Forum Gündemi:

Yusuf Polat
#1
Yönetim ve organizasyon
Yönetim ile ilgili çeşitlikavramlar yer almaktadır. Ancak birçok kavram olmasına rağmen, en çok kullanılan tanım, başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyettir.
Düzen amacı: Örgütte çalışanların, örgütte istenen sonuçlaraulaşılması için gerekli davranışları göstermeleridir.
Kültürel amaçlar: Her örgütün kendine göre bir kültürü bulunur. Bukültür örgüt çalışanlarına uygun olmalı ve onları temsil etmelidir.
Analitik beceri, örgütte bulunanve mevcut durumu doğru bir şekilde değerlendirme sonucunda karar vermedir. Teknik beceri, yöneticinin çalışanlarını yönlendirmesi dışında başka işler yapabilme kabiliyetidir. Beşeri beceri ise, yöneticinin çalışanlara eşit davranarak, çalışanların birbirleriyle uyumlu ve barışçıl çalışmalarını örgütsel amaçları benimsemelerini sağlamaktır. Kavramsal beşeri ise, yöneticinin örgütte olan biten her şeyi bilmesi, örgütün tamamını görebilme yeteneğidir.
YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
Amaç Özelliği: Örgütün hayatını sürdürebilmesi için bir amacıolmalıdır.
İşbölümü: Örgütte amaç belirlendikten sonra, bu amacıgerçekleştirmek için örgüt çalışanları arasında seçimler yapılır.
Yaratıcılık: Yönetim çalışanları yöneltme faaliyetini içerir. Bufaaliyeti gerçekleştiren, yönetici çalışanlarını motive etmelidir. Bu sayede çalışanların yaratıcılıkları ortaya çıkacak ve işte başarılı, verimli olacaklardır.
Hiyerarşi Özelliği: Yönetimde, yöneten amaçları yerine getirecekkişileri yönlendiren ve yönetilenler, amaçları gerçekleştirmek için çalışanlar vardır. Yöneten, yönetilenlerin üstündedir. Başka bir deyişle, yönetimde as-üst ilişkisi, hiyerarşisi bulunur.
Demokratik Özellik: Yönetimde, önemli olan özellik araç gereçolmadan da çalışanlar aracılığıyla amacı gerçekleştirebilmektir. Ancak amaç gerçekleştirilirken, karar almada, uygulamada, kontrolde de çalışanları sürece katmayı gerektirir. Yönetimde birlikte çalışma sağlanması önemlidir.
Grup Özelliği: Yönetim iki veya daha fazla kişinin faaliyetleriniiçerir. Bu yüzden yönetim bir grup faaliyetidir.
İletişim Özelliği: Örgütte yöneticinin hem çalışanlarıyla hem üstyönetimle, hem çalışanların çalışanlarla, iletişiminin olması gereklidir. İletişimin olduğu yönetimde, tüm örgüt çalışanları birbirlerini tanır, sorunları daha iyi çözer ve örgüte bağlılıkları fazla olur.
Örgütlenmenin on üç temel ilkesivardır.
İş Bölümü ve Uzmanlaşma İlkesi: Örgüt yapısı oluşturulurken, örgütamaçlarını gerçekleştirecek ölçütlere göre bölümlendirmeler yapılmalı ve bu bölümlendirmelere göre uzman ve deneyimli personeller alınmalıdır.
İstisna İlkesi: Örgütte günlük ve sık sık yapılan faaliyetlerin altyönetim tarafından yapılmasını savunan ilkedir
Amaç Birliği İlkesi:Her örgütün açıkça belirlenmiş bir amacı bulunmaktadır.
Kumanda Birliğiİlkesi: Bu ilke örgütte çalışan personelin sadece bir üstten emir almasıgerektiğini öngörür
Hiyerarşik Yapıİlkesi: Örgütte yetki ve sorumluklar yukarıdan aşağıya doğrudur.
Yetki ve SorumluluğunDenkliği İlkesi: Örgütte personele verilen yetkilerle sorumlulukları denkolmalıdır.
Yetki Devri İlkesi:Örgütte çoğu zaman karar veren, araştırma, plan ve program yapan üst yönetimdir. Ancak üst yönetimdekiler yetkilerini astlarla paylaştığında, astlar onlara verilen görevi daha iyi yerine getirebilecek ve kendilerini daha iyi hissetmelerine sebep olacaktır.
Denge İlkesi:Örgütte bölümler arasındaki yetkiler, görevlere göre dağıtılmalıdır. Örneğin, bir ustabaşının yetki ve sorumluluğu, bölüm yöneticisiyle eşit olmamalıdır. Herkesin işine göre sorumluluğu ve yetkisi az ya da fazla olmalıdır.
Açıklama İlkesi:Örgütte personelin görev, sorumluluk ve yetkileri açık ve net olarak yazılı bir şekilde belirtilmelidir.
Basitlik veAnlaşılırlık İlkesi: Örgüt kurulurken örgüt yapısı basit ve anlaşılırolmalıdır.
Esneklik İlkesi:İşletme iç ve dış çevrelerin etkisinde kalmakta ve bu etkiler işletmeyi değişime zorlamaktadır. Bu değişimlere karşılık verebilmek ve değişimlere ayak uydurabilmesi için işletmelerin dinamik bir yapıya sahip olması gerekir.
Süreklilik İlkesi:Örgütte değişimlere ayak uydurabilmek için dinamik bir yapının yanı sıra personelin değişimi takip edebilecek, geleceği görebilecek şekilde yetişmelerinin sağlanması, örgütün sürekliliğinin devam ettirir.
Yönetim Alanı İlkesi:Örgütte bir yöneticiye bağlı ast sayısıdır. Bu sayı belirlenirken yöneticinin deneyimi, bilgisi, yeteneği ve yapılan işin özelliği yönetim alanını belirler.
YÖNELTME
Örgütte Takım RuhununGerçekleştirilmesi: Yöneticilerin örgütte ki önemli sorumluluklarından biride, personelin isteklerini, amaçlarını ve arzularını dikkate almalıdır. Böylece çalışan personel işlerinde daha verimli olacak ve başarı sağlayacaktır.
Personeli İyiTanımak: Yönetici personelini bedensel, ruhsal ve diğer yetenekleriyönünden tanımalıdır
Görev SorumluluğuGelişmeyen Kişileri Örgütten Uzaklaştırmak: Örgütte görevlerini yerinegetirmeyen ve sorumluluk üstlenmeyen personelin diğer personelleri olumsuz etkilememesi için işletmeden uzaklaştırılması gerekir
Personel ile İşletmeArasındaki İlişkileri Yakından Tanımak: Örgütte bulunan yöneticilerastlarını çok iyi tanımalı, örgütün çıkarlarını savunmalı ve astlarını savunmalı, tarafsız olmalıdır.
Personel ile İşletmeArasındaki İlişkileri Yakından Tanımak: Örgütte bulunan yöneticilerastlarını çok iyi tanımalı, örgütün çıkarlarını savunmalı ve astlarını savunmalı, tarafsız olmalıdır.
Personeli DevamlıDenetim Altında Bulundurulmalıdır: Yönetici, personelin emirlerine uyupuymadığını kontrol etmelidir
Yöneltmede DanışmalıBir Sistem Kurulması: Yöneticilerin örgütte ki her konuda yeterli bilgisiolmayabilir. Bu yüzden yöneticilere yardım etmesi ve gerekli bilgiyi sağlaması için yardımcıları bulunur
Yönetici Ayrıntıİçinde Boğulmamaya Dikkat Etmelidir: Yöneticiler genellikle uzun dönemfaaliyetlerle ilgilenir. Ancak örgütte ufak ayrıntılarla uğraşırsa zaman ve emek kaybı yaşanabilir.
İyi Bir Ödüllendirmeve Cezalandırma Sistemi Kurulmalıdır: Örgütte başarı ve örnek davranışlarödüllendirilmeli, eğer örgütün kurallarına uyulmuyorsa ve sorumluluklar yerine getirilmiyorsa da cezalandırılma kullanılmalıdır.
DENETLEME
Yaygın olan üç denetim yöntemi vardır:
1-)Piyasa denetimi
2-)Bürokratik denetim, örgütsel yetkiyi vurgulamaktadır vekurallara ve yönetmeliklere dayanmaktadır.
3-)Klan denetimi, çalışan davranışlarını ılımlı bir seviyedetutmak için paylaşılan değer ve idealleri kullanmaktadır.
Alt Düzey Yöneticiler,Bu düzeyde bulunan yöneticiler, günlük faaliyetlerin yürütülmesinden ve başarılmasından sorumludurlar
Orta düzeyyöneticiler, üst yönetim tarafından belirlenen amaçlara ulaşmak içingerekli olan program ve faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu olarak işletmenin işlevsel yönetimi ile ilgili faaliyetlerle uğraşırlar
Üst düzeyyöneticiler, ceo, genel müdür vs
Yöneticinin üç rolü vardır.1-)kişilerarası 2-)bilgisağlayıcı 3-)karar verici
Yönetimin ikincitemel işlevi örgülemedir.
Editör
#2
eline sağlık.

volkan.altinoz
#3
DEVAMI GELECEK Mİ?


Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi