Konu Bilgileri
Konu: SPK Kendimizi Deneyelim Yazar: Editör
Okunma: 613 Yorum: 0
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

#1
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
1.   
Ekonomik birimlerin sahipolduğu tüm kaynaklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a.    
Hazine

b.    
Yatırım

c.      Servet
d.    
Tasarruf

e.     
Mevduat

2.   
Bir finansal sistemde enfazla fon talep eden birim aşağıdakilerden hangisidir?
a.     İşletmeler
b.    
Devlet

c.     
Yabancılar

d.    
Bireyler

e.     
Hükümetler

3.   
Aşağıdakilerden hangisisıcak para olarak ifade edi­len yatırımdır?
a.    
Faiz yatırımı

b.    
Doğrudan yatırım

c.     
Kar yatırımı

d.     Portföy yatırımı
e.     
Aracısız yatırım

4.   
Aşağıdakilerden hangisietkin bir piyasada geçerli değildir?
a.    
Çok sayıda alıcı vardır

b.     Az sayıda satıcı vardır
c.     
Bilgi hızlı yayılır

d.    
Fiyatlar tüm bilgileri yansıtır

e.     
Bilgi herkese ulaşır

5.   
Ülkemizde devlettahvilleri en az kaç yıl vadeli ol­mak zorundadır?
a.     5
b.    
4

c.     
3

d.    
2

e.      1
6.   
Aşağıdakilerden hangisiülkemizdeki organize piya­salardan değildir?
a.    
TCMB Açık Piyasa

b.     Bankalararası Döviz Piyasası
c.     
ÎMKB Tahvil ve Bono Piyasası

d.    
İstanbul Altın Piyasası

e.     
VOB Vadeli İşlemler Piyasası

7.   
Yatırım bankalarınınhalka arz edilen menkul kıy­metlerin tümü satılamadığında, kalanı satın almayı üst­lenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
a.    
Broker aracılığı

b.    
Dealer aracılığı

c.      Yüklenim aracılığı
d.    
Maliyetli aracılık

e.     
En iyi gayret aracılığı

8.   
Fonların riski yüksek,getirisi düşük yatırımların finanse edilmesinde kullanılması aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Ters seçim
b.    
Ahlaki riziko

c.     
Asimetrik bilgi

d.    
İşlem maliyeti

e.     
Bilgi maliyeti

 
9.   
Aşağıdakilerden hangisikişilerden katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla sermaye piyasası araçla­rından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyü işlet­mek üzere oluşturulan mal varlığıdır?
a.    
Portföy şirketi

b.    
Yatırım ortaklığı

c.     
Risk sermayesi

d.    
Factoring şirketi

e.      Yatırım fonu
10.  
Nominal faiz oranı % 18olduğuna göre beklenen enflasyonun % 12 olması durumunda beklenen reel getiri ne kadar olacaktır?
a.    
%6.85

b.    
%6.25

c.     
%6

d.     %5.36
e.     
%4.65

11. Ekonomikdüzenlemelerin ilk ortaya çıkışını aşağı­daki tarihlerden hangisine kadar götürebilmekteyiz?
a.      1870'lere
b.     
1900'lere

c.     
1950'lere

d.    
1980'lere

e.     
2000'lere

12. Aşağıdakilerdenhangisi finans sektörlerinin düzen­lenmesinin nedenlerinden birisi değildir?
a.    
Dışsallıklar

b.    
Ahlâki Çöküntü

c.     
Sistemin Kilitlenmesi

d.    
Piyasa Yetersizlikleri veBaşarısızlıkları

e.      İşlem hacmi
13. Belirlibir işleme taraf olanların dışındakilerin bu iş­lem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Dışsallık
b.    
Ahlâki Çöküntü

c.     
Sistemin Kilitlenmesi

d.    
Piyasa Yetersizlikleri veBaşarısızlıkları

e.     
İşlem hacmi

14. Aşağıdakilerdenhangisi finans piyasalarının ve ku­rumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bu­lunan yetersizliklerden birisidir?
a.    
Dışsallık

b.    
Ahlâki Çöküntü

c.     
Sistemin Kilitlenmesi

d.     Bilgi Asimetrisi
e.     
İşlem hacmi

15. Aşağıdakilerdenhangisi finans piyasalarının ve ku­rumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bu­lunan yetersizliklerden birisidir?
a.    
Dışsallık

b.    
Ahlâki Çöküntü

c.     
Sistemin Kilitlenmesi

d.     Asil - vekil problemleri
e.     
İşlem hacmi

 
16. Finanskurumlarının, bir düzenleyici kurumun bu­lunmadığı durumda kısa vadeli avantaj sağlamak ama­cıyla yatırımcıların çıkarlarının aleyhine davranışlar ser­gilemesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?
a.    
Dışsallık

b.    
Ahlâki Çöküntü

c.     
Sistemin Kilitlenmesi

d.    
Asil - vekil problemleri

e.      Sistemin Kilitlenmesi
 
 
17. Finansalkurumlar devletin sağladığı güvenlik ön­lemlerini kötüye kullandıklarında ortaya çıkan durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?
a.    
Dışsallık

b.     Ahlâki Çöküntü
c.     
Sistemin Kilitlenmesi

d.    
Asil - vekil problemleri

e.     
Sistemin Kilitlenmesi

18. Mevduatatam güvence sağlanmasının olası sonucu aşağıdaki hangisidir?
a.    
Dışsallık

b.     Ahlâki Çöküntü
c.     
Sistemin Kilitlenmesi

d.    
Asil - vekil problemleri

e.     
Sistemin Kilitlenmesi

19. Tekbir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hiz­metler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Bütünleşik Yaklaşım
b.    
Yakınsak Yaklaşım

c.     
Iraksak Yaklaşım

d.    
Dışsal Yaklaşım

e.     
Ahlaki Yaklaşım

20.  
ABD'de düzenleyici yapınasıl örgütlenmiştir?
a.     Üç Ayaklı
b.    
Dört Ayaklı

c.     
Beş Ayaklı

d.    
Altı Ayaklı

e.     
Yedi Ayaklı

21. Aşağıdakilerdenhangisi borsaların ekonomiye sağ­ladığı yararlar ile temel işlevleri arasında yer alma­maktadır?
a.    
Ekonomiye Kaynak Yaratmak

b.    
Likidite Sağlamak

c.     
Sermayeyi Tabana Yaymak

d.    
Güven Sağlamak

e.      İtibar Yönetimi
22. İstanbulMenkul Kıymetler Borsası (İMKB) kuruldu­ğu 1986 yılından 2011 yılı sonuna kadar, birincil ve ikin­cil halka arzlar ve bedelli sermaye artırımları yolu ile Türkiye ekonomisine ne kadar kaynak aktarmıştır?
a.     52 milyar ABD Doları
b.     
152 milyar ABD Doları

c.     
252 milyar ABD Doları

d.    
242 milyar ABD Doları

e.     
342 milyar ABD Doları

23. Borsaların,küçük tasarrufların ekonomiye kazandı­rılması ve halkın büyük şirketlere ortak olabilmelerini sağlayan mekanizması aşağıdaki işlevlerinden hangisini tanımlamaktadır?
a.    
Ekonomiye Kaynak Yaratmak

b.    
Likidite Sağlamak

c.      Sermayeyi Tabana Yaymak
d.    
Güven Sağlamak

e.     
Ekonomide Yapısal DeğişikliğiKolaylaştırmak

24. İMKBpiyasalarında aşağıdakilerden hangisi işlem görmemektedir?
a.    
hisse senetleri

b.    
tahvil-bonolar

c.     
borsa yatırım fonları

d.    
varantlar

e.      altın külçeleri
 
 
25. Aşağıdakilerdenhangisi İMKB bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası bileşenlerinden birisidir?
a.    
Ulusal Pazar

b.     Kesin Alım-Satım Pazarı
c.     
İkinci Ulusal Pazar

d.    
Kurumsal Ürünler Pazarı

e.     
Serbest İşlem Platformu

 
26. Borsakotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıy­metlerinin işlem görebileceği piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
a.    
Ulusal Pazar

b.    
Kesin Alım-Satım Pazarı

c.     
İkinci Ulusal Pazar

d.     Gelişen İşletmeler Piyasası
e.     
Serbest İşlem Platformu

27. Aşağıdakilerdenhangisi, Türkiye Cumhuriyeti Hazi­nesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü piyasadır?
a.    
Ulusal Piyasa

b.    
Kesin Alım-Satım Piyasası

c.      Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası
d.    
Gelişen İşletmeler Piyasası

e.     
Serbest İşlem Platformu

28. Vadeliişlem ve opsiyon borsalarının en önemli fonk­siyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a.    
Ekonomiye Kaynak Yaratmak

b.    
Likidite Sağlamak

c.     
Sermayeyi Tabana Yaymak

d.    
Güven Sağlamak

e.      Etkin Risk Yönetimi
29. Aşağıdakilerdenhangisi Vadeli İşlem Sözleşmeleri­nin kullanım amaçlarından birisidir?
a.    
Ekonomiye Kaynak Yaratmak

b.    
Likidite Sağlamak

c.     
Sermayeyi Tabana Yaymak

d.    
Güven Sağlamak

e.      Korunma
30.  
İstanbul Altın Borsasıhangi tarihte faaliyete geçmiştir?
a.     26 Temmuz 1995
b.     
27 Temmuz 1995

c.     
30 Ağustos 1996

d.    
26 Eylül 1999

e.     
26 Ekim 2000

31. Ülkemizde,sermaye piyasası kurumları, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
a.     Sermaye Piyasası Kanunu
b.    
Türk Ticaret Kanunu

c.     
Medeni Kanun

d.    
Borçlar Kanunu

e.     
Vergi Usul Kanunu

32. SermayePiyasası Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?
a.    
1974

b.    
1980

c.      1981
d.    
1990

e.     
2000

 
 
 
 
33. SermayePiyasası Kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?
a.    
5 Üye

b.    
6 Üye

c.      7 Üye
d.    
8 Üye

e.     
9 Üye

34. Kurulbaşkanı ve üyelerinin görev süreleri ne kadardır?
a.    
Beş Yıl

b.     Altı Yıl
c.     
Yedi Yıl

d.    
Sekiz Yıl

e.     
Dokuz Yıl

35. Vadeliİşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) hangi tarihte faaliyete başlamıştır?
a.    
24 Ocak 1980

b.     
29 Ekim 1990

c.     
1 Ocak 2000

d.    
18 Mart 2003

e.      4 Şubat 2005
 
36. İstanbulAltın Borsası (İAB), hangi tarihte faaliyete başlamıştır?
a.    
24 Ocak 1980

b.     
29 Ekim 1990

c.      26 Temmuz1995
d.    
18 Mart 2003

e.     
4 Şubat 2005

37. İMKBTakas ve Saklama Bankası A.Ş. hangi tarihte kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmüştür?
a.     1996
b.    
1997

c.     
1999

d.    
2000

e.     
2001

38. Sermayepiyasası araçları, gayrimenkul, altın ve di­ğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?
a.    
Yatırım Fonları

b.    
Takas Kuruluşları

c.     
Aracı Kurumlar

d.    
Derecelendirme Kurumları

e.      Yatırım Ortaklıkları
39. Karşılaştırmaölçütünün ağırlıklı vadesi 0 - 45 gün olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?
a.    
Tahvil - Bono Fonları

b.    
Karma Fonlar

c.     
Hisse Senedi Fonları

d.     Likit Fonlar
e.     
Uluslararası Fonlar

40.   
Bankalar, özel finanskurumları ve diğer mali ku­rumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik ola­rak faaliyet göstermek üzere kurulan şirket aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Varlık Yönetim Şirketleri
b.    
Takas Kuruluşları

c.     
Aracı Kurumlar

d.    
Derecelendirme Kurumları

e.     
Yatırım Ortaklıkları

 
 
 
 
 
41.     
Aşağıdakilerden hangisiSermaye Piyasası Kurulu'nun kuruluş amaçları arasında yer almaz?
a.    
Tasarruf sahiplerinin hak veyararlarının korun­masını sağlamak

b.     
Sermaye piyasasındaki sağlıksız gelişmeeğilim­lerini önlemek

c.     
Ortaklıklarda mülkiyetinyaygınlaştırılmasını sağlamak

d.    
Tasarrufların menkul kıymetlereyatırılmasını özendirmek

e.      Bankacılık sektörü ile ilgili düzenleme vedenet­lemeleri yapmak
42.    Halktan topladıkları paralar karşılığı,hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli ma­denlerden oluşan portföyleri inançlı mülkiyet esasına göre yöneten kuruluş türü aşağıdakilerden hangisidir?
a.    
Anonim Şirketler

b.    
Varlık Kiralama Şirketleri

c.      Yatırım Fonları
d.    
Sermayesi Paylara Bölünmüş KomanditŞirketler

e.     
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

43.     
Fiyatların artacağı vedeğişeceği beklentilerine daya­narak, kâr elde etmek amacıyla alım veya satım yapan kişi veya kurumlara ne ad verilir?
a.    
Hedger

b.    
Dialer

c.      Spekülatör
d.    
Arbitrajcı

e.     
Broker

44.Aşağıdakilerdenhangisi bir sermaye piyasası aracı değildir ?
a.     Çek
b.    
Opsiyon

c.     
Gayrimenkul Sertifikası

d.    
Tahvil

e.     
Hisse Senedi

45.    Sahibine ihraççı ortaklığın veya paylarıBorsada iş­lem gören başka bir ortaklığın belirli sayıda hissesini, belirli bir fiyattan, belirli bir dönem içerisinde satın al­ma hakkı veren sermaye piyasası aracına ne ad verilir?
a.    
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

b.    
Yatırım Fonu Katılma Belgesi

c.     
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi

d.    
Future

e.      Ortaklık Varantı
 
46.     
Aşağıdakilerden hangisibir türev ürün değildir?
a.    
Opsiyon

b.     Varant
c.     
Forward

d.    
Future

e.     
Swap

47.   Anonim ortaklıkların esas sözleşmelerindehüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ti­caret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına dair hüküm­lerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri aza­mi miktarı gösteren, Ticaret siciline tescil edilmiş ser­mayeleri hangi sermayedir?
a.    
Başlangıç sermayesi

b.    
Esas sermaye

c.      Kayıtlı sermaye
d.    
Değişir sermaye

e.     
Taahhüt sermaye

48.          
Sahibine, yönetimekatılma, rüçhan, ortaklık, tasfiye­den pay alma ve bilgi edinme gibi haklar sağlayan ser­maye piyasası aracı hangisidir?
a.     Hisse Senedi
b.    
Yatırım Fonu Katılma Belgesi

c.     
Katılma İntifa Senedi

d.    
Tahvil

e.     
Finansman bonosu

 
49.    Aşağıdakilerden hangisi kredi türevlerindenbiri değildir?
a.    
Kredi Spread Opsiyonları

b.     Ödenim Fonlu Tahviller
c.     
Krediye Dayalı Tahviller

d.    
Kredi Temerrüt Swapları

e.     
Toplam Getiri Swapları

50.  
Sahibine belirli bir malıveya menkul kıymeti, belir­li bir fiyattan, belirli bir tarihte, alma veya satma hakkı sağlayan sözleşme hangisidir?
a.     Opsiyon
b.    
Forward

c.     
Swap

d.    
Gelecek Sözleşmeleri

e.     
Varant

51. Birişletmenin kararlarından, politikalarından ve fa­aliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ya da bunları etkileyen kişi ve gruplara ne ad verilir?
a.    
Hissedar

b.    
Yatırımcı

c.      Paydaş
d.    
Müşteri

e.     
Alacaklı

52. Aşağıdakişirket türlerinden hangisi kamuyu aydın­latmakla yükümlüdür?
a.    
Limited şirket

b.    
Kollektif şirket

c.     
Komandit şirket

d.    
Adi şirket

e.      Anonim şirket
53. Aşağıdakilerdenhangisi kamuyu aydınlatmakla so­rumlu değildir?
a.     Yatırımcılar
b.     
Şirket üst düzey yöneticileri

c.     
Bağımsız denetçiler

d.    
İşlem yapanlar

e.     
Aracı kuruluşlar

54. Aşağıdakilerdenhangisi şirketle ilgili en fazla bilgi­ye sahiptir?
a.    
Şirket çalışanları

b.      Şirket yöneticileri
c.     
Sendikalar

d.    
Müşteriler

e.     
Tedarikçiler

55. Aşağıdakilerdenhangisi finansal bilgi değildir?
a.    
Bilanço

b.    
Gelir tablosu

c.     
Kâr zarar cetveli

d.     Özel durum açıklaması
e.     
Nakit akım tablosu

 
[align=justify][size=medium]56. [color=#1a171c][font=Book Antiqua]Kamuyuaydınlatma ile ilgili ilk uygul
--------------------------------
ARTIK DERS NOTLARI BİR TIK UZAĞINDA HEMEN ÜCRETSİZ ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN


ANDROİD UYGULAMAYI İNDİR
Ara
}}
Teşekkür Edenler:


SPK Kendimizi Deneyelim Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Hızlı Menü: