Forum Gündemi:

Editör
#1
S: organizmanın davranışlarını inceleyen bilim hangisidir?

C: psikoloji

S: Belirli bir alanda bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen organize,

sistemli, genel geçer ve tekrarlanabilen bilgiler bütününe …. denir.

C:bilim

S: İnsan ve davranışlarını anlamak

 Kişinin kendisini tanımasına yardımcı olmak

 Uyarıcı ile davranışı arasındaki ilişkiyi açıklamak

 Davranış bozukluklarının nedenlerini bulmak

 Kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörleri açıklamak.

yukarıda verilen öncülleri araştıran bilim hangisidir?

C: psikoloji

S: bilimlerin genel olarak 3 amacını yazınız.

C: betimleme, açıklama ve yordama süreçlerini amaç

olarak izlemek.

S: psikolojinin yararlandığı bilimler nelerdir?

Fizyoloji

Antropoloji

Sosyoloji

Siyaset bilimi

Coğrafya

Hukuk

Psikiyatri

Ekonomi

S: Temel davranışsal süreçlerdeki değişikliklerin laboratuar ortamında

incelenmesinden doğan psikoloji alanı hangisidir?

C: Deneysel psikoloji

S: Öğrenme, duyum, algı, performans, motivasyon, bellek, dil, düşünme,

iletişim ve problem çözme, yeme, okuma gibi davranışların altında yatan fizyolojik

süreçlerin araştırılmasıyla ilgilenen alt alan hangisidir?

C: Fizyolojik psikoloji

S:Hayvansal davranışları araştırıp insan davranışları ile ilişkilendiren psikoloji alanı

hangisidir?

C: Deneysel psikoloji

S:..... …….. doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar uzanan yaşam

süresinde insan gelişiminin evrelerini inceler. Noktalı yerleri doldurunuz.

C: gelişim psikolojisi

S:….. ……….. zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluğu olan bireyleri

değerlendirip, tedavi etmek üzere kurulan bir alt alandır. Noktalı yerleri doldurunuz

C: Klinik psikoloji

S: Klinik psikologların ilgilendikleri sorunlar nelerdir?

C: gelişim dönemleriyle ilgili kısa süreli gelişimsel krizlerden

(ergenlikteki başkaldırı ve orta yaşta kendilik değerindeki düşme gibi) fobi,

depresyon ya da şizofreni gibi daha ağır sorunların tedavisi gibi pek çok sorunla ilgilenirler.

S: Danışmanlık Psikolojisi alt alanının görev alanlarını yazınız.

C: özel ya da devlet okullarında çalışır, öğrencilere danışmanlık

ve değerlendirme yaparlar. Ruh sağlığı ve öğrenme için gerekli çevresel koşulları

düzenleme ile de ilgilenirler. Sınıf ortamını bozan ya da özel eğitime gereksinimi

olan çocuklar ile ilgilenir, programlar geliştirir ve değerlendirir; sınıf yönetimi

konusunda öğretmenlere eğitim verirler. Ailelere ve okul çalışanlarına da psikolojik

ve eğitsel konularda danışmanlık yaparlar.

S: Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik

ve yöntemler üzerinde çalışan alt psikoloji alanı hangisidir?

C:psikometrik psikoloji

S: psikometrik psikolojinin görevleri nelerdir?

C: . Psikometrik psikoloji alanında çalışan psikologlar zekâ, kişilik, yetenek ve diğer

alanlardaki testleri geliştirirler. Psikometristler, araştırma desenleri, veri analizi ve verinin

yorumlanması konularında da faaliyet gösterirler

S:…………. sigara bırakma, kilo verme, stresi kontrol altına alma gibi

konularda programlar ve sağlık kampanyaları düzenlerler. Duygusal ve fiziksel

sağlığı iyileştirici sağlık stratejileri de geliştirirler.görev tanımı verilen psikologlar

hangileridir?

C: sağlık psikologları

S: yeryüzündeki ilk psikoloji laboratuvarını kim kurmuştur, önemi nedir?

C: Wilhelm Wundt, psikoloji bir bilim haline gelmiştir.

S: dünyanın ilk psikoloji profesörü kimdir?

C: James McKeen Cattell

S: Amerika'nın ilk psikoloji dergisi olan "American Journal of Psychology" (Amerikan

Psikoloji Dergisi) isimli kim dergiyi kurmuştur?

C: Stanley Hall

S: Rorshach testinin Türkçeleştirilmesi, Şisli Psikoteknik Laboratuvarının ve Kriminoloji

Enstitüsünün kurulmasında katkıları olan Türk bilim adamı kimdir?

C: Prof. S. Esat Siyavuşoğlu

Ünite2

S: Psikoloji Tarihinde Düşünce Ekolleri nelerdir?

C: • Yapısalcılık

• İşlevselcilik

• Psikanalizm

•Davranışçılık

•Gestalt Psikolojisi

•Hümanizm (İnsancıl Yaklaşım)

• Bilişsel Psikoloji

S: Modern psikoloji tarihindeki ilk ekol nedir özelliği nedir?

C: yapısalcılık. yapısalcılığa göre psikoloji, zihnin yapısını inceleyen bir bilim olmalıdır.

S: W.Wundt ve E:B.Titchener hangi akımın temsilcileridir?

C:yapısalcılık

S: Psikoloji zihnin işlevlerini veya organizmanın bulunduğu çevreye uyum sağlaması sürecini

araştıran bir bilim olmalıdır iyen akımın hangisidir ve temsilcileri kimlerdir?

C:işlevselcilik w.james ve j.dewey

S:pisanalitik kuramın temsilcisi kimdir

Freud

S: J. Watson, Thorndike Skinner ve Pavlov’un öncüsü oldukları akım hangisidir?

Davranışçılık

S: Bu ekole göre davranışı anlamada en önemli şey algıdır. Algı, etrafımızdaki

uyarıcıları anlamlandırma sürecinin bir sonucudur. İnsan yaşantısının ve

davranışların örgütlülüğüne önem veren bu ekole göre ne davranışlar ne de

zihinsel süreçler alt birimlere indirgenerek açıklanamaz. Çünkü bütün, kendisini

oluşturan parçaların toplamından daha farklı ve anlamlıdır. Açıklaması verilen bilim

hangisidir?

C:GESTALT PSİKOLOJİSİ

S:Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisini yazınız.

C: Bu ihtiyaçlar ve hiyerarşideki sıraları şöyledir:

• Yeme, içme, uyku ve cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçlar

• Güvenlik ihtiyacı

• Sevgi ve ait olma ihtiyacı

• Başkalarından saygı görme ve kendine saygı ihtiyacı

• Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

:S Bilişsel psikolojinin önde gelen savunuyclarındandır. İnsanın yaşantılar yoluyla zihninde

şemalar oluşturduğunu iddia eder. Özellikleri verilen psikolog kimdir?

C:J.Piaget

Ünite^3

S: Süreksiz Değişken nedir?

Sınıflama yapılan bölündüğünde sonsuz değer buçuklu, küsuratlı değer

alamaz ve kategoriktir (cinsiyet, bölgeler, ırklar, renkler, kardeş sayısı).

S: Sürekli Değişken nedir?

İki puan aralığı bölündüğünde sonsuz, küsuratlı, virgüllü değer alabilir (ağırlık,

uzunluk, KPSS puanı, yaş, zeka puanı)

S: Bilimsel araştırmalarda bulunması gereken özellikler?

C:  Nesnellik (objektiflik),

 Doğruluk ve tekrar,

 Basitlik ve açıklık,

 Sınırlılık.

S:Bilimsel araştırma süreci-aşamalrı nelerdir?

C: 1. Aşama: Problemi Fark etmek, Hissetmek 2. Aşama: Problemi Tanımlama,

Sınırlandırma

3. Aşama: Problem İle İlgili Bilgi (Verileri) Toplama; .

4. Aşama: Hipotezin Kurulması

5. Aşama: Hipotez İle İlgili Bilgilerin Verilerin

Toplanması .

6. Aşama: Hipotezin Test Edilmesi (Deney Gözlem)

7. Aşama: Sonuca Ulaşma Genelme Yapma

S: İki değişken arasında ilişki olup olmadığını, eğer var ise ilişkinin yönünü ve

derecesini gösteren bağıntıya ne denir?

C:KORELATİF

S: Gelişimsel Yöntemin çeşitleri ve özelliklerinden bahsediniz.

•Boylamsal: Bireyin yaşına bağlı olarak oluşan gelişimsel ve davranışsal farklar

incelenir. Aynı bireylerin 2 yaş, 4 yaş ve 6 yaşlarında su kavramını algılayışlarını

incelemek. Bu araştırma yöntemi zaman alıcı, yorucu ve zahmetlidir.

•Kesitsel: Bir davranışın farklı yaş guruplarındaki bireylerde nasıl ortaya çıktığı

incelenir.

•Sıralı araştırma: Hem kesitsel hem de boylamsal yöntemlerin birlikte kullanıldığı

yöntemdir.

S: insan ve grup davranışlarının “niçin”ini anlamaya yönelik araştırmalara …….. araştırma

denir.Noktalı yerleri doldurunuz.

C: niteliksel (qualitative)

S: Betimsel (Tanılayıcı) Araştırma Yöntemleri nelerdir?

C: Tarama Yöntemi (Survey)

•Test, Anket, Mülakat (Görüşme)

Olay_vakıa incelemesi

Ünite 4

S: Psikobiyoloji, nedir?

C:davranışın düzenlenmesinde ve gerçekleşmesinde fizyolojinin ve anatominin rolünü

inceyen bilim dalıdır.

S: Davranış üzerinde, beynin işlevlerinin davranışa etkilerini inceleyen psikologlar

………..olarak isimlendirilirler.Noktalı yerleri doldurunuz.

C: nöropsikolog (sinir psikoloğu)

S: Döllenme sonucunda organizmanın genetik yapısının nasıl şekilleneceğini ifade eden

kavram nedir?

GENOTİP

S: Fenotip nedir?

C:genlerin veçevrenin etkileşimi sonucu gerçekleşen gözlemlenebilir fiziksel özellikleri ifade

eder.

S: ………sinir hücresinin uyarı toplayan uzantısıdır. Noktalı yere aş.hangisi gelir?

C: Dentritler

S: Ara sinirler (İnternöron)in işlevi nedir?

Beyin ve omurilikte yer alırlar. İki sinir hücresi arasında bağ kurma görevini yerine getirirler.

S:Tümbeyin ve omurilik hangi sinir sisteminde yer alır?

C: SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

S:Tümbeyin kaç bölümden oluşur?

C: Tümbeyin, beyin, beyincik ve tümbeyin sapı olmak üzere üç

bölüme ayrılır. S: Baş ve boyun bölgesi kaslarını çalıştırmak,

• Göz kaslarıyla gözün hareket etmesini sağlamak,

• Kan damarlarının çap değişmelerini sağlamak,

• Çiğneme kaslarıyla çiğnemeyi sağlamak

Yukarıda görevleri verilen organı belirtiniz.

C:Tümbeyin Sapı

S:reflexlerin gerçekleştilmesi ….. tarafından sağlanır.

C:Omurilik

S: İç organların, iç salgı bezlerinin ve kan damarlarının sinirlerine ….. denir.

C:Otonom sinirler

S: sinir sisteminin duygularla hareket eden bölümüne ne ad verilir?

C:Sempatik sinir sistemi

Tümünü aşağıdan indirebilirsiniz>>


Ek Dosyalar
.doc   Ata Aöf Psikoloji ÖZET.doc (Dosya Boyutu: 63.5 KB / İndirme Sayısı: 149)Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi