verdiği sözleri sürekli unutmak
C)Eşinin kendinin her söylediğini yapmasını beklemek
D)Sürekli eşini eleştirmek, hakaret etmek, başkalarının önünde aşağılamak
E)Sorun çözme becerilerini geliştirmek için yardım almayı kabul etmek

15.Aşağıdakilerden hangisi boşanma nedenlerinden olan eşe karşı kötü ve onur kırıcı davranışlara bir örnek değildir?
A) Eşe karşı fiziksel şiddet
B) Eşin özgürlüğünü kısıtlamak
C) Eşin istediklerini almamak
D) Eşe hakaretlerde bulunmak
E) Eşin sağlığını ihmal etmek

16.Üreme hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kısır olanlar ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle doğurganlığı aksamış olanların üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanma hakkı sınırlıdır.
B)Hiç kimse başka bir kişi tarafından (eşi dahil) cinsel ilişki için zorlanamaz.
C)Hiçbir kadının yaşamı gebelik nedeniyle tehlikeye atılmamalıdır.
C)Hiç kimse, belli gruplar arasında ayrımcılık etkisi yapan herhangi bir cinsel sağlık ve üreme sağlığı programına tabi tutulamaz.
D)Genç kızlar yaşamlarını tehlikeye atan gebeliklerden korunma hakkına sahiptir.


17.Aşağıdakilerden hangisi anne-çocuk sağlığını olumsuz etkileyen riskli gebeliklerden biri değildir?
A)2 yıldan kısa aralıklarla olan gebelikler
B) 4 ve daha fazla sayıda olan gebelikler
C) 7 yıl ara ile olan gebelikler
D) 18 yaşından önceki gebelikler
E) 35 yaşından sonraki gebelikler

18.Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunun evli çiftlere yüklediği sorumluluklardan biri değildir?
A) Aynı iş yerinde çalışma
B) Birlikte yaşama
C) Yardımcı olma
D) Çocuk bakımına birlikte katkıda bulunma
E) Sadık olma

19.Aşağıdakilerden hangisi için gebeliği önleyici mini haplar uygun aile planlaması yöntemi değildir?
A)Her gün aynı saatte hap almayı hatırlayabilecek kadınlar
B) Tanı konmamış vajinal kanaması olanlar
C) Emziren kadınlar (6 haftadan sonra)
D) Sigara içen kadınlar
E)Henüz kürtaj olmuş veya kendiliğinden düşük geçirmiş kadınlar

20.Nişanlılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Tazminat talebi için nişanı bozan tarafın kusurlu olması gerekir.
B)Nişanın bozulmasından sonraki ilk yılda tazminat talebinde bulunulabilir.
C)Türk medeni kanuna göre nişanlılık bir evlenme vaadidir.
D) Nişanın bozulması tazminat hakkı doğurur.
E)Tazminatı sadece nişanlanmış kişi isteyebilir.

A D C B D B E E A C B D D E C A C A B E


 
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 44,658
» Son Üye: Fener-1907
» Toplam Konular: 1,734
» Toplam Yorumlar: 4,823

Detaylı İstatistikler

Son Aktiviteler
buy Halloween headband
yqqe233 | Dün, Saat:06:30
Türk Dili 1 – Ünite 1-2-3...
cansuandc | 29.05.2019, Saat:15:04
AÖF Yaz Okulu ile Sizleri...
Editör | 26.05.2019, Saat:23:28
Sosyal Hizmet Yönetimi 5....
Nazejirki | 24.05.2019, Saat:11:12
ATA AÖF bütünleme sınavı ...
ByAdmin | 16.05.2019, Saat:01:43
Açıköğretimde Başarıya Gi...
Editör | 28.04.2019, Saat:20:28
Anadolu Aöf Yaz Okulu
Editör | 24.04.2019, Saat:09:47
AÖF sınav yönetmeliğinde ...
Editör | 24.04.2019, Saat:09:42
İDARE HUKUKU 2015 FİNAL C...
Editör | 03.02.2019, Saat:18:42