Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi ilişki kavramının özelliklerinden biri değildir?
A) Amaçlı faaliyetlerle kurulur.
B) Geçici veya süreklidir.
C) Çeşitli yoğunlukta duygu, düşünce, tutum ve inanç taşır.
D) Sadece hedef kitlesine yarar sağlar.
E) En az iki taraf içerir.

2. Bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme, kavrayışları yönlendirme ve davranışları yönetme çabasına ne ad verilir?
A) Propaganda
B) Halkla ilişkiler
C) Reklam
D) Lobicilik
E) Pazarlama

3. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarında yer alan haberlerin, bireylerin neyi, nasıl düşüneceğini, ne ile ilgileneceğini belirleyen kuram olarak bilinir?
A) Gündem oluşturma
B) Sihirli mermi
C) Fikir grupları
D) Difüzyon
E) İki aşamalı akış

4. Halkla ilişkilerin iletişim sürecinde hedef kitlenin mesajı yorumlayıp mesajın anlaşılıp anlaşılmadığını belirten bir sinyalin kaynağa gönderilmesine ne ad verilir?
A) Eylem
B) Değerlendirme
C) İleti
D) Geri besleme
E) Gürültü

5. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Araştırma
B) Pazarlama
C) Planlama
D) Uygulama
E) Değerlendirme

6. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan niteliksel araştırma türlerinden biri değildir?
A) Odak grup görüşmeleri
B) Derinlemesine görüşmeler
C) Vaka çalışmaları
D) Gözlemler
E) Anketler

7. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sorularını ve sorunlarını yöneticilere doğrudan iletme şansı bulabildiği iç halkla ilişkiler ortam veya aracıdır?
A) Fuar
B) Kitap
C) Toplantı
D) Sergi
E) Broşür

8. Kurum gazetesi ve dergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kutlama veya başsağlığı mesajları da yayınların içeriğini oluşturur.
B) Haberleri oluştururken propagandayı andırır bir dil kullanılmalıdır.
C) Yayın içerisinde yer alan haberler ilgi çekici ve güncel olmalıdır.
D) Kurum gazetesi ve dergisi, medya tarafından haber kaynağı olarak kullanılabilir.
E) Halkla ilişkiler uzmanı haber dilinin teknik özelliklerine özen göstermelidir.

9. Halkla ilişkiler planlamasında izlenmesi gereken sürecin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Problemin tanımı
B) Amaç tanımlama
C) Durum değerlemesi
D) Bütçeleme
E) Hedeflerin tayini

10. Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkiler araçlarından biri değildir?
A) Billboard
B) Bülten panoları
C) İşletme içi televizyon
D) İntranet
E) Telefon haber hattı

11. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler araştırmalarında kullanılabilecek yöntemlerden biri değildir?
A) Yüz yüze görüşmeler
B) Müşteri / tüketici mektuplarının analizi
C) Kamuoyu liderleriyle görüşmeler
D) Danışma kurulları / komiteleri
E) Arkadaş toplantıları

12. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin pazarlamaya sağlayacağı katkılar arasında yer almaz?
A) Tüketici haklarını savunanlar, hissedarlar, ilgili hükümet birimleri ve meclis üyeleri gibi çeşitli gruplar ile pazarlamacılar arasında bağlantının kurulmasına yardımcı olmak
B) Ürün ve hizmetlerin ikamelerini üreten diğer işletmelerin imajları üzerinde olumsuz bir etki oluşturarak rekabet üstünlüğü sağlamak
C) Tanıtım faaliyetlerinde reklamcılığı, satış promosyonunu veya kişisel satışı daha etkin bir biçimde eklemek
D) Mevcut ürün, hizmet ve faaliyetleri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri duyurmak
E) Kuruluşun ürün ve hizmetleri, pazarlama çalışmaları ve kuruluşun algılanmasını tespit etmek amacıyla zaman zaman tutum araştırmaları yapmak

13. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karması kapsamında yer almaz?
A) Satış tutundurma
B) Halkla ilişkiler
C) Kurumsal sosyal sorumluluk
D) Kişisel satış
E) Reklam

14. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin kullanım yerleri arasında yer almaz?
A) Reklamdan önce haber yapmak
B) Sponsorluğu yapılan televizyon programlarının izlenirliğini arttırmak
C) Belirli bir bedel ödeyerek ürüne ilişkin haberlerin medyada yer almasını sağlamak
D) Eski ürünlerin yeni faydalarını duyurmak
E) Pazarlama konseptini test ederek satış promosyonu kampanyalarını desteklemek

15. Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun ilişkili olduğu alanlardan biri değildir?
A) Satış geliştirme
B) İş geliştirme
C) Reklam
D) Halkla ilişkiler
E) Ürün yerleştirme

16. Aşağıdakilerden hangisi bir krizin kuluçka dönemine ait özelliklerden biri değildir?
A) Kriz sinyallerini göndermektedir.
B) Erken uyarı sistemleri krizi hissedebilir.
C) Kriz için olaylar yavaş yavaş birikmektedir.
D) Kriz belirgin olarak dikkat çeker.
E) Yönetimin bu aşamada krize duyarlı olması gerekir.

17. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin, örgütlerin krizle karşılaşmalarına neden olabilecek hatalarından biri değildir?
A) Yöneticilerin krizi önceden görememeleri ya da sinyallerini yok saymaları
B) Tahmin etme ve önsezi yeteneklerinin zayıf olması
C) Hızlı değişimler esnasında yavaş karar almaları
D) Çevresel anlamda ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimleri takip etmeleri
E) Kriz plan ve senaryolarını önceden hazırlamamaları

18. Bir araştırmacının yanlış veriler uydurduğu ya da araştırma prosedürü üzerine yanlış rapor verdiği etik dışı davranış türüne ne ad verilir?
A) Bilimsel yanıltma
B) İradi onay ilkesi
C) Bilinçli onay
D) Özel nüfus kullanma
E) Araştırma sahtekârlığı

19. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Sorunların ya da konuların yönetimini içerir.
B) Kamu çıkarına hizmet için yönetimin sorumluluklarını vurgular.
C) Değişim için yönetime ihtiyatlı bir yaklaşım önerir.
D) Araştırmayı ve etik iletişim tekniklerini kullanır.
E) Yönetimin kamuoyu hakkında bilgilenmesine ve ona uyum göstermesine yardımcı olur.

20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan nitel araştırma tekniklerinden biri değildir?
A) Örnek olay çalışmaları
B) Odak grup
C) Derinlemesine mülakat
D) Katılımcı gözlem
E) Örnekleme

D A A D B E C B A A E B C C B D D E C E

Cevapla


Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi