Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Özel ve teknik bir bilgi ve uzmanlık gerektiren hizmetlerin merkezi idare dışında örgütlenen kamu tüzel kişilerine gördürülmesine ne ad verilir?
A) Yetki ayrılığı
B) Yetki genişliği
C) Hizmet yönünden yerinden yönetim
D) Merkezden yönetim
E) İdarenin bütünlüğü

2.Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu olan kamu idarelerden biridir?
A) Sosyal Güvenlik Kurumu
B) Belediyeler
C) Üniversiteler
D) Kamu iktisadi teşebbüsleri
E) Karayolları Genel Müdürlüğü

3.Bir idari makamın yetkilerini kullanması gerektiği amaç dışında başka bir amaçla kullanmasına ne ad verilir?
A) Negatif kanuna aykırılık
B) Amacın imkânsız olması
C) Pozitif kanuna aykırılık
D) Yetki saptırması
E) Yetki gaspı

4.Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin bir özel hukuk kişisinden belli bir miktar para ödünç alması konusunda yaptığı sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görevlendirme sözleşmeleri
B) İmtiyaz sözleşmeleri
C) İşletme devri sözleşmeleri
D) Kamu istikraz sözleşmeleri
E) İltizam sözleşmeleri

5.Bir kamu hizmetinin o hizmetten sorumlu kamu idaresinin kurduğu bir kamu tüzel kişisi tarafından işletilmesi usulüne ne ad verilir?
A) Kamu kurumu usulü
B) Emanet usulü
C) Müşterek emanet usulü
D) Vekâlet usulü
E) İltizam usulü

6.Adli kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Cumhuriyet savcıları adli kolluk personeli hakkında doğrudan soruşturma yapabilir.
B) Adli kolluk faaliyetleri ceza hukukuna tabidir.
C)Adli kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.
D)Adli kolluk sadece devlet adına icra edilebilen münhasıran devlete ait bir faaliyettir.
E)Adli kolluk hem düzenleyici hem de bireysel işlemler yapabilir.

7.İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde ve belediye sınırları içinde olmakla birlikte polis teşkilatı kurulmamış yerlerde görevli genel idari kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahalle ve çarşı bekçileri
B) Özel güvenlik personeli
C) Jandarma
D) Polis
E) Muhtarlar

8.İmtiyaz sözleşmesi yapılmasından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması gerekir?
A) Hizmetin bağlı olduğu yerel yönetim
B) Başbakanlık
C) Danıştay
D) Hizmetin tabi olduğu ilgili bakanlık
E) Maliye Bakanlığı

9.Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni kavramının geleneksel unsurlarından biridir?
A)Bireylerin kendilerine karşı korunması
B) İnsan onuru
C) Genel ahlak
D) Kamusal estetik
E) Kamu huzuru

10.İdare bir taşınmazı satın alma usulü ile elde edemezse taşınmazın bedelinin tespiti ve bu bedelin ödenmesi üzerine kendisi adına tescili için aşağıdakilerden hangisine başvurur?
A) İdare mahkemesine
B) Asliye hukuk mahkemesine
C) Danıştay’a
D) Tahkim komisyonuna
E) Uzlaştırma komisyonuna

11.Memurlara verilebilecek disiplin cezaları en ağırdan en hafife aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
A)Devlet memurluğundan çıkarma, Aylıktan kesme, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Kınama, Uyarma
B)Devlet memurluğundan çıkarma, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Aylıktan kesme, Kınama, Uyarma
C)Devlet memurluğundan çıkarma, Aylıktan kesme, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Uyarma, Kınama
D)Devlet memurluğundan çıkarma, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Aylıktan kesme, Uyarma, Kınama
E)Kademe ilerlemesinin durdurulması, Devlet memurluğundan çıkarma, Aylıktan kesme, Uyarma, Kınama

12.Kamu tüzel kişilerine ait kamu yararına tahsis edilmemiş mallara ne ad verilir?
A) Kamusal mallar
B) Kamuya yararlı mallar
C) Kamu malları
D) Özel mallar
E) Tahsisi kaldırılmış mallar

13.Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere kamu yararının gerekli kıldığı hallerde el konulmasına ilişkin mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstimlak
B) Kamulaştırma
C) İstimval
D) Kamulaştırmasız el atma
E) Devletleştirme

14.Doğal nitelikleri veya örf ve adet veya tahsis suretlerine göre kamunun doğrudan kullanmasına veya yararlanmasına açık olan mallara ne ad verilir?
A) Kara kamu malları
B) Doğal kamu malları
C) Taşınmaz kamu malları
D) Hizmet malları
E) Orta malları

15.İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için zarara uğrayan kişinin dava açmadan önce idareye başvurarak uğradığı zararın karşılanmasını istemesi zorunluluğuna ne ad verilir?
A) Tahkim
B) İdari işlem
C) Ön karar kuralı
D) İdari merci kuralı
E) Uzlaşma

16.Aşağıdakilerden hangisi zarar şartına ilişkin olarak kusur sorumluluğunda aranmazken kusursuz sorumlulukta aranan ilave şartlardan biridir?
A) Zarar anormal olmalıdır.
B)Zarar hukuken korunan bir menfaate yönelik olmalıdır.
C) Zarar parayla ölçülebilir nitelikte olmalıdır.
D) Zarar gerçekleşmiş olmalıdır.
E) Zarar kesin olmalıdır.

17.Aşağıdaki hallerden hangisinde idarenin hem kusurlu hem de kusursuz sorumluluğu tamamen ortadan kalkar?
A)Üçüncü kişinin kusurlu davranışı
B) Beklenmeyen hal
C) Mücbir sebep
D) Kamu görevlisinin kusuru
E) Zarar görenin belli oranda kusuru

18.Bir yıl süren köprü inşaatı nedeniyle trafiğe kapatılan cadde üzerinde bulunan lokantanın sahibi müşteri kaybından dolayı uğradığı zararın tazmini için açacağı davada hangi hukuki esasa dayanabilir?
A) Kişisel kusur
B) Mesleki risk
C)Hizmetin hiç işlememesi nedeniyle kusur sorumluluğu
D)Tehlikeli yöntemler nedeniyle risk sorumluluğu
E)Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk

19.İdarenin idari işlemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdahalenin önlenmesi davası
B) İptal davası
C) Tespit davası
D) Tam yargı davası
E) Edim davası

20.Gazetecinin fotoğraf makinesinin polis tarafından elinden alınıp kırılması halinde idarenin sorumluluğu hangi hukuki esasa dayanmaktadır?
A)Hizmetin kötü işlemesi nedeniyle kusur sorumluluğu
B) Mesleki riskten doğan sorumluluk
C)Hizmetin hiç işlememesi nedeniyle kusur sorumluluğu
D)Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından doğan sorumluluk
E)Hizmetin geç işlemesi nedeniyle kusur sorumluluğu

C B D D A E C C E B B D E E C A C E D A

Cevapla


Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi