Forum Gündemi:

Editör
#1
(Son Düzenleme: 06.10.2016, Saat:01:06, Düzenleyen: Editör.) UNITE 1=HUKUK KAVRAMI

Toplum içerisinde bireylerin çıkar çatışmalarını uzlaştırmak, birbirleriyle olan

ilişkilerini ve davranışlarını düzenlemek ve böylece toplum düzenini sağlamak ve

sürdürmek amacıyla getirilmiş kurallara, toplumsal davranış kuralları (sosyal düzen

kuralları ya da toplumsal hayatı düzenleyen kurallar) denir.

Toplumsal yasamı düzenleyen kurllar:dın,ahlak,gorgu,örf,adet ve hukuk karallalrıdır.

Toplumsal davranış kuralları:Bıreyın çıkar catısmalarını uzlaştırmak bırbırlerıyle

ılıskılerını düzenlemek,toplumsal duzenı sağlayan ve sürdüren kurallardır.

SOSYAL HAYATI DUZENLEYEN KURALLAR

1: DIN KURALLARI=Bırey-tanrı ılıskısını ve bıreyler arası ılıskıyı düzenler.

2: AHLAK KURALLARI=bır toplumda değer yargılarına gore yapılması veya

yapımaması ınsan dav. Ilıskın kurallardır.Vıcdanı ve yıllara dayanan tecrübelerle

meydana gelmıstır.Bu kurallar ıkılı bır ayrıma tabii tutulmalıdır.(subjektıf ve objektıf)

NOT=Hukukun ıdealı adalet,ahlakın ıdealı ıyılıktır.

3: GÖRGU KURALLARI=Sosyal hayatta bırey cevresındekılere nasıl dav. Gerektıgını

gosterır.

Yaptırımı manevıdır.

4: ÖRF VE ADETLER=Toplumsal hayatı ve ınsan dav. Düzenler,toplumsal

alışkanlıklardan doğar,

Yaptırım gucu ağırdır(toplumdan soyutlanır,fızıkı müdahale),yılladır tekrarlanır ve

uyulması zorunlu ortak dav.kurallarıdır.2 unsuru vardır maddı veya sureklılık ve

manevı unsur,yazısızdır.

NOT=Hemen hemen örf-adet=hukuk

5: HUKUK KURALLARI=Kısılerın bırbırlerıyle ve toplumla ılıskılerını düzenleyen

dav.yaptırımına baglanmıs sosyal kurallardır.

Cok yonlu bır kavram,butun kuralları kapsar,yazılıdır,yaptırımı

ağırdır(ceza,hapıs,tazmınat..),devlet desteklıdır.

NOT=Butun kuralların ortak amacı=Kısının dav.ve toplum duzenı oluşturmak

HUKUK KURALLARI DIN KURALLARI

1:Kaynak:ınsan aklı 1:kaynak:ılahı emırler

2:ahıret ısını düzenlemez 2:düzenler

3:yaptırım maddı 3:yaptırım manevı

NOT=Hukuk ve ahlak kuralları bırbırlerıyle sıkıdır.ornegın;turk borçlar kanunu,turk

medenı kanunu ve turk ceza kanunu.

HUKUKUN AMAÇALARI

*Toplumsal duzenı ve barısı sağlar *adaletı sağlar

*hurrıyetı sağlar *toplumda esıtlıgı sağlar

pozitif hukuk=Yururluktekı butun hukuk kurallarıdır.(dogmatık hukuk)

mevzu hukuk=sadece yazılı kurallardır.

UNITE 2=HUKUK KURALLARININ YORUMLANMASI

POZITIF HUKUKUN KAYNAKLARI

Sözlük anlamı ile, bir şeyin ilk çıktığı yeri belirten ‘kaynak’ deyiminin hukuk alanında

sosyolojik kaynak, organik kaynak, şeklî (biçimsel) kaynak ve bilgi kaynakları gibi

çeşitleri söz konusudur.

*Yasama faaliyetini yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu anlamda bir organik

kaynaktır.

*Keza, tüzükler bakımından yaratıcı kaynak Bakanlar Kuruludur.

Yazılı Kaynaklar=devletin yetkili mercii ve organları tarafından oluşturulup yürürlüğe

konulmuş olan hukukî metinlerdir. Yazılı kaynaklar arasında hiyerarşik bir düzen,

diğer bir tabirle bir altlık-üstlük ilişkisi söz konusudur.

Mevzuat: Anayasadan sonra sırasıyla kanun (yasa), kanun gücünde olan diğer

kaynaklar, tüzükler ve yönetmelikler yer alır. Yetkili bir merci tarafından konulmuş

olan ve yürürlükte bulunan bu kaynakların tümünU uygulama.

AnayasaBig Grinevletin şeklini, yapısını ve yönetim biçimini, organlarını, bunların görevlerini

ve birbirleriyle ilişkilerini, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen kanundur.

**Kendisini bağlayan hiçbir hukukî kayıt olmaksızın yeni bir anayasa yapan iktidara

“aslî kurucu iktidar”, anayasayı öngörülen usul çerçevesinde değiştiren iktidara ise “tâli

(türev) kurucu iktidar” denir.

**Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer

kuruluş ve kişileri bağlayan temel kurallardır.

Kanun (yasa): ‘şeklî anlamda’ kanun terimi ise anayasa ile yetkili kılınmış yasama

organının, yine anayasada öngörülen usule uygun olarak kanun (yasa) adı altında kabul

edip yürürlüğe koyduğu yazılı metinleri belirtir. Örneğin Türk Medenî Kanunu, Kat

Mülkiyeti Kanunu gibi. Kanunların genel, soyut, objektif ve sürekli olmaları esastır.

**Türk hukukunda gerek maddî (içerik bakımından) ve gerekse şeklî (adı kanun olan)

bakımdan kanun yapma yetkisi TBMM’ye aittir.

**Anayasanın 87. maddesi ile kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisi sadece

TBMM’ye verilmiş bir yetki ve görevdir.

**Kanunlar kural olarak Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler.

Yürürlük için ileri bir tarih belirlenebilir. Eğer yürürlük tarihi belirlenmemişse, Resmi

Gazetede yayımını takiben 45 gün sonra yürürlüğe girerler.

Uluslararası andlaşmalar: Uluslararası andlaşma devletler arasında bir hukukî ilişki

doğurmak, mevcut bir ilişkiyi değiştirmek veya ortadan kaldırmak üzere, karşılıklı

irade beyanlarının uyuşmasıyla yapılan bir hukukî işlemdir.

**Uluslararası Andlaşmaların Onaylanması: Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı

devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmalar ve Türk kanunlarına

değişiklik getiren her türlü andlaşmalar TBMM’nin bir kanunla uygun bulması ile

geçerlilik kazanır.

**Onaylanmasına Gerek Olmayan Andlaşmalar: Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri

düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir

yüklenme getirmemek. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay

içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

**Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.

Kanun hükmünde kararnameler: Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilanlarının kapsamı

içerisinde kalmak kaydıyla, Anayasanın 15. maddesinde düzenlenen durumlar hariç her

türlü konu bu KHK’lar ile düzenlenebilirler. Bu kararnameler Resmi Gazetede

yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulurlar. TBMM kararnameyi kabul ya

da reddeder veya değiştirerek kabul edebilir. Bu kararnamelere karşı Anayasa

Mahkemesine başvurulamaz. Fakat TBMM’nin onayını müteakip başvuru yapılabilir.

Tüzük (Nizamname): Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi

yayımlanırlar. Tüzükler bir idari işlem (karar) niteliğindedir. Konusu kanunların

uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmektir. Usul bakımından Danıştay

tarafından incelenir.

Yönetmelik: Yönetmelikler de tüzükler gibi bir idari işlemdir. Dolayısıyla idari yargının

denetimine tabidirler. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda

belirtilir”.

Yazılı Olmayan Hukuk Kaynağı: Hukukun yazılı olmayan kaynağı örf ve âdet

hukukudur.Bir davranış şeklinin örf ve âdet olarak hukuk kaynağı kabul edilebilmesi

için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir; süreklilik, inanç (benimsenme), devlet

desteği.

**Ceza hukukumzda kanunilik ilkesi geçerli olduğundan, örf ve âdet burada geçerli

değildir.

YARDIMCI HUKUK KAYNAKLARI

Yardımcı kaynaklar bilimsel içtihatlar (öğreti, doktrin) ve yargısal içtihatlar olmak

üzere iki şekilde karşımıza çıkarlar. İçtihat, varılan sonucu (hükmü) ifade etmez. İçtihat

ile kastedilen, maddî olaya (hukukî meseleye) uygulanacak hukuk

kuralının/kurallarının yorumlanması biçimidir.

Bilimsel İçtihatlar: Alan uzmanlarının, bilim adamlarının ileri sürdükleri fikirler,

kanaatlerdir. İlmî İçtihatlar ya makaleler ya da sistematik eserler şeklinde

yayınlanmaktadır. Bunların hukukî bir bağlayıcılığı söz konusu değildir. Hâkimler bu

bilimsel görüşlere uymak zorunda değildir. Ancak istiyorlarsa, karışık bir hukuksal

sorunun çözümünde bilim adamlarının görüşlerinden yararlanabilirler.

Yargısal İçtihatlar: Mahkemelerin ve özellikle yüksek dereceli mahkemelerin, bir

sorunun çözümünde vermiş oldukları kararlardır. Bu kararlar benzeri sorunlar için de

emsal (örnek) teşkil ederler. Genelde kazaî (yargısal) kararlar hâkimleri bağlayıcı

değilse de Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay İçtihadı Birleştirme Kararlarına ilgili bütün

mahkemeler uymak zorundadır.

UNITE 3=HAK KAVRAMI

TÜMÜNÜ AŞAĞIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ


Ek Dosyalar
.pdf   hukukun temel kavramları ATA AÖF ÖZET .pdf (Dosya Boyutu: 401.27 KB / İndirme Sayısı: 56,223)

Hüseyin Hamrat
#2
Indirme basarisiz diyor ayrica hukukun temel kavramlari kitabinda 3.uniteden itibaren sorumlu olundugu belirtilmektedir.
Editör
#3
(30.10.2016, Saat:14:20)Hüseyin Hamrat Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Indirme basarisiz diyor ayrica hukukun temel kavramlari kitabinda 3.uniteden itibaren sorumlu olundugu belirtilmektedir.


İndirmede bir problem yok hocam sistem çalışmakta belirtilen sorumlu üniteyi arkadaşlara dikkatte alırsa uygun olur.İlginize teşekkür ederiz

B.yonca
#4
ındıremıyorum ya lutfen yardım
Editör
#5
(28.11.2016, Saat:15:14)B.yonca Adlı Kullanıcıdan Alıntı: ındıremıyorum ya lutfen yardımMerhabalar not indirilmiyor site üzerinden takip edebilirsinizKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [Resimli] Temel Bilgi Teknolojileri Final Ders Notu Editör 0 6,728 02.01.2018, Saat:00:26
Son Yorum: Editör
  İNDİR Sosyal Hizmet Bilimine Giriş Tüm Üniteler Ders Notu Editör 1 8,082 27.11.2016, Saat:21:51
Son Yorum: dönüş
  İNDİR Ata Aöf Türk Dili Ders Notu Tüm Üniteler Editör 0 5,385 06.10.2016, Saat:01:17
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi