Forum Gündemi:

Thumbs Up TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
Yazar: Editör - 11.01.2019, Saat:19:06 - Forum: Çocuk Gelişimi Bölümü - Yorum Yok

1.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kapkaranlık
B) Yemyeşil
C) Çarçabuk
D) Çepeçevre
E) Düşekalka

2."Müziği, resmin kız kardeşi olarak adlandıran Leonardo, yine de resmin, müziği aştığını ve ona hükmettiğini belirtir ve buna şöyle bir açıklama getirir: “Çünkü müzikte olduğu gibi, resim yaratılıştan hemen sonra yok olmaz; yok olmak bir yana varlığını sürdürür ve aslında yalnızca bir yüzey olan şeyi canlıymış gibi gösterir. Ayrıca
müzik, şiir gibi eşzamanlı olarak değil, ardışık bir düzen içinde art arda dizilen seslerin bir uyum ve bütün oluşturmasıdır."
Yukarıdaki parçada ağırlıklı kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Karşılaştırma - Örneklendirme
B) Tanıklama - Karşılaştırma
C) Tanıtlama - Örneklendirme
D) Tanıtlama - Tanımlama
E) Örneklendirme - Tanımlama

3.Üç noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soruyu pekiştirmek için kullanılır.
B)Karşılıklı konuşmalarda cevap verilmediğini belirtmek için kullanılır.
C) Konuşma bölümlerinde, duraksama veya kekelemeyi belirtmek için kullanılır.
D)Konuyla ilgili örneklerin devam ettiğini bildirmek için kullanılır.
E)Ünlem ve soru işaretinden sonra anlatımı  pekiştirmek için kullanılır.

4.Kaynakçada, yazar adlarının yazımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kaynakça listesinde yer alacak olan eser tek yazarlı ise ve adı ve soyadı tam olarak biliniyorsa, önce soyadı yer alacak şekilde yazılmalıdır.
B) Kaynakça listesinde yer alacak olan yazarın soyadı her zaman büyük harflerle yazılmalıdır.
C) Eserin iki yazarlı olması durumunda kaynakçada her ikisinin ismine de yer verilebilir.
D) İkiden çok yazarlı eserlerde, eserde yer alan ilk isim belirtilerek devamına "ve diğerleri" "ve diğer" ya da bu ifadelerin kısaltması olan "vd." ibaresi yazılmalıdır.
E)Yazarların soyadlarını kullanmayı tercih etmedikleri durumlarda yazarın kullanmayı tercih ettiği özel ad sıralamada yer almalı ve orijinal isim devamında parantez içinde belirtilmelidir.

5.Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Lirik
B) Dramatik
C) Epik
D) Satirik
E) Didaktik

6.Sanatsal metinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Okuyucuda merak uyandırmaya çalışır.
B) Olaylar gerçek ya da kurmaca olabilir.
C)Yazım amacı insana, insan gerçeğini bir kurgu içinde sunarak özdeşim kurdurmaktır.
D)Kişi, zaman, mekan ya da tarih değiştirilebilir.
E)Resmi, sade, açık bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.

7.Aşağıdakilerin hangisinde resmi yazı türleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Dilekçe-tutanak-karar-rapor-özgeçmiş
B) Makale-mektup-karar-özgeçmiş-tutanak
C) Dilekçe-karar-mektup-özgeçmiş-günlük
D) Tutanak-deneme-mektup-karar-rapor
E) Dilekçe-hikâye-rapor-köşe yazısı-karar

8.Bilimsel yazılarda konuyla ilgili herhangi bir cümleyi, paragrafı ya da fikri kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde verilerek yapılan alıntılama türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dipnotlu aktarım
B) Dolaylı aktarım
C) Geleneksel aktarım
D) Doğrudan aktarım
E) Bilimsel aktarım

9.Bilimsel araştırma yazılarında kullanılan dil ve anlatımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Konuyla ilgili genelleyici ifadeler kullanılmamalıdır.
B)Kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinden kaçınılmalıdır.
C)Anlatımı zenginleştirmek için devrik cümlelere yer verilmelidir.
D) Kanıtlanamayacak ifadeler bilimsel yazıda yer almamalıdır.
E)Konu, en az kelime ile ve en açık şekilde anlatılmalıdır.

10.Bu tür 14. yüzyılın ilk yarısında İtalyan yazar Boccacio’nun "Decameron" adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır. Dünya edebiyatında Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoy Dostoyevski, Çehov; Türk edebiyatında ise Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi bir çok ünlü yazar bu türde eser vermiştir.
Yukarıda sözü edilen anlatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatro
B) Öykü
C) Masal
D) Roman
E) Şiir

11.Tiyatro eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temel anlatım biçimi konuşmadır.
B)Olay ya da olaylar zinciri, kişiler, olayın geçtiği yer ve zaman olmak üzere dört temel öge üzerine kuruludur.
C) Sahnede gösterilmek üzere yazılmış eserlerdir.
D)Öykü ve romandaki betimlemelerin yerini gösterme alır.
E) Roman ve öyküde olduğu gibi okura yönelik bir anlatı türü söz konusudur

12.Eleştirel düşünmenin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Eleştirel düşünmede neden-sonuç ilişkisinin önemli bir yeri vardır.
B)Çok yönlü bakış açısını ve düşünmeyi zorunlu kılar.
C)Bilimsel bir yaklaşımı ve nesnel bakış açısını gerektirir.
D)Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir.
E)Olgu, olay ve durumları dikkatle ele alıp değerlendirme, yorumlama, analiz ve sentez yapma becerisini gerektirir.

13."Forum"u "açık oturum"dan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dinleyicilerin, konuşma süresince söz alarak soru sorabilmeleri ve görüşlerini ifade edebilmeleri
B)Konunun önceden belirlenmesi
C) Bir yönetici eşliğinde gerçekleşmesi
D) Konunun uzmanlar tarafından ele alınması
E) Topluluk karşısında gerçekleşmesi

14.Okuma alışkanlığını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Okul sistemi, bireyin okuma alışkanlığını desteklemede etkilidir.
B)Bireysel farklılıklar, okumaya karşı farklı tutumları beraberinde getirir.
C) Okuma alışkanlığı edinmede arkadaş çevresi, kişinin içinden gelen istek ve yönelimden daha etkilidir.
D) Fiziksel ve sosyal çevre, bireyin okuma alışkanlığı üzerinde belirleyici etmenlerdendir.
E)Aile ortamında anne ve babanın model olması okuma alışkanlığını kazanmada etkilidir.

15.Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?
A) Münazara
B) Konferans
C) Panel
D) Açık oturum
E) Forum

16.İletilmek istenen mesaja, oluşturulmak istenen duygu değerine bağlı olarak konuşmacının cümle düzeyinde yaptığı tonlamalara ne ad verilir?
A) Duraklama
B) Vurgu
C) Boğumlama
D) Ezgi
E) Tını

17.Zihnin etkin kılınması açısından yararlı olan ve okuma sırasında okumanın kesilerek ya da metne başlanmadan önce metnin
görsellerinden, başlığından yola çıkılarak metin hakkında yorumların yapılması şeklinde gerçekleştirilen okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soru sorarak okuma
B) Tartışarak okuma
C) Göz atarak okuma
D) Özetleyerek okuma
E) Tahmin ederek okuma

18.Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, değerlendirildiği, birbirleriyle karşılaştırıldığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pasif dinleme
B) Seçici dinleme
C) Eleştirel dinleme
D) Not alarak dinleme
E) Empatik dinleme

19.Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşüne ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve
araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne ad verilir?
A) Makale
B) Deneme
C) Anı
D) Eleştiri
E) Fıkra

20.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?
A) öykü
B) engin
C) sahip
D) şura
E) gönül

E B A B C E A D C B E D A C B D E C A D


Thumbs Up TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
Yazar: Editör - 11.01.2019, Saat:18:55 - Forum: Çocuk Gelişimi Bölümü - Yorum Yok

1.İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek Köken Kuramı
B) Yansıma Kuramı
C) Ding Dong Kuramı
D) Ünlem Kuramı
E) Güneş Dil Kuramı

2.Türkçenin ses sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Türkçe başka dillerden ünlü veya ünsüz sesler almamıştır.
B)Türkçede hiçbir durumda iki ünsüz yan yana gelemez.
C) Türkçe kök veya gövdelerde iki ünlü yan yana gelebilir.
D)Türkçe kökenli sözcüklerde istisnaların dışında birincil uzun ünlü yoktur.
E)İki ünsüz ile biten sözcüklerin tamamı yabancı kökenlidir.

3.Güneyde(I) deniz kenarında(II) bir yazlık(III) alıp emekliliğin keyfini(IV) çıkartacağım.(V)
Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

4.Kuzey Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir.
B)Bu lehçeyle oluşturulan en önemli eser Codex Cumanicus’dur.
C) Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılır.
D)Altınordu döneminde oluşan edebî dilin devamıdır.
E)Asıl eserleri Mısır’da Kölemenler zamanında yazılmıştır.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ.
B)Son söylediğinle beni can evimden vurdun sen.
C)Bana caka satmayı bırak da önündeki işi bitir bir an önce.
D)Meydanı boş bulan sahtekarlar hiç vakit kaybetmemişlerdi.
E) Alınma hemen, laf olsun diye söylemiştir o .

6."Bugün çok ödevin var yapılacak." cümlesinin anlamına göre olumsuz ve soru yüklemin yerine göre kurallı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bugün değil mi yapılacak çok ödevin?
B) Bugün yapılacak çok ödevin yok mu?
C) Bugün çok ödevin var yapılacak, değil mi?
D) Çok ödevin mi var bugün yapılacak?
E) Bugün çok ödevin yok mu yapılmayacak?

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?
A)Sınav sabahı heyecandan mideme koca bir taş oturdu sanki.
B)O, yalnız evimin değil; yüreğimin de vazgeçilmeziydi.
C)Onun konuşmalarından her zaman büyük keyif almışımdır.
D)Senin Ankara’dan Eskişehir’e taşınacağını hiç kimse bilmiyordu sanırım.
E)Romanlarıyla beni büyüleyen ünlü yazarın kitaplarını uzun zamandır okuyamamıştım.

8.Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin anlatım gücünü arttıran unsurlardan biri değildir?
A) Deyim zenginliği
B) Mecaz dünyasının zenginliği
C) Sözcük türetme zenginliği
D) Sözlük zenginliği
E) Soyutlama gücü

9."Son sınava giren öğrencileri tanımıyorum." cümlesinde yer alan sözcük öbekleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
A) İsim tamlaması - birleşik fiil
B) İsim tamlaması - sıfat tamlaması
C) Sıfat tamlaması - sıfat fiil öbeği
D) Edat öbeği - İsim fiil öbeği
E) Zarf fiil öbeği - ikileme

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama diğerlerinden farklı türdedir?
A)Mağazada en pahalı ayakkabılar timsah derisi ile yapılan ayakkabılardı.
B)Antik dönemden kalma altın heykeller göz kamaştırıyordu.
C) Şehrin her yerinde taş evler vardı.
D)Cam dolapların içini annemin en sevdiği kahve takımları süslerdi.
E)Öğrencilere seramik vazolar yapmayı öğretmekten çok keyif alırdı.

11.“Savaş Dinçelin Sait Faik'in yaşamını anlatan Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye isimli tek kişilik oyunu, ilk kez Macit Koper rejisi ile
1993 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilendi.” cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Cümlede birden fazla tamlayanı olan belirtili isim tamlaması vardır.
B)Öğe dizilişi özne, dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir.
C)Yüklem edilgen yapılı bir fiildir.
D) Yüklemin yerine göre düz cümledir.
E) Anlamına göre olumlu cümledir.

12.Aşağıdakilerden hangisi argoda sıklıkla kullanılan söz sanatlarından biridir?
A) Tecahül-i Arif
B) Hüsn-i Talil
C) İstifham
D) Tenasüp
E) Teşbih

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kaynaklı ikileme kullanılmıştır?
A)Senin çocukluk arkadaşın deste deste para yatırdı bu bankaya.
B)Sabahı evden çıkmadan önce üst üste sakarlıklar yapıp herkesi telaşlandırdım.
C)Biraz acele etsen iyi olacak, böyle salına salına gelirsen yetişemeyiz trene.
D)Bütün yıl harıl harıl çalışıp üniversite sınavlarında istediği yeri kazandı.
E)Dün bir banka oturup dereden tepeden konuştuk işte.

14.Orhon Yazıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kurallı bir dilbilgisi vardır.
B)Sözcüklerin gerçek anlamlarının yanı sıra mecaz anlamları da gelişmiştir.
C) Başka dillerden alıntılar çoktur.
D) Üslup, akıcı ve sürükleyicidir.
E) Etkileyici bir anlatıma sahiptir.

15.Uygur yazı dili döneminde Çince, Sanskritçe, Toharcadan etkilenen Türkçenin söz varlığının daha sonra Arapça ve Farsçadan etkilenmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin İslam dinini kabul etmesi
B)Türklerin Arap ve Fars kaynaklarından yararlanması
C) Maniheizm inancının etkisi
D)Arap ve İran toplumlarıyla dostluklar kurulması
E) Köktürk alfabesinin yazı dili için yetersiz olması

16.Aşağıdakilerin hangisinde Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcükler yer alır?
A) Mavzer, fitne, lüks, lamba
B) Ayva, salon, hüzün, keder
C) Düğme,sohbet, kivi, dert
D) Dolma, ocak, köşk, kazan
E) Yeis, seçal, sancak, tümen

17.Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımında yaşanan sorunlardan biridir?
A)Yayımcılığın kısır bir s A) öz varlığıyla yapılması
B) Kısa mesejlardaki karakter sınırlaması
C) Ölçünlü Türkçe kullanımı
D) Alıntı sözlerin kullanılması
E) Etkileyici sunucuların olmaması

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilişki sözü kullanılmıştır?
A)Sınav sabahı mideme heyecandan koca bir taş oturdu sanki.
B) Babaannem olumsuz bir söz söylediğinde alınmayalım diye “sözüm meclisten dışarı” derdi.
C)Onun konuşmalarını ablam ağzı açık dinlerdi.
D) Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.
E)Doktor, “hastanızın durumu ağır, sabaha çıkar mı bilmem” deyince annem oracıkta bayılmıştı.

19.Aşağıdaki yabancı kökenli sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?
19.
A) server – sunucu
B) e-mail – e-posta
C) center – merkez
D) rating – değerlendirme
E) bodyguard – karıştırıcı

20.Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin sorunlarından biri değildir?
A) Kısır söz varlığı
B) Söyleyiş bozuklukları
C) Yabancı dil öğretimi
D) Yabancı dille eğitim
E) Yabancı sözlerin yoğunluğu

B D E C A B E D C A B E D C A D A B E C


Thumbs Up ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
Yazar: Editör - 11.01.2019, Saat:18:45 - Forum: Çocuk Gelişimi Bölümü - Yorum Yok

1.Türkiye'de çağdaş tarihçilik anlayışı ne zaman başlamıştır?

A)II. Meşrutiyetin ilanından sonra
B) Tanzimat Fermanı'ndan sonra
C) I. Meşrutiyetin ilanından sonra
D) Cumhuriyetin ilanından sonra
E) Islahat Fermanı'ndan sonra

2.Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyetin ilk yıllarında, İstiklal Mahkemesinde yargılanarak beraat eden gazetecilerle görüşerek fikir birliği oluşturmuş, ardından İzmir'de düzenlenen harp oyunları tatbikatına katılarak buradaki paşalarla görüş alışverişinde bulunmuş ve Ankara'da üniversite rektör ve dekanlarından oluşan heyeti kabul ederek kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimleri aşağıdaki inkılaplardan hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Medeni Kanunun kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Latin harflerinin kabulü
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

3.Lozan görüşmelerinde çözümlenemeyen Musul sorunu kaç yılında çözüme kavuşmuştur?
A) 1923
B) 1924
C) 1925
D) 1926
E) 1927

4.17 Kasım 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Cumhurbaşkanının tarafsız olması görüşünü savunmuşlardır.
B) İki dereceli seçim sistemini savunmuşlardır.
C)Amaçlarının iktidarı denetlemek olduğunu belirtmişlerdir.
D)Anayasa değişikliklerinde kamuoyu yoklaması yapılması gerektiğini savunmuşlardır
E) Yerinden yönetim ilkesini desteklemişlerdir.

5.Kıbrıs meselesini çözmek için 1959'da ABD'nin girişimleri sonuncunda Londra Antlaşması'na bağlı olarak Türkiye, Yunanistan, İngiltere arasında imzalanan ve
Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın hukuki dayanağını oluşturan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garanti Antlaşması
B) Cenevre Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Roma Antlaşması

6.Türkiye’nin 19 Ekim 1939’da Ankara’da, İngiltere ve Fransa ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması
B) Üçlü İttifak Antlaşması
C) Çankaya Paktı
D) Ödünç ve Kiralama Antlaşması
E) Ankara-Londra Paktı

7.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya girmesine etki eden faktörlerden biri değildir?
A)Türkiye’nin, ABD'ye ihracatta bulunmak istemesi
B)Sovyetler Birliği’nin nükleer kapasitesinin artması
C)Kore'de komünizm rejiminin yayılmasından endişe duyulması
D)Çin’de komünizm rejiminin etkili olmaya başlaması
E)Yugoslavya’nın, SSCB ile ilişkilerinin bozulması

8.Türkiye’nin, dış politikada mutlak blok siyasetinden vazgeçip çok yönlü bir siyasete geçmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küba Füze Krizi
B) Kore Savaşı
C) Johnson Mektubu
D) 27 Mayıs Askeri Darbesi
E) Stalin’in ölümü

9.Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1923-1950 yılları arasında süren iktidar döneminin son hükümeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Günaltay
B) Hasan Saka
C) Recep Peker
D) Celal Bayar
E) Refik Saydam

10.Ecevit Hükümeti Dönemi'nde Türkiye'nin güçlü ekonomiye geçiş programını hazırlayan, ekonomiden sorumlu devlet bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tansu Çiller
B) Zekeriya Temizel
C) İsmail Cem
D) Ali Babacan
E) Kemal Derviş

11.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konulan İstikrar Programı’nın hedeflerinden biri değildir?
A) Enflasyonu azaltmak
B) Sendikal hakları genişletmek
C)İhracatı artırarak dış ticaret açığını küçültmek
D) Piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak
E) Mal darlıklarını gidermek

12.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2000 yılında açıkladığı Enflasyonu Düşürme Programı’nın unsurlarından biri değildir?
A) Enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası
B) Kur ve para politikası
C) Avrupa Birliği’ne uyum yasaları
D) Siyasi iradenin desteği
E) Sıkı maliye politikası

13.Türkiye'de 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nden sonra yönetimi eline alan güç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Müdafaa Komitesi
B) Milli Güvenlik Konseyi
C) Milli Birlik Komitesi
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Milli Selamet Komitesi

14.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de basılan kitapların derlendiği ve kanun gereği gönderildiği kütüphanelerden biri değildir?
A) İzmir Milli Kütüphane
B) Bayezıt Devlet Kütüphanesi
C) İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
D) İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi
E) Ankara Milli Kütüphane

15.31 Mart 1975’te kurulan Milliyetçi Cephe Hükûmeti'nin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necmettin Erbakan
B) Nihat Erim
C) Naim Talu
D) Süleyman Demirel
E) Alpaslan Türkeş

16.Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs Askeri Darbesi'nden sonra çıkarılan dergilerden biridir?
A) Yön dergisi
B) Kadro dergisi
C) Çınaraltı dergisi
D) Sebilürreşad
E) Bilge mecmuası

17.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947’deki Yedinci Büyük Kurultayı’nda alınan önemli kararlardan biridir?
A)Cumhurbaşkanlığının, iki seçim dönemiyle sınırlandırılması
B)Demokrat Parti’nin kurulmasına izin verilmesi
C)Serbest piyasa ekonomisine geçilmesi
D) Tek dereceli seçim kararının alınması
E)Laiklik ve inkılapçılık çerçevesinde radikal uygulamalardan vazgeçilmesi

18.Aşağıdakilerden hangisi CHP’nin 1947’den sonra dini konularda yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
A)Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi
B)Ankara Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesinin açılması
C)İlkokulların 4. ve 5. sınıflarına din dersleri konulması
D) İmam-hatip yetiştirmek için kurslar açılması
E)Elmalılı Hamdi Yazır’a, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin hazırlatılması

19.İkinci Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi Teşvik Kanunu
B) 24 Ocak Kararları
C) Millileştirme Kanunu
D) Varlık Vergisi Kanunu
E) Milli Korunma Kanunu

20.Türkiye'de, radyo ve televizyon yayınında devlet tekelini kaldıran düzenleme hangi yıl yapılmıştır?
A) 1987
B) 1990
C) 1993
D) 1995
E) 2000

D B D B A B A C A E B C C D D A E E E C


Thumbs Up ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular
Yazar: Editör - 11.01.2019, Saat:18:39 - Forum: Çocuk Gelişimi Bölümü - Yorum Yok

1.Sultan Abdülaziz’in idaresine karşı mücadele etmek amacıyla gazete çıkaran ve bu yolla halkı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) Yeni Osmanlılar Cemiyeti
D) Fedakâran-ı Millet Cemiyeti
E) İttihat ve Terakki Cemiyeti

2.18. yüzyıl sonlarında Rusya’nın, Karadeniz’e yerleşmesini ve Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın haklarının koruyuculuğunu üstlenmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Pasarofça Antlaşması
E) Kırım Antlaşması

3.Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi'nde İslamcılık düşüncesinin savunuculuğunu yapan yayın organlarından biridir?
A) Neyyir-i Hakikat
B) Sırat-ı Müstakim
C) Yıldız
D) Meşveret
E) Terâkki

4.1871’de siyasi birliğini tamamladıktan sonra Avrupa’daki güçler dengesini bozan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) Bulgaristan
C) Almanya
D) İtalya
E) Avusturya – Macaristan

5.Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni bir ordu kurulması kararının alınması
B)Milli hareketi savunan gazetelerin çıkarılması
C)Yerel kongrelerin yapılmasının teşvik edilmesi
D)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasının teşvik edilmesi
E)Demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın habercisi olması

6.Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
A) Islahat
B) Yeşil Ordu
C) Tesanüd
D) Halk Fırkası
E) İstiklal

7.Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balıkesir Kongresi
B) Nazilli Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) Erzurum Kongresi
E) Havza Genelgesi

8.I.TBMM’de kurulan Halk Zümresi’nin savunduğu görüş aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Muhafazakâr - İttihatçı
B) Sosyalist - Liberal
C) İslamcı - Liberal
D) İttihatçı - Liberal
E) İttihatçı - İslamcı - Sosyalist

9.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın, İstanbul’un işgali üzerine alınmasını istediği önlemlerden biri değildir?
A)İstanbul’a para ve kıymetli eşya akışının durdurulması
B) İtilaf Devletleri subaylarının tutuklanması
C)Belirli noktalardaki demir yollarının bozulması
D)Avrupa’daki Türk delegasyonunun geri çağrılması
E)İstanbul ile iletişimin kesilmesi

10.Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin, yurt düzeyinde otoritesini kurmak için yaptığı yasal düzenlemelerden biri değildir?
A) Seyyar Jandarma Birliklerinin oluşturulması
B) İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
C) Milli İstihbarat Teşkilatının kurulması
D)Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğünün kurulması
E) Anadolu Ajansı’nın desteklenmesi

11.Dokuzuncu Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın desteği ile 5 Kasım 1918’de kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Kars Milli İslam Şurası
C) İzmir Müdafaa-ı Vatan Heyeti
D) Milli Kongre
E) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

12.Misak-ı Millî’nin ilk şekillendiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Milli Kongre
D) Balıkesir Kongresi
E) Alaşehir Kongresi

13.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren yabancı bankalardan biri değildir?
A) Deutsche Bank
B) The Royal Bank of London
C) Banco Di Roma
D) Deutsche Orient Bank
E) Bank-ı Osmanî Şahane

14.Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan, boğazların statüsüne ilişkin hükümlerden biri değildir?
A)Barış zamanında yabancı ticaret gemilerine gece ve gündüz tam geçiş serbestliği tanınması
B) Anlaşmaya katılan devletlerin temsilcilerinden oluşan bir Boğazlar Komisyonunun kurulması
C)İstanbul Boğazı’nın her iki tarafında 15 kilometrelik bir alanın askerden arındırılması
D)Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin gemilerinin geçmesi için Sovyetlerden izin alınması
E) Türkiye’nin savaşta olması halinde tarafsız gemilerin düşmana yardım etmemek şartıyla boğazlardan geçmesi

15.Cumhuriyet Dönemi'nden önce, 1810'da devlet sermayesi ile kurulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beykoz Tesisleri
B) Hereke Fabrikası
C) Feshane Tesisleri
D) Yıldız Çini Fabrikası
E) Bakırköy Bez Fabrikası

16.İsmet Paşa’nın, Lozan Barış Konferansı sırasında Musul sorununun çözülmesi için önerdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhak edilmesi
B) Milletler Cemiyeti’ne havale edilmesi
C) Geçici manda kurulması
D) Askeri harekât yapılması
E) Plebisit yapılması

17.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık görevini üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir?
A)Bankacılık sektörünü düzenlemek
B) Milli iktisatı uygulamak
C) Tekalif-i Milli Emirlerini yayımlamak
D) Tekalif-i Harbiye Kanunu çıkarmak
E) Kırıkkale’de silah fabrikası kurmak

18.1913’te küçük sanayinin teşvik edilmesi ve yerli malın korunması amacıyla çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçici Sanayi Kanunu
B) Muharrem Kararnamesi
C) Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu
D) Milli İktisat Kanunu
E) Tekâlif-i Harbiye Kanunu

19.Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitülasyonlar
B) Boğazlar
C) Sınırlar
D) Adalar
E) Azınlıklar

20.Cumhuriyet Dönemi'nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rauf Bey
B) Recep Bey
C) Fevzi Paşa
D) Fethi Bey
E) İsmet Paşa

C A B C E D D E D C B A B D A E C A B E


Thumbs Up DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
Yazar: Editör - 11.01.2019, Saat:18:02 - Forum: Çocuk Gelişimi Bölümü - Yorum Yok

1.Emile Durkheim’ın geliştirdiği ve “İntihar” adlı eserinde kullandığı normsuzluk, kuralsızlık anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal kontrol
B) Anomi
C) Asabiyet
D) Rasyonalite
E) Sapma

2.Tarih boyunca kadınların mücadelelerine temel oluşturup yön veren düşünceler akımına ne ad verilir?
A) Eleştirel Okul
B) Aile İdeolojisi
C) Liberalizm
D) Feminizm
E) Çatışmacı Yaklaşım

3.Derin Ekoloji kavramını ilk kez kullanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulrich Beck
B) Herbert Mead
C) Max Weber
D) Arne Naess
E) Catton ve Dunlap

4.Bir bireyin kendi kültürünü merkeze koyup diğerlerinden üstün görmesi ile başlayan ve yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi olgulara neden olan kavrama ne ad verilir?
A) Kültürel görelilik
B) Kültür şoku
C) Kültürel değişim
D) Etnosantrizm
E) Yutulma

5.Göz ve kulak, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda diğer duyu organlarına göre daha hassastır?
A) Fark eşiği
B) Mutlak eşik
C) Psikofizik yöntem
D) Uyarıcı eşiği
E) Mutlak fark düzeyi

6.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdan aşağıya bilgi işlemleme sürecinde yer almaz?
A) Öğrenilmiş bilgiler
B) Önceki yaşantılar
C) Uyarıcının duyusal özellikleri
D) Beklentiler
E) Deneyimler

7.İnsanların çevreden topladıkları bilgileri algılara dönüştürürken, doğuştan getirdikleri gruplama eğilimlerine göre hareket ettiklerini söyleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üç Renk Kuramı
B) Gestalt İlkeleri
C) Karşıt Renk İşleme Kuramı
D) Davranışçılık Kuramı
E) Optimum Uyarılma Kuramı

8.Psikolojinin, insanı araştıran diğer bilimlerle de ilişkili olmasınınn sebebini ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan bio-psiko-sosyal bir varlıktır.
B) İnsan toplumsal bir varlıktır.
C) İnsan düşünebilen bir canlıdır.
D) İnsan sosyo-ekonomik varlıktır.
E) İnsan sosyal-psikolojik bir varlıktır.

9.Hareket eden bir araç içindeyken bir ağaca baktığımızda ağacın önündeki nesneleri gittiğimiz yolun tam tersi yönde çok hızlı bir şekilde hareket ediyormuş gibi, ağacın
arkasındaki nesneleri ise bizimle aynı yönde daha yavaş hareket ediyormuş ya da etmiyormuş gibi algılamamız monoküler ipuçlarından hangisine bir örnektir?
A) Göreli büyüklük
B) Göreli hareket
C) Doğrusal perspektif
D) Binişim
E) Doku değişimi

10.Okulda riskli davranışlarda bulunan öğrencilerin uzun süreli izlenmesi hangi psikolojik araştırma yöntemine bir örnektir?
A) Anket
B) Deneysel yöntem
C) Survey
D) İlişkisel araştırma
E) Vaka incelemesi

11.İnsanların yetenek, beceri, zeka, kişilik, ve anormal davranışlarının ölçülmesiyle ilgili testler geliştiren psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal psikoloji
B) Gelişim psikolojisi
C) Deneysel psikoloji
D) Endüstri psikolojisi
E) Psikometrik psikoloji

12.Bütün psikolojik olayların, beynin ve sinir sisteminin eylemlerine bir şekilde yanıt vermesi ilkesini benimseyen biyolojik yaklaşımın öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rogers
B) James
C) Meyer
D) Piaget
E) Freud

13.Duyguların, vücutta meydana gelen fizyolojik uyarılmadan sonra oluşan özel duyumlar sonucu oluştuğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cannon-Bard Kuramı
B) Schachter-Singer Kuramı
C) Lazarus Kuramı
D) Duygusal Nörobilim Kuramı
E) James-Lange Kuramı

14.Oyuncaklarını toplatmayı öğretmek istediğimiz çocuğa yapmaktan hoşlandığı oyun oynamak gibi bir etkinliği ödül olarak kullanma aşağıdakilerdenhangisine bir örnektir?
A) Sosyal bilişsel öğrenme
B) Bilişsel öğrenme
C) Büyükanne kuralları
D) Bilgiyi işleme kuramı
E) Olumsuz pekiştirme

15.İnsan davranışlarının odak noktasının kişisel özgürlük, seçim, kendi kendine karar verme ve kişisel gelişme için savaş verme olduğunu vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişsel Kuram
B) Biyolojik Kuram
C) Beklenti Kuramı
D) Hümanist Güdü Kuramı
E) Davranışçı Kuram

16.Sınıfta parmak kaldırarak konuşan çocuklara öğretmenin söz vermesi üzerine diğer çocuklarda da parmak kaldırma davranışlarının artması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Dolaylı pekiştirme
B) Doğrudan pekiştirme
C) Dolaylı ceza
D) Sürekli pekiştirme
E) Söndürme

17.Aşağıdaki kuramlardan hangisine göre güdülenen davranış, olumsuz bir bedensel gerilimi azaltma ve bedeni biyolojik denge durumuna döndürme çabasıdır?
A) İç Güdü Kuramı
B) Optimum Uyarılma Kuramı
C) Davranışçı Ödül Kuramı
D) Beynin Ödül / Zevk Merkezi Kuramı
E) Dürtü Azalma Kuramı

18.Aşağıdakilerden hangisi Ekman ve arkadaşlarının dünya çapında insanların tanıdığını ifade ettikleri temel duygulardan biri değildir?
A) Horlanma
B) Kötümserlik
C) Tiksinti
D) Korku
E) Şaşırma

19.Sosyal bilişsel öğrenme sürecinde bilişsel olarak depolanan bilginin prova yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taklit etme
B) Hafızaya alma
C) Dikkat etme
D) Güdülenme
E) Sönme

20.Herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilerin, işlemlerin depolandığı bellek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anısal bellek
B) Anlamsal bellek
C) İşlemsel bellek
D) Duyusal kayıt
E) Kısa süreli bellek

B D D D A C B A B E E C E C D A E B A C


 
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 44,658
» Son Üye: Fener-1907
» Toplam Konular: 1,734
» Toplam Yorumlar: 4,823

Detaylı İstatistikler

Son Aktiviteler
buy Halloween headband
yqqe233 | Dün, Saat:06:30
Türk Dili 1 – Ünite 1-2-3...
cansuandc | 29.05.2019, Saat:15:04
AÖF Yaz Okulu ile Sizleri...
Editör | 26.05.2019, Saat:23:28
Sosyal Hizmet Yönetimi 5....
Nazejirki | 24.05.2019, Saat:11:12
ATA AÖF bütünleme sınavı ...
ByAdmin | 16.05.2019, Saat:01:43
Açıköğretimde Başarıya Gi...
Editör | 28.04.2019, Saat:20:28
Anadolu Aöf Yaz Okulu
Editör | 24.04.2019, Saat:09:47
AÖF sınav yönetmeliğinde ...
Editör | 24.04.2019, Saat:09:42
İDARE HUKUKU 2015 FİNAL C...
Editör | 03.02.2019, Saat:18:42