Forum Gündemi:

Çukurova
#1
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÜNİTE 5 ÖZET
è Bir işçi sendikasının kurulabilmesi için sendikasının kurulabilmesi için “ en az 7 “ işçinin bir araya gelmesi
gerekmektedir. ***
è 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre işçi ve işveren sendikalarının kurulmasında esas alınan ölçüt “İŞKOLU” dur .***
è Bir iş yerinin hangi iş koluna girdiğini saptayan “ çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı “ dır. Resmi gazete de yayımlanır.. 15 günlük süre hak düşürücü süredir. Mahkeme 2 ay içinde kararını verir.
è Ülkemizde kamu görevlilerine sendikalaşma hakkı ilk kez “ 1965 “ de verilmiştir.
è Konfederasyon kavramının unsurları şunlardır :
v Farklı iş kollarında faaliyet gösteren en az 5 sendikanın bir araya gelmesi.
v Tüzel kişi olması
v Kuruluş olması
è Sendikalar ve tolu iş sözleşmesi kanununa göre tek sendikal üst kuruluş “ konfederasyon” dur .
è İşveren sendikası kurucularında aranan koşullar ;
v 18 yaşını doldurmak
v İşveren ya da işveren vekili olmak
v Fiil ehliyetine sahip olmak
v TCK da belirtilen zimmet, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkumiyeti olmamak.
Not :sendikanın kurulacağı iş kolunda fiilen çalışıyor olmak , işverenlerde aranan bir özellik değildir.
è İşçi sendikalarının kurulabilmeleri için “ sendikanın kuruluşu isteğe bağlıdır. “ Kurulma için hazırlanan
tüzüğün ilin valiliğine verilmesi gerekir.
è Konfederasyonun tüzel kişilik kazanabilmesi için “ tüzük valiliğe verilmelidir .“
è Sendika ve konfederasyonların en üst zorunlu organı “ genel kuruldur .
è Sendikaların ve konfederasyonların olağan genel kurul toplantıları en geç “ 5 “ yılda bir yapılır.
v Genel kurul : tüzel kişiliğin kazanılmasından başlayarak 6 ay içinde yapılır
v Olağan genel kurul : 4 yılda bir toplanır.
v Olağanüstü genel kurul :60 gün içinde yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da genel kurul üye veya delegelerin 1/5 nin yazılı isteği üzerine toplanır.
v Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.
v Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğu olur.
v İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa 2. Toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır.
v 2. Toplantıya katılanların sayısı üye veya delege tamsayısının 1/3 ünden az olamaz.
è Genel kurulun başlıca görev ve yetkilerinden bazıları ;
v Organların seçimi
v Tüzük değişikliği
v Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası
v Birleşme veya katılma
v Bütçenin kabulü
v Şube açma, birleştirme veya kapatma
v Kuruluşun feshi
v Yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi….
Not : konfederasyon , sendika veya sendika şubesinin temsil edilmesi bunlar arasında yer
almaz.


è Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre sendikalarda yöneticilik sıfatını taşıyanlar “ yönetim kurulu “ üyeleridir.
è İşyeri sendika temsilcinin görevini sona erdiren sebeplerden bazıları ;
v Tüzükte belirtilen sürenin geçmesi
v Sendikanın yetkisini kaybetmesi
v Temsilcinin sendika üyeliğinin sona ermesi
v Sendikanın temsilciyi görevden alması
v Temsilcinin kendi isteğiyle görevden ayrılması
v Temsilcinin başka bir iş yerine geçmesi
Not : işverenin işyeri sendika temsilcisini görevden alması bunlar arasında yer almaz .
è Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre işçi sendikasına üye olabilmek için “ 15 yaşını” doldurmuş olmak gerekir. Kurucu olmak için “ 18 yaşını” doldurmuş olmak gerekir.
è Yalnıza “ genel müdür “ işveren vekili kabul edilir ve işveren sendikasına üye olabilir.
è Sendika üyelik başvurularının kabulü ya da reddi için belirlenen süre “30gündür. “
è Sendika üyelerinin sahip olduğu haklar ;
v Delege seçme
v Genel kurula katılma
v Toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanma
v Genel kurulca tespit edilen tazminatları alma
v Sendikanın faaliyet ve yönetimine katılmak
Not : üyelik aidatı ödeme bunlar arasında yer almaz. Miktarını genel kurul belirler.
è Sendika üyeliğinin devam ettiği durumlar ; “ yönetim- denetleme –disiplin kuralları
è Sendika üyesi işçinin gaipliğine karar verilmesi , “ sendika üyeliğinin kendiliğinde sona ermesi sonucunu doğurur.
è Sendika üyeliğini kendiliğinden sona erdiren hallerden bazıları;***
v İşçi niteliğinin kaybedilmesi
v İşveren veya işveren vekili niteliğinin kaybedilmesi
v İşçilerin işkolunu değiştirmesi
v Kişinin ölümüne ya da gaipliğine karar verilmesi
v Tüzel kişiliğin feshi ya da infisahı
v Toptan ödeme alarak işten ayrılması
è İşçinin sendika üyeliğinden çıkarılması kararını vermeye yetkili sendika organı “ genel kuruldur .”
è İşçilerin mesleki ilerlemesinde sendikalı-sendikasız işçi ayrımı yapan işverene “ sendikacılık tazminatı “ cezası öngörülmüştür.
è Sendika ve konfederasyonlara getirilen amaca yönelik yasaklar şunlardır ;
v Tüzüklerinde  belirlenen amaçlar dışında  faaliyette bulunamazlar.
v Siyasi partilerin adı, amblem, rumuz ve işaretlerini kullanamazlar.
è Sendikaların sosyal faaliyetlerinden bazıları şunlardır;
v Üyelerine yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurmak
v Üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak
v Grev ve lokavt sırasında üyelerine yardım etmek
v İlgili kurullara temsilci göndermek.
v Üyeler için kooperatifler kurulmasına yardım etmek
v Kurs ve konferanslar tertiplemek
Not : “çalışma hayatından doğan uyuşmazlıklarda işçiyi temsilen dava açmak” bunlar arasında
yer almaz.


è Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre sendika ve konfederasyonlar ticari faaliyette bulunamazlar. Bu hükmün istisnası “ sanayi ve ticaret kurumlarına yatırım yapabiliriler” dir
 
 
è Sendika ve konfederasyonların gelirleri şunlardır ;
v Üyelik aidatı
v Dayanışma aidatı
v Malvarlığı gelirleri
v Bağışlar
v Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilen gelirler. Not : “destek aidatı” diye bir gelirleri yoktur
è Sendika ve konfederasyonların yurtdışı kişi ve kuruluşlardan yardım ve bağış alabilmeleri için “ çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına “ bildirimde bulunması gerekir.
è Sendikaların iç denetim yetkisi “ genel kurula “ aittir.
è Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri en geç “ 2 yılda bir “ yeminli
mali müşavirlerce yapılır.
è Sendika ve konfederasyonlar “ genel kurulun “ kararı ile feshedilebilirler.
è Sendika ve konfederasyonun mahkeme kararı ile kapatılması durumunda tasfiye sonucunda mal varlığı “
türkiye iş kurumuna “ devredilir.
è Sendikaların uygulama da en sık karşılaşan isteğe bağlı olarak oluşturdukları organlar ;***
v Başkanlar kurulu
v Onur kurulu
v Temsilciler kurulu
v Araştırma kurulu
v Eğitim kurulu
è Sendika ve konfederasyonların kendiliğinden sona erme halleri şunlardır ;***
v Amacın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmenin olanaksız hale gelmesi
v İlk genel kurul toplantısının zamanında yapılamaması
v Zorunlu organların oluşturulamaması
v Borç ödemede acze düşmüş olması
v Yönetim kurulunun kurulamaz hale gelmesi
v Olağan genel kurulun iki defa üst üste yapılamaması
Not : “ sendikaların borçlarını ödemeyecek derece de yoksullaşması “ bunlar arasında yer
almaz.
Not :” anayasa da belirtilen cumhuriyetin nitelikleri ve demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunması “ bunlar arasında yer almaz.
 
 
*** İŞARETİ olan yerler çıkmış sorulardır…
 
NOT : İZİNSİZ OLARAK başka grup ve sayfalarda paylaşılması YASAKTIR. EMEĞE SAYGI …
 
İYİ ÇALIŞMALAR J KOLAY GELSİN J
 
İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Genel Muhasebe 8. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Denizabi 1 3,292 11.10.2019, Saat:17:30
Son Yorum: aofnette
  İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 4. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Çukurova 0 2,298 20.09.2018, Saat:18:31
Son Yorum: Çukurova
  İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Çukurova 0 2,332 20.09.2018, Saat:18:30
Son Yorum: Çukurova
  İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Çukurova 0 2,238 20.09.2018, Saat:18:29
Son Yorum: Çukurova
  İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Çukurova 0 2,234 20.09.2018, Saat:18:26
Son Yorum: Çukurova

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi