Forum Gündemi:

Editör
#1
(Son Düzenleme: 18.09.2017, Saat:17:17, Düzenleyen: Editör.)  EKONOMININ GÜNCEL SORUNLARI 2013 BAHAR-FİNAL

 

1. Küresel finansal sistemin istikrarını sağlamada aş vergilerden hangisi önerilmiştir?

A) Gelir vergisi

B) Tobin vergisi

C) Kurumlar vergisi

D) Finansal işlem vergisi

E) Okun vergisi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin amaçlarından biri değildir?

A) Uluslararası parasal işbirliğinin teşvik edilmesi ve uluslararası ticareti genişletmek

B) Dış ödeme krizine düşüp kurumdan destek isteyen ülkelere mali kolaylıklar sağlamak

C) Dış ödeme güçlükleri ile karşılaşan üye ülkelere kotası oranında kaynak yaratmak

D) Üyelerin rekabet zemini yaratmak için enflasyon yapmalarını engellemek

E) Döviz kurlarında istikrarı teşvik etmek

 

3. Çin’in ekonomi politikalarındaki en önemlikozu olan hassas ayar işlemi aş. Han.?

A) Para birimi Yuan’ın değerinin düşürülmesi

B) Ç in merkez bankasu döviz rezervlerinde artış yapılması

C) Ülkenin batı bölgesinin geliştirilmesi

D) Yabancı bankalara çalışma izni verilmesi

E) T alep dengesizliğini gidermek için iç talebi harekete geçirmesi

 

4. Weber’e göre toplumu teolojik ve metafizik eylem ve düşünce evrelerinden geçirten temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çatışma ve devrim

B) Dayanışma

C) İşbölümü

D) Protestan Ahlakı

E) S ınıf çatışmaları

 

5. Aşağıdakilerden hangisi 1970 yılından sonra merkez dışı ülkelerin kendi aralarında yatırım yaptığı ülkeler arasında yer almaz?

A) Türkiye

B) Brezilya

C) Hong Kong

D) İsrail

E) Çin

6. Teknolojik faaliyetlere ve yeniliklere artan miktarda yatırım yapılmasına karşın üretkenlik artış hızının düşmesine ne ad verilir?

A) Değer paradoksu

B) Üretkenlik paradoksu

C) Tasarruf paradoksu

D) Üretim paradoksu

E) Gelir paradoksu

 

7. Aş. Han. Neo-klasik iktisadın teknolojik gelişme yaklaşımı görüşleri arasında yeralmaz?

A) Üretim fonksiyonu temeline dayanması

B) Teknolojinin, emek ve sermaye gibi bir üretim faktörü olarak kabul edilmesi

C) Teknolojik değişimin kısa dönemde söz konusu olması

D) Teknolojinin hem firmalar hem de ekonomi için veri olması

E) Modelde teknolojik değişmenin içerilmiş ve içerilmemiş teknolojik değişme olarak iki biçimde modelleştirilmesi

 

8. Teknolojik değişim sürecinin hangi aşamasında teknolojik yeniliğin ekonomik etkisi ortaya çıkar?

A) Buluş

B) Yayılma

C) İcat

D) Keşif

E) Yenilik

 

9. Aşağıdaki değişkenlerden hangileri arasındaki ilişki Okun yasası ile ifade edilir?

A) Enflasyon - İşsizlik

B) Enflasyon - Büyüme

C) Enflasyon - Faiz

D) Büyüme - İşsizlik

E) Vergi Oranı - Vergi hasılat

 

10. Teknolojik gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkileri olacağını ilk kez dile getiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) J.A. Schumpeter

B) D. Ricardo

C) J.M. Keynes

D) K.Marx

E) J .B. Say

 

11. Enflasyon hedeflemesi politikası aşağıdakilerden hangisini vurgular?

A) Fiyat istikrarı için faizlerin artırılması gerektiğini

B) Fiyat istikrarı için enflasyonun artması gerekliliğini

C) Enflasyon oranının belirli aralıkta tutulması gerekliliğini

D) Enflasyon oranının belirli bir oranda sabitlenmesi gerekliliğini

E) Fiyat istikrarının uzun vadeli bir hedef olduğunu

 

12. Hazine Müsteşarlığı, 1984 yılında organizasyon şemasında yapılan son değişikliklerden sonra aşağıdaki birimlerden hangisine bağlı hale getirilmiştir?

A) Başbakanlık

B) Maliye Bakanlığı

C) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

D) Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı

E) Cumhurbaşkanlığı

 

13. Devlet tahvili ve hazine bonoları arasındaki temel fark aş. hangisidir?

A) Getiri miktarı

B) Faiz oranı

C) Faiz riski

D) Vergi giderleri

E) Vade zamanı

 

14. Osm. İmparatorluğu’nda hazinenin ilk bütçe açıkları yaşadığı dönem aş. Han.?

A) 15. yy

B) 16. yy

C) 17. yy

D) 18. yy

E) 1 9. yy

 

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi borçlanma gereksinimini verir?

A) Toplam kamu kesimi açığı / GSYİH

B) Dış ticaret açığı / GSYİH

C) Ödemeler dengesi açığı / GSYİH

D) Toplam faiz ödemeleri / GSMH

E) N et döviz giderleri / GSMH

 

16. Rodrik’e göre Türkiye gibi ülkelerin içine düştükleri spiral aş. hangisidir?

A) Verimlilik artışı

B) Tasarruf artışı

C) Fakirleştirici büyüme

D) E ş dost kapitalizmi

E) İhracat artışı

 

17. Aş.han Güney Asya ülkelerinin 1997 krizinden sonra yaptıkları reformlardandır?

A) Makul borçlanmak-yeterli tasarruf etmek

B) Finansal sektörü çok çabuk liberalize etmek

C) Reel ekonomi yerine finansal ekonomiye önem vermek

D) Verimliliği ikinci plana atmak

E) Eğitimi ikinci plana atmak

 

18. Aşağıdakilerden hangisi canlandırma paketleri sonucunda merkez bankalarının karşılaşacağı bir durumdur?

A) Büyümeyi azaltmak

B) Sadece para basan işlevsizliğe düşmek

C) Tasarrufları arttırmak

D) Döviz rezervlerini arttırmak

E) İthalatı arttırmak

 

19. Aş.han. kapitalizmin geleceğinden çıkartılması gereken derslerden biri değildir?

A) Bilinmeyen şokların olması

B) Kamu kesiminin uygulama alanı artırması

C) Tüketimi artırması

D) Kendi kendine düzenleme döneminin geride kalması

E) Finansal türevlerin kitlevi tahrip etkisi yaratması

 

20. 80/20 kuralını ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karl Marx

B) Milton Friedman

C) Emile Durkheim

D) Vilfredo Pareto

E) Adam Smith

 

 

 

 

 

 

1B 2D 3E 4D 5E 6B 7C 8B 9D 10A 11E 12A 13E 14C 15A 16C 17A 19B 19C 20D

 

 

 

 

 

 

EKONOMININ GÜNCEL SORUNLARI 2014 BAHAR-FİNAL

 

1. Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin organlarından biri değildir?

A) Guvernörler Konseyi

B) İcra Kurulu

C) İcra Kurulu Direktörü

D) Kalkınma Kurulu

E) Genel Kurul Meclisi

 

2. Aş.Han. sanayileşme olgusunun yakın tarihte geçirdiği aşamalardan biri değildir?

A) Buhar makinası

B) Elektrik ve benzin

C) Havacılık

D) Rüzgâr

E) Atom

 

3. Üye ülkelerin IMF’den geçici ödemeler dengesi sorununu çözmek amacıyla aldığı

12-20 ay vadeli kredilere ne ad verilir?

A) Olağanüstü finansman kaynağı

B) Genişletilmiş fon kaynağı

C) Tampon stok finansman kolaylığı

D) Yapısal uyum kolaylığı

E) Stand-by düzenlemesi

 

4. Aş.han. dünya parasına sahip olmanın ülkeye sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Yabancı şirketlerin hisselerini ele geçirebilme

B) Faiz geliri sağlayabilme

C) Halkın refahını artırabilme

D) Dış ticaret açığını emisyon karşılığında giderebilme

E) İhracat geliri sağlayabilme

 

5. Aş. hangisi modernleşmeci ve işlevselci kalkınma kuramlarının,kalkınmanın temel karakteristiği olarak gördüğü özelliklerden biri değildir?

A) Sosyal farklılaşmayı arttırıcı

B) Bağımlılıktan kurtarıcı

C) Özgürleştirici

D) Değerlerin yasalaşmasını sağlayıcı

E) İşbölümcü

 

6. Aş.han teknolojik ilerlemenin sermaye birikimi tarafından uyarıldığnı göstermez?

A) İçerilmiş teknoloji

B) Yeni sermaye genellikle yaparak öğrenme

C) Teknolojik ilerleme araç ve donanımları modernleştirme fırsatı

D) Yeni sermaye bilgi dışsallıkları

E) Yeni sermaye daha iyi yönetim ve örgütsel yapılanma

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ürün yeniliği neticesinde gerçekleşir?

A) Talep fonksiyonunun sola doğru kayması

B) Talep fonksiyonunun sağa doğru kayması

C) Arz fonksiyonun sağa doğru kayması

D) Arz fonksiyonun sola doğru kayması

E) Hem arz hem de talep fonksiyonunun birlikte hareket etmesi

 

8. Ekonomik büyümeye rağmen, ekonomik büyümenin iş yaratma kapasitesinin zayıflaması olgusuna ne ad verilir?

A) İstihdam dostu büyüme

B) İthal İkameci Büyüme

C) İhracata Dayalı Büyüme

D) İstihdamsız Büyüme

E) İ stihdamsız Kalkınma

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede Merkez Bankası bağımsızlığını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A) Amaç bağımsızlığının olup olmaması

B) Ekonomik bağımsızlık

C) Fiyat istikrarı hedefinin olup olmaması

D) Fiili bağımsızlık

E) Politik bağımsızlık

 

10. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi politikasının olmazsa olmazlarından biri değildir?

A) Fiyat istikrarının birincil hedef olduğunun kurumsal olarak taahhüt edilmesi

B) Stratejinin şeffaf olmamasının sağlanması

C) Orta vadeli sayısal enflasyon hedeflerinin kamuya açıklanması

D) Karar alınırken tüm mevcut verilerin kullanılacağının belirtilmesi

E) Merkez bankasının hesap verilebilirliğinin arttırılması

 

11. Aş.han Türkiyede geçmişte yaşanan enflasyonun kaynakları arasında yeralmaz?

A) Sürekli kamu açıkları

B)Hükümetlerin sürekli değişmesi sonucu uzun vadeli önlemler alınamaması

C) Para politikası

D) Enflasyonun yararlarından faydalanan kesimler için iyi çıpalanmış bekleyişleri

E) Birbirini besleyen enflasyon dinamikleri

 

12.TC Merkez Bankası açık enflasyon hedeflemesi politikasına ne zaman geçmiştir?

A) 2005

B) 2003

C) 2002

D) 2001

E) 1 999

 

13. Aşağıdakilerden hangisi hazinenin görevlerinden biri değildir?

A) Devletin taşınır ve taşınmaz her türlü malvarlığını korumak ve yönetmek, bu malvarlığını değerlendirmesi

B) Kağıt paranın basım ve dağıtımını yapmak, dolaşımını sağlaması

C) Devlet gelirlerini toplamak, giderleri yapacak olan kurum ve kuruluşlara gerekli parayı göndermesi

D) Devletin iç ve dış borçlanmasını yürütmesi

E) Kamu teşebbüslerinin Devlet adına sermayedarlık işlemlerini yerine getirmesi

 

14. Hazine ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Devletin mali kişiliğini temsil eder.

B) Devletin nakit akımını düzenler.

C) Madeni para basılmasında tek yetkili organdır.

D) Devlet adına borçlanmanın karar vericisi ve uygulayıcısıdır.

E) K ağıt para basılmasında tek yetkili organdır.

 

15. 1997 Krizi’nden ders çıkarıp “ahbap çavuş

kapitalizmi” ‘ni büyük oranda reforme eden

ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan ülkeleri

B) Orta Doğu ülkeleri

C) Güney Asya ülkeleri

D) Amerika

E) B atı Avrupa ülkeleri

 

16. Kamu finansman açığının dengelenmesi için aş. hangisi kullanılamaz?

A) İç tasarruf fazlaları

B) Merkez bankasının karşılıksız para basımı

C) Özel kesim finansman fazlaları

D) Dış tasarruf fazlaları

E) Dış alem finansman fazlaları

 

17. Aş. hangisi Keynesçiliğe dönüşün zor olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Fosil kaynaklara dayalı enerji kaynaklarının

arzının artmaması

B) Asimetrik büyüme anlayışının sakatlanması

C) Kamunun GSMH içindeki payının azalması

D) Efektif talep denilen toplam talebin çok artması

E) V ergi gelirleri ile kamu harcamalarının artmamasının fiyatları arttırması

 

18. Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin kriz yaklaşımlarından biri değildir?

A) Kriz öncesi bir mekanizma değil de, kriz sonrası bir mekanizma oluşturulması

B) Yeni bir uyarı mekanizması üstünde oydaşılması

C) IMF sermayesinin kota reformu

D) Gelişmekte olan ülkelerde etkinliğin arttırılması

E) Stand-by belgesi almaksızın IMF’nin para yardımı yapacak olması

 

19. Aşağıdakilerden hangisi G-20 ülkelerinin kendilerince yeni bir Bretton Woods anlaşması yaptığını göstermez?

A) Korumacı önlemlerin artması

B) Krizin sonlanması

C) IMF’nin para yardımı yapacak olması

D) ABD ekonomisinin büyümesi

E) Çin’in dünya ekonomisinden dışlanması

 

20. 2008 krizinde konjonktür çan eğrisinde aşağı doğru daralmanın nedeni aş.han.?

A) Üretim-toplam talep-fon kaynaklarında daralma

B) Üretimde daralma

C) Toplam talepte daralma

D) Fon kaynaklarının daralması

E) Gelirlerin artması

 

 

1E 2D 3E 4D 5E 6A 7B 8D 9C 10B 11C 12A 13B 14E 15C 16B 17D 18A 19C 20A

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMININ GÜNCEL SORUNLARI 2015 BAHAR-FİNAL

 

1. Gümrüklerin ve tarife dışı engellerin kaldırılmasını belirten Dünya Ticaret Örgütü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılıklılık

B) Ayrıcalık uygulamama

C) Standartları birleştirme

D) İstikrar sağlama

E) Liberalleşme

 

2. BM normları ile günde 1$ altında kazanan kişilerin durumlarını belirlemek için ölçüt olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?

A) Göreli yoksulluk

B) Açlık sınırı

C) Sosyal yoksulluk

D) Mutlak yoksulluk

E) Mikro yoksulluk

 

3. Yaratıcı yıkım kavramı aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

A) Marshall

B) Ricardo

C) Marx

D) Keynes

E) Schumpeter

 

4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ilerlemenin, sermaye birikimi tarafından uyarılmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Yeni sermayenin daha iyi yönetim ve örgütlenme sağlayabilmesi

B) Yeni sermayenin genellikle yaparak öğrenme yaratması

C)Teknolojik ilerlemenin, araç ve donanımları modernleştirme fırsatı sağlaması

D) Yatırımların yeni teknolojileri içermesi ve yayılmasını sağlayabilmesi

E) B ilgi dışsallıklarını yaratması

 

5.Teknolojk gelişmenin eko. üzerindeki etkilerine yönelik ilk iktisadi yaklaşım aş.han?

A) Neo-Klasik

B) Keynesyen

C) Neo- Keynesyen

D) Klasik

E) Evrimci

 

6. Ekonomik faaliyetlerde yeni ürünlerin,yöntemlerin, üretim işlemlerinin veya sistemlerinin ilk kez kullanılmasına ne ad verilir?

A) Teknolojik değişim

B) Teknoloji

C) Ürün yeniliği

D) Süreç yeniliği

E) Ü retim süreci

 

7.Aş.han işsizlik oranları ile GSHM arasında negatif bir ilişkinn varlığı üzerinde durur?

A) Okun Kanunu

B) İ stihdamsız büyüme

C) Yaratıcı yıkım

D) Gelir esnekliği

E) Talep esnekliği

 

8. “Enflasyon parasal bir olgudur.”saptamasını yapan sosyal bilimci aş. hangisidir?

A) Keynes

B) Malthus

C) Marx

D) Smith

E) Friedman

 

9.Aşağıdakilerden hangisi 2007 yılının ortalarında başlayan küresel krizle ortaya çıkan temel değişimlerden biri değildir?

A) Bütçe dengesinin bozulmasıyla para politikasının yara alması

B) Merkez bankalarının bağımsızlıklarının sorgulanmaya başlanması

C) Kur hedeflemesine dayalı para politikasıyla ilgili tereddütlerin başlaması

D) Enflasyon hedeflemesine dayalı para politikasıyla ilgili tereddütlerin başlaması

E) Yara alan finans kesiminin ekonomik aktiviteye etkisinin çok büyük olması

 

10. Aş.han. yeni bir global paraya ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Doların artık güçlü bir para olmaması

B) Ülkelerin sürekli cari işlemler açığı vermesi

C) Triffin açmazının kriz riskini sürekli canlı tutması

D) Dolar volatilitesinin yükselmesinin birçok riski beraberinde getirmesi

E) Zayıf önlemlerle ülkeler arasındaki dengesizliklerin giderilememesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Türkiye’de Merkez Bankası, açık enflasyon hedeflemesine hangi yıl geçmiştir?

A) 2005

B) 2002

C) 2001

D) 1999

E) 1995

 

12. Aşağıdakilerden hangisi kanun yapıcının ve siyasi otoritenin Merkez Bankası’na ne derecede bağımsızlık verdiğinin göstergesidir?

A) Fiili bağımsızlık

B) Ekonomik bağımsızlık

C) Politik bağımsızlık

D) Yasal bağımsızlık

E) Amaç bağımsızlığı

 

13. Yöneticinin özel hazinesiyle devletin hazinesi arasındaki ayrım tarihte ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A) Mezopotamya

B) Mısır

C) Çin

D) Osmanlı

E) Hitit

14. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Hazine-i Hassa ifadesinin karşılığı aş. hangisidir?

A) Kutsal emanetlerin saklanması için ayrılan hazine

B) Veliahtların özel hazinesi

C) Padişahın özel hazinesi

D) Haremin özel hazinesi

E) Hem harem hem de devletin ortak hazinesi

 

15. Osm.İmp. aş.hangisiyle tek ve merkezi hazine düşüncesinden ilk defa sapılmıştır?

A) İrad-ı Cedid Hazinesi

B) Zahire Hazinesi

C) Hazine-i Enderun

D) Hazine-i Emiriye

E) Hazine-i Hümayun

 

16. Osmanlı hazine sisteminde İslam geleneğine uygun Beytümal anlayışını değiştiren padişah aş. Han.?

A) IV. Murat

B) Fatih Sultan Mehmet

C) Yavuz Sultan Selim

D) Kanuni Sultan Süleyman

E) I II. Selim

 

17. Aş.han. tarihsel gelişimi içinde Hazine kurumunun özelliklerinden biri değildir?

A) Devletin nakit akımını düzenlemesi

B) Kâğıt para basımında tek yetkili olması

C) Devlet adına borçlanmanın karar vericisi ve uygulayıcısı olması

D) Kamu teşebbüslerinde devletin sermayedarlık haklarının temsilcisi olması

E) Devletin malvarlığını temsil etmesi

 

18. Katma değer yoksulu ihraç eden ve katma değer zengini ithal etmek zorunda kalan ülkelerin karşılaştıkları durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enflasyon

B) Büyüme

C) Kalkınmışlık

D) Ödemeler dengesi fazlası

E) Fakirleştirici büyüme

 

19. Aş. hangisi Asya ülkelerinin 1997 krizinden çıkardıkları derslerden biri değildir?

A) Finans sektörü çok kolay liberalize edilmemeli

B) Makul borçlanıp, yeterli tasarruf edilmeli

C) Reel ekonomiye kulak asılmamalı

D) Verimliliğe yatırım yapılmalı

E) Eğitime odaklanmalı ve bu sanayi ile şekillendirilmeli

 

20. Eksi büyümelerin süreklilik kazandığı ortama ne ad verilir?

A) Enflasyon

B) Deflesyon

C) Resesyon

D) Stagflasyon

E) Hiper enflasyon

 

 

 

 

1E 2D 3E 4D 5D 6A 7A 8E 9C 10B 11A 12D 13B 14C 15A 16B 17B 18E 19C 20C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMININ GÜNCEL SORUNLARI   

2013 TEK DERS SINAVI 1001-A

 

1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin 7 darboğazından biri değildir?

A) Yetersiz büyüme

B) Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin varlığı

C) Ücret gelirlerinin kendi arasındaki eşitsizliğinin artması

D) Sermaye faktörü payının emek faktörü payından hızlı artması

E) Orta gelirli kesim ile yüksek gelirli kesim arasındaki gelir farkının azalması

 

2. IMF’ye üye ülkelerin yapmalarının yasaklandığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enflasyon

B) Konsültasyon

C) Döviz kurları üzerinde manipülasyon

D) IMF’ in onayı ile döviz kuru düzenlemesi

E) Döviz kuru seçimi

 

3. 1800’den başlayıp 1945 yılındaki savaşın bitimine dek gecen döneme ne ad verilir?

A) Japon yüzyılı

B) Amerika yüzyılı

C) Almanya yüzyılı

D) İngiliz yüzyılı

E) Rusya yüzyılı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Emile Durkheim’ın toplumun gelişmesinde ileri sürdüğü kavramlardan biri değildir?

A) Dayanışma

B) Çatışma ve devrim

C) İşbölümü

D) Topluluk

E) Toplum

 

5. Aş. Han. Marx’ın ortaya attığı evrenin beş gelişim aşamasından biri değildir?

A) İlkel komünal toplum

B) Feodal toplum

C) Din toplumu

D) Kapitalist toplum

E) Komünist toplum

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülke para biriminin dünya parası olmasında o ülkeye verdiği sorumluluklar arasında yer almaz?

A) Paranın değerinin korunması

B) İşsizlik oranının düşük olması

C) Yeterli miktarının arz edilebilmesi

D) Ekonominin her alanda gücünü sürdürmesi

E) Parayı kullananların o ülkenin her alanda yeterli güçte olduğuna inanması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı teknolojilerden biridir?

A) Tarım

B) Enerji

C) Bilgi ve iletişim teknolojisi

D) Demir-Çelik

E) Madencilik

 

8. Teknolojik gelişme kavramını firmalar arası rekabetin bir aracı ve yaratıcı yıkım kavramını tetikleyen bir unsur olarak gören iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) K. Marx

B) A. Smith

C) David Ricardo

D) A. Marshall

E) J .A. Schumpeter

 

9.Schumpeter’in çalışmalarından yola çıkarak teknolojik yeniliği, uzun dönemde ekonomik gelişmenin motoru olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden han.?

A) Evrimci Kuram

B) Klasik yaklaşım

C) Neo-klasik yaklaşım

D) Keynesyen yaklaşım

E) Neo-keynesci yaklaşım

 

10. Bir mal veya hizmetin üretimi için gerekli bilgi, organizasyon ve tekniklerinin bütününe ne ad verilir?

A) Toplam Faktör verimliliği

B) Teknoloji

C) Teknopark

D) Üretim süreci

E) Verimlilik

 

 

 

 

 

 11. Büyümenin işsizlik oranını azaltıcı etkisi ilk defa hangi iktisatçı tarafından ortaya konmuştur?

A) M. Friedman

B) A. Laffer

C) A.C Phillips

D) A. Okun

E) J .K.Galbraith

 

12. Merkez bankalarının bağımsızlığı ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden han.?

A) Merkez bankalarının para politikalarını baskı altında kalmadan uygulayabilmeleri

B) Merkez bankalarının tamamen keyfi hareket edebilmeleri

C) Merkez bankalarına hiçbir şekilde müdahale edilememesi

D) Merkez bankalarının hiçbir yargı organınca denetlenememesi

E) Merkez bankalarının ticari bankalar gibi faaliyet gösterebilmeleri

 

13. 1980’lerden sonra Dünyada kabul görmeye başlayan ve fiyat istikrarını sağlamak için para politikasının keyfi olmaktan ziyade kurala bağlı olmasını sağlamak amacıyla atılan adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genişletici para politikası uygulamaları

B) Genişletici maliye politikası uygulamaları

C) Bağımsız merkez bankacılığı

D) Enflasyon hedeflemesi sistemi

E) Esnek döviz kurları

 

14. Devletin gelir ve giderlerinin zaman ve miktar yönünden uyumlaştırılması görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

B) Dış Ticaret Müsteşarlığı

C) Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı

D) Hazine Müsteşarlığı

E) Maliye Bakanlığı

 

15. Hazinenin 2007 yılında Tek Hazine Cari Hesabı sistemine geçmesiyle birlikte günlük nakit programlarının uygulanmasında hesaplara para transferi aşağıdaki bankalardan hangisi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir?

A) Ziraat Bankası

B) Vakıflar Bankası

C) Merkez Bankası

D) Exim Bank

E) İhracat Kredi Bankası

 

16. Devlet tahvili ve hazine bonoları arasındaki temel fark aşağıdakilerden han.?

A) Getiri miktarı

B) Vade zamanı

C) Faiz oranı

D) F aiz riski

E) V ergi giderleri

 

17. Aşağıdakilerden hangisi fiyat düzeylemesi hedefinin özelliğidir?

A) Geçmişte çok yüksek olan fiyat düzeyleriyle ilgilenmemesi

B) Geçmişte çok düşük olan fiyat düzeyleriyle ilgilenmemesi

C) Geleceğe yönelik olması

D) Gelecek enflasyonu gözetmesi

E) Geçmiş performans ilkesi üzerine inşa edilmesi

 

18. Borç yükünün hafifletilmesi amacıyla borçlunun ödeyeceği faiz oranında indirim yapılmasını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borç değiştirilmesi

B) Borç ertelemesi

C) Yeniden finansman

D) Borcun sermayeye dönüştürülmesi

E) Borç tahkimi

 

19. Aşağıdakilerden han. 2008 resesyonunun kısmi etkili olay olmasının özelliğidir?

A) Verimlilik artışı

B) İşyerlerinin toplu kapanması

C) Kitlevi işten çıkarmalar

D) Tasarruf artışı

E) Anlık tüketimin karşılanamaması

 

20. Aş. hangisi Dani Rodrik’in krizden çıkmak için önerdiği politikalardandır?

A) Sadece ihracat yapılması

B) İhracatın kendisinin teşvik edilmesi

C) Ulusal para politikaları dışsal krize neden olması

D) İhraç edilebilir ürünün teşvik edilmesi

E) Eş dost kapitalizmi yaratılması

 

 

1C 2B 3A 4D 5E 6B 7C 8A 9D 10C 11B 12A 13A 14D 15E 16C 17D 18E 19E 20B

 

 


Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi