Forum Gündemi:

Editör
#1
Bilgi Toplumu Ve E-Devlet

2.Ünite

BÜROKRASİ VE E-DEVLET
Bürokrasi, Yazılı Kuralları Bulunan Hiyerarşik Bir örgütlenme Tarzı Olan Bir Yapıdır. Önceden Belirlenmiş Kuralları İle Devletin Üstlendigi Görevleri Yürüten Vazgeçilmez Bir Uygulamalar Bütünüdür.
E-Devlet İle İlişkili Olan Bürokrasi Dijitalbürokrasi, Elektronik Bürokrasi Ya Da E-Bürokrasi Olarak Tanımlanabilir. E-Bürokrasi’nin İse E-Devlet’in Bir Gerekliliği Olduğu Söylenebilir.
Ekonomik Kalkınma Ve İş Birliği Örgütü (OECD) E-Devleti, Daha İyi Bir Yönetişim Amacına Ulaşabilmek İçin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin, Özellikle De İnternetin Bir Araç Olarak Kullanılması Olarak Tanımlamıştır.
E-DEVLET’İN TANIMI VE PAYDAŞLARI
E-Devlet, Genel Olarak Devlet İle Vatandaşların Birbirine Karşı Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu Görev Ve Hizmetlerin Elektronik Ortamda Hızlı, Kolay Erişilebilir, Güvenilir Ve Kesintisiz Gerçekleşmesini Sağlayan Bir Mekanizma Olarak Tanımlanabilir. “Elektronik Devlet” Kavramının Kısaltılmışı Olarak Kullanılan E-Devlet Kavramı, Devletin Kendi İç İşleyişinde Ve Sunduğu Hizmetlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanılmasıdır.
Adem-İ Merkeziyetçilik, Devlet Merkezinin Gücünü Azaltarak Yerel Yönetimlerin Yetkilerinin Artırılmasını Savunan Siyasi Görüştür. Adem-İ Merkeziyet, “Merkezin Yokluğu” Demektir. Yerinden Yönetim, Özyönetim Şeklinde De Kullanılmaktadır.
E-Vatandaş, Devletle Olan İletişim Ve Bağlantısını Bilgisayar Ağları Üzerinden Gerçekleştiren Yurttaş.
E-Kurum, Vatandaşa Bilgisayar Ağları Üzerinden, Dijital Ortamda Hizmet Sunan Kurum.
E-Şirket, Çevreyle Olan İletişimini Ve İşlemlerini Bilgisayar Ağları Üzerinden Yapan Şirket.
E-Devlet Kavramı İdari Ve Siyasi Açıdan Değerlendirilmektedir. İdari Açıdan Kamu Kurumlarının Kamusal Nitelikteki Bilgi Ve Hizmetleri Potansiyel Tüm Aktörlere Bilgi İletişim Teknolojilerinden Yararlanarak Sunması Söz Konusudur. Siyasi Açıdan İse Bu Teknolojilerin, Kamu Yönetiminde Katılımı Ve ŞEffaflığI, YöNetimin Denetimini Ve Hesap Verirliğİni Artıracak YöNde Kullanılması Vurgulanmaktadır.
E-Devlet’in Ana Paydaşları 1. Kamu Kurumları, 2. Sivil Toplum Kuruluşları, 3. Üniversiteler Ve 4. Özel Sektör Olarak Ele Alınabilir. Ayrıca E-Devlet Hizmetlerinden Yararlanacak Olan Vatandaş Da Paydaşlardan Biridir.,
Paydaş, Hedeflerin Başarıya Ulaşmasından Etkilenen Ya Da Bu Süreçte Etkili Olan Herhangi Bir Grup Veya Bireydir.
Paydaşlara Bağlı Olarak Alanda Sıklıkla Kullanılan E-Devlet Etkileşİm TüRleri Aşağıda Açıklanmaktadır;
1. Devletten Devlete (G2G); ÖRneğİn, İki Kamu Kurumunun Bir Veri Tabanını Ortak Kullanması,
2. Devletten VatandaşA (G2C); Örneğin, Bir VatandaşIn Vergisini İnternet ÜZerinden Öğrenip
ÖDeyebilmesi,
3. Devletten ÖZel SektöRe/İş DüNyasına (G2B); ÖRneğİn Devlet İhalelerinin İnternet ÜZerinden Duyurulması.
 
Bu Etkileşim Türlerine Ek Olarak E-Posta, SMS, Sosyal Medya Araçları Gibi AraçLar Sayesinde Devlet Dışındaki Paydaşlar Da Kamusal Bilgi Ve Hizmetlerin Sadece Pasif Bir Alıcısı Değil Aynı Zamanda Belli Bir Noktaya Kadar Hizmetin Eş-ÜReticisi Durumuna GelmişLerdir.
4. VatandaşTan VatandaşA (C2C); Örneğin, Bir DoğAl Afet Sonrasında Devlet Ve Sivil Toplum KuruluşLarı Arasındaki Bilgi Ve Faaliyet EşGüdümünün İnternet Üzerinden Yapılması,
5. Sivil Toplumdan VatandaşA (NGO2C); Örneğin, Kamusal Meseleler Hakkında İnternet ÜZerindeki TartışMa Gruplarında Yapılan YazışMalar.
E-DEVLET’İN ÖZELLİKLERİ VE AMAÇLARI
E-Devletin Bilgi Devleti Ve Teknik Devlet Olma Özellikleri
Bilgi Devleti Olarak E-Devlet: Günümüzde, Üretilen, PaylaşIlan Ve Kullanılan Bilginin Yalnız Niceliğİ Değİl, Bu Ürünün Üretimi, DağItımı Ve Kullanılmasındaki Nitelik (Kalite) De Önemlidir.
Teknik Devlet Olarak E-Devlet: Yeni Devlet AnlayışInda Teknolojinin Yeri TartışIlmaz Derecede Önemlidir. Kamu Yönetimi Sisteminde Teknoloji Kullanımının Temel Amaçları Kamu ÇalışAnlarının Yönetsel Etkinliğİni Ve İdarenin Verimliliğİni  Artırmaktır
Paradigma Belli Bir DöNemde Bilimsel Olarak Olgu Ve Olayları AçIklamaya Yarayan Ortak Ve Genel Bakış AçIsı. Paradigma, Var Olan Durumu AçIklama ÖZelliğİni Yitirdiğİnde Yerini Yeni Bir Paradigma Alır.
Devlet Kurumlarının Daha Rasyonel Ve Verimli İşLemesini Sağlamanın Yanısıra Aşağıdaki Amaçlarının Da Olduğu Söylenebilir
• Harcamalarda Tasarruf SağLanması • KâğIt İşLemlerinin Kontrol Altına Alınması
• Bürokrasinin Azalması • Kamu Yönetiminde Ş Effaflık
• Kamu Hizmetlerinde Hızın Arttırılması • Kamu Yönetiminde Ü Retkenlik Ve Verimlilik
• Hizmet Kalitesi • Kamu Yönetiminde Kesintisiz Hizmet
• VatandaşIn Yönetime Etkin Katılımı • Herkese Eşİt Hizmet, Etkin Ve Hızlı Denetim Kolay, Hızlı Ve Rahat Erişİm Olanagı
E-Devletin Gelişİmine İlişkin Teknik, Örgütsel Ve Yönetsel Unsurlara Dayanarak Önerilen Layne Ve Lee’nin (2001) Modeli Alanda En Bilinen Model Olup Aşamaları
1.   Kataloglama: Devletin Ya Da Kamu Kurumunun Bir Web Sitesi Oluşturarak İnternet ÜZerinde Varlık GöStermeye Başladığı, Bilgilerin Sunulduğu Ancak Kullanıcı Açısından İşlevselliğin Çok Az Olduğu Aşamadır.
2.   İşlem: Kullanıcıların İnternet Uzerinden Hizmet Alabildiği, Çift Yönlü İletişimin Soz Konusu Olduğu Aşamadır.
3.   Dikey Bütünleşme: Farklı Düzeylerde Bütünleşmeyi İfade Etmektedir, Aynı Alana İlişkin Yerel Düzeydeki Veritabanlarının Ulusal Düzeydekiler İle Bütünleşmesi Gibi.
4.   Yatay Bütünleşme: Farklı İşlevlerin Butunleşmesini İfade Etmektedir, Farklı Alanlarda Kamu Kurumlarınca Sağlanan Hizmetlerin Tek Bir Sistemden Kullanıcıya Sunulduğu Aşamadır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Elektronik Belge Yönetiminin Gerçekleştirilmesini Sağlayan Sistemdir.
Kurumlarda Kayıt Tutma Ve Belge Yönetimi Fonksiyonu Aşağıdaki Beş Temel Kurumsal Amaca Hizmet Etmektedir
1. Güncel Karar Verme İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi,
2. Kurumsal Kaynakların Nasıl SağLandığInın Ve KullanıldığInın Belgelenmesi,
3. Kurumun, Kurum ÇalışAnlarının Ve Hizmet Sunulan Kitlelerin Haklarının Korunması,
4. Kurumun Tabi OlduğU Mevzuata Uygun DavranıldığInın Belgelenmesi,
5. Tarihsel Süreç İçerisinde Kurumsal DevamlılığIn İzlenebilmesi.
Özet Olarak EBYS’nin Yararları Aşağıdaki Gibi Açıklanabilir
-     Hız
-     Güvenlik
-     Maliyet
-     Verimlilik
-     Bilgi Yönetimine Katkı
EBYS’nin Sozu Edilen Ozelliklerinden Tam Olarak Yararlanılabilmesi, E-İmza, E-Yazışma Ve Kayıtlı Elektronik Posta Kullanılması İle Yakından İlişkilidir. Bu Bağlamda İlgili Kavramlar Aşağıda Tanımlanmıştır:
Elektronik İmza (E-İmza)
GüVenli E-İmza Birkaç İstisna Dışında Elle Atılan İmza İle Eşdeğer Kabul Edilmektedir
Elektronik YazışMa (E-YazışMa)
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Birbirleriyle Elektronik Ortamda Resmî Belge Paylaşımı Ya Da İletimi Yapabilmelerini İfade Etmektedir.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
Elektronik İletilerin, Gönderimi Ve Teslimatı Da Dâhil Olmak Üzere Kullanımına İlişkin Olarak Hukukî Delil Sağlayan, Elektronik Postanın Nitelikli Şeklidir
 
E-Devlet İçin Aşağıdakiler Söylenebilir:
• Mekân: Küresel
• Zaman: Sınırsız
• Etkileşim: Doğrudan
• Hizmet: Kesintisiz
• Gelişim: Açık
 
Bu Bağlamda, Geleneksel Bürokrasinin De Yerini Hızla E-Bürokrasiye Bıraktığı, E-Devlet’in Varlığına Ve Süregelen Gelişimine Bakarak Rahatlıkla Söylenebilir. Bireyler, E-Devlet Çatısı İçinde Barınan Hizmetlerden Yararlanabilmek İçin Onları Akılda Tutmak, Bir Memura Danışmak, Kurumlar Arasında Mekik Dokumak, Doğrudan Bir Yetkiliden Hizmet Beklemek Zorunda Değiller.Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [Vize] Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (1-4.Ünite) Ders Notu Editör 0 3,510 11.11.2017, Saat:00:53
Son Yorum: Editör
  [Vize] Sistem Analizi Ve Tasarımı (1-4.Ünite) Ders Notu Editör 0 2,707 11.11.2017, Saat:00:50
Son Yorum: Editör
  [Vize] İşlem Tablosu Programlama (1-4.Ünite) Ders Notu Editör 0 3,077 11.11.2017, Saat:00:45
Son Yorum: Editör
  [Vize] Üretim Yönetim Sistemleri 4.Ünite Ders Notu Editör 0 1,599 11.11.2017, Saat:00:42
Son Yorum: Editör
  [Vize] Üretim Yönetim Sistemleri 3.Ünite Ders Notu Editör 0 1,380 11.11.2017, Saat:00:40
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi