Forum Gündemi:

Arda Polat
#1
www.facebook.com/nrmendr            instagram:ysufplt

arkadaşlar kitaptan derlemeye çalıştığım kadarını sizinle paylaşıyorum.Gerçekten aöf kitapları çok uzun ama emin olunki bu notlara çalışırsanız 70+ garantidir.iyi çalışmalar

Yerleşik iktisat:klasik, neoklasik ve yeni klasik iktisat okullarınıngenel adıdır.
Kurumcu iktisat:iktisadi sistemlerin ve süreçlerin temelini bireylerindeğil kurumların oluşturduğunu savunur.Bireyden önce kurum incelenmelidir der.
Kurum:meşruiyet sınırlarını belirleyen yaptırım gücüyle destekleneninanç ve kurallardır. (hukuk,ahlak,din)
İşlem maliyeti:bir mal veya hizmetin üretim maliyet kalemleri içindeyer almayan maliyetidir.
Formel kurum:devletin yaptırım gücüyle desteklenir.(hukuk,anayasa)
Enformel kurum:devletin yaptırımına ihtiyaç yoktur.(örf,ahlak,din)
Bu iki maliyetin birbirini desteklemesi işlem maliyetini düşürür.
 
Eski kurumcu iktisat:veblen ve commonsun görüşlerine dayalı olarakgeliştirilen ve neoklasik iktisadi analizin, iktisadi olayları anlamak için yetersiz oldugunu, bireyi anlamak için kurumları anlamanın gerektiğini savunan ekoldür.
Yeni kurumcu iktisat:öncülüğünü Nobel ödülü kazanan coose, williamson,ve North gibi iktisatcıların yaptıgı yerleşik iktisadın analiz mantığını küçük değişiklikler yaparak kurumsal yapıları açıklayan ekoldür.
Neokurumcu iktisat:eski kurumcuların yaklaşımlarını iktisadınkonularına uyarlayan ekoldür.eskiler, yerleşik iktisadın fayda ve kar maksimizasyonuna dayalı analiz mantığının terk edilmesini savunurken, yeniler neoklasik yaklaşımın bazı varsayımlarının kullanılması gerektiğini savunurlar.
 
Yerleşik iktisat özellikle ingilterede çıkmıştır.çünkü sanayi devrimineilk bu ülke şahit olmuştur.kurumcu iktisadın ana vatanı ise amerikadır.
Eklektisizm:değişik düşünce,ekol,sistem veya düşünürlerin en iyi veyaen doğru olduğu varsayılan düşüncelerin ait olduğu bütünlükten soyutlanarak bir araya getirilmesidir.
Pragmatizm:bilginin pratik değeri üzerinde duran, düşünceler arasındaseçim yapılabilmesinde kullanılabilecek tek ölçütün söz konusu düşünce tarzlarının pratik sonuçları ve sağlayacakları fayda oldugunu ileri süren yaklaşım.
Veblen:bireysel motivasyon alışkanlık, gelenek ve kurumlar tarafındanoluşturulmasını ve bir sosyal bağlamda ortaya çıkmasını göz ardı ettiği için hazcı rasyonellik yaklaşımını eleştirmektedir.
‘aylak sınıfın teorisi’ en önemli kitaplarındandır.
Veblen, Amerikan toplumunu eleştiren en iyi düşünürdür.Amerikantoplumunu hilekar ve baskıcı olarak görür.Veblene göre 3 içgüdüsel eylem vardır.
1-)ustalık:pratik çare, yol ve araçlarla teknolojik üstünlük kurma gibieğilimleri ifade eder.
2-)ebeveynlik:karşılıksız, gelecek kuşakların iyiliğini düşünmektir.
3-)aylak merak:elde edildikten sonra sağlayacağı faydaya bakmaksızın,çok somut ödüller beklemeden insanların bilgiye sahip olma eğilimleridir.
Veblene göre yağmacılık,yıkıcılık,açgözlülük ‘satılabilirlik’ ile ifadeedilir.
Bunların tam tersi ise ‘kullanışlılık’ ile ifade edilir.
Veblene göre teknoloji toplumu ileri, kurumları geriye götürür.
Veblene göre değişimin iki temel unsuru teknoloji ve kurumdur.
 
Sosyal evrimcilik:Canlıların evrimi ile toplumsal gelişim süreçleriarasında paralellik kurarak, toplumsal gelişim sürecini açıklar.
Determinizm:evrendeki her olay ve olgunun nedensellik zinciriçerçevesinde meydana geldiğini ileri süren görüş.veblen sosyal bilimi darwin öncesi ve sonrası diye ikiye ayırır.
Veblen evrim nosyonunu, teolojik olmayan, etnosentrik olmayan diyeayırmıştır.
 
COMMONS
Commonsa göre sosyal hayatın anlaşılmasında bilim adamlarının vedüşünürlerin gözlemleri önemli yer tutar.
Savaş çevrimi terimini bulan ilk kişidir.
Klasik ve hazcı iktisatcılar teorilerini insan-doğa üzerine kurarkenkurumcular insan-insan üzerine kurar.
Toplu eylem:bireysel eylem üzerinde denetleyici, serbestleştiricigenişletici etkide bulunan karar ve süreçlerdir.
 
Tarihci okul:
Tarihciler zaman ve mekandan bağımsız bir iktisadi açıklamanın olamayacığınıifade eder.
En önemli öncüsü ‘gustav schmoler’dir.
Tarihci okula göre toplumsal kurallar benzer olmalıdır.
Çağdaş kurumcu iktisat literatüründe evliliğe taraf olanlar yenikurumcu,  olmayanlar neokurumcu olarakadlandırılır.

İşlem kavramını temel birim olarak ileri süren commons’dur.


Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi