Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Stenografi yöntemi ile birlikte uygulandığında verimliliği artan, ilgili personelin sesini kaydeden belge çoğaltma aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikrofilm makinesi
B) Adresograf
C) Multigraf
D) Ofset çoğaltma
E) Dikte makinesi

2.Tarihe dayalı belge aramayı kolaylaştıran dosyalama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kronolojik
B) Alfabetik
C) Coğrafik
D) Numaralı
E) Elektronik

3.Aşağıdakilerden hangisi Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standardı kapsamındaki konulardan biri değildir?
A)Elektronik belge yönetim sisteminin sistem gereksinimleri
B)Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için ihtiyaç duyulan gereksinimler
C)Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemler
D)Elektronik belgelerin kişisel kullanımına ilişkin öneriler
E)Elektronik belgelerde bulunması gereken diplomatik özellikler

4.Kurum içi bilgisayarlar arasında kurulan bilgisayar ağına dahil edilebilen, belge dökümü alımında kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etiket
B) Yazıcı
C) Hard Disk
D) USB Bellek
E) CD/DVD

5.Aşağıdakilerden hangisi bir Elektronik Belge Yönetim Sistemini oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Standart
B) Yazılım
C) Prosedür
D) Etkinlik
E) Politika

6.Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin belgelerinin kaybolmasını engellemek amacıyla yapması gereken çalışmalardan biridir?
A) Basım
B) İmha etme
C) Depolama
D) Dijitalleştirme
E) Sınıflama - Ciltleme

7.Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin faydalarından biridir?
A) Belge gizliliğinin sağlanması
B) Depolama maliyetinin yükselmesi
C) Artan personel harcamaları
D) Belge aramalarında zaman kaybı
E) Kontrolsüz belge erişimi

8.Basılı belgelerin EBYS’ye aktarılacağına karar verildikten sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş akışını düzenleme
B) Süreç çıktılarını denetleme
C) Biçimlendirme
D) Kanunlara uygunluk
E) Sınıflandırma

9.Elektronik belgeleri koruyucu kurumsal ihtiyaçların belirlenmesinde en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıcı baskı özellikleri
B) Belge görüntüleme türleri
C) Belgelerin sayfa boyutları
D) Tarayıcı bağlantı yöntemleri
E) Veri depolama özellikleri

10.Aşağıdakilerden hangisi bir dönem kütüphanelerde bir belgenin aynı anda birden fazla kişi tarafından okunmasını sağlamak amacıyla kullanılmıştır?
A) Daktilo
B) Serigrafi
C) Mikrofilm
D) Tarayıcı
E) El yazması

11.Elektronik belge üretiminin, hızlanan iş süreçlerinde denetimli yürütülmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A)Kâğıt belgelere göre elektronik belgelerin güvenliğinin sağlanmasının kolaylaşması
B)Elektronik belgelerin saklama ortamlarının uzun ömürlü olması
C)Yeni ortamlara aktarma işleminin belgelerin özgünlüğünü sağlaması
D)Elektronik belgelerin üretim yöntemi ve yönetim biçiminin, kişiye veya kuruluşa bağlı olarak değişiklik göstermesi
E)Kullanılan yazılımların çeşitliliğinin üretilen belgelere erişimi kolaylaştırması

12.Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesindeki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistem bakımı
B) Olurluk incelemesi geliştirme
C) Gözden geçirme ve değerlendirme
D) Sistemi planlama
E) Sistemi tasarlama

13.Arşiv malzemesinin mevzuat çerçevesinde, hakiki ve hükmi şahısların, devletin, ilim ve kültürün hizmetinde yarara sunulmasına ne ad verilir?
A) Arşivleme
B) Konservasyon
C) Konsültasyon
D) Postrestant
E) Bilimsel

14. ------- projesi tüm Ahvali Şahsiye bilgilerini elektronik ortama aktaran ve Ahval-i Şahsiye bilgilerinde meydana gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 957 merkezden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir projedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) e-Avrupa
B) MERNİS
C) UYAP
D) e-Beyanname
E) SGK

15.Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet kapısında hizmet veren kurumlardan biri değildir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
C) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
D) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
E) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

16.Merkeziyetçi tip ve dağınık tip gibi çeşitleri bulunan arşivleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet
B) Kurum
C) Birim
D) Şehir
E) Kartografik

17.Aşağıdakilerden hangisi arşivistin dokümanlarla ilgili görevleri arasında yer almaz?
A) Koruma kavramını sağlamak
B) Toparlanma işlemini gerçekleştirmek
C) Koordinasyonu sağlamak
D) Tasnif işlemini gerçekleştirmek
E) Sıralama işlemini gerçekleştirmek

18. 19-20 Haziran 2000 tarihinde Feira’da kabul edilen ------- “Ucuz, hızlı ve güvenilir internet”, “İnsanlara ve becerilere yatırım” ve “İnternet kullanımını özendirmek” gibi temel başlıklarından oluşmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) eTürkiye Eylem Planı
B) eAvrupa Eylem Planı
C) eDevlet Eylem Planı
D) eDestek Eylem Planı
E) eDönüşüm Eylem Planı

19.E-Devlet hizmeti ve uygulama alanı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A)e-destek - referandum, seçim, görüş ve dilekçe
B)e-demokrasi - resmi form ve başvuruların elektronik ortamda iletilmesi
C) e-idare - kamu personeli ve politikacılarla Internet üzerinden temas halinde olmak
D)e-idare - günlük yaşam, iş gibi konularda soru ve tartışma
E) e-idare - bilet rezervasyonu ve kurs kaydı

20.Aşağıdakilerden hangisi arşiv hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi için gereken konulardan biri değildir?
A) İmha mekanizmalarının oluşturulması
B) Mevzuat düzenlemelerinin yapılması
C)Malzemelerin gerekli şartlar altında korunması ve bakımı
D)Arşiv hizmetleri ile ilgili teknik hizmetlerin yerine getirilmesi
E)Arşiv konusunda eğitim görmüş personel yetiştirilmesi

E A D B D D A E E C D B C B E A C B C A

Cevapla


Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi