Forum Gündemi:

Editör
#1
(Son Düzenleme: 14.01.2017, Saat:03:26, Düzenleyen: Editör.) Türk vergi sistemi için çıkması yüksek sorular cevap anahtarlı olarak aşağıda gösterilmiştir.


BİLGİLER VE MÜKELLEFİYET

Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratların safı tutarı hangi verginin konusuna girer?
 • Kurumlar vergisi
 • Gelir vergisi
 • Emlak vergisi
 • Katma değer vergisi
 • Veraset ve intikal vergisi
Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin konusunu oluşturur?
 • Tüzel kişilerin gelirleri
 • Sermaye şirketlerin gelirleri
 • Kooperatiflerin gelirleri
 • Gerçek kişilerin gelirleri
 • Şahıs şirketlerinin gelirleri
Gelirin tespitinin muhasebe düzenini gerektirmesi gelirin hangi özelliğini ifade eder?
 • Gerçek olma
 • Yıllık Olma
 • Toplam Olma
 • Safi Olma
 • Net Olma
Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukiki bir durumun tamamlanası ile ortaya çıkan devlet alacağına ne nedir?
 • Vergi
 • Borç
 • Gider
 • Öz Sermaye
 • Servet
Sürekli faaliyetler sonucu elde edilen gelirler hangi teoriye göre gelir sayılır?
 • Net artış teorisi
 • Kaynak teorisi
 • Bölüşüm teorisi
 • Ayrım Teorisi
 • Tüketim Teorisi
Kaynak teorisine göre aşağıdakilerden hangisi gelir olarak kabul edilir?
 • Sahip olunan bir gayrimenkulün satılmasından elde edilen gelir
 • Miras yoluyla elde edilen değerler
 • Sahip olunan bir malın değerinde kendiliğinden meydana gelen artışlar
 • Üretim faktörlerinin üretim sürecine sokulması karşılığı devamlı olarak elde edilen değerler
 • Bağış sonucu elde edilen değerler
Yanıt (D) Sahip olunan gayrimenkulün satılması değer artış kazancını ifade eder. Miras ve bağış sonucu elde edilen gelirler ivazsız intikallere girmektedir, Sahip olunan bir malın değerinde kendiliğinden meydana gelen artışlar net artış teorisini ifade etmektedir.

Sürekli olmayan işlerden elde edilen gelir aşağıda belirtilen teorilerden hangisine göre gelir sayılır?
 • Kaynak Teorisi
 • Net Artış Teorisi
 • Bölüşüm Teorisi
 • Tüketim Teorisi
 • Vergiye tabi değildir.
Yanıt (B) Sürekli olmayan işlerden elde edilen gelirler NET ARTIŞ TEORİSİNE göre gelir sayılır. Ayrıca net artış teorisi kişilerin servet değerlerinde meydana gelen her türlü fazlalıklardır.

Gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olması gelirin hangi özelliği gereğidir?
 • Gerçek olma
 • Yıllık olma
 • Safi olma
 • Kişisel olma
 • Zorunlu olma
Yanıt (D) KİŞİSEL olma özelliğin gereğidir.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre Gelirin nakden veya hesaben gelir sahibinin patrimuanına geçmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 • Gelirin paylaşımı
 • Gelirin gerçek olması
 • Gelirin gayrisafi olması
 • Gelirin tasarrufu
 • Gelirin safi olması
Yanıt (D) Patrimuanına = Banka hesaplarına geçmesi o gelirin tasarruf edilebilir hale geldiğini ifade eder.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi paraya çevrilmesi koşuluyla net artış teorisi kapsamında gelir sayılır?
 • Ticari kazanç
 • Zirai kazanç
 • Menkul sermeye iradı
 • Gayrimenkul sermaye iradı
 • Değer artış kazançları
Yanıt (E) Diğerleri kaynak teorisine göre gelir sayılır.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi değildir?
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olanlar
 • Küçük ve kısıtlılar
 • Türkiye’de gelir elde eden gerçek kişiler
 • Türkiye’de gelir elde eden yabancı uyruklular
 • Türkiye’de gelir elde eden adi komandit şirketler
Yanıt (E) Şahıs şirketlerinden; kollektif, adi komandit ve adi şirketler, şirket düzeyinde sağladıkları gelirleri gelir vergisi veya kurumlar vergisine tabi değildir. ORTALARI GELİR VERGİSİNE TABİDİR.

Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflerin yararlandığı muafiyet ve istisnalardan biridir?
 • Ücret istisnası
 • İhracat istisnası
 • Diplomat muaflığı
 • Sigorta primi indirim
 • Sergi ve fuar muaflığı
Yanıt (D) A, B, C ve E’de belirtilenlerden dar mükellefler yararlanır. Sigorta primi indiriminden ise sadece tam mükellefler yararlanır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi tam mükellefler için yanlıştır?
 • Fuar gelirleri vergilendirilir.
 • Sakatlık indiriminden yararlanırlar.
 • Sigorta primi gelirden indirilir.
 • Sergi gelirleri vergilendirilir.
 • Sergi, fuar gelirleri vergiden muaftır.
Yanıt (E) Dar mükelleflerin sergi, fuar gelirleri vergiden muaftır. Tam mükelleflerde muafiyet yoktur.

İkametgâhı Türkiye’de olmayan veya bir takvim yılında Türkiye’de altı aydan az oturan yabancı uyrukluların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
 • Vergi sorumlusu
 • Daimi temsilci
 • Dar mükellef
 • Tam mükellef
 • İradi temsilci
Yanıt © 

İkametgâhı Türkiye’de bulunan veya sürekli olarak Türkiye’de oturanların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği hangisidir?
 • Vergi sorumlusu
 • Tam mükellef
 • Dar mükellef
 • Kanuni temsilci
 • Gelirleri vergilendirilmez
Yanıt (B) Türkiye’de ikamet edenler ile yabancı uyruklu olup bir takvim yılında 6 aydan fazla oturanlar yerleşmiş sayılırlar.

Aşağıdakilerden hangisi ayni sermayeye bağlı olarak elde edilen bir gelir türüdür?
 • Menkul sermeye iradı
 • Gayrimenkul sermaye iradı
 • Ticari kazanç
 • Serbest meslek kazancı
 • Diğer kazanç ve irat
Yanıt (B) Ayni = Mal, tanışır ve tanışmaz malların kira gelirleri, yani malın getirisi ayni sermayeye bağlı olarak elde edilen gelirdir.

Aşağıdakilerden hangisi nakdi sermayeye bağlı olarak elde edilen bir gelir türüdür?
 • Menkul sermeye iradı
 • Gayrimenkul sermeye iradı
 • Ticari kazanç
 • Serbest meslek kazancı
 • Diğer kazanç ve irat
Yanıt (C ) (Nakdi = Para) paranın getirisi nakdi sermayeye bağlı olarak elde edilen gelirdir ve MENKUL SERMAYE İRADI SAYILIRLAR.

Mülkilik ilkesi gereğince hangi mükelleflerin sadece Türkiye’deki kazanç ve iratları vergilendirilir?
 • Tam mükelleflerin
 • Dar mükelleflerin
 • Tam mükellef kurumların
 • Şahıs şirketlerinin
 • Sermaye şirketlerinin
Yanıt (B) DAR MÜKELLEFLER İÇİN MÜLKİLİK, tam mükellefler için ise şahsilik ilkesi geçerlidir.

Tam mükelleflerin hangi ilke gereğince hem Türkiye’de hem de yurt dışında ki tüm kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler?
 • Paylaşım ilkesi
 • Mülkilik ilkesi
 • Şahsilik ilkesi
 • Kanunilik ilkesi
 • Kazanç ilkesi
Yanıt (C ) ŞAHSİLİK (KİŞİSELLİK) İLKESİ TAM MÜKELLEFLER için geçerlidir.

Aşağıdakilerden hangisi gelir tahakkuk ettiğinde elde edilmiş sayılır?
 • Ücret
 • Serbest meslek kazancı
 • Zirai kazanç
 • Gayrimenkul sermaye iradı
 • Diğer kazanç ve irat
Yanıt (C ) TİCARİ, ZİRAİ ve MENKUL SERMAYE İRADINDA TAHAKKUK diğer gelir unsurlarında tahsil esası geçerli.

Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden biri değildir?
 • Kişisel olması
 • Gerçek olması
 • Yıllık olması
 • Gayrisafi olması
 • Safi olması
Yanıt (D) Gelirin gayrisafi olma özelliği yoktur diğerleri gelirin özellikleridir.

Sermaye ve teşebbüs faktörüne bağlı olarak elde edilen gelir türü hangisidir?
 • Ticari kazanç
 • Ücret
 • Gayrimenkul sermaye iradı
 • Menkul sermaye iradı
 • Diğer kazanç ve iratlar
Yanıt (C ) TCARİ, ZİRAİ ve SERBEST MESLEK kazançları SERMAYE VE TEŞEBBÜS faktörü sonucu elde edilir. 

Üzerine vergi borcu düşen gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?
 • Mükellef
 • Kanuni Temsilci
 • Vergi Sorumlusu
 • Kayyum
 • Vergi yüklenicisi
Yanıt (C ) Üzerine vergi borcu terettüp eden (düşen) gerçek ve tüzel kişilere VERGİ MÜKELLEFİ denir.

Üniter gelir vergilerinde bütün gelirler toplanır. İndirim ve istisnalar düşüldükten sonra bulunacak tutara artan oranlı tarife uygulanmak suretiyle ödenecek vergi hesaplanır. Bu hesaplama yöntemiyle aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılmak istenmektedir?
 • Yararlanma ilkesi
 • Ödeme gücü ve vergi adaleti ilkesine
 • Kişisellik ilkesi
 • Şahsilik ilkesi
 • Karineler ilkesi
Yanıt (B) Toplam elde edilen gelirden EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ, ÖZEL İNDİRİM, SOSYAL İNDİRİM ve GİLDERLER DÜŞÜKDÜKTEN sonra kalan kısma artan oranlı vergi tarifesinin uygunlaması kişilerin ÖDEME GÜCÜNE VE VERGİ ADALET İLKESİNE ulaşmak için uygulanır.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler sabit oranlı ve ayrı ayrı vergiye tabi tutulduktan sonra toplam gelirin tekrar artan oranlı tarifeye tabi tutulması aşağıdaki gelir vergisi türünden hangisidir?
 • Sedüler gelir vergileri
 • Üniter gelir vergileri
 • Advolorem vergiler
 • Spesifik vergiler
 • Birleşik gelir vergileri
Yanıt (E) Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler önce ayrı ayrı oranlı vergiye tabi tutulduktan sonra, TOPLAM GELİRİN AYRICA İKİNCİ DEFA artan oranlı tarifeye tabi tutularak vergilendirilmesi birleşik gelir vergileri için söz konusudur.

Üniter gelir vergilerinde elde edilen tüm gelirler toplanır. Bu toplamdan indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan kısım artan tarifeye tabi tutularak vergilendirilir. Üniter gelir vergilerinde aşağıdakilerden hangisi indirim veya istisna olarak kabul edilmez?
 • En az geçim indirimi
 • Yedek akçeler
 • Özel indirim
 • Bağış ve yardımlar
 • Sosyal indirimler
Yanıt (B) Üniter gelir vergilerinde elde edilen toplam kazançtan; Yapılan GİDERLER, EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ, BAĞIŞ VE YARDIMLAR, ÖZEL İNDİRİM düşüldükten sonra kalan kısma artan oranlı tarife uygulanır. Toplam kazançtan YEDEK AKÇELER (ihtiyat akçeleri) indirilmez.

Vergi alacağının doğumu için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
 • Verginin tarh edilmesi
 • Verginin tahakkuk ettirilmesi
 • Verginin tahsil aşamasına gelmesi
 • Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
 • Tarh ve tebliğ edilen verginin mükellef tarafından yargı organlarına götürülmesi
Yanıt (D) Devlet için vergi alacağının mükellef için vergi borcunun doğabilmesi için VERGİYİ DOĞRAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ yeterlidir.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir aşağıdakilerden hangisine göre tespit edilir?
 • En az geçim indirimine göre
 • Basit usule göre
 • Kaynakta kesinti yoluyla
 • Gerçek usule göre
 • Götürü usulde
Yanıt (D) Gelirin gerçeklik ilkesi gereğince mükellefler MUHASEBE KURALLARINA GÖRE defter tutmak zorundadırlar. Mükelleflerin gerçek gelirleri tuttukları defterlerden tespit edilir.

Aşağıdaki gelir vergisi çeşitlerinden hangisi sübjektif karakterli gelir vergisi niteliğindedir?
 • Üniter gelir vergileri
 • Birleşik gelir vergileri
 • Sedüler gelir vergileri
 • Advolorem gelir vergileri
 • Dolaylı gelir vergileri
Yanıt (C ) Genelde ÜNİTER VERGİLERİ SÜBJEKTİF, sedüler gelir vergileri ise objektif karakterli gelir vergileridir.

Türkiye’de aşağıdaki gelir vergisi sistemlerinden hangisi uygulamaktadır?
 • Birleşik gelir vergileri
 • Sedüler gelir vergileri
 • Üniter gelir vergileri
 • Karma gelir vergileri
 • Spesifik vergiler
Yanıt (C ) Türkiye’de 1950 yılından itibaren ÜNİTER GELİR VERGİLERİ uygulanmaktadır.


2. ÜNİTE
TİCARİ KAZANÇ

Gerçek kişilere bir işin ticari organizasyon içinde yapılması sonucu elde edilen gelirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • Zirai kazanç
 • Ticari kazanç
 • Serbest meslek kazancı
 • Menkul sermaye iradı
 • Gayrimenkul sermaye iradı
Yanıt (B) Sermaye ve teşebbüs faktörlerinin karışımı bir organizasyona dayanan, zirai ve serbest meslek kazancı türünden olmayan her türlü faaliyet ticari ve sınai faaliyettir.

Her türlü alım ve satım ile üretim sonucunda sağlanan gelir aşağıdakilerden hangisidir?
 • Ticari kazanç
 • Zirai kazanç
 • Ücret
 • Gayrimenkul sermaye iradı
 • Menkul sermaye iradı
 Yanıt (C ) Ticari = alım ve satım, sınai üretim sonucunda elde edilen gelirlerdir ve ticari kazançtır.

Aşağıdakilerden hangisinin geliri ticari kazanç sayılmaz?
 • Müteahhitler
 • Emlak komisyoncuları
 • Coberler
 • Taşeronlar
 • Gümrük komisyoncuları
Yanıt (E) GÜMRÜK KOMİSYONCULARI geliri serbest meslek kazancıdır.

Ticari bir işletmeden (organizasyondan) bahsedebilmek için hangisi gerekli değildir?
 • Sermaye koymak
 • İşyeri açmak
 • Personel çalıştırmak
 • Ticari İşlemi bir kez yapmak
 • Ticaret siciline kayıt olmak
Yanıt (D) Ticari organizasyonun özelliklerinden biride sürekliliktir.

Aşağıdakilerden hangisinden elde edilen gelir ticari kazanç olarak değerlendirilmez?
 • İşletmeye dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanmasından
 • Coberlerin faaliyetinden
 •  Özel hastane işletilmesinden
 • Maden, taş ve kiremit ocağı işletilmesinden
 • Gayrimenkullerin sürekli olarak alım satım işlerinden
Yanıt (C )Taşınmaz iktisadi kıymetlerin kira geliri GAYRİMENKUL SERMAYE iradıdır.

Satın alınan veya trampa suretiyle sahip olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren kaç yıl içinde parsellenerek satılmasından sağlanan gelir ticari kazanç sayılmaktadır?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Yanıt (E) Satın alınan veya trampa yoluyla elde edilen arazi alım tarihinden itibaren 5 YIL içinde imara açılıp satılırsa elde edilen gelir ticari kazanç sayılır.

Hangi şirket zirai faaliyetle uğraşsa KAR PAYILARI MEKUL SERMAYE dahi ortaklarının geliri mutlaka ticari İRADI sayılır, kazanç sayılır?
 • Adi şirketin ortakları
 • Adi komandit şirketin komandite ortağı
 • Adi komandit şirketin komanditer ortağı
 • Anonim şirketin ortakları
 • Limited şirketin ortakları
Yanıt (B) KOMANDİTE ORTAĞIN GELİR TİCARİ, komanditer ortakların geliri menkul sermaye iradı sayılır.

Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirketin ortaklarının geliri aşağıdakilerden hangisine göre kazanç sayılır?
 • Zirai kazanç
 • Ticari kazanç
 • Serbest meslek kazancı
 • Menkul sermaye iradı
 • Gayrimenkul sermaye iradı
Yanıt (B) Kollektif şirketler serbest meslek faaliyetin dışında hangi faaliyetle uğraşırsa uğraşsın ortaklarının geliri TİCARİ KAZANÇ SAYILIR.

Gerçek aktiften borçlar çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
 • Sermaye
 • Öz sermaye
 • İlk kuruluş giderleri
 • Zararlar
 • Bağış ve yardımlar
Yanıt (B) Öz sermaye = Gerçek aktif – Borçlar formülüyle bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi öz sermaye tespit edilirken indirilecek borç kalemlerinden biri değildir?
 • İşletme sahibinin işletmeye olan borcu
 • İşletme için kullanılan banka borçları
 • İşletmenin vergi borçları
 • Dağıtılacak kar payları
 • Belgeli borçları
Yanıt (C ) Bu borç gerçek aktif bulunurken düşülür.

Aşağıdakilerden hangisi bilançoda gerçek aktifi bulabilmek için toplam aktif tutarından çıkarılan kalemlerden biri değildir?
 • Karşılıklar
 • Geçmiş yıl zararları
 • Bağış ve yardımlar
 • Amortismanlar
 • Örgütlenme giderleri
Yanıt © Tüm gelirin toplamından indirilir.

Aktif toplamı: 30000
Borçlar: 10000
Zararları: 5000
Amortismanlar: 2000
İlk kuruluş gideri: 1000
Bu verilere göre birinci sınıf mükellefin gerçek aktifi kaç TL’dir?
 • 30.000
 • 22.000
 • 20.000
 • 15.000
 • 10.000
Yanıt (B) Öz sermaye bulunurken borçlar düşülür. Gerçek aktifi bulmak içinse aktif toplamından; ilk tesis ve taazzuv giderleri, zararlar, amortismanlar, karşılıklar düşülür. 30000 – (5000 + 2000 + 1000) – 22.000 TL gerçek aktiftir.

İşle ilgili olmak şartıyla, ödenen zarar, ziyan ve tazminatlardan hangisi gider olarak indirilmez?
 • Sözleşmeye bağlı olanlar
 • Sözleşmeye bağlı olmayanlar
 • İlama bağlı olanlar
 • Kanun emrine bağlı olanlar
 • Akde bağlı olanlar
Yanıt (B) İşletme sahibinin KENDİ KUSURUNDAN DOLAYI ödenen tazminatlar gider olarak indirilmez.

Aşağıdakilerden hangisi kanunen indirilebilecek giderlerden biridir?
 • I. Nolu tarifeye göre ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • II. Nolu tarifeye göre ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • II. Nolu tarifeye göre ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • IV. Nolu tarifeye göre ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ait cezalar
Yanıt (B) Kazancın tespitinden sadece II. NOLU TARİFEYE GÖRE ÖDENEN MTV İNDİRİLİR, diğerleri indirilmez.

Aşağıdakilerden hangisi, safi ticari kazancın tespitinde indirim olarak kabul edilebilir?
 • İşletme ili ilgili bina, arazi ve belediye vergileri
 • Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülen faizler
 • Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine işletmeden ödenen aylıklar, ikramiyeler
 • Her türlü para ve vergi cezaları
 • Teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminatlar
Yanıt (A) B, C, D, E’dekiler gider olarak indirilmez.

Tam mükellefler yurt dışındaki inşaat ve onarım, montaj, taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen dövizi Türkiye’ye getirmek şartıyla döviz hasılatının binde kaçını gider olarak yazarlar?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Yanıt (E) Diğer giderler ek olarak döviz hasılatının BİNDE BEŞİNİ götürü gider olarak indirebilirler.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletmeye dahil olan iktisadi değerlerin amortismana tabi tutulabilmesi için hangisi gerekli özelliklerden biri değildir?
 • Bir yıldan daha uzun süre kullanılmalıdır.
 • İktisadi değerlerin maliyetlerinin kanunda belirtilen tutardan fazla olması gerekir.
 • İktisadi değerlerin yıpranmaya, aşınmaya, değer kaybına maruz olması gerekir.
 • İktisadi değerlerin maliyetlerinin kanunda belirtilen tutardan az ise doğrudan doğruya gider yazılır.
 • İktisadi değerlerin maliyetlerinin kanundan belirtilen tutardan az ise gider olarak yazılmaz.
Yanıt (E) A, B, C, D’dekiler özellikleridir.

Vergi bilançosu hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
 • Öz sermaye
 • Matrahtan düşülen giderler
 • Ayrılan amortismanlar
 • Yapılan değerlemeler
 • Sermaye
Yanıt (E) Vergi Bilançosu hazırlanırken SERMAYE dikkate alınmaz.

Aşağıdakilerden hangisi ilk tesis ve taazzuv giderlerinden biri değildir?
 • Noter giderleri
 • Pul giderleri
 • Sözleşme giderleri
 • Avukat ücreti
 • Zararlar
Yanıt (E) Zararlar, ilk kuruluş ve örgütlenme gideri olarak kabul edilmez.

Basit usule tabi olmanın şartlarından her hangi birini yıl içinde kaybedenler ertesi yıl ne şekilde vergilendirilir?
 • Esnaf muaflığından yararlanırlar.
 • Aynı usulde vergilendirilirler.
 • Gerçek usulde vergilendirilirler.
 • Vergiden istisna olurlar.
 • İdarece vergilendirilirler.
Yanıt © Basit usulün şartlarından birini kaybeden gerçek usule geçerler ve AYNI İŞE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BASİT USULE DÖNÜŞ YAPAMAZLAR.tvs1.jpg
tvs2.jpg
tvs3.jpg
tvs4.jpg
tvs5.jpg
tvs6.jpg
tvs7.jpg
tvs8.jpg
tvs9.jpg
tvs10.jpg
tvs11.jpg
tvs12.jpg
tvs13.jpg
tvs14.jpg
tvs15.jpg
tvs16.jpg

H7iscn
#2
sadece vize konularını mı içermekte ?


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Türk Vergi Sistemi Ünite 1-2-3 Ders Notları (Öğrenci Notu) Denizabi 0 2,496 20.09.2018, Saat:17:08
Son Yorum: Denizabi
  [Final] Türk Vergi Sistemi Final Doping Editör 1 5,117 11.01.2018, Saat:13:30
Son Yorum: Demet Can
  [Resimli] Aöf Türk Vergi Sistemi 5.Ünite Kitap Özeti Editör 0 3,798 06.01.2018, Saat:00:58
Son Yorum: Editör
  Türk vergi sistemi özet Sdfklc 1 6,815 29.10.2016, Saat:18:59
Son Yorum: Editör
  [Resimli] Türk Vergi Sistemi Ders Notu Editör 1 7,221 27.11.2015, Saat:05:57
Son Yorum: Samet Kaya

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi