Konu Bilgileri
Konu: Denetim Tüm Ünite Kendimizi Sınayalım Yazar: Editör
Okunma: 3135 Yorum: 0
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

#1
DENETİM KENDİMİZİ SINAYALIM SORULARI
 
Kırmızı renkli sorular 1-4 ünite ara sınavda çıkmış sorulardır.
 
1.    "Denetim,ekonomik faaliyetler ve olaylara iliş­kin ...................................arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek ama­cıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sis­tematik bir süreçtir." tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
a.     
Ölçütlerle kabul edilmiş ilkeler

b.    
Faaliyetlerle etkinlikler

c.      Savlarla kabul edilmiş ölçütler
d.    
Taraflarla kullanıcılar

e.     
Kanıtlarla savlar

2.   
Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
a.      Anlaşma
mektubu

b.     îçkontrolün etkinliği
c.     
Genelkabul görmüş muhasebe ilkeleri

d.     îçdenetçilerin yaklaşımı
e.     
Yasalar

3.   
Aşağıdakilerden hangisi "raporlamastandartla­rından biri değildir?
a.      Genelkabul görmüş muhasebe ilkelerinde de­ğişmezlik standardı
b.     Açıklama
standardı

c.      Genelkabul görmüş muhasebe ilkelerine uy­gunluk standardı
d.     Görüşbildirme standardı
e.      Kanıt toplama standardı
4.   
Aşağıdaki genel kabul görmüş denetimstandartla­rından hangisi "çalışma alanı standartları" grubuna gir­mektedir?
a.      Meslekiözen ve dikkat
b.    
Kanıt
toplama

c.      Açıklama
d.     Meslekieğitim ve uzmanlık
e.     
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerineuy­gunluk

5.   
Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğuhedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbi­rine oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlan­dırılabilir?
a.     
îç denetim

b.     Verimlilik denetimi
c.     
Uygunluk denetimi

d.    
Etkinlik denetimi

e.     
Yönetim denetimi

 
6.   
Denetçi, çalışmalarını planlayabilmekiçin önce han­gi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?
a.      Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standar­dının
b.    
Bağımsızlık standardının

c.     
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerineuy­gunluk standardının

d.    
Görüş bildirme standardının

e.     
Mesleki eğitim ve uzmanlık standardının

7.   
Genel kabul görmüş denetim standartlarıiçin doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?
a.     
Denetim yordamlarının ayrıntısınıgösteren ku­rallardır.

b.     Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken ku­rallardır.
c.     
Denetimden denetime ve denetçidendenetçiye değişen kurallardır.

d.    
Denetim sürecinde nelerin nasılyapılacağını gösteren kurallardır.

e.     
Denetçilerin geliştireceği genelnitelikli kural­lardır.

8.   
İşletme, üretim birimlerinin maliyethedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir. Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?
a.     
Uygunluk denetimi

b.     Etkinlik denetimi
c.     
Verimlilik denetimi

d.    
îç denetim

e.     
Faaliyet denetimi

 
 
9.   
Denetçinin denetlediği işletme ileyakınlığının olma­masını gerektiren standart hangisidir?
a.     
Mesleki özen ve dikkat standardı

b.    
Çalışma alanı standartları

c.      Bağımsızlık standardı
d.    
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerineuy­gunluk standardı

e.     
Açıklama standardı

10.  
"Genel kabul görmüş muhasebeilkelerinde değiş­mezliği" içeren aşağıdakilerden hangisidir?
a.     
Çalışma alanı standartları

b.    
Mesleki dikkat ve özen standardı

c.     
Bağımsızlık standardı

d.     Raporlama standartları
e.     
Genel standartlar

 
11. Hangidurumda finansal tabloların yanıltıcı şekilde beyan edildiği kabul edilir?
a.      Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, fi­nansaltablo kullanıcısının kararını etkilemesi
b.    
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinegöre açıklanması gereken bilginin atlanması

c.     
Finansal tablo unsurlarından birinin,bir hesabın veya kalemin atlanması

d.    
Finansal tablonun hile içermesi

e.     
Bir finansal tablo açıklamasının genelkabul gör­müş muhasebe ilkelerine uygun olmaması

12. Finansaltablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış ol­ması, hangi kavramla açıklanır?
a.     
Yanıltıcı beyan

b.     Önemlilik
c.     
Hile

d.    
Hata

e.     
Yanlış beyan

13. Denetçininönemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a.     
Hatalı işlemler

b.    
Hile olup olmadığı

c.     
İşletmenin büyüklüğü

d.     Önemlilik eşiği
e.     
Hata ve hilelerin biçimi

14. Denetçi"kabul edilebilir yanlışlığı" hangi amaçla kullanır?
a.     
Hesabın finansal tablolar için göreliönemini sap­tamak

b.     Denetim testlerinin alanını belirlemek
c.     
Hata beklentisini saptamak

d.    
Önemlilik eşiğini saptamak

e.     
Denetim riskini belirlemek

15. Kâradayalı önemlilik eşiği, genellikle hangi aralık­larda değişebilmektedir?
a.      % 4 - %6
b.    
% 0,5- % 1

c.     
%1 - % 2

d.    
%1- %1,5

e. 
 %0,1- % 0,5

16. Hangisidenetçinin bir hesap kalanına daha büyük önemlilik dağıtma nedenini
oluşturmaz?

a.     
Hesap kalanının denetiminin maliyetliolması

b.    
Denetçinin hata beklentisinin olmaması

c.      Denetçinin hata beklentisinin yüksek olması
d.    
Denetçinin, yanlışlıklarınkullanıcıların yargısını etkilemeyeceğini varsayması

e.      Hesapkalanının büyük olması
17. Riskkavramı açısından aşağıdaki ifadelerden hangi­si
yanlıştır?

a.     
Doğal risk, denetçinin kontrolündedeğildir.

b.    
Doğal risk ile kontrol riski doğrudanilişkilidir.

c.     
Bulma riski, denetim yordamlarınınetkinliğinin bir fonksiyonudur.

d.     Kontrol riskini denetçi yaratır.
e.     
Denetim riski %70 olamaz.

 
18. 
Stokların fiziksel varlığı ile ilgilikanıtın, stokların de- ğerlemesiyle ilgili kanıtın yerini tutmaması; kanıtın han­gi özelliği ile ilgilidir?
a.      İlgililiği
b.    
Yeterliliği

c.     
Doğruluğu

d.    
Güvenilirliği

e.     
Kaynağı

19. Çalışmakâğıtlarının tipi, niceliği ve kapsamının be­lirlenmesinde hangisinin önemi yoktur?
a.     
Yanıltıcı beyan olması riski

b.    
Elde edilen kanıtın test edilen sav içinönemi

c.     
Uygulanan denetim yordamının niteliği

d.    
Denetçinin belirlediği istisnalarınniteliği ve kap­samı

e.      Denetlenen işletmenin kârlılığı
20.  
Aşağıdakilerden hangisi çalışmakâğıtlarının taşıma­sı gereken bir özellik
değildir?

a.     
Denetimde tek düzenliliği sağlaması

b.     Noter onaylı olması
c.     
Performansın gözden geçirilmesi için biraraç sağlaması

d.    
Sonraki denetimlere yol göstermesi

e.     
Denetim raporuna destek sağlaması

 
21.Aşağıdakilerden hangisi finansaltablolarla ilgili de­netim amaçlarından biri
değildir?

a.      Kaydedilenbütün işlem ve olaylar gerçekleşmiş midir?
b.    
Finansaltablolarda sunulan bilgiler makul bir güvence sağlamakta mıdır?
c.      Hesapbakiyelerinde yer alan varlıklar, yüküm­lülükler ve öz kaynaklar fiilen mevcut mudur?
d.     Açıklananişlem ve olaylarla ilgili bilgiler ger­çekleşmiş ve işletmeyle ilgili midir?
e.     
Kaydedilmesi gereken bütün işlemlerkaydedil­miş midir?
22. "Önçalışmalar sonucunda denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yaparak müşteriyle yapılması­na ya da önceki    devamına karar verir".ifadesin­de aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde ta­mamlar?
a.     
Sözleşme-sözleşmenin
b.     Planlama-
planın

c.      Program-programın
d.     Sözleşme-programın
e.     
Toplantı-programın
23. Aşağıdakilerdenhangisi genel olarak denetim süre­cinin evrelerinden biri
değildir?

a.      Önaraştırma, müşterinin kabulü ve genel dene­tim planının oluşturulması
b.     Kontroltestleri ve maddi doğruluk testlerinin uygulanması
c.     
Denetimekonu işlem ve olayların sınıflandırıl­ması
d.     Analitikinceleme yöntemlerinin uygulanması ve bakiyelerin detaylı test edilmesi
e.     
Denetim çalışmasının tamamlanması vedenetim raporunun hazırlanması
24. Aşağıdakilerdenhangisi standartlara göre denetçi­nin işletmeyi ve faaliyet ortamını değerlendirmesinde yapması gerekenlerden biri
değildir?

a.      İşletmeve faaliyette bulunduğu ortamla ilgili bil­gilerin kaynaklarını belirlemek
b.     İşletmeninrisk yönetimi, iç kontrolleri ve faali­yet ortamını değerlendirmek
c.      İşletmeriskini değerlendirmek
d.     Denetimekibini belirlemek
e.     
Değerlendirmesonuçlarını yönetişimden sorum­lu kişilerle görüşmek, tüm aşamaları belgelendi­rerek çalışma kâğıtlarıyla ilişkilendirmek
 
25. Aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?
a.      Analitikinceleme teknikleri, denetçiye işletmey­le ilgili farkında olmadığı hususları ortaya çıkar­masında yardımcı olur.
b.     Denetçi;denetim tekniklerinin yapısını, zaman­lamasını ve kapsamını belirlerken ve yanlışlıkla­rın etkisini değerlendirirken önemlilik kavramı­nı dikkate almak zorundadır.
c.      Planlanankanıt miktarı ile tüm risk unsurları ara­sında ilişki bulunmakla birlikte asıl karar "Kabul edilebilir denetim riski / Doğal risk x Kontrol riski" formülüyle bulunan "bulma" riskine göre verilir.
d.     Denetçidenetimin başında finansal tabloların geneli, her bir hesap bakiyesi, işlem turu ve dip­notlarda yapılan açıklamalar bakımından önem­lilik düzeyi belirler.
e.      Hiçbiri.
 
26. "Finansaltabloda sunulan bir hesap kaleminin bu hesap bakiyesinin kaynağını oluşturan işlemlerin ilgili olduğu diğer hesaplarla bağlantılı şekilde denetlenme­sine denir." ifadesindeaşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru şekilde tamamlar?
a.      Önemlilik
yaklaşımı

b.    
İşlemdöngüsü yaklaşımı
c.      Sistematik
yaklaşım

d.     Hesapsal
yaklaşım

e.     
Risk temelli yaklaşım
27. Aşağıdakilerdenhangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden biri değildir?
a.      Yönetiminfelsefesi ve dürüstlüğü
b.     Bilgi veiletişim
c.      Kontrol
eylemleri

d.     Gözlemleme
e.      Risk değerleme
28. Aşağıdakilerdenhangisi denetçinin işletmenin mev­cut iç kontrollerini test etmede kullandığı yöntemler­den biri değildir?
a.      Kontrolleriuygulayan personelle görüşmeler yapmak
b.     Kontrolbelgelerini, kayıtları ve raporları incele­mek
c.      Belirlenenanahtar kontrol eylemlerini gözlem­leyerek uygulamayı izlemek
d.     Analitik inceleme yöntemlerini kullanmak
e.      Belirlenenanahtar kontrol eylemleriyle ilgili iş­lemleri süreci başından sonuna kadar ele alarak yeniden yapmak ya da yapılışı bire bir incelemek
 
29.Aşağıdakilerden hangisi bir hilelifinansal raporlama eylemidir?
a.      Müşteridentahsil edilen bir tutarın müşteri tem­silcisinin şahsi hesabına aktarılmış olması
b.      Fiktifsatıcıya ödeme yapılmış gibi gösterilerek nakdin şahsi hesaba aktarılması
c.     
Faaliyetsonuçlarının değiştirilmesi amacıyla he­sap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yev­miye kayıtları yapılması
d.      Bankadankullanılan şahsi bir tüketim kredisi için işletmenin arsasının ipotek ettirilmesi
e.     
Depodaki hurdaların işletme yönetimindenizin alınmadan satılarak paranın gizlenmesi
30.Aşağıdakilerden hangisi"Kontrol Ortamı" faktörle­rinden biri değildir?
 

a.    Dürüstlük ve etik değerler

b.    Yetkinlik

c.    Örgütsel yapı

d.    Muhasebe sistemi

e.    Yetki ve sorumlulukların dağıtımı

  


31. "îçdenetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden ve bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir." ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.     Tarafsız,
Özenli

b.    
Bağımsız,
Nesnel

c.      Disiplinli,
Sistematik

d.     Tarafsız,
Disiplinli

e.     
Nesnel, Sistematik

32. îçdenetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakiler­den hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
a.     Tarafsızve Sistematik
b.     Danışmanlıkve Değer katmak
c.     
Güvenceve Danışmanlık

d.     Disiplinve Güvence
e.     
Bağımsızlık ve Sistematiklik

33. Güvencegörevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdaki­lerden hangisi tarafından belirlenir?
a.      îçDenetim Komitesi
b.     Genel
Müdür

c.      YönetimKurulu Başkanı
d.    
îç
Denetçi

e.     
Dış Denetçi

34. Aşağıdakilerdenhangisi güvence hizmetlerinin ta­raflarını doğru şekilde ifade etmektedir?
a.      Yöneticiler,Sektör Sorumluları, Sigortacılar
b.      Sigortacılar,Müdürler, Danışmanlar
c.     
Danışmanlar, Yöneticiler, Kullanıcı

d.    
Çalışanlar, Dış Denetçi, Yöneticiler

e.      îç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı
35. "Herhangibir idari sorumluluk üstlenmeden bir ku­rumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile bir­likte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağ­lantılı diğer hizmetlerdir." ifadesi aşağıda yer alan han­gi hizmet tipini tanımlamaktadır?
a.      Danışmanlık Hizmetleri
b.    
Güvence Hizmetleri

c.     
Sigorta Hizmetleri

d.    
Güvenlik Hizmetleri

e.     
Temizlik Hizmetleri

 
36. îç
denetim-------------- kontroldür.Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

a.      Katı
b.     İşlevsel
c.      Yumuşak
d.    
Yönetsel
e.     
Operasyonel
37. Günümüzdeiç denetim yaklaşımını aşağıdaki ifade­lerden hangisi doğru biçimde tanımlamaktadır?
a.      İşlem vehata odaklı
b.      Sadeceyönetim yaklaşımı odaklı
c.      İletişimodaklı yaklaşım
d.     Sonuçodaklı yaklaşım
e.      Süreç odaklı yaklaşım
38. "İçdenetim uygulamalarının temel ilkelerini tanım­lamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, perfor­mansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıy­la" uluslararası iç denetim standartları aşağıda yer alan hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?
a.      IFAC
b.    
IIA
c.      INTOSAI
d.     IMF
e.     
OECD
39.Aşağıdakilerden hangi ifade UluslararasıMesleki Uy­gulama Çerçevesi'nde yer alan standartların amaçları arasında yer almamaktadır?
a.      İçdenetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak
b.     Katmadeğerli iç denetim faaliyetlerini teşvik et­meye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak
c.      İçdenetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak
d.    
İçdenetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak
e.     
Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetlericanlandırmak
40.  
Bağımsız denetim sürecinde, iç denetimişlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıda be­lirtilen hususlardan hangisi/hangileri esas alınır?
a.      İçdenetimin örgüt yapısındaki konumu
b.     İçdenetim işlevinin kapsamı
c.      İçdenetimin teknik yeterliliği
d.     Mesleki
özen

e.     
Hepsi
 
41. BTortamında gerçekleştirilecek bir dış ya da iç de­netim için öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?
a.     
Örgütsel yapıyı anlamak

b.     İşletmedeki BT yapısını anlamak
c.     
Risk analizlerini yapmak

d.    
Bilgisayar donanımını incelemek

e.     
Tözel testleri gerçekleştirmek

 
42. Sistemyazılımının en önemli yanını oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?
a.     
Donanım

b.     Yazılım
c.     
Kontrol programları

d.    
İşletim sistemi

e.     
Kullanıcılar

43. Kullanıcılarile donanım arasındaki iletim bileşe­ni/bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?
a.     
Veri ve bilgi

b.     
Sistem yazılımı

c.      Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı
d.    
Yorum ve doğrudan işlem

e.     
Uygulama yazılımı

44. Aşağıdakilerdenhangisi, çevrim içi işlem sistemini yığın işlem sisteminden ayıran temel özelliktir?
a.     
Veri girişi

b.    
Çıktıların alınması

c.     
Donanım

d.     Anında işlem
e.     
Bellek kapasitesi

45. Aşağıdakilerdenhangisi BT'nin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan biri değildir?
a.     
Bilginin zamanlılığını sağlar.

b.    
Bilginin elde edilebilirliğini vedoğruluğunu ar­tırır.

c.     
Bilginin ek analizlerini kolaylaştırır.

d.    
Kontrollerin,hataları ve hileleri atlama riskini azaltır. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

46.  Denetçinin,denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğunu belirleyemediği denetim yak­laşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a.      Bilgisayarın çevresinden denetim
b.    
Bilgisayarın içinden denetim

c.     
Bilgisayarla denetim

d.    
îç denetim

e.     
Dış denetim

47. îçkontrollerden bağımsız olarak, hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulun­ması olasılığını tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a.     
Kontrol riski

b.    
Denetim riski

c.     
Alfa risk

d.     Doğal risk
e.     
Bulma riski

48.Aşağıdakilerden hangisi genelkontrollerin alanına girmez?
a.     
Örgütsel Kontroller

b.    
İşletim Sistemi Kontrolleri

c.      Bilgi işleme Kontrolleri
d.    
Sistem Geliştirme Kontrolleri

e.     
Sistem Bakım Kontrolleri

49. 4 7 6 31 1 2 kodunun sağlama sayısı modulus 11'e göre aşağıdakilerden hangisidir?
a.        
6

b.        
49

c.        
4

d.        
5

e.        
55

[align=justify][size=medium]50.  
[color=#1a171c][font=Constantia]Uygulama kontrollerinde temel süreçaşağıdakiler- den hang
--------------------------------
ARTIK DERS NOTLARI BİR TIK UZAĞINDA HEMEN ÜCRETSİZ ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN


ANDROİD UYGULAMAYI İNDİR
Ara
}}
Teşekkür Edenler:


Denetim Tüm Ünite Kendimizi Sınayalım Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [Resimli] Denetim Tek Ders Soruları ve Cevapları Editör 0 1,593 26.06.2015, Saat:18:11
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü: