Forum Gündemi:

Editör
#1
Lojistiğe giriş değerlendirme soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi lojistik süreci içerisinde yer almaz? 
a) Taşımacılık 
b) Depolama 
c) Elleçleme 
d) Satış 
e) Paketleme 

2. Aşağıdakilerden hangisi askerî lojistiğin faaliyet alanlarından biri değildir? 
a) Personelin taşınması 
b) Malzeme temini 
c) Araçların bakım ve onarımı 
d) Sağlık hizmetleri desteği 
e) Malzemelerin depolanması 

3. II. Dünya Savaşı öncesi dönemde askerî lojistikle ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Demiryollarının gelişimi karayolunun önemini azaltmıştır. 
b) En yaygın olarak karayolu kullanılırdı. 
c) Demiryolu, askerî malzemenin uzun mesafelere taşınabilmesine imkân vermiştir. 
d) İç su yolları ile yapılan nakliyat karayoluna göre daha ucuzdur. 
e) İç su yolları ile yapılan nakliyat karayoluna göre daha hızlıdır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi askerî lojistiğin faaliyet alanlarından biri değildir? 
a) Kalelerin güçlendirilmesi 
b) Sefer güzergâhının belirlenmesi 
c) Köprülerin onarılması 
d) Cephanenin taşınması 
e) Askerin sağlığının korunması 

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Lojistik uygulamalar ilk olarak askeriyede kullanılmıştır. 
b) Lojistik uygulamalar ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra kullanılmıştır. 
c) Lojistiğin gelişmesinde askerî uygulamaların rolü büyüktür. 
d) Lojistik, işletme uygulamalarına ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra girmiştir. 
e) II. Dünya Savaşı, modern anlamda lojistik uygulamalarının yapılmasına yardımcı olmuştur. 

6. 1950-1970 dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Bu dönemde lojistik fonksiyonları bir bütün olarak ele alınmıştır . 
b) Lojistikle ilgili ilk eserler bu dönemde yazılmıştır. 
c) Envanter bulundurmak normal işletme faaliyeti olarak görülmektedir. 
d) Daha sofistike lojistik uygulamalarına ihtiyaç duyulmuştur. 
e) Bu dönemde askerî lojistiğin ilkeleri, işletme lojistiğine entegre edilmeye başlanmıştır. 7. 1950-1970 döneminin ekonomik yapısı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Ekonomide arz fazlası yaşanmaktadır. 
b) Firmaların üzerindeki maliyet baskısı artmıştır. 
c) Ekonomide durgunluk dönemi yaşanmıştır. 
d) Ürün çeşitliliği artmıştır. 
e) İşletmelerin kârlılığı artmıştır. 

8. Ürünlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi lojistik maliyetlerin belirlenmesinde belirleyici olamaz? 
a) Ürünün değeri 
b) Ürünün menşei 
c) Ürünün dayanıklılığı 
d) Paketleme seçenekleri 
e) Özel depolama gereksinimleri 

9. 1970’li yıllarda lojistikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Lojistik yarı olgunlaşma döneminde idi. 
b) Lojistiğin temel prensipleri belirginleşmiştir. 
c) Özel ve devlet sektöründe lojistik uzmanlarına olan talep artmıştır. 
d) Bilişim sistemlerinden ileri derecede faydalanılmıştır. 
e) Analitik taşımacılık modelleri hakkında çalışmalar yapılmıştır. 

10. Aşağıdakilerden hangisinin lojistiğin önem kazanmasında etkili olduğu söylenemez? 
a) Hammadde kaynaklarının azalması 
b) Enerji maliyetlerinin artması 
c) Uluslararası ticaretin artması 
d) Bilişim sistemlerinin gelişmesi 
e) Ürün çeşitliliğinin artması 

1. “İşletmenin üretim için ihtiyaç duyduğu hammadde ve malzeme kaynaklarının tedarik edilmesi sürecine …. denir." 
Cümledeki boşluğuuygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Outbound lojistik 
b) Inbound lojistik 
c) Tedarik 
d) Satın alma 
e) Fiziksel dağıtım 

2. Aşağıdakilerden hangisi inbound lojistiğin önem kazanmasında etkili olamaz? 
a) Tedarik kaynaklarının çeşitlenmesi 
b) İşletmelere rekabet avantajı sağlaması 
c) Hammadde çeşitliliğinin artması 
d) Stok tutmanın maliyetli olması 
e) Satış hacimlerinin yükselmesi 

3. JIT ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 
a) 1990’lı yıllarda geliştirilmiştir. 
b) Envanter seviyesini düşürmeye odaklanır. 
c) Siparişlerin daha küçük hacimlerde alınmasını gerektirir. 
d) Sipariş alma sıklığının artmasına neden olur. 
e) Hassas bir lojistik sistemine ihtiyaç duyar. 

4. Ürünün üretim sürecinden tüketiciye ulaştırılması sürecine genel olarak ne ad verilir? 
a) Dolaylı dağıtım 
b) Doğrudan dağıtım 
c) Outbound lojistik 
d) Ulaştırma 
e) Teslimat 

5. Aşağıdakilerden hangisi outbound lojistiğin önem kazanmasında etkili olamaz? 
a) Ürün çeşitliliğinin artması 
b) Müşteri memnuniyetini yakından etkilemesi 
c) Müşterilerin geniş bir coğrafi bölgeye yayılmış olması 
d) JIT sisteminin uygulanması 
e) Ürünün ulaşılabilirliğini etkilemesi 

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Doğrudan dağıtım, her tür ürün için idealdir. 
b) Doğrudan dağıtımda hiçbir aracı kullanılmaz. 
c) Yüksek değerli ürünler için doğrudan dağıtım daha uygundur. 
d) İnternet, doğrudan dağıtımı kolaylaştırmaktadır. 
e) Doğrudan dağıtım sisteminin kurulumu daha maliyetlidir. 

7. Dolaylı dağıtım sistemiyle diğer dağıtım sistemleri karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Dolaylı dağıtımda aracılar kullanılır. 
b) Dolaylı dağıtım sisteminin kurulumu daha az maliyetlidir . 
c) Ürünler müşteriye daha uygun fiyatlarla gönderilebilir. 
d) Kanalın koordinasyonu daha zordur. 
e) Kanal üyeleri arasında anlaşmazlık olabilir. 

8. Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hammaddelerin veya üretilen ürünlerin, ihtiyaç duyulan bölgelere zamanında ulaştırılması işlemine ne denir? 
a) Fiziksel dağıtım 
b) Outbound lojistik 
c) Tedarik zinciri yönetimi 
d) Lojistik 
e) Taşımacılık 

9. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılığın kapsamına girmez? 
a) Araçların hareket planının hazırlanması 
b) Ürünlerin hasar görmeyecek şekilde saklanması 
c) Şoförlerin taşıma süreci hakkında bilgilendirilmesi 
d) Taşıma için gerekli evrakların hazırlanması 
e) Ürünlerin zamanında teslimatının sağlanması 

10. Ürünlerin taşıma modları arasında yahut ara veya nihai noktalarda gerçekleştirilen yükleme-boşaltma işlemlerine ne ad verilir? 
a) Forklift 
b) Depolama 
c) Operasyon yönetimi 
d) Elleçleme 
e) İstifleme 

1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde en yaygın kullanılan yük taşımacılık türüdür? 
a) Karayolu 
b) Suyolu 
c) Havayolu 
d) Demiryolu 
e) Hava ve Denizyolu 

2. Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşımacılığının avantajları arasında yer almaz? 
a) Kapıdan kapıya teslim 
b) Küçük yük hacimlerinden dolayı esneklik 
c) Değişik iklim koşullarına uyum 
d) Malların sevkiyata hazırlanmasında kolaylık 
e) Yatırım maliyetlerinin düşük olması 

3. Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık faaliyetinde bulunmak için gerekli yetki belgesi kim tarafından verilir? 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
b) Ulaştırma Bakanlığı 
c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
d) Karayolları Genel Müdürlüğü 
e) İçişleri Bakanlığı 

4. 2011 verilerine göre karayollarında taşınan uluslararası yüklerin yaklaşık oranı nedir? 
a) % 10 
b) % 7 
c) % 22 
d) % 35 
e) % 50 
5. Karayolu yük taşımacılığı aşağıdaki sektörlerden hangisinde daha çok önemlidir? 
a) İmalat Sektöründe 
b) Tarım/ormancılık Sektöründe 
c) Ticaret Sektöründe 
d) İnşaat Sektöründe
e) Hepsinde 
6. Türkiye-İtalya Ro-Ro hattı ne zaman kurulmuştur? 
a) 1993 
b) 1980 
c) 2004 
d) 2006 
e) 1990 

7. Yükün tamamının göndericinin adresinden alınıp alıcının adresine teslim edilmesi ……. olarak tanımlanmaktadır? 
a) parsiyel yük 
b) kargo yükü 
c) tam kamyon yük 
d) teslim yerine göre yük 
e) uluslararası yük 

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uluslararası karayolu eşya taşımacılığındaki ana güzergâhlarındandır? 
a) Kapıkule Sınır Kapısı’nda yapılan taşımacılık 
b) Sarp Sınır Kapısı’ndan yapılan taşımacılık 
c) Çeşme-Trieste Ro-Ro taşımacılığı 
d) Gürbulak Sınır Kapısı’ndan yapılan taşımacılık 
e) İpsala Sınır Kapısı’ndan yapılan taşımacılık 

9. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde karayolu yük taşımacılığında karşılaşılan sorunlardan biri değildir? 
a) Trafik kazaları 
b) Çevre kirliliği 
c) Araç sayısının yetersiz oluşu 
d) Yükleme ihlalleri 
e) Firmaların aile şirketi statüsünde olmaları 

10. Uluslararası taşımacılıkta kullanılan taşıtlar aşağıdaki sınıflardan hangisine dâhildir? 
a) A sınıfı 
b) D sınıfı 
c) F sınıfı 
d) G sınıfı 
e) H sınıfı 


1. Navlun, yük sahibi tarafından armatöre aşağıdakilerden hangi durum için ödenen bir bedeldir? 
a) Yükün gemiye yüklenmesi için 
b) Yükün gemiden boşaltılması için 
c) Yükün gemide kaydırılması için 
d) Yükün gemi ile taşınması için 
e) Yükün teslimi için 
2. Aşağıdakilerden hangisi ticari geminin unsurlarından değildir? 
a) Denizde kazanç amacı gütme 
b) Deniz yolu ile menfaat sağlama amacıyla tahsis 
c) Deniz yolu ile menfaat sağlamak üzere fiilen kullanma 
d) Yük ve yolcu taşımak 
e) Kamu hizmetinin ifasına tahsis edilmiş olmak 

3. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne ad verilir? 
a) Sür astarya 
b) Dispeç 
c) Kan çello 
d) Astarya 
e) Varan gemi 

4. Aşağıdakilerden hangisi konşimentonun tanımına dâhil değildir? 
a) Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge 
b) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taşınmak üzere teslim alındığına ilişkin belge 
c) Yükün varma limanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine ilişkin taahhüdü içeren belge 
d) Yükü teslim eden bir belge 
e) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge 

5. Hazırlık mektubu (notice of readiness) bir geminin aşağıdaki seçeneklerden hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir? 
a) Limana demirlemeye 
b) Yükleme ve boşaltmaya 
c) Limana yanaşmaya 
d) Limandan hareket etmeye 
e) Geminin tersaneye girmeye hazır olması 

6. Konteyner taşımacılığı birçok kolaylıklar getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 
a) Limanlarda kalkış süreleri azalmıştır. 
b) Taşıma maliyetleri azalmıştır. 
c) Yüklerin çalınma riski azalmıştır. 
d) Bütün yüklerin konteynerle taşınması sağlanmıştır. 
e) Yüklerin kombine taşımacılığı imkânını sağlamıştır. 

7. Yükleme sınırı belgesi (International load line certificate)‘nin geçerlilik süresi ne kadardır? 
a) 1 yıl 
b) Seferlik 
c) 6 aylık 
d) 3 yıl ve yıllık denetime tabi 
e) 4 yıl ve yıllık denetime tabi 

8. Zaman çizelgesi (time sheet) aşağıdakilerden hangisinin hesaplanması için yapılır? 
a) Yük hesabı 
b) Yükleme / boşaltma süresi hesabı 
c) Navlun hesabı 
d) Liman masrafları hesabı 
e) Tersane masrafı hesabı 
9. Aşağıdakilerden hangisi deniz taşımacılığı tarafı değildir? 
a) Taşıyan 
b) Taşıtan 
c) Yükleten 
d) Alıcı/gönderilen 
e) Stevedor 

10. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve fribord yükseklikleri ile ilgili uluslar arası kuralları içerir? 
a) MARPOL 73/78 
b) SOLAS 74 
c) LOADLINE 66 
d) TONNAGE 69 
e) STCW 78 

1. Aşağıdakilerden hangisi demir yolu taşımacılığının avantajlarından birisi değildir? 
a) Çevreye duyarlı bir taşımacılık olması 
b) Birim taşıma maliyeti tüm taşıma türlerinden daha düşüktür. 
c) Tarifeli bir hizmet sunulmaktadır. 
d) Değişkenler son derece azdır. 
e) Çevre ve iklim koşullarından en az etkilenen taşıma türüdür. 

2. Aşağıdakilerden hangisi Demiryolu taşımacılığının dezavantajlarından birisi değildir? 
a) Her türlü eşyanın taşınmasına olanak verir. 
b) Vibrasyon yüksek olduğundan kırılacak eşya taşınmaz. 
c) Kapıdan kapıya taşıma olanağı yoktur. 
d) Esneklik son derece azdır. 
e) Birim başına maliyet deniz taşımacılığından yüksektir. 

3. Hangi tür vagonlarda sıvı ve dökme türde yükler taşınabilmektedir? 
a) Kapalı vagonlar 
b) Sarnıç tipi vagonlar 
c) Yüksek duvarlı vagonlar 
d) Ağır yük vagonları 
e) Tahıl vagonları 

4. Aşağıdakilerden hangisi demir yolu maliyet kalemleri arasında yer almaz? 
a) Bekleme ücreti 
b) Taşıma ücreti 
c) Hat işgal ücreti 
d) Refakat ücreti 
e) Etiketleme ücreti 

5. Bekleme ücreti ne üzerinden alınmaktadır? 
a) Özet beyan 
b) Kap sayısı 
c) Ağırlık 
d) Gün 
e) Paket sayısı 
6. Çok sayıda küçük ve orta ölçekli terminallerde eşyaların konsolide edilmesi ve karşılıklı olarak eşya transferinin yapılmasına yönelik işletim modelidir. Söz konusu sistemde çok sayıda toplama merkezinden ana aktarma merkezine ya da ana terminale eşyalar taşınarak gidecekleri noktalara göre birleştirilmekte ya da ayrıştırılmaktadır. Süre tabanlı oluşturulan tren seferleri her bir noktadan bir başka noktaya yapılacak taşıma sayısını azaltarak, maliyet ve zaman açısından avantajlar yaratmaktadır. 
Yukarıda bahsedilen işletim modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Terminal Bazlı Sefer İşletim Modeli 
b) Doğrusal Uğraklı Sefer İşletim Modeli 
c) Besleme Sefer İşletim Modeli 
d) Mekik Sefer İşletim Modeli 
e) Doğrudan Sefer İşletim Modeli 

7. Sıvı ve kimyasal maddelerin taşınmasına en uygun vagon tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sarnıçlı yük vagonları 
b) Platform tipi yük vagonları 
c) Kapalı yük vagonları 
d) Ağır yük vagonları 
e) Yüksek kenarlı yün vagonları 

8. İş makineleri, reaktör, trafo, beton bloklar ile büyük çaptaki boruların taşınması için en uygun vagon tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sarnıçlı yük vagonları 
b) Platform tipi yük vagonları 
c) Kapalı yük vagonları 
d) Ağır yük vagonları 
e) Yüksek kenarlı yün vagonları 

9. Eşyanın kabının açılması, yeniden ambalajlanması, numune alınması vb. işlemler neticesinde alınan bir ücrete ne ad verilir? 
a) Depolama ücreti 
b) Hammaliye ücreti 
c) Manipülasyon ücreti 
d) Tartım ve kantar ücreti 
e) Refakat ücreti 

10. Belirli bir noktadan başlamak suretiyle belirli bir noktaya kadar taşınacak yüklerin bir tren katarı oluşturacak miktarda olması halinde uygulanan bir işletim yöntemine ne ad verilir? 
a) Tek vagon taşımacılığı 
b) Ana hat tren taşımacılığı 
c) Intermodal tren taşımacılığı 
d) Çok modlu tren taşımacılığı 
e) Blok tren taşımacılığı 


1. Aşağıdakilerden hangisi özel kargo sınıfına dâhil edilemez? 
a) Dökme (bulk) kargolar 
b) Bozulabilir gıda maddeleri 
c) Diplomatik kargolar 
d) Islak kargolar 
e) ULD Kargolar 

2. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu yük taşımacılığının üstün taraflarından biridir? 
a) Büyük miktarlardaki eşyanın naklinde en uygun ulaşım türüdür. 
b) Kapıdan kapıya teslim 
c) Diğer taşımacılık türlerine oranla sigorta primleri daha düşüktür. 
d) Kargoların elleçleme ve yüklenmesinde prosedür fazladır. 
e) Havaalanlarının sayısı azdır. 

3. Uçuş ekibi personeline yeterlilik belgesi verilmesi ve bu belgelerin belirli süreler içinde yenilenmesi kim tarafından yapılmaktadır? 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
b) Ulaştırma Bakanlığı 
c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
d) Kara Yolları Genel Müdürlüğü 
e) İçişleri Bakanlığı 

4. Özel bir hizmet veya depolama gerektirmeyen, tehlikeli madde, bozulabilir gıda veya canlı hayvan sınıfına girmeyen kuru ve temiz kargoya ne denir? 
a) ULD 
b) Bulk Kargo 
c) Igloo 
d) Genel Kargo 
e) Ünite 

5. Hava yolu firmalarına yıllar öncesinden verilen ve onların havalimanlarına günlük, aylık gibi belirli periyotlarda yapacağı sefer hakkı olan ve sonradan artırılamayan nedir? 
a) Peron Numarası 
b) Apron 
c) Hava Aracı 
d) Yük Miktarı 
e) SLOT 

6. Tehlikeli maddelerin taşımacılığında kullanılması gereken belge hangisidir? 
a) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
b) Tehlikesi Madde Taşıma Belgesi 
c) Tehlikeli Madde Tanımlaması Belgesi 
d) Güvenlik Belgesi 
e) Yük Taşıma İzin Belgesi 7. Özellikle uzun mesafeli yolcu taşımacılığında hangi taşımacılık modu rakipsiz ve en hızlı olan yöntemdir? 
a) Kara yolu 
b) Su yolu 
c) Hava yolu 
d) Deniz yolu 
e) Demir yolu 

8. 14.10.1983 tarihinde kabul edilen hangi belge ile özel sektörün de hava yolu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiş ve hava yolu taşımacılığı sektörü, özellikle 1980’lerin ikinci yarısından itibaren belirgin bir gelişme içine girmiştir? 
a) Şikago Konvansiyonu 
b) Ulaştırma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
c) SHGM Yeniden Yapılanması Hakkında Kanun 
d) Sivil Havacılık Kanunu 
e) Ortak Havacılık Otoriteleri Anlaşması 

9. Her türlü hava aracının Türk Hava Sahasını kullanması kimin 
iznine tabidir? 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
b) Ulaştırma Bakanlığı 
c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
d) Kara Yolları Genel Müdürlüğü 
e) İçişleri Bakanlığı 

10. Kokpit ekibinde hangileri bulunmaz? 
I. Kaptan Pilot 
II. Pilot 
III. Teknisyen 
IV. Kabin Amiri 
V. Kabin Memuru 


1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nehir taşımalarını güçleştiren nedenlerden birisidir? 
a) Rekabetin giderek artması 
b) Nehirlerin çok uzun olması 
c) Nehirlerin hemen hepsinde, havuz, derinlik artırma, kanal düzeltme işlemlerine gerek duyulması 
d) Taşınacak yeterli yük olmaması 
e) Kara yolu (Kamyon) taşımacılığının daha ekonomik olması 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki nehirlerin durumuyla yakından ilgilidir? 
a) Tüm nehirler sınır aşan sular statüsündedir. 
b) Büyük tonajlı gemilerin geçişine uygundur. 
c) Nehirlerde herhangi bir kirlilik olayı yaşanmamaktadır. 
d) Derinlik ve mevsimler arasında akan su miktarında büyük değişimler gözlenmektedir. 
e) Tüm büyük nehirler kanallarla birbirine bağlanmış durumdadır. 


3. Aşağıdakilerden hangisi nehir taşımacılığının önemli faydalarından birisidir? 
a) En hızlı taşıma yöntemidir. 
b) Tüm nehirlerde uygulanabilir. 
c) Açık deniz gemileriyle yapılır. 
d) Sebze meyve taşıması gibi bozulabilecek ürün taşımalarına uygundur. 
e) Kara yolu, demir yolu ve hava yolu taşımacılığına nazaran daha ekonomiktir. 

4. Aşağıdakilerden hangisi ürün özelliklerine göre ayrıştırdığımızda günümüzde kullanılan boru hattı tiplerinden değildir? 
a) Doğal gaz boru hatları 
b) Bio yakıt boru Hatları 
c) Ham petrol boru hatları 
d) Su boru hatları 
e) Kargo taşımacılığı boru hatları 

5. Boru hattı taşımacılığı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) İlk yatırım maliyeti yüksektir. 
b) Esnek bir taşıma yöntemidir. 
c) Kesintisiz ve kitlesel taşıma yapılabilir. 
d) Taşınan malzemeler atmosferik etkilerden korunur. 
e) Tüm taşıma yöntemlerine göre birim taşıma maliyeti en düşük olan yöntemdir. 

6. Aşağıdaki hatlardan hangisi ülkemizdeki ham petrol taşıma hatlarındandır? 
a) Mavi Akım Hattı 
b) Bakü-Tiflis- Ceyhan Hattı 
c) Şah Deniz Hattı 
d) Ceyhan Kırıkkale Hattı 
e) Türkiye Yunanistan Hattı 

7. Avrupa pazarına en fazla doğal gaz veren üretici ülke hangisidir? 
a) Suudi Arabistan 
b) Cezayir 
c) Türkiye 
d) Libya 
e) Rusya 

8. Aşağıdakilerden hangisi ABD ve Avrupa ülkelerinde nehir taşımacılığının çok kullanılmasının sebeplerinden değildir? 
a) Yeterince tren ve kamyon bulunmaması 
b) Nehirlerinin taşımaya müsait olması 
c) Nehir taşımalarının daha ekonomik olması 
d) Nehirlerin kanallarla bir birlerine ve diğer lojistik hatlara entegre olması 
e) Çevreci bir taşıma yöntemi olması 

9. Aşağıdakilerden hangisi alternatif taşıma yöntemlerinden değildir? 
a) Nehir ve iç su yolu taşımacılığı 
b) Boru hattı taşımacılığı 
c) Tüp içi taşımacılık 
d) Yürüyen bant sistemleri 
e) Hava yolu taşımacılığı 

10. Aşağıdakilerden hangisi Bakü- Tiflis- Ceyhan boru hattının getirilerinden (faydalarından) değildir? 
a) Türkiye’nin istikrarlı bir petrol kaynağına kavuşmasını sağlamıştır. 
b) Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerini artırmıştır. 
c) Türkiye’nin komşuları nezdinde prestij kaybetmesine sebep olmuştur. 
d) Türkiye’nin taşınmasına aracılık ettiği petrolden gelir elde etmesini sağlamıştır. 
e) Diğer bazı enerji hatlarının da Türkiye’den geçirilmesi için iyi bir örnek oluşturmuştur. 


1. Taşımacılık türleri en düşük maliyetli olandan en yüksek maliyetli olana göre sıralandığında hangisi doğru olur? 
a) Deniz yolu – demir yolu – boru hattı – kara yolu – hava yolu 
b) Boru hattı – deniz yolu – demir yolu – kara yolu – hava yolu 
c) Demir yolu – boru hattı – deniz yolu – kara yolu – hava yolu 
d) Deniz yolu – boru hattı – demir yolu – kara yolu – hava yolu 
e) Boru hattı – demir yolu – deniz yolu – kara yolu – hava yolu 

2. Taşımacılık türleri en güvenilir olandan en az güvenilir olana göre sıralandığında hangisi doğru olur? 
a) Boru hattı – kara yolu – demir yolu – deniz yolu – hava yolu 
b) Boru hattı – kara yolu – deniz yolu – demir yolu – hava yolu 
c) Boru hattı – kara yolu – hava yolu – deniz yolu – demir yolu 
d) Kara yolu – boru hattı – hava yolu – deniz yolu – demir yolu 
e) Kara yolu – boru hattı – deniz yolu – demir yolu – hava yolu 

3. Taşımacılık türleri zarar görebilirlik riski en az olandan en çok olana göre sıralandığında hangisi doğru olur? 
a) Boru hattı – hava yolu – deniz yolu – kara yolu – demir yolu 
b) Boru hattı – hava yolu – deniz yolu – demir yolu – kara yolu 
c) Hava yolu – boru hattı – deniz yolu – kara yolu – demir yolu 
d) Deniz yolu – boru hattı – hava yolu – kara yolu – demir yolu 
e) Boru hattı – deniz yolu – hava yolu – kara yolu – demir yolu 

4. Aşağıdakilerden hangisi uygun taşıma türünün seçiminde dikkate alınmaz? 
a) Ürünün dayanıklılığı 
b) Ürünün menşei 
c) Ürünün hacmi 
d) Ürünün değeri 
e) Müşteri tercihleri 
5. Kara yolu araçlarının römorklarının ve kasalarının demir yolu vagonları ile taşınmasına ne ad verilir? 
a) RO-LA 
b) RO-RO 
c) TOFC 
d) COFC 
e) TEU 

6. Konteynerlerin tren vagonları üzerinde taşınmasına ne ad verilir? 
a) RO-LA 
b) RO-RO 
c) TOFC 
d) COFC 
e) TEU 

7. Kara yolu taşıma araçlarının yükleriyle beraber gemilere yüklenerek istenen yere ulaştırılmasına ne ad verilir? 
a) RO-LA 
b) RO-RO 
c) TOFC 
d) COFC 
e) TEU 

8. İntermodal taşımacılıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Farklı taşımacılık türlerinin avantajlarını birleştirebilir. 
b) Çevre üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 
c) Trafik yoğunluğunun azalmasına yardımcı olur. 
d) Gürültü kirliliğinin azalmasına yardımcı olur. 
e) Taşıma hızını yükseltir. 

9. Konteynerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Değişik türde konteynerler mevcuttur 
b) En yaygın kullanılan konteyner boyutları 20 ve 40 feet’tir. 
c) Konteynerlerin karayollarında kullanılması 2000’li yılları bulmuştur 
d) Tehlikeli ürünlerin taşınmasında tank konteynerden faydalanılır 
e) Konteyner boyutları dünyanın her yerinde standarttır 

10. Aşağıdakilerden hangisi konteynerlerin sağladığı avantajlardan biri değildir? 
a) İnsan gücüyle rahatça elleçlenebilmesi 
b) İntermodal taşımacılığı mümkün kılması 
c) Yükü tek bir parçada birleştirmesi 
d) Dokümantasyon işlemlerini kolaylaştırması 
e) Çalınma riskini azaltması 


1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin lojistik potansiyelinin iyi oluğunu gösteren bir gerekçe olamaz? 
a) İthal ikameci politikalar uygulanması 
b) Boğazlara sahip olması 
c) Kıtaları bağlayan bir kavşak noktasında olması 
d) Enerji koridoru üzerinde olması 
e) Denizcilik açısından avantajlı bir konumda olması 

2. Türk lojistik sektörü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Lojistik sektörü istihdam payı artmaktadır. 
b) Lojistik sektörü GSYİH payı artmaktadır. 
c) Lojistik faaliyetlerinin ancak % 30’u hizmet sağlayıcılar tarafından yapılmaktadır. 
d) Sektörün GSYİH içindeki payı dünya ortalamasının altındadır. 
e) Sektörün GSYİH içindeki payı istihdam payından fazladır. 

3. Türk lojistik sektörü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Cumhuriyet döneminde kara yollarına pek önem verilmemiştir. 
b) 1950 sonrası demir yollarına yapılan yatırımlar azalmıştır. 
c) Türkiye AB’ye kıyasla en genç araç filosuna sahiptir. 
d) Kara yolunun ulaştırma sektörü içindeki payı yüksektir. 
e) Yük taşımacılığında modlar arası bir denge söz konusudur. 

4. Türk demir yolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a) Uluslararası taşımacılıkta payı yüksektir. 
b) İnşaat malzemeleri, yakıt ve cevherler en çok taşınan kalemlerdir. 
c) Demir yollarının multimodal bağlantıları yeterli düzeydedir. 
d) Türkiye’deki illerin en az %50’sinden demir yolu geçmektedir. 
e) Kişi başına demir yolu uzunluğu AB ortalamasına çok yakındır. 

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk lojistik sektörü için doğrudur? 
a) Dış ticarette en çok tercih edilen yöntem deniz yoludur. 
b) Son yıllarda liman sayısı çok hızlı bir şekilde artmaktadır. 
c) Türkiye, ticaret filo büyüklüğü bakımından ilk 3 sırada yer almaktadır. 
d) Limanların demir yolu ve kara yolu bağlantıları yeterlidir. 
e) Türkiye’de Ro-Ro taşımacılığı yoktur. 

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dâhil olduğu bir boru hattı değildir? 
a) Doğu Anadolu doğal gaz iletim hattı 
b) Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı 
c) Lübnan-İran boru hattı 
d) Mavi takım boru hattı 
e) Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı 

7. Türkiye’de taşıma türlerinin kullanımı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? 
a) Dış ticaretin %40’ı kara yolu ile yapılmaktadır. 
b) Dış ticarette deniz yolu ağırlıklı bir taşıma mevcuttur. 
c) Demir yolunun taşımacılıktaki payı kara yoluna yakındır. 
d) Değer bazında deniz yolu taşımacılığı kara yolundan daha azdır. 
e) Değer bazında demir yolu taşımacılığı kara yolu seviyesine yakındır. 

8. Hangisi Türkiye’de mevcut bir lojistik projesi değildir? 
a) TRACECA 
b) BALO 
c) Viking Treni 
d) Marmaray 
e) Yenice 

9. LPI ölçütleri ve sırası bakımından Türkiye için hangisi söylenemez? 
a) İlk 30 ülke arasındadır. 
b) Kendi gelir grubundaki ülkeler arasından ilk üçtedir. 
c) Gümrük alt ölçütü sıralamada en geride olduğu alandır. 
d) Lojistik performansı önceki döneme göre azalmıştır. 
e) Millî gelir dikkate alındığında lojistik performansı yüksektir. 

10. Türk lojistik sektörü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) İhracatta sektörün toplam hizmet sektöründeki payı azalmaktadır. 
b) İthalatta sektörün toplam hizmet sektöründeki payı AB ve dünya ortalamasının üzerindedir. 
c) İhracat ve İthalatta deniz yolu taşımacılığı en çok kullanılan taşımacılık türüdür. 
d) Taşımacılıkta en kötü durumda olan mod demir yollarıdır. 
e) Kendi gelir seviyesindeki ülkelere kıyasla sektörün yarattığı katma değer açısından ön sıradadır. 

1. Aşağıdakilerden hangisi depolama süreçlerinin sağladığı faydalardan değildir? 
a) Nakliye maliyetlerini düşürmek 
b) Üretimde kesintilere imkân sağlaması 
c) Müşteri memnuniyetine olan etkisi 
d) Arz ve talebi dengelemedeki oynadığı rol 
e) Pazardaki dalgalanmaların önüne geçmesi 

2. Aşağıdakilerden hangisi depo ve depolama kavramları için yanlış bir ifadedir? 
a) Ürünleri uygun koşullarda saklamasına olanak tanır. 
b) Ürünlerin korunduğu yerlerdir. 
c) Müşterilere ulaştırılacak ürünler buralarda tutulur. 
d) Depolarda ürünlere hiçbir işlem yapılmaz. 
e) Kullanılan ekipmanlar özeldir. 

3. Aşağıdakilerden hangisi depolama aşamalarından kabul sürecinde yapılan bir işlemdir? 
a) Depoya kamyon tarafından gelen ürünlerin konveyör bantlar yardımı ile depoya indirilmesi 
b) Gelen ürünlerin forklif ile raflara taşınması 
c) Raflardaki ürünlerin sevkiyat için alınması 
d) Sevk edilecek ürünlerin birleştirimesi 
e) Taşıma bantları ile ürünlerin sevk kamyonlarına yüklenmesi 

4. Aşağıdakilerden hangisi depolarda kullanılan ekipman ve gereçler için doğru değildir? 
a) Ürünün özelliklerine göre seçilmeleri gerekir. 
b) Ürünlerin kullanım sürelerini artırıcı etkiye sahiptirler. 
c) Ürünlere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilirler. 
d) Ürünlerin depo içinde takibini sağlarlar. 
e) Depo verimliliğini olumlu yönde etkilerler. 

5. Aşağıdakilerden hangisi depolarda kullanılan bilişim ekipmanlarının sağladığı yararlardan değildir? 
a) Ürünün nereden geldiği hakkında bilgileri sunar. 
b) Ürüne ait depolama bilgilerini verir. 
c) Ürün sevk noktasına ait teknik bilgilere ulaşılabilir 
d) Depoya giriş, rafta kalma gibi tarih bilgileri edinilebilir. 
e) İşlem sürelerini kısaltır. 

6. Aşağıdakilerden hangisi müşteriye teslim etmeye hazır bir ürünün tamamlanma derecesine göre depolanması gereken depo türüdür? 
a) Hammadde deposu 
b) Yarı mamul deposu 
c) Nihai ürün deposu 
d) Tedarikçi deposu 
e) Kapalı depo 

7. Müşteriye teslim için hazır olan bir LCD televizyon aşağıdaki depo türlerinden hangisinde depolanmalıdır? 
a) Kamu depoları 
b) Kapalı depolar 
c) Yarı mamul depoları 
d) Açık hava depoları 
e) Dağıtım Depoları 

8. İşletmecisi ve kullanıcısı aynı işletme olan ve depoya alınan eşyanın kendisi sorumlu olan özel antrepo tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) A tipi 
b) B tipi 
c) C tipi 
d) D tipi 
e) E tipi 

9. Aşağıdaki faktörlerden hangisi depo kuruluş yerini belirleyen çevresel faktörler içinde yer almaz? 
a) Ekonomik yapı 
b) Pazara Yakınlık 
c) Ulaşım Yollarına Yakınlık 
d) Altyapı Durumu 
e) Politik Faktörler 

10. Aşağıdakilerden hangisi depolarda kullanılan ileri teknolojilerin faydalarından değildir? 
a) İş gücü maliyetlerini azaltması 
b) Yatırım maliyetlerini azaltması 
c) İşlem sürelerini kısaltması 
d) Kişisel hataların önüne geçmesi 
e) Bilgiye kolay erişebilirliği sağlaması 
1. Aşağıdakilerden hangisi paket tasarımında önemli etkenlerden biri değildir? 
a) Ürünün cinsi 
b) Taşıma kolaylığı 
c) Paketlenebilirlik 
d) Maliyet 
e) Kalite belgesinin varlığı 

2. Aşağıdakilerden hangisi paketlemenin amaçları arasında yer almaz? 
a) Taşıma kolaylığı sağlamak 
b) Depo kapasitesini azaltmak 
c) Maliyetleri azaltmak 
d) Müşteri bağlılığı yaratmak 
e) Çevreye olan zararlı etkiyi azaltmak 

3. Aşağıdakilerden hangisi elleçleme faaliyetlerinden birisi değildir? 
a) Sınıflandırma 
b) Sevkiyat 
c) Sipariş ayıklama 
d) Paketleme 
e) Aktarma 

4. Aşağıdaki araçlardan hangisi otomatik elleçleme araçlarından biridir? 
a) Çekme tipi vagonlar 
b) Palet taşıyıcı 
c) Atlıkarınca 
d) El vagonu 
e) Vinç 

5. Aşağıdakilerden hangisi doğru paketlemenin faydalarından biri değildir? 
a) Ürünü/malzemeyi korur. 
b) Kırılmayı önler. 
c) Ürünü ağırlaştırır. 
d) Bozulmayı önler. 
e) Pazarlama gücünü etkiler. 

6. Aşağıdakilerden hangisi paketlemenin depo alanı üzerindeki etkisini gösterir? 
a) Ürün korumasını artırır. 
b) Ürünü tanıtıcı bilgiler sunar. 
c) Elleçleme maliyetini azaltır. 
d) Kübik alan kullanımını artırır. 
e) Standardizasyonu artırır. 

7. Aşağıdakilerden hangisi karusel taşıma sisteminin özelliklerinden biridir? 
a) Büyük miktarda yükler için uygundur. 
b) Manuel taşıma sistemidir. 
c) Her büyüklükteki depo alanı için uygundur. 
d) Mini yükler takip yolunu izleyerek taşınır. 
e) Otomatik depolama ve geri çekme sistemleri gibi işler. 

8. Aşağıdakilerden hangisi OD/GS’nin performansını değerlendirme kriterlerinden biri değildir? 
a) Depo kapasitesi 
b) Malzeme miktarı 
c) Tüketilen enerji miktarı 
d) Kullanılan zamanın yüzdeliği 
e) Güvenilirlik 

9. Başlıca uygulaması yer seviyesindeki paketlenmiş yüklerin dağıtımı ve hareketi olan araç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Palet yük aracı 
b) Çatal yük aracı 
c) Birim yük aracı 
d) OD/GS 
e) Vagon 

10. Aşağıdakilerden hangisi elleçlemenin getirdiği dezavantajlardan biridir? 
a) Elleçleme için gerekli araçlar bir kez seçildikten sonra yeniliklere karşı esnekliğiniz azalır. 
b) Bakım maliyeti azalır. 
c) Depo kullanım alanı daralır. 
d) Daha büyük depo alanına ihtiyaç duyulur. 
e) Malzemelerin hasar oranı artar. 


1. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük İdaresine Beyanda bulunma şekillerinden biri değildir? 
a) Yazılı beyan 
b) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyan 
c) Geçici beyan 
d) Sözlü beyan 
e) Eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade 
ettiği herhangi bir tasarruf yolu ile beyan
 
Tarım ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları ……………… yer almaktadır. 
2. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) I Sayılı Liste 
b) II Sayılı Listede 
c) III Sayılı Listede 
d) IV Sayılı Listede 
e) V Sayılı Listede 

3. Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün yapıldığı gümrük hattı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kırmızı hat 
b) Sarı hat 
c) Yeşil hat 
d) Mavi hat 
e) Turuncu hat 

4. Uluslararası ticarete konu olan bütün mal ve eşyaya uygulanan vergileri belirleyen listelere ne ad verilir? 
a) Gümrük pozisyonu
b) Gümrük vergisi 
c)Gümrük 
d) Gümrük giriş tarife cetveli 
e) Gümrük rejimi 


Eşyanın Gümrük Gözetimine alınması amacı ile gerçekleştirilen ve gümrüklü sahaya eşya getirildiğinin Gümrük İdaresine bildirimini sağlayan işlem…………………..dır. 
5. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) Gümrük Beyanı 
b) Eşyanın Gümrüğe Sunumu 
c) Özet Beyan Verilmesi 
d) Geçici Depolama Yerine Eşyanın Boşaltılması 
e) Mali Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

6. Aşağıdakilerden hangisi “Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması” başlığı altında yer alan işlemler arasında sayılamaz? 
a) Eşyanın Bir Serbest Bölgeye Alınması 
b) Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Yeniden İhracı 
c) Eşyanın İmhası 
d) Eşyanın Gümrüğe Terk Edilmesi 
e) Eşyanın Sigortalanması 

7. Eşyanın Gümrük Kıymeti aşağıdakilerin hangisinden oluşur? 
a) Maliyet ve sigorta 
b) Maliyet ve taşıma masrafı 
c) Maliyet 
d) Maliyet, sigorta ve taşıma masrafı 
e) Maliyet, taşıma ve katma değer vergisi 

8. Aşağıdakilerden hangisi “Gümrük statüsü” deyiminin karşılığıdır? 
a) Dahilde İşleme Kapsamında bulunan eşyayı 
b) Gümrük vergileri ödenmemiş eşyayı 
c) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilmiş eşyayı 
d) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu 
e) Eşyanın Gümrük Vergilerinden istisna olup olmadığını 

9. Eşyanın gümrüğe gelmesinden önce verilmesi gereken “özet beyan” …………………tarafından verilmek durumundadır. 
a) İhracatçı 
b) İthalatçı 
c) Gümrük Müşaviri 
d) Taşıyıcı 
e) Sigorta Acentesi 

10. Aşağıdakilerden hangisi taşıma sigortaları arasında sayılamaz? 
a) Kıymet Nakliyat Sigortaları 
b) Emtia Nakliyat Sigortaları 
c) Tekne Sigortaları 
d) Depolama Sorumluluk Sigortaları 
e) Nakliyecinin Sorumluluk Sigortaları 


1. Tersine lojistikte ürün, hizmet ve bilgi akışının yönü için ne söylenebilir? 
a) Perakendeciden müşteriye 
b) Tedarikçiden üreticiye 
c) Müşteriden üreticiye 
d) Üreticiden dağıtıcıya 
e) Üreticiden müşteriye 

2. Aşağıdakilerden hangisi firmaların tersine lojistik uygulama sebelerinden biri değildir? 
a) Çalışan memnuniyeti 
b) Yasalar 
c) Ekonomik malzeme temini 
d) Pazarlama stratejisi 
e) Rekabet 

3. Aşağıdaki maliyet kalemlerinden hangisinde maliyet tersine lojistikte ileri lojistiğe göre daha düşüktür? 
a) Nakliye 
b) Elde bulundurma 
c) Toplama 
d) Sınıflandırma 
e) Eskime
 
4. Müşteriden gelen taşıma paletinin üretici tarafından temizlenerek tekrar kullanılması hangi geri kazanım işlemidir? 
a) Yeniden üretim 
b) Geri dönüşüm 
c) Yeniden kullanma 
d) Tamir 
e) Ürün yamyamlaştırma 

5. Ürünün fiziksel ve/veya kimyasal değişime uğradığı geri kazanım işlemi hangisidir? 
a) Yeniden üretim 
b) Geri dönüşüm 
c) Yeniden kullanma 
d) Tamir 
e) Ürün yamyamlaştırma 
 6. Otomobildeki mevcut motorun yeni bir motor ile değiştirilmesi hangi geri kazanım işlemine örnek olarak verilebilir? 
a) Yeniden üretim 
b) Geri dönüşüm 
c) Yeniden kullanma 
d) Ürün yenileştirme 
e) Ürün yamyamlaştırma 

7. Ürünün tamamen parçalarına ayrılarak incelendiği geri kazanım işlemi hangisidir? 
a) Yeniden üretim 
b) Geri dönüşüm 
c) Yeniden kullanma 
d) Tamir 
e) Ürün yamyamlaştırma 

8. Genelikle firmaların yetkili servislerinde yapılan geri kazanım işlemi hangisidir? 
a) Yeniden üretim 
b) Geri dönüşüm 
c) Yeniden kullanma 
d) Tamir 
e) Ürün yamyamlaştırma 

9. Bir bilgisayardan dvd sürücüsünün, başka bir bilgisayarda kullanılmak üzere alınması işlemi hangi geri kazanım işlemine örnek olarak verilebilir? 
a) Yeniden üretim 
b) Geri dönüşüm 
c) Yeniden kullanma 
d) Tamir 
e) Ürün yamyamlaştırma 

10. Aşağıdaki geri kazanım için özendirici faktörlerden hangisi ekonomik özendiricilerdendir? 
a) Yasalar 
b) Çevre bilinci konusunda insanların ilgisini çekmek 
c) Yardımseverlik konusunda insanların ilgisini çekmek 
d) Depozito 
e) Kiralama 


1. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım sisteminin çevresel etkisini azaltacak stratejilerden biri değildir? 
a) Rota ve yol planlaması 
b) IT Bilgi Teknolojisi Sistemi geliştirmek 
c) Sabit zamanlı teslim tarihleri 
d) Durak yerlerinin artırılması 
e) İntermodal taşımacılık çözümleri seçimi 2. Aşağıdakilerden hangisi afetin meydana gelmesiyle birlikte yürütülecek lojistik faaliyetlerden biri değildir? 
a) Mevcut ekip, donanım ve malların sevkiyatı 
b) Satın alma 
c) Yükleme, toplanma ve ilgili noktaya ulaştırmada nakliye yönetimi 
d) Alanda yerel depoların kurulması ve yönetimi 
e) Perakende mağazalarına hammadde dağıtımı 

3. Aşağıdakilerden hangisi afet lojistiği yönetim sürecinin zorlukları arasında yer almaz? 
a) Afet istatistiklerine ulaşma zorluğu 
b) Tedarik ve dağıtımın zamanlamasında yaşanılan güçlükler 
c) Afet bölgesine yapılacak araç tahsisi planlaması 
d) Kaynak yönetimi 
e) Yardım talebi bilgisine ulaşma konusundaki güçlükler 

I)Hastalar 
II) İlaç fabrikaları 
III) Eczaneler 
IV) Ecza depoları 
V) İlaç hammadde sağlayıcılar 
4. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde sağlık sektöründe tedarik zinciri akışı doğru olarak verilmiştir? 
a) I-II-III-IV-V 
b) II-III-IV-V-I 
c) V-II-IV-III-I 
d) III-IV-II-I-V 
e) IV-II-III-V-I 

5. Aşağıdakilerden hangi boru hattı projesi Türkiye’den geçmemektedir? 
a) Bakü-Tiflis-Ceyhan 
b) Trans Alaska Boru Hattı 
c) NABUCCO 
d) Trans Adriyatik DGBH Projesi 
e) ARAP DGBH Projesi 

6. Aşağıdakilerden hangisi bir organ nakli sırasında lojistik faaliyet olarak tanımlanabilir? 
a) Organ donörlerinin bulunması 
b) Organ ve dokuların uygunluğunun tespiti 
c) Nakil için gerekli izinlerin alınması 
d) Organların uygun kaplarda nakil yapılacak merkeze götürülmesi 
e) Sağlık Bakanlığı’na ihtiyaç talebi yapılması 

7. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sunan işletmelerin tipik özelliklerindendir? 
a) Ürün/hizmet stoklanabilir. 
b) Sermaye yoğun bir üretim süreci vardır. 
c) Otomasyon kullanımı yaygındır. 
d) Kalite standartları oluşturulabilir. 
e) Müşterilerle etkileşim yüksektir. 

8. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya örnek değildir? 
a) Petrol rafinerisi 
b) Lokanta 
c) GSM operatörü 
d) Benzin istasyonu 
e) Berber 

9. Aşağıdakilerden hangisi kentesel lojistik unsurlarından yük akışına örnek değildir? 
a) Yurt dışına düzenlenen turlar 
b) Hammadde ve yarı mamullerin fabrikalara taşınması 
c) Şehir içinde posta ve paket dağıtımı 
d) Şehir içindeki katı atıkların toplanması 
e) Mağazalara ürünlerin taşınması 

10. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerin çevresel etkilerine örnek değildir? 
a) İklim değişimi 
b) Ozon tabakasının incelmesi 
c) Gürültü kirliliği 
d) İnsan ömrünün uzaması 
e) Hava kalitesinde azalmaCevap Anahtarı için aşağıdan indirebilirsiniz.Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Ata Aöf Lojistiğe Giriş Çıkmış Sorular Editör 0 3,273 14.10.2016, Saat:00:04
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi