Forum Gündemi:

Editör
#1
ÜNİTE 1=SOSYOLOJI NEDIR?


SOSYOLOJİ NEDİR?

Sosyolojinin konusu toplumdur. Sosyoloji, toplumun yapısını, toplumsal ilişkileri,

toplumsal kurumlar ve grupları, gruplar arası ilişkileri ve toplumsal değişimi bilimsel olarak

inceleyen bir sosyal bilimdir.

Toplum, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleriyle ilişki kuran,

birbirlerini etkileyen, ortak bir kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan

insan topluluğudur.

%-Sosyoloji, olması gerekeni değil, olanı olduğu gibi inceler.

1.Aynı özellikte bulunan toplumsal değer ve olayların oluşturduğu bütüne toplumsal

kurum denir. Örneğin ; ahlak, hukuk,dın

2.Farklı amaçlarla insanlar tarafından oluşturulan teşkilatlı ve somut kuruluşlara da

toplumsal kurum denir .ornegın;aıle,okul,cami

Toplumdaki kurumların aralarında var olan göreli bir eşgüdüm ve uyum hâline toplumsal

düzen denilir

%-Sosyoloji topluma bir bütün olarak yaklaşır.

%-Aile, okul, işyeri küçük boyutlu; sendika, siyasi parti ve devlet ise büyük boyutlu

toplumsal gruplardır. Bu gruplar toplumun parçalarıdır.

SOSYOLOJININ ONCULERI

Simon=bir toplumdaki yapılar, kurumlar, bilgiler ve inançlar tarihsel süreç içerisinde

sürekli bir değişim ve dönüşüm hâlinde bulunurlar. Saint Simon’un toplumsal fizyoloji,

beşeri bilim ya da özgürlük bilimi olarak adlandırdığı sosyolojinin temel görevi, toplumu

hareket ve dönüşüm hâlinde incelemektir.

Diyalektik Yöntem=Hegel, evrenin kapsadığı tüm nesneler arasında karşılıklı etki-tepki

ilişkilerinin varlığından hareketle, diyalektik yöntemin birbirinden ayrılmaz yasalarını şu

şekilde sıralamaktadır: Bütünlük, çelişme, hareket ve nitel değişme.

Bütünlük yasası=Evrendeki her varlık ya da her olay, diğer varlık veya olaylardan bağımsız

olarak ele alınamaz.

Çelişme yasası=Her varlığın, her olayın kendi karşıtını, kendi çelişiğini bünyesinde taşıdığını

varsayar

Hareket yasası=Evren ve evrendeki her varlık, her olgu, her şey sürekli bir hareket, değişim

ve dönüşüm içerisindedir.

Nitel değişme yasası=Varlık veya olaylardaki gelişme ve değişmeler önce belirgin bir anlam

taşımayan nicel değişmeler olarak değerlendirilmelidir. İç çelişmeler nedeniyle gerekli ve

zorunlu bir biçimde oluşan bu nicel değişmeler giderek belirginleşen köklü nitel değişmeleri

doğururlar. Bu nedenle Hegel’in idealist diyalektiğine göre, gelişme ve değişme süreci,

basit ve niceliksel olandan karmaşık ve niteliksel olana doğru yükselen bir hareket şeklinde

değerlendirilmelidir .

NOT=her bir yasanın yalnız başına büyük bir anlam taşımayacağı gercektır.Bırbırını

1

tammlayan ve butun olarak ele alınır.

ÜÇ HAL YASASI


Ek Dosyalar
.pdf   Sosyoloji Özet.pdf (Dosya Boyutu: 592.06 KB / İndirme Sayısı: 41,094)Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi