Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi metan üreten bakteridir?
A) Haloferax
B) Ferroplasma
C) Ferroglobus
D) Methanocadococcus
E) Nanoarcheum

2. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen oksitleyici bakterilerdendir?
A) Alcaligenes
B) Thermococcus
C) Thiobacillus
D) Nanoarcheum
E) Ferroglobus

3. I. Protistler
II. Küfler
III. Diplomonad
IV. Mayalar
V. Şapkalı Mantarlar
Yukarıdakilerden hangileri fungusları oluşturan canlı gruplarıdır?
A) I ve III
B) II ve III
C) IV ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V

4. Aşağıdakilerden hangisi hücre duvarı bileşeni silika ve kalsiyum karbonattan oluşan ökaryotik canlı grubudur?
A) Protozoa
B) Algler
C) Mayalar
D) Likenler
E) Funguslar

5. Genlerin transkripsiyonunu kolaylaştıran DNA'nın bir bölümü şeklindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Promotör
B) Primer
C) DNA polimeraz
D) Kromozom
E) Okazaki fragmenti

6. Geviş getiren organizmalar (sığır, koyun, keçi) ile belirli tip mikroorganizmalar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patojenite
B) Mutualizm
C) Rumen
D) Kommensalizm
E) Parazitizm

7. Bir mikroorganizmanın hastalık yapabilme yeteneğine ne ad verilir?
A) Virülans
B) Enfeksiyon
C) Patojenite
D) Patojen
E) Parazit

8. Bir ekosistemde iki ya da daha fazla organizma arasında kurulan ilişki (ilişkinin doğası gözetilmeksizin) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Populasyon
B) Kommünite
C) Simbiyozis
D) Parazitizm
E) Mutualizm

9. Aşağıdakilerden hangisi kolera toksini üreten mikroorganizmadır?
A) Staphylococcus epidermidis
B) Vibrio cholerae
C) Corynebacterium diphtheriae
D) Clostridium botulinum
E) Bacillus cereus

10. Aşağıdakilerden hangisi baklagilleri enfekte ederek onlarla simbiyotik ilişki oluşturabilir?
A) Escherichia
B) Salinibacter
C) Rhizobium
D) Ferroglobus
E) Nanoarcheum

11. Çok sayıda ve farklı kimyasal yapıdaki epitoplarca uyarılarak sentezlenen antikorlara ne ad verilir?
A) Salgısal antikorlar
B) Monoklonal antikorlar
C) İmmünglobulinler
D) Poliklonal antikorlar
E) Hibridoma

12. Plasentadan geçebilen immünglobulin aşağıdakilerden hangisidir?
A) IgM
B) IgD
C) IgA
D) IgE
E) IgG

13. Vücuda girdiğinde kendine karşı bağışık yanıt oluşumuna yol açan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) IgG
B) Antikor
C) İmmünojen
D) Hapten
E) Antijen

14. Damar içine enjekte edilen antijen kan yolu ile nereye gider?
A) Timus
B) Dalak
C) Kemik iliği
D) Lenf düğümü
E) Kalp

15. Aşağıdakilerden hangisi mükemmel antijenlerden biridir?
A) Proteinler
B) Nükleik asitler
C) Amino asitler
D) Şekerler
E) Lipidler

16. Aşağıdakilerden hangisi PCR reaksiyonu için gerekli değildir?
A) DNA kalıbı
B) Su
C) DNA polimeraz
D) Primerler
E) DNA ligaz

17. Nükleik asitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması olarak tanımlanan reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hibridizasyon reaksiyonu
B) Ribotiplendirme
C) Flow sitometri
D) FAME analizi
E) Polimeraz zincir reaksiyonu

18. Aşağıdakilerden hangisi taksonomik değere sahip fenotipik özelliklerden biri değildir?
A) Yağ asitleri
B) DNA büyüklüğü
C) Koloni morfolojisi
D) Pigmentler
E) Enerji dönüşüm mekanizması

19. Diferansiyel boyama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sadece bir boyanın kullanılması yeterlidir.
B) Bakteriler identifiye edilirken son olarak bu yöntem ile identifikasyon doğrulanmış olur.
C) Asit fast boyama bu amaçla kullanılamaz.
D) Farklı duvarlar içeren archaeaların identifikasyonu için kullanılabilir.
E) Bu boyama hücre duvarlarının kimyasal kompozisyonuna dayalıdır.

20. Taksonomi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Biyolojik sınıflandırma bilimidir.
B) Bir grup organizmanın diğer gruplarla olan ilişkilerini ve farklılıklarını ortaya koyar.
C) Taksonomi için polifazik yaklaşım kullanılmaktadır.
D) Taksonomi yerine genellikle filogenetik terimi de eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
E) Bu güne kadar sınıflandırılmış olan organizmaların identifikasyonu için ortak bir referans sağlar.

D A D A A B C C B C D E C B A E E B E D

Cevapla


Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi