Konu Bilgileri
Konu: Türk Vergi Sistemi Kendimizi Sınayalım Yazar: Editör
Okunma: 1376 Yorum: 0
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

#1
TÜRK VERGİ SİSTEMİ

1. Gelir vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?
(Hem tam hem dar mükellefler)

2. Gelir vergisi uygulamasında aşağıdakilerden hangisi tam mükellef olarak gelir vergisine tabi olmaktadır?
(İkametgâhı Türkiye’de olanlar)

3. Adi komandit şirkette komanditer ortakların elde ettikleri kazançlar aşağıdakilerden hangi kazanç türünü oluşturur?
(Menkul sermaye iradı)

4. Vergi hukukunda her takvim yılı bir vergileme dönemi olarak kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi şartların varlığı halinde bu kurala istisna teşkil eder?
(İnşaat ve onarma işleriyle uğraşanlar)

5. Aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmamıştır?
(Zirai kazançlar)

6. Hangilerinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına dayanmaktadır?
(Ücret, Gayrimenkul sermaye iradı)

7. Gelirin özellikleri nelerdir?
(Yıllık olması, Safi olması, Gerçek olması, Elde edilmiş olması)

8. Gelir vergisine giren kazanç ve iratlar nelerdir?
(Ticari kazanç, Serbest meslek kazancı, Ücret, Diğer kazanç ve iratlar)

9. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazanç olarak vergilendirilmez?
Gayrimenkul alım satımı
Menkul kıymet alım satımı
(Telif haklarının satışı)
Coberlik işleri
Özel okul işletilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükellef değildir?
1. sınıf tüccarlar
Her türlü ticaret şirketleri
Yıllık alımlarının veya satışlarının tutarı yasada belirlenen miktarı aşanlar
(Basit usulde vergilendirilenler)
Kendi istekleri ile bilanço usulünde vergilendirmeyi talep edenler

1. Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirmenin genel veya özel şartları arasında yer almaz?
a. Kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması
b. İş yeri emsal kira bedeli toplamının kanunda belirlenen miktarları aşmaması
c. Başka bir faaliyet dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması
d. Envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı olarak özetlenmesi
e. Yıllık alış, satış ve hasılat tutarlarının kanunda belirlenen tutarları aşmaması

2. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın işletme hesabı esasına göre tespitinde gider olarak düşülemez?
a. Personelin yemek giderleri
b. İşle ilgili seyahat giderleri
c. İşle ilgili kira ödemeleri
d. İşle ilgili ödenen gelir vergisi
e. Amortismanlar

3. Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından yararlananlarda bulunması gerekli özelliklerden biri değildir?
a. Ticaretle uğraşma
b. Geçimini ancak sağlama
c. Motorlu nakil vasıtası kullanma
d. Bedeni güçle çalışma
e. İşyeri açmama

4. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili yöntemlerden biri değildir?
a. Basit usul
b. Götürü usul
c. Bilanço esası
d. İşletme hesabı esası
e. Esnaf muaflığı

5. Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahiplerinin gelir tespiti nasıl yapılır?
(Verecekleri beyannameye göre)

6. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç elde edenlere ilişkin bir vergilendirme yöntemi değildir?
a. Gerçek usulde vergileme
b. Stopaj usulü ile vergileme
c. Basit usulde vergileme
d. İşletme hesabı esasında vergileme
e. Bilanço esasında vergileme

7. Gerçek usule tabi olmayan çiftçiler nasıl vergilendirilirler?
(Sadece stopaj yoluyla)

8. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçi A, ticaret borsasında tescilini yaptırarak T100.000 tutarında arpa satmıştır. A’ya ödenen para üzerinden ne kadar stopaj yapılacaktır?
(2.000 TL.)

9. Arazisinin kullanımını başkasına bırakarak üründen pay alan kişinin elde ettiği gelir hangi kazanç türünü oluşturur?
(Gayrimenkul sermaye iradı)

10. Hangisi veya hangilerine sahip olanlar gerçek usulde vergilendirilir?
-Bir biçerdövere sahip olanlar
-Hububat ziraatinde, kıraç arazinin işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar


1. Aşağıdakilerden hangisi safi ücrete ulaşmak için yapılabilecek indirimlerden biri değildir?
a. Sakatlık indirimi
b. Otomobil akaryakıt gideri
c. Sendikaya ödenen aidat
d. Özel şahıs sigortası primi
e. Asgari geçim indirimi

2. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
a. Ticari mahiyette olmaması
b. Süreklilik unsuru taşıması
c. İhtisasa dayalı olması
d. İşverene tabi olmadan yapılması
e. Ticari mahiyette olması

3. Telif haklarının, müellifleri tarafından kiralanması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
(Serbest meslek kazancı)

4. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarının tespitinde gider olarak indirilemez?
a. Seyahat ve ikamet giderleri
b. Binek otomobili giderleri
c. Asgari geçim indirimi
d. Emeklilik aidatları
e. İaşe ve ibate giderleri

5. Gayrimenkul sermaye iratlarında götürü gider indiriminin oranı aşağıdakilerden hangisidir?
(% 25)

6. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı değildir?
a. Motorlu araçların kiralanması karşılığında elde edilen gelir
b. Meskenlerin kiralanması karşılığında elde edilen gelir
c. Arazilerin kiralanması karşılığında elde edilen gelir
d. Ticari işletmeye dahil aracın kiralanması karşılığında elde edilen gelir
e. İşletme haklarının kiralanması karşılığında elde edilen gelir

7. Vergi değeri 100.000 TL. olan daireyi kiraya veren mükellefin beyan etmek zorunda olduğu en düşük yıllık kira miktarı ne kadardır?
(5.000 TL.)

8. Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir?
a. Hisse senetleri kâr payları
b. Repo gelirleri
c. Yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları
d. Komandite ortaklara verilen kar payı
e. Mevduat faizleri

9. Menkul sermaye iradı için verilen beyanname üzerinde, brüt menkul sermaye iradından aşağıda yazılı giderlerden hangisi indirilemez?
a. Taşınır değerlerin korunması için yapılan giderler
b. Temettü hisselerinin tahsil giderleri
c. Faizlerin tahsil giderleri
d. Gelir vergisi
e. Menkul kıymetler için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar

10. Öğrenci (A)’nın borsada hisse senedi alım satımı yaparak sağladığı kazanç, aşağıdakilerden hangi tür kazancı oluşturur?
(Değer artış kazancı)


1. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirlenen stopaj konuları arasında yer almamıştır?
a. Ücretler
b. Tahvil-hazine bonosu
c. Alacak faizleri
d. Serbest meslek kazançları
e. Zirai kazançlar

2. Aşağıdaki mükelleflerden hangisinin stopaj yapma yükümlülüğü vardır?
(Yatırım fonu yönetenler)

3. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, bu verginin tarhını yapma yetkisi kural olarak aşağıdakilerden hangi vergi dairesine aittir?
(Mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine)

4. 2011 yılında kiraladığı iş yerinden stopaj dahil 30.000 TL.tutarında kira geliri elde eden gerçek kişi A’nın beyanname verme durumu nedir?
İkametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine

5. Aşağıdakilerden hangisi için beyanname verme mecburiyeti vardır?
Vergisi stopaj yoluyla alınmamış ücret gelirleri

6. Yıllık beyana tabi olan gelir vergisi kaç taksitte ödenir?
İki taksit

7. Aşağıdakilerden hangisi beyanname üzerinden yapılabilen (gelir olması durumunda) indirimlerden biri değildir?
a. Amortismanlar
b. AR-GE giderleri
c. Bağışlar
d. Zararlar
e. Şahıs sigorta pirimler

8. Hangilerinin geçici vergi (peşin vergi) ödeme yükümlülüğü vardır?
Birinci sınıf tüccarlar
İkinci sınıf tüccarlar
Serbest meslek erbapları

9. Dar mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi münferit beyannamesi hangi süre içinde verilir?
Gelirin elde edilmesinden itibaren 15 gün içinde

10. İstanbul’da faaliyette bulunan dar mükellef gerçek kişi A’nın 2011 yılında ticari faaliyetinden sağladığı geliri yanında, bankadaki mevduatından sağladığı tevkifata tabi olmuş faiz geliri bulunmaktadır. Mükellefin gelirlerini beyan şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını beyan eder, menkul sermaye iradını beyannamesine dahil etmez.

1. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinin varlık nedenlerinden biri değildir?
a. Kurumların kamu hizmetlerinden yararlanması
b. Kurumların ayrı tüzel kişiliklerinin olması
c. Kurumların ödeme gücü
d. Şirketleşmenin caydırılması
e. Kurumların gelir elde etmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinde dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilir?
İş merkezi ve kanuni merkezi yurt dışında olan kurum

3. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
a. Kooperatifler
b. Banka şubesi
c. İktisadi kamu müesseseleri
d. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
e. İsteğe bağlı olarak iş ortaklıkları

4. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf değildir?
a. Milli piyango idaresi
b. Turizm işletmesi
c. Askerî fabrika
d. Kızılay
e. Vakıf üniversitesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan bir istisnadır?
İştirak kazançları istisnası

6. 2011 yılında dönem başı öz sermayesi 100.000 TL, dönem sonu öz sermayesi 200.000 TL. olan X AŞ’den yıl içinde 8.000 TL. tutarında para çekilmiş buna karşılık 16.000 TL. tutarında para eklenmiştir. Bu durumda şirketin 2011 yılı kurumlar vergisi matrahı kaç lira olur?
92.000 TL

7. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kurum kazançlarının tespitinde indirilebilecek giderlerden bir tanesi değildir?
Yedek akçeler

8. Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme ayı aşağıdakilerden hangisidir?
Nisan ayı

9. Kurumlar vergisinde geçici vergi kaçar aylık dönemler itibariyle ödenir?
Üçer aylık

10. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi ihracat istisnası avantajından yararlanabilir?
Dar mükellef gerçek kişi

1. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisine tabi değildir?
a. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik tarafından alıcıya devredilmesi
b. Her türlü sınai, ticari, zirai ürün teslimi
c. Bir şeyin yapılması, taşınması, korunması gibihizmet ifaları
d. Serbest meslek faaliyeti ifa edilmesi
e. İhracat yapılması

2. Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dâhil edilmez?
a. Taşıma giderleri
b. İskontolar
c. Sigorta gideri
d. Vade farkı
e. Komisyon gideri

3. Aşağıdakilerden hangisi, KDV’nin kanuni mükellefi değildir?
a. İlaç satan eczane
b. Gazete satan market
c. Hukuk hizmeti sunan avukat
d. Galeriden otomobil satın alan şahıs
e. Taşımacılık işi yapan şirket

4. Aşağıdakilerden hangisi, katma değer vergisinin kanuni mükellefidir?
Malı satan

5. Aşağıda yazılı ürünlerden hangisinin tesliminde % 8 KDV oranı uygulanır?
Yumurta

6. Aşağıdakilerden hangisi halen uygulanmakta olan katma değer vergisi oranlarından bir tanesidir?
% 1

7. Öğrenci A, 1.000 TL’ye bilgisayar satın almış, satıcı %20 iskonto yapmıştır. A’nın ödeyeceği KDV tutarı ne kadardır? (KDV oranı %18)
144

8. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi istisnaları arasında yer almaz?
a. Taşımacılık istisnası
b. Diplomatik istisna
c. Müteferrik istisna
d. Petrol aramaları istisnası
e. Askerî amaçlı istisna

9. Katma değer vergisi mükellefleri beyannamelerini hangi tarihe kadar vermek zorundadırlar?
İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar

10. Katma değer vergisi mükellefi A’nın X vergilendirme döneminde alışları nedeniyle yüklendiği KDV’lerin toplamı 1 milyon TL’dir. A, aynı dönemde satışları nedeniyle müşterilerinden 3 milyon TL. tutarında KDV tahsil etmiştir. A bu dönemle ilgili olarak ne kadar KDV öder?
2 milyon


1. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden bir tanesidir?
Gümrük vergisi

2. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli liste (mal grubu) sayısı kaç tanedir?
4

3. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin konusuna girmez?
a. Sigara
b. Alkollü içkiler
c. Otomobil
d. Akaryakıt
e. Traktör

4. Aşağıdakilerden hangisi özel iletişim vergisine tabidir?
Telefon hizmetleri

5. Aşağıdakilerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusuna girmez?
a. Bankaların kendi şubeleri arasında yaptıkları işlemler
b. Bankaların bankacılık hizmetleri
c. Bankaların gayrimenkul satışı
d. Bankaların altın alım satımı
e. Sigorta şirketlerinin sigortacılık işlemleri

6. Banka ve sigorta muameleleri vergisi ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki kanunlardan hangisinin içinde yer almaktadır?
Gider Vergileri Kanunu

7. Harçlarda esas alınan matrah ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Hem nispi hem maktu esas

8. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin konusunu oluşturur?
Hukuki işlemler

9. Aşağıdakilerden hangisi, damga vergisinin ödeme yöntemlerinden biri değildir?
a. Kaynakta kesinti suretiyle ödeme
b. Damga pulu yapıştırılması suretiyle ödeme
c. Basılı damga konulması suretiyle ödeme
d. Makbuz kesilmesi suretiyle ödeme
e. İstihkaktan kesinti yoluyla ödeme

10. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisi muhtasar beyannamesinin en son verilme tarihidir?
Her ayın 23’ü

1. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmemiştir?
a. Belediyelere ait taşıtlar
b. Kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlar
c. Diplomatlara ait taşıtlar
d. Sakatların kullandıkları özel tertibatlı araçlar
e. Köy tüzel kişiliğine ait taşıtlar

2. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?
a. Trafik siciline kaydı yaptırılmış kamyon
b. Trafik siciline kaydı yaptırılmış motosiklet
c. Sivil hava vasıtaları siciline kaydı yaptırılmış helikopter
d. Liman siciline kaydı yaptırılmış yat
e. Trafik siciline kaydı yaptırılmış belediyeye ait otomobil

3. Motorlu taşıtlar vergisi tarifesi, aşağıdakilerden hangi özelliği taşımaktadır?
Spesifik esas

4. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisinin ödeme aylarıdır?
Ocak-Temmuz

5. Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinin konusuna girmez?
a. Türk tabiiyetinde bulunan kişiden yabancıya mal intikali
b. Milli piyango ikramiyesi kazanılması
c. Spor toto ikramiyesi kazanılması
d. Yabancı ülkede bulunan malın Türk tabiiyetinde bulunan kişiye intikali
e. Türkiye’de bulunan malın yabancıya intikali

6. Zamanında beyanname verilmemesi durumunda kendi yasasıyla mükellefe ek süre hakkı tanınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Veraset ve intikal vergisi

7. Veraset ve intikal vergisinin ödenme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Tahakkuktan itibaren 3 yılda her yıl iki eşit taksitte

8. Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinin özelliklerinden biri değildir?
a. Tek oranlı bir vergidir
b. Artan oranlı bir vergidir
c. Bir servet transferi vergisidir
d. Miras kalan değerler üzerinden alınır
e. Bağışlanan değerler üzerinden alınır

9. Emlak vergisi taksitlerinin ödeme ayları aşağıdakilerden hangisidir?
Mayıs-Kasım

10. Öğrenci (Ö)’nün Ankara Büyük şehir Belediyesi sınırları içinde bulunan konutunun emlak vergisine esas olan matrahı 100.000 TL’dir. (Ö)’nün ödemesi gereken yıllık emlak vergisi miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
200
--------------------------------
ARTIK DERS NOTLARI BİR TIK UZAĞINDA HEMEN ÜCRETSİZ ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN


ANDROİD UYGULAMAYI İNDİR
Ara
}}
Teşekkür Edenler:


Türk Vergi Sistemi Kendimizi Sınayalım Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [Resimli] Vergi Hukuku 3 ve 4. Ünite Ders Notu Editör 1 1,422 08.12.2015, Saat:17:51
Son Yorum: guness
  [Resimli] Vergi Hukuku 1 ve 2. Ünite Ders Notu Editör 7 2,633 10.11.2015, Saat:11:29
Son Yorum: brlancerx
  [Resimli] Türk Vergi Sistemi 4. Ünite Ders Notu Editör 1 514 24.08.2015, Saat:10:10
Son Yorum: davut0690
  [Resimli] Türk Vergi Sistemi 3. Ünite Ders Notu Editör 1 397 24.08.2015, Saat:10:09
Son Yorum: davut0690
  [Resimli] Türk Vergi Sistemi 2. Ünite Ders Notu Editör 1 634 24.08.2015, Saat:10:08
Son Yorum: davut0690

Hızlı Menü: